Рейтинг@Mail.ru
Уважаемый пользователь! Ваш браузер не поддерживает JavaScript.Чтобы использовать все возможности сайта, выберите другой браузер или включите JavaScript и Cookies в настройках этого браузера
Регистрация Вход
Войти в ДЕМО режиме

ANYKŠČIŲ KRAŠTO TYRĖJO PARANKINĖ KNYGA 2-oji pataisyta ir papildyta laida Kn. 4. Vardų rodyklė Sudarė Osvaldas Janonis.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Назад

 

PRATARMĖ

Į šią rodyklę pateko asmenvardžiai, vietovardžiai ir kolektyvai, paminėti visų trijų knygų archyvinių dokumentų bibliografiniuose aprašuose, anotacijose, sąrašuose ir lentelėse. Mintis rengti tris atskiras pagalbines rodykles (asmenvardžių, vietovardžių ir kolektyvų) buvo atmesta dėl to, kad visada patogiau ir, svarbiausia, greičiau pasinaudoti viena bendra rodykle.
Prie lietuvių pavardžių palikti tėvavardžiai, nes jie dažnai padeda nustatyti bendrapavardžių giminystės ryšius. Vardų rodyklėje užfiksuotos archyviniuose ir kituose naudotuose šaltiniuose aptiktos asmenvardžių ir vietovardžių formos. Skaitytojas turėtų suprasti, kad dalis klaidų galėjo atsirasti ir dėl raštininkų kaltės, ir dėl sunkiai išskaitomo braižo. Medžiagos paieškai palengvinti čia gausu nuorodų iš kitų formų į priimtąją, daugiausia tuomet vartotą. Medžiaga apie Anykščius sutelkta rubrikoje Оникшты, apie Traupį – rubrikoje Троупе ir pan. Tokį pasirinkimą lėmė praktinis paieškos aspektas (kaip jau minėjau, įrašuose vietovę lengviau atpažinti).
Ypač daug sunkumų sudarė vietovardžiai. Pirma, neretai vienos ar kitos vietovės pavadinimas būdavo užrašytas sunkiai atpažįstamu, o kartais ir visai neatpažįstamu rusišku vardu. Antra, vienu ir tuo pačiu vardu Vilkmergės apskrityje vadinosi kelios vietovės. Trečia, dalis vietovių jau seniai išnyko ir jokiuose dabartiniuose žinyniniuose leidiniuose neatsispindi. Ketvirta, vienos vietovės pavadinimas dažnai turėjo kelias formas, kurios atsirasdavo ir dėl raštininkų kaltės. Greta rusiškojo vietovardžio stengtasi nurodyti lietuviškąjį atitikmenį, tuometinį valsčių ir dabartinę seniūniją.
Nors į vardų rodyklę įdėta daug triūso, ji toli gražu nėra ideali. Ilgametis savo krašto tyrėjas joje aptiks netikslumų ir net klaidų (kiekvienas bibliografas paliudys, kaip lengva knaptelėti dėl menkiausios smulkmenos). Čia šiokiam tokiam pasiteisinimui galėčiau pasitelkti ir mūsų kraštiečio Vaižganto teiginį apie tai, kad „kur grūdai birsta, ten ir pelai skraidžioja“. Dažnai tekdavo savo sprendimus kaitalioti, o klaidos ir netikslumai brukte brukosi. Tenka tik viltis, kad padarytieji riktai savo vietovės praeities žinovo tikrai nesuklaidins. Leidinyje specialiai palikta grafa pastaboms ir užrašams, kurioje visas pastebėtas klaidas reikia fiksuoti. Apie jas reikėtų informuoti sudarytoją – gal ateityje atsiras proga paskelbti pataisymus ir papildymus.

 

 

 

 

VARDŲ RODYKLĖ

 

Abelynė → Obelynė
Abromiškio, Abromiškių k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4213, 4761, 4911, 5418.
Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Abromiškis → Šilelis
Adamava → Adomava
Adampolio k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81; Adampolio, Adampolės vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 2694, 5417, 5425s. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4846,
5424, 5425s. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4850, 5424. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781. Viešintų apyl. 5780; Adampolis. Gilvydžių apyl. 5781.
Ramaškonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Viešintų apyl. 5781
Abramo Adirim mėsos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Adomava, Adamava. Skiemonių apyl. 5781; Adomavos, Adamavo, Adamavos dv. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779, 5419; Adomavos, Adamavos vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a.
Kurklių apyl. 5769, 5781
Adomavičienė Eleonora 5425t Adomavos dv. Kurklių vlsč. 5425s Adomonis Juozas 5126, 5425t Aglinskienė Anastazija 5425t
Agropramoninio komplekso darbuotojų profsąjungos Anykščių rajono komitetas 5719
Aimantiškiai. Staškūniškio apyl. 5781. Ukmergės r. Vidiškių apyl. 5781
Šeinės Akermanienės galanterijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Šeinos Akerman vyno ir alaus prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Akmena. Gilvydžių apyl. 5781
Akmenių vnk. Subačiaus vlsč. 5425l
Akmenkos, Akmenės vs. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774, 5419. Kurklių apyl. 5780
Akmenos apyl. 5781
Akmenos apyl. 5450, 5781; Anykščių r. 5781; Troškūnų r. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Akmenos, Akmėnos, Akmenės dv. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2560–62, 4464, 4834,
5424, 5425a; Akmenos, Akmenės k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4067, 5425a. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765
Aknysčių apyl. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5494, 5759. Anykščių r. Anykščių apskr. 5781
Aknysčių k. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4163, 4546, 4758, 5417. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425g. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Aknystėlės. Debeikių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5780. Trumbatiškio apyl. 5781. Ąžuolynės apyl. 5781; Aknystėlių k. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Aknystos 5425r
Aknystų, Aknistų dv. Debeikių vlsč. Utenos a. 5425a, 5425s. Debeikių vlsč., Utenos a. 2563–67, 4164, 4547,
5417; Aknystų k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Akvasauskas Antanas 5425s
„Alaksas“, lentpjūvė. Skapiškis 5425l
„Alaušo“ kolūkis, Svėdasų apyl. 5494
Albitiškių k. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4214, 4576, 4768, 4912, 5418. Kavarsko apyl.
5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Alechnavičius Balys 5425s
Aleininkų, Aleinikų, Alienikų, Oleininkų (buv. Lebdegėnų) k. II seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4088,
4750–51, 4913, 5416. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Aleknavičienė Anelija 5425t; Emilija 5425t; Kotryna 5425t; Viktorija 5425s


Aleknavičius Juozapas 5425t; Vladislovas 5425t
Aleksandrava. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781
Aleksandravėlės dv. Rokiškio a. 2568–69
Aleksandravėlės pradžios mokykla 3011
Aleksandravėlės vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Aleksandravos k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Aleksandruvkos k. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827, 5423; Aleksandruvkos, Minarinės vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418; Aleksandruvkos vs.
Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827
Alešiūnas Baltazaras 5425t; Petras 5425t
Aleškevičienė A. → Aldona Džiugaitė-Aleškevičienė-Statulevičienė
Elijos Alezono mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Alienikų k. → Aleininkų k.
„Alkos“ bendrovės lentpjūvė. Skapiškis 5425l
„Alkos“ bendrovės malūnas. Skapiškis 5425l
Almintai Adelė 5492a; Algimantas 5492a; Bronius 5492a; Dzidoris 5492a; Ignas 5492a; Kostas 5492a; Magdalena 5492a; Marijona 5492a, 5756f; Ona 5492a; Valerija 5756f; Viktoras 2928
Alsėdžiai 4067

Alukėnų apyl. 5467, 5492a, 5496

– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Alukėnų k. Alukėnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 2894, 4781, 5425s. Laukagalių seniūnija, Traupio
(Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809, 5422, 5425ª, 5425s. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Alukėnų vs. Alukėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4806
Alunta 3479
Aluntos vlsč. 2889
Ambraziejienė Elena → E. Bartašiūnienė-Ambraziejienė
Anapolio k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4623; Anapolio vs. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a.
4804
Andriejava (Svėdasų vlsč., Rokiškio a.) 4660
Andrijauskas Juozas 5425s
Andrikoniai Anelė → A. Balčiūnienė; Antanas 5425s, 5425t; Elžbieta 5299; Gasparas 5277; Jonas 5277; Kazys 5425s, 5425t; Kotryna 5425t; Ona 5425s
Andrikonio ir Juozo Juodelio gyvulių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Andrioniškio apyl. Anykščių r. 5479, 5494, 5519, 5537, 5758, 5764, 5781
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5479
Andrioniškio k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 2861, 4750
Andrioniškio kolūkis. Andrioniškio apyl. 5494
Andrioniškio miškas. Anykščių vlsč., Utenos a. 2981–83, 4092, 4914
Andrioniškio pašto agentūra 3098
Andrioniškio pradžios mokykla 3012
Andrioniškio religinė bendruomenė 5731
Andrioniškio seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Andrioniškio valdžios malūnas 5425l
Andrioniškio valsčiaus ūkininkų taupomoji skolinamoji kasa 5425l
Andrioniškio valsčius. Panevėžio a. 4874, 4903, 4916, 5425c, 5425d, 5425k, 5425p, 5425s, 5425t. Taryba
3562–71. Valdyba 4047
Andrioniškis, Indrioniškis. Andrioniškio ir Mogilų seniūnijos, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4091, 4742, 4746, 4915, 5415, 5425l, 5425r, 5425s, 5425t. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5713, 5765,
5781. Andrioniškis. Vikonių apyl. 5781
Andriuškevičius Antanas 5425s; Juozas 5425s; Povilas 5425g
Andruškevičius Karolis 5425t
Anykščiai. IIb, III ir IV seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 2468, 2941–44, 2859, 3146, 3447-13, 3447-15,
3447-3, 3447-5, 3452, 4089, 4750, 4920, 5416, 5425l. Anykščių r. 5434, 5491, 5729–30, 5764, 5781,
5784, 5425l, 5425s, 5425 t, 5425t. Storių apyl. 5781. Bikūnų apyl. 5781
Anykščių Aleksandro Neviškio cerkvė 3447, 3447-1–3447-43, 5734-1–13
Anykščių apylinkė 5781–82; Anykščių r. 5450, 5494, 5622, 5758, 5764, 5766. Anykščių r. Anykščių apskr.
Vilniaus sr. 5781
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450


– liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5579
Anykščių apylinkės teismas 2480, 3475
Anykščių apylinkės ūkininkų savitarpio šelpimo draugija 5425r
Anykščių apskrities darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5447. Finansų skyrius 5444. Kelių skyrius 5446. Liaudies švietimo skyrius 5445. Socialinio aprūpinimo skyrius 5443. Sveikatos apsaugos skyrius 5442. Žemės ūkio skyrius 5448
Anykščių apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga 5750
Anykščių apskrities vykdomojo komiteto pirminė partinė organizacija 5611
Anykščių apskritis 5434, 5449, 5598, 5626–27, 5637, 5644, 5676, 5736, 5756
Anykščių autokelių eksploatavimo linijinė valdyba 5430
Anykščių dekanatas 3243a
Anykščių dviklasė mokykla 3447-18
Anykščių elektros stoties bendrovė 5425l
Anykščių gaisrininkų savanorių draugija 5425r Anykščių galvijų kontrolės ratelis 2512, 5425r Anykščių gimnazija 5698
Anykščių J. Biliūno vidurinė mokykla 5699
Anykščių k. Anykščių vlsč. 5425s
Anykščių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 4917, 5425s, 5425t
Anykščių kaimo seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Anykščių kurortas. Utenos a. 2951
Anykščių malūnas 2953
Anykščių mašinų-traktorių stotis 5688
Anykščių melioracijos-mašinų stotis 5694
Anykščių miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5580
Anykščių miesto seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Anykščių miesto vaistinė 4051
Anykščių miško pramonės ūkis 5718
Anykščių naminių paukščių ir smulkiųjų gyvulių auginimo draugija 5425r
Anykščių nuovada, Utenos a. 3471–73
Anykščių pieno perdirbimo bendrovė 5425l, 5425l
Anykščių policijos nuovada 5425p
Anykščių „popo šilas“. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Anykščių pieno perdirbimo bendrovė 3106, 3130, 3137
Anykščių I mokykla 3447-12
Anykščių rajonas 5494, 5497–5534, 5536–5564, 5565, 5579–94, 5615, 5620–25, 5628–31, 5633–36, 5638–
40, 5640, 5642, 5645, 5645–49, 5651, 5653–57, 5659–60, 5662, 5664–69, 5671, 5674–75, 5677,
5680–82, 5684, 5691, 5695, 5697, 5700–01, 5702–04, 5706, 5708, 5715, 5719–25, 5739, 5740, 5742–
44, 5781
Anykščių rajono agropramoninis susivienijimas. Profsąjungos komitetas, Raudonojo Kryžiaus draugija, Mokslinė techninė informacinė taryba. Žemės ūkio liaudies universitetas 5426
Anykščių rajono centrinė biblioteka 5436
Anykščių rajono centrinė ligoninė 5685
Anykščių rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komitetas. Kelių skyrius 5453. Sveikatos apsaugos skyrius 5452. Žemės ūkio skyrius 5451
Anykščių rajono kultūros namai 5567
Anykščių rajono liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5570. Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas 5437. Finansų skyrius 5573. Kapitalinės statybos skyrius 5578. Komunalinių įmonių
kombinatas 5576. Kultūros skyrius 5569. Liaudies švietimo skyrius 5574. Pirminė partinė organizacija
5599. Plano komisija 5571. Rajono architektas 5577. Socialinio aprūpinimo skyrius 5572. Vidaus reikalų skyriaus pirminė partinė organizacija 5600. Žemės ūkio valdyba 5575.
Anykščių rajono liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija 5601
Anykščių rajono liaudies kontrolės komitetas 5595
Anykščių rajono liaudies teismas 5745
Anykščių rajono melioracijos statybos montavimo valdybos pirminė partinė organizacija 5602
Anykščių rajono pionierių ir moksleivių namai 5717
Anykščių rajono prokuratūra 5726
Anykščių rajono sanitarinė-epidemiologinė stotis 5732
Anykščių rajono valstybinis archyvas 5427


Anykščių rajono vartotojų kooperatyvų sąjunga 5751. Profsąjunga, draugiškasis teismas, liaudies kontrolės grupė, moterų taryba 5751
Anykščių religinė bendruomenė 5731
Anykščių remonto-technikos stotis 5727
Anykščių riestainių kepykla 2482
Anykščių Romos katalikų bažnyčia 3244–45
Anykščių sausinimo sistemų valdyba 5734
Anykščių savanorių gaisrininkų draugija 2517, 3484, 3489
Anykščių „Skaitymo“ draugija 5425r
Anykščių skerdykla 5425l
Anykščių smulkiojo kredito draugija 5425l
Anykščių šaulių būrys 2940
Anykščių šaulių klubas 5425r
Anykščių šilas. Anykščių vlsč., Utenos a. 2984, 4090, 4918–19
„Anykščių Šilelis“ 5425r
„Anykščių šilelis“, Storių apyl. kolūkis 5497
Anykščių taikos teisėjų nuovada 3475
Anykščių teismas 3476
Anykščių traktorių remonto stoties pirminė partinė organizacija 5616
Anykščių ūkininkų sąjungos pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Anykščių ūkiškojo vandens malūno bendrovė 5425l
Anykščių vaismedžių medelynas 5693
Anykščių valsčiaus savivaldybė 5425m–o
Anykščių valsčiaus savivaldybės taryba 3572–78
Anykščių valsčiaus valdyba 3146
Anykščių valsčiaus valdybos vyno ir alaus prekybos įmonė 5425l
Anykščių valsčius. Utenos a. 2477, 2889, 3001, 3091, 3146, 3241, 3422, 3503, 4051, 4920–21, 5425c,
5425d–k, 5425p, 5425t. Anykščių vlsč. Anykščių a. 5757, 5617
Anykščių valstybinė akių ambulatorija 2466
Anykščių valstybinė notarinė kontora 5707
Anykščių valstybinė veislininkystės stotis 5754
Anykščių vs. IIa ir IIb seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416
„Anykščių vynas“, eksperimentinė vyno gamykla 5492. Pirminė partinė organizacija 5619
Anykščių vnk. Anykščių vlsč. 5425s, 5425t Anykščių visuomenės klubas 5425r Anykščių žemės ūkio draugija 5425r Anykščių žemės ūkio kredito draugija 5435
Anykščių žydų bankas 3146
Anykščių žydų liaudies bankas 5425l
Anykščių žydų bendruomenė 5407. Taryba 2475
Anykščių-Šlempievės vnk. Anykščių vlsč. 5425s
Anykšta, upė 2961
Anioliškio k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Anioliškis. Troškūnų apyl. 5781; Anioliškių, Anioliškio vs.
Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802, 5420
Aniūnų k. VII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4165–66, 4548, 4758, 4922. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781; Aniūnų vs. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417
Antakališkio vs. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Rubikių apyl. 5780
Antakalnių, Antakalnio dv. Vilkmergės a. 2570. Antakalnių II dv. Vilkmergės a. 2571. Antakalnių III dv.
Vilkmergės a. 2572; Antakalnių k. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273,
4771, 5419, 5425g. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Kurklių vlsč. 5425s, 5425t
Antaliesės, Antoliesės vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818, 5423. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422. Traupio apyl. 5780
Antalinos dv. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796, 5420; Antalinos k. Surdegio apyl.,
Anykščių r. 5756a, 5773, 5781. Viešintų apyl. 5781
Antalinos pradžios mokykla. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3013
Antalinos-Pelyšių pradžios mokykla 3014
Antanava. Dobilynės apyl. 5781.
Antanavos apyl. Kovarsko r. Anykščių apskr.Vilniaus sr. 5781. Kurklių vlsč., Anykščių a. 5450, 5495, 5761
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450


Antanavos dv. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4778, 5425a; Antanavos I–II dv. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2573; Antanavos k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Antanavos plv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 3060, 5419; Antanavos, Antanuvkos vs. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4760, 5418, 5425s. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4763. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780, 5419
Marcelino Antanėlio vandens malūnas. Juozapavo vnk., Utenos v. 5425l
Marcelino Antanėlio vėlykla. Juozapavo vnk., Utenos v. 5425l
Antanėlis Kazys 5425f
Antanynė. Troškūnų apyl. 5781; Antanynės k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5773, 5779, 5781; Antanynės vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794
Antanynės-Kanapynės vnk. Subačiaus vlsč. 5425s
Antaniškiai. Diktarų apyl. 5781; Antaniškio, Antaniškių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Antanuvkos vs. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Kurklių vlsč. 5425s
Antaplaštakio, Antaplaštakių apyl. 5450. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Antaplaštakio k. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Antaplaštakis. Kurklių apyl. 5781
Antaplaštakio (Untaplaštakio) pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Antežerio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781; Antežerio, Antažerų plv. Utenos a. 4923; Skiemonių vlsč. 2669; Antežeris. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781;
Antoliesė →Antaliesė
Antošauskaitė Liudvika 5425t
Anulynas. Budrių apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781; Anulyno dv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2574–75,
5425a; Anulyno, Aniulino, Anulinos, Anulynos plv. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
3058–59, 4215, 4577, 4764, 5418; Anulyno vs. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Antupių k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Apykeliai. Dabužių apyl. 5781; Kavarsko apyl. 5781; Apykelių, Apikelių k. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč.,
Vilkmergės a. 2856, 4216, 4578, 4762, 4924, 5418. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
„Apšvietimas“, lenkų draugija. Viešintų sk. 2498
Apušotas. Budrių apyl. 5781; Apušoto k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780–81; Apušoto plv. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4763; Apušoto vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418;
Apvalainis, ež. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805
Apžarnių vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Ardiškiai. Dabužių apyl. 5781; Ardiškių, Ardiškio k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4217,
4579, 4761, 4925, 5418. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81
Areliškio vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Arielkynės vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Arlovietė. Vikonių apyl. 5781; Arlovietės vs. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781
Armoniškiai. Kurklių apyl. 5781; Armoniškių k. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Chajos-Soros Arona žuvies prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Heros Aronaitės manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l Aršauskaitė Rozalija 2859, 5425t
Arškėtynės k. → Erškėtynės k.
„Artojas“, Diktarų apyl. kolūkis 5494
„Aruodas“, Anykščių ž. ū. kooperatyvas 4855, 5425r
„Aruodas“, Anykščių žemės ūkio kooperatyvo žemės ūkio mašinų ir kolonialių prekių įmonė 5425l
Astravai Adelė 5492a; Aldona 5492a; Emilė 5492a; Jonas 5492a; Pranas 5492a, 5756f; Valė 5492a; Vanda
5492a; Vytautas 5492a
Astruvka. Prunciškių apyl. 5781; Astruvkos k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781; Astruvkos, Ostruvkos vs. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4846, 5424
Ataugų vs. Mogilų ir Ramaškonių seniūnijos, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4746, 4749, 5415
„Ateities“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5620
„Ateitis“ kolūkis, Debeikių apyl. 5498. Alukėnų apyl. kolūkis 5496. Antanavos apyl. kolūkis 5495. Ažionių apyl. kolūkis 5494. Daujočių apyl. kolūkis 5494
„Ateitis“, Pelyšų pieno perdirbimo bendrovės pieninė 3118
„Ateitis“, Troškūnų r. kolūkis 5496. Žvirblėnų apyl. kolūkis 5495
Atkociškių, Atkočiškių k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4465, 4926, 5424; Atkočiškių, Atkociškio vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
„Atnaujinta žemė“, Kavarsko apyl. kolūkis 5495


Atstatymo komisija 2477
„Atžala“, Traupio žemės ūkio kooperatyvas 5425r
„Atžalyno“ kolūkis, Budrių apyl. 5499
Audeniškio vs. Alantos vlsč., Utenos a. 5414. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Audickaitė-Stankevičienė Genovaitė 5026
Igno Augavičiaus vaistinė. Anykščiai 5425l
Auguliai Kazys 2785, 4375; Marija 5492a
Augustinaitės Eleonora 5492a; Elžbieta 5492ª; Ona → O. Žiūrienė
Augustinas Jonas 5425s; Juozas 5425t; Povilas 5425g
Auguškos. Kurklių apyl. 5781; Auguškų dv. 2576; Auguškų k. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Auguškų miškas 4927; Auguškų, Auguškių plv. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 3062, 4517, 4928,
5425;
„Auksinė varpa“. Kirmėlių apyl. kolūkis 5496; Kurklių apyl. kolūkis 5500; Žvirblėnų apyl. kolūkis 5495
Aukštadvario dv. Vikmergės a. 2577; Aukštadvario vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Aukštakalnio k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Aukštakalnio kolūkis. Dvarelių apyl. 5495. Storių apyl. 5494. Troškūnų apyl. 5501
Aukštakalnio pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Aukštakalnio, Aukštokalnio vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771,
5780. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781;
Aukštakalnis. Ažionių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Voversių apyl. 5781
Aukštaliepio k. Kurklių apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Aukštapragės vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Aukštieji Maleišiai → Kalniečiai Aukštieji Svirnai → Svirnai, Aukštieji Aukštokalnis – Aukštakalnis
Aukštujų vs. Juostininkų apyl. 5780
„Aukuras“, Troškūnų pieno perdirbimo bendrovės pieninė 3122
Auleliai. Kraštų apyl. 5781
Aulelių apyl. 5450, 5494, 5781. Anykščių r. Kupiškio apskr. Vilniaus sr. 5781
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Aulelių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2955, 2958, 2964, 4345, 4705, 4930–31, 5421, 5425t. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Aulelių kolūkis, Anykščių r. 5502
Aulelių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425g
„Aušra“. Dabužių apyl. kolūkis 5495. Klaibūnų apyl. kolūkis 5496. Kraštų apyl. kolūkis 5503. Kurklių apyl. kolūkis 5495. Paužuolių apyl. kolūkis 5495. Rubikių apyl. kolūkis 5494. Sliepsiškio apyl. kolūkis 5494. Užubalių apyl. kolūkis 5496
Aušra. Ąžuolynės apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Aušros k. Debeikių vlsč. Utenos a. 5425a. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781;
„Aušra“, Kavarsko švietimo draugija 5425r
Aviža Jonas 5425g
Avižojis. Anykščių vlsč., Utenos a. 4159
Ažionių apyl. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5494, 5762; Ažionių k. Skiemonių vlsč. 2882, 5425s; Ažiuonių seniūnija. Skiemonių vlsč. 5425g
Ažionys. Ažionių apyl. 5781. Voversių apyl. 5781
Ažubalėlių k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830
Ažubalio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Ažubalių seniūnija. Viešintų vlsč. 5425g
Ažubalių, Ažubalio k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830, 5424. Viešintų apyl., Anykščių r.
5778; Debeikių vlsč. 5425s
Ažugojai. Stakių apyl. 5781; Ažugojų, Užugojų k. XIV ir XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4151,
4750, 5339, 5416, 5425s. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766;
„Ąžuolas“, Diktarų apyl. kolūkis 5494
„Ąžuolas“, Juostininkų pieno perdirbimo bendrovė 5425l
„Ąžuolynas“, Storių apyl. kolūkis 5494
Ąžuolynės apyl. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
Ąžuolynės k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5425a. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767. Kavarsko apyl. 5781.
Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Ąžuolynės seniūnija. Debeikių vlsč. 5425g
Ąžuolynės vnk. Debeikių vlsč. 5425s
Ąžuolynės-Ivonių apyl. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5494, 5759


„Ąžuolo“ kolūkis, Skiemonių apyl. 5504. Pirminė partinė organizacija 5621
Ažuoraisčio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Ažuožerių, Užuožerių ež. X seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5425s, 5425t; Ažuožerių k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Ažuožerių sodininkystės kolūkis 5565
Ažupiečiai, Užupiečiai. Šeiminiškių apyl. 5781. Vikonių apyl. 5781; Ažupiečių, Užupiečių, Jurzdikos, Žarečnos k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4153–54, 4543, 5342–43, 5416. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775; Ažupiečių vs. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Ažusienio vs. Anykščių apyl. 5780–81. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781

Babickai Juozas 5756b, 5425s; 5425t; Petras 5756a
Bačiulis Vladas 5425s
Bačkuliai Danutė 5492a; Irena 5492a; Jonas 5492a, 5756f; Marijona 5492a
Bagdonaitė Veronika → V. Kažukauskienė
Bagdonas Adomas 5425s; Anicetas 5425t; Antanas 5425g, Antanas 5425t; Jonas 5425g, 5425s; Julius
5425f, 5425g; Kazys 5425s; Klemensas 5425t
Bagdonienė Antanina 5425s, 5425t Bagdušanka Antanas 5425t; Petras 5425t Bagdzevičienė Zofija 5425s
Bagočiūnas Anicetas 2866
Bainoriškis → Beinoriškis
Bajoriškių k. Alukėnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4781
Bajoriūnienė Ona 5425t
Bajorų apyl. 5494
Bajorų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4346, 4933, 5421, 5425s, 5425t. Bajorų apyl. Vilniaus sr. 5781.
Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Bajorų pradžios mokykla 3015
Bajorų seniūnija. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425g
Balagano, Balagono vs. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773, 5419
Jono Balaišio viešojo maitinimo įstaiga. Svėdasai 5425l
Jono Balaišio viešojo maitinimo įstaiga. Svėdasai 5425l
Balalių plv. Skiemonių vlsč. 2669
Balčiūnas Antanas 5425s; Juozas 5425s, 5425t; Kazys 5425s; Povilas 5425s
Balčiūnienė Anelė 5299
Balčiūniškių, Balčiūniškio k. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4466, 4831, 4841, 4934.
Prunciškių apyl. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Balčiūniškių, Balčiūniškio plv. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Balčiūniškių, Balčiūniškio vs. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a.
4831, 4841, 5424;
Baleišis Mykolas 5425s; Peliksas 5425g
Balelių apyl. 5495. Ukmergės apskr. Kovarsko r. Vilniaus sr. 5781
Baliūnas Mykolas 2974
Balys Jurgis 5277
Onos Balytės fotografijos įstaiga. Skapiškis 5425l
Baliuka Jonas 5425g; Mykolas 5425g
Baliukaitė Karolina 5425s
Baliukas Julijonas 5425s; Juozas 5425s; Jurgis 5425s
Baliukienė Rozalija 5425s
Balninkų apyl. 5495. Ukmergės apskr. Kovarsko r. Vilniaus sr. 5781; Balninkų vlsč. 3474. Savivaldybė 3504
Balobuševičius Ivanas 4067

Balsevičius Jonas 2928

Baltakarčių k. → Baltkarčių k.
Baltakis Antanas 5219; Augustas 5425s; Juozas 5425t; Kazys 5425f ; Stasys 4921; Vladas 5425s
Baltakytė Ona 5425s
Baltaniškiai. Diktarų apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781
Balteniškiai. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Balteniškių k. Debeikių apyl. 5781; Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Baltenių, Baltanių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781. Diktarų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781.
Velykūnų apyl. 5781


„Baltija“, Troškūnų r. kolūkis 5496
Baltkarčių, Baltakarčių k. Čiunkių ir Bilėnų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4467, 4830, 4833, 4935,
5424. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778
Baltranai Kazys ir Ona 5425t
Jono Baltrano plytinė. Jurzdiko k., Anykščių v. 5425l
V. Baltrano verpykla. Anykščiai 5425l
Baltrėnas Antanas 5425s
Baltronas Vincas 5342
Baltušavos k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Baltušienė Juzefa 5425s Baltuška Jonas 5425f Baltušnikienė Teofilė 5492a
Banėnas Adomas 5425f; Jonas 5425f
„Banga“. Dabužių apyl. kolūkis 5495. Puodžių apyl. kolūkis 5494. Šventupio apyl. kolūkis 5494
Povilo Banio vandens malūnas. Untupių k., Debeikių v. 5425l
Banys Jonas 5425f
S. Bar ir D. Bindamo grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Traupis 5425l
Barai Etel, Geršonas, Mauša 5425s
Baraišėliai → Bareišėliai
Baraišiai → Bareišiai
Baranauskas Antanas 5425f; Gasparas 5425t
Baranausko A. ir Vienuolio-Žukausko A. memorialinis muziejus 5706
Barauskas Juozas 5425e–f; Jurgis 5425t
Bardiškelių k. Kurklių vlsč., Ukmergės a. 5425a
Bareišėlių, Baraišėlių k. Baraišėlių ir Mažonių seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4393, 4817, 4822,
4936; Bareišėlių vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Bareišių, Baraišių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4394, 4684, 4822, 4937, 5423, 5425s.
Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5423
Bareišių vnk. Troškūnų vlsč. 5425s
Barkuškiai. Trumbatiškio apyl. 5781.Varniškių apyl. 5781
Barkuškių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 4547. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81; Baronas Juozas 5425t; Jurgis 5425t
Baroniškio vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Iciko Barono manufaktūros parduotuvė. Skapiškis 5425l
Maušos Barono viešojo maitinimo įstaiga. Skapiškis 5425l
Baronų k. Skvarbų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4799
Barsukynės, Barsukinės k. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802; Barsukynės, Barsukinės vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422.
Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a, 5780
Bartašiūnienė-Ambraziejienė Elena 5425t
Bartuliai Aleksis 5492a; Gasparas 5274 ; Juozapas 5274, 5277; L. 5492a; Marijona 5492a; Matas 5492a,
5756f; Petras 5492a; Petronėlė 5492a; Povilas 5277
Bartuliškio k. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780; Bartuliškio, Bartuliškių vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825,
5423; Bartuliškis. Latavos apyl. 5781; Umėnų apyl. 5781. Vaidlonių apyl. 5781
Barzdenis Antanas 5425s; Jonas 5425t Jono Baskučio karšykla. Svėdasai 5425l Baškauskas Kazimieras 5425t
Baubliai. Svėdasų apyl. 5780–81. Šventupio apyl. 5781
Baukis Balys 5425s
Baura Juozas 5425f
Bebarzdžių k. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417, 5425a, 5425s, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Bebrūnai. Dabužių apyl. 5781; Bebrūnų, Bebriūnų k. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4219,
4763, 4938, 5418. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Bečerninkai. Latavos apyl. 5781; Bečerninkai, k. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4395–97, 4939–42, 5423. Juostininkų apyl. 5781. Bečerninkų vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Bedugnės k. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750


Beinoriškių, Bainoriškių k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4218, 4580, 4932. Dabužių apyl. 5781.
Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81; Beinoriškių, Beinoriškio, Bainoriškių vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761;
Bekintis Ignas 5425t
Beleckas Juozas 5425d
Belekių k., Beliakių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4398, 4685, 4943, 5274
Bencelevičiai Nochimas ir Mauša 5425s
Bencelevičiaus vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Benediktavos plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422; Benediktavos vs. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780
Abelio Berelio karšykla. Troškūnai 5425l
„Bergschloesschen“ alaus bravoras. Anykščiai 5425l
„Berit konajin“, Lietuvos žydų jaunuomenės draugija. Kurklių sk. 2527
Seiko Berkovič rūbų ir kepurių dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Giršo Bermano karšykla. Troškūnai 5425l
Bermonienė Sorė 5425t
Bernadišiai Antonina 5274, 5492a; Gasparas 5756f; Julijona 4422 ; Juozapas 5274; Jurgis 5492a, Jurgis
5425g; O. → Ona Rulevičienė; Ona 5274; Petras 5274; Stasys 5274, 5425s; Uršulė 5492a, 5756f
Augusto Bernadišiaus manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Bernardinkos, Bernadinkos, Bernardynų vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780
Bernatavičius Kazys 5425g
Bernatonis Adomas 5425g; Antanas 5425t; Petras 5425g
Bernotas Anicetas 5425t; Vincas 5425s Bernotavičienė Marcijona (Marcelė) 5425s Bernotavičius Jonas 5425s
Bernotienė Uršulė 5425t
Elkos Beršino karšykla. 5425l
Veronikos Bertulienės bakalėjos ir kolonialių prekių prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Abramo Berzono vandens malūnas. Kavarskas 5425l
Berželių, Birželių k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4722; Berželių, Birželių vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4722
Beržioniškio vs. Ramaškonių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4749, 5415
Beržynės vs. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4850. Viešintų apyl. 5780–81
Beržytės k. Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4811. Beržytės plv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4231; Beržytės vs. Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč. Vilkmergės a. 4811, 5422. Gilvydžių apyl. 5781. Juostininkų apyl. 5780. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780
Beržoniškio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Bičionių k. VI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4093, 4750, 4536, 4944–45, 5416, 5425s, 5425t. Anykščių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Bičiūnas Jurgis 5425d
Bielkaučizna → Katnuočiai?
Bijeikių k. Anykščių apyl. 5781, 5425s. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Bikūnų apyl. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5450, 5494, 5758, 5781. Anykščių apskr. Anykščių r. Vilniaus sr.
5781
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Bikūnų k. Anykščių vlsč. 5425t; Bikūnų apyl. 5781; Bikūnai. Stakių apyl. 5781; Bikūnų k. XVII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766;
Bikūnų mokykla 3447-12
Bikūnų seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Bikūnų vnk. Anykščių vlsč. 5425s
Bylėnų k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5425s
Biliūnas Jonas 5425s; Jurgis 5425f, 5425t
Biliūnienė Anelė 5425t; Severa 5425s
Biliūno J. kolūkis, Anykščių apyl. kolūkis 5494. Ąžuolynės-Ivonių apyl. kolūkis 5494. Stakių apyl. 5505
Bimbų k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273, 4772, 5419, 5425t.
Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781
Binderai Adomas ir Sorė 5425s
Pezės Binderaitės manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Izraelio Binderio gazuotų vandenų dirbtuvė. Anykščiai 5425l Izraelio Binderio linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l


Iciko Bindero restoranas. Anykščiai 5425l
Iciko Bindero vyno ir alaus prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Meero Bindero linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Dovydo Bindmano karšykla. Traupis 5425l
Binkiai Gasparas 5425g; Jonas 5425s; Kostas 5425e–f Ona 5425s; Kazys 5425s Monika 5425s; Juozas 5425s
Birbilas Stepas 5425s
Birbilienė V. → Veronika Štitilienė-Birbilienė
Birentiškis. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Birutienė Emilija 5425s
Birželiai → Berželiai
Biržinės k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Biržioniškio vnk. Andrioniškio vlsč. 5425s
Biržų apyl. teismas 3475
Bistromo vandens malūnas. Kurkliai 5425l
Bitaičio k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5780; Bitaičių k. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a.
4829; Bitaičių, Bitaitės I ir II k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4471, 5424; Bitaičių III k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4470, 4947; Bitaičių vs. Atkociškio ir Karūnių seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829,
4837; Bitaičių, Bitaitės I ir II vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4948;
Bitiškio vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Bylėnų, Bilenų k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4468–69, 4830, 4946, 5424
Blauzdys Vladas 5425s
Blažienė Domicelė 5425; Ona 5425t
Blažys Jurgis 5425t; Matas 5425t; Vytautas 5425g
Blažytė Emilija 5425t
Blindžienė Stanislava → S. Jordanskienė-Blindžienė
Bliuvonių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273, 5419, 5425t. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Bliuvonių vs. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772;
Bliuvonių seniūnija. Kurklių vlsč. 5425g
Boleslovavos vs. Skiemonių apyl. 5780
„Bolševiko“ kolūkio pirminė partinė organizacija. Anykščių apyl. 5622
„Bolševiko“ kolūkis. Stakių apyl. 5506
Borisienė Rozalija 5425t Boriunovaitė Irina 5425s Boruvka → Medinos
Boša Rapolas 5756a
Božickas Juozas 5425f
Branislava → Bronislava
Braslauskai Augustina 5492a; Bronius 5492a; Česlovas 5492a; Zigmas 5492a
Brazdys Antanas 5425t
M. Brazg ir G. Helman grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Genės (Hanės) Brazgo (Brazos) manufaktūros prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Brazgių, Brezgių dv. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 2579, 4518–19, 5425; Brazgių k. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4520, 4854, 5428. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772. Kurklių apyl.
5781. Brazgių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4851; Bražėnas Antanas 5425d–f
Bražėnienė Teofilė 5425t
Bražinskas Jurgis 5425g
Bražionis Jonas 2880; Petras 5425t
Bražiūnienė Ona 5425t
Bredinka → Briedynė
Elijašo Brenero mėsos prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Brezgiai → Brazgiai
Briedynės, Bredinkos vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827, 5423, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Briedis Juozas 5425s
Jakūbo Britaniškio rūbų ir kepurių dirbtuvė. Anykščiai 5425l
B. Bromo odų prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Borucho Bronias odų prekybos įmonė. Svėdasai 5425l


Bronislaviškio vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Kavarsko apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r.
5772, 5781
Bronislavos k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780; Bronislavos, Branislavos plv. Mičionių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4185, 4759; Bronislavos, Branislavos, Bronislovos vs. V ir Mičionių seniūnijos,
Debeikių vlsč., Utenos a. 4758–59, 5417
Bronislavos vnk. Debeikių vlsč. 5425s
Broniškiai. Ažionių apyl. 5781. Voversių apyl. 5781; Broniškio vs. Skiemonių apyl. 5780
Brunava. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Bružas Jonas 5425s
Bružienė Antanina 5425t
Bubinai Adelė 5492a; Antanas 5277, 5437a, 5425s; Elžbieta 5492a; Emilė 5277; Janė 5492a; Jonas 5277; Juozas 5492a; Karolina 5756f; Kazys 5277; Malvina 5141; Uršulė 5756f
Marcijonos Bubinienės manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Kazio Bučiaus manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
P. Bučio manufaktūros krautuvė. Anykščiai 5425l
Budnikovas Jakovas 3447-18
Būdos k. Kavarsko apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Budreika Antanas 5425e, 5425s; Mykolas 5425g; Napaleonas 5425s; Vincas 5425s
Budreikienė Teklė 5425s
Budrevičius Anicetas 5425s; Antanas 5425s
Budrių apylinkė 5781–82. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5495, 5499, 5536, 5760. Kovarsko r. Anykščių apskr.
Vilniaus sr. 5781
Budrių k. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4220, 4581, 4760, 4949, 5418. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Budrių seniūnija. Kavarsko vlsč. 5425g
Būdų vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Budvagaidis. Kurklių vlsč. 2846
Bugailiškis Juozas 5756b ; Povilas 5425s
Bugeniškiai. Budrių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781
Bugeniškio, Bugeniškių dv. 2580; Bugeniškio kd. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Buinevičius 2517
Buitvydas Jonas 2972
Buivydai I. Diktarų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Buivydai II. Diktarų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl.
5781; Buivydų k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781. Trumbatiškio apyl.
5781
Bukauskienė-Tylaitė Ona 2871
Bukėnas Jurgis 3496
Bulota Andrius 5425t; Antanas 5425s; Julijonas 5425t; Juozas 5425t; Kazys 5425s; Stasys 5425t
Bulotienė Teofilė 5425t
Bulotienė-Tutkuvienė Marijona (Marcijona) 5425s
P. Bultrūno arklių tramvajų kontora. Anykščiai 5425l
P. Bultrūno audykla. Anykščiai 5425l P. Bultrūno verpykla. Anykščiai 5425l Bundinis Adomas 5425t
Danielio Burakiškio galanterijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Burba Kostas 5425s
Burbeklių k. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4472, 4723, 4846, 4950–51, 5424, 5425s.
Viešintų apyl., Anykščių r. 5778
Burbeklių vnk. Viešintų vlsč. 5425t
Burbiškio, Burbiškių dvaras. Anykščių vlsč., Utenos a. 2581–85, 4094, 5416, 5425a, 5425t
Burbiškio dvaro malūnas 2961
Burbiškio, Burbiškių k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5425a, 5425l. Anykščių apyl. 5781.
Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Burbiškio pašto agentūra 3099
Burbulis Antanas 5425t
Burios, Būrios, Būrių k. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773, 5419, 5425s; Kavarsko apyl.
5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Burios, Būrios I k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857,
4274, 4952; Burios II k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4275, 4953–54; Burios, Burių I vs. Kurklių vlsč.,


Vilkmergės a. 5419; Burios, Burių II vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Burios, Byrių III vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Burios IV vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4276
Burneika Antanas 5425s
Burneikienė Ona 5425s; Stasė 5425t
Burneikis Jonas 5425t
Buteikių k. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273, 4771, 5419, 5425t. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Buteikių vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771
Būtėnai. Šventupio apyl. 5781; Butėnų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. Svėdasų vlsč., Rokiškio a.
4347, 4706, 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781, 5425s; 5425t
Butėnas Domininkas 5425s
Butėnienė Julė 5425t
Butėnų seniūnija. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425g. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4832; Buterlevičius Viktoras 5492a
Butkienė Barbora 5425s
Butkiškės plv. Kurklių vlsč., Ukmergės a. 5425a
Butkiškių apyl. 5781
Butkiškio k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765; Butkiškių vs. Andrioniškio ir Padvarninkų seniūnijos, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742, 4748, 5415;
Butkiškių vnk. Andrioniškio vlsč. 5425s, 5425t
Butkuvienė Ona 5425t
Butviškis → Dobilynė
„Buveinė“, Anykščių vailokų įm. 5425l
Bžozuvkos vs. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4807, 5422

Šeinės Capienės manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Cechlovas Pilypas 5425s Cegelnė → Plytnyčia Celeris 2943
Centralinė galvijų kontrolės sąjunga. Surdegio sk. 3255
Centralinis statistikos biuras 3447-12
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Anykščių apskrities inspektorius 5736
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Kavarsko rajono inspektūra 5738
Centrinės statistikos valdybos prie TSRS Ministrų Tarybos Troškūnų rajono inspektūra 5737
Šeinės Chaimovičienės manufaktūros prekės. Anykščiai 5425l
Notelio Chajeto karšykla. Kavarskas 5425l
Charmanskis Liudas 5425s
Iciko Chasmano vandens malūnas. Kurkliai 5425l
Leibos Chasmano ir Šulerio Brazgo javų prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Chlevickas Aleksandras 5425t
Chmieliauskienė Stanislava 5425s
Cicėnas Aleksas 5425g
Civinskienė Adelė 5425s
Šeinos Cop manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Cvirkos P. kolūkis, Gudelių apyl. 5495. Knitiškių apyl. 5495. Trumbatiškio apyl. 5507. Vaidlonių apyl. 5496

Čarkauskai Ignas, Antanas ir Teklė 5425s
Iciko Čarnės javų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Karpelio Čarnės kepykla. Kurkliai 5425l
Karpelio Čarno ir Maušos Brazgo javų prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Čarnoliesiai → Juodmiškis
Čekonių apyl. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5494, 5759. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
Čekonių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 2930, 4167, 4549, 4955, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Čekonių vs. V seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758;
Čekonių seniūnija. Debeikių vlsč. 5425g
Čepauskas Stasys 5425s
Čepelienė Karolina 5425s
Čepėnai Jonas, Anelė, Stasė ir Rozalija 5425t
Čepės Antanas 5756d; Paulė 5756a
Čepokai Antanas 5425s; Balys 5066; Dominikas 5066; Marijona 5066, Vladas 5425s


Čepukonis Jonas 5425t Čerekavičius Jonas 5425s Čerkauskas Ignas 5425s
Klemenso Česūno restoranas. Anykščiai 5425l
Češūnas Anicetas 5425g; Kazys 5425g
Čeplinskai Aldutė 5492a; Jonas 5492a; Petronėlė 5492a; Vytautas 5492a
Čepūra Ignas 5756c
Čerkauskas Ignas 5756b
Černiachovskio kolūkis, Balninkų apyl. 5495. Storių apyl. 5508
Černių k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780
Černiaučyzna. Debeikių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Varniškių apyl. 5781
Čiapajevo kolūkis, Taujėnų apyl. 5495
Čikapievės miškas. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748
Feigės Čiornionės kolonialės prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Čipiškio k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Čipiškio k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4521; Čipiškio, Čypiškių vs. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4854, 5425
Čitavičius Jonas 5425d, 5425f
Čiukienė Veronika 5425s
Čiukšienė Kamilija 5425t
Čiukšys Aleksandras 5425t; Juozas 5425t; Kazys 5425s; Povilas 5425t
Čiukšytė Izabelė 5425t; Teofilė 5425t
Čiukų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4348, 4707, 4866–67, 4956, 5421, 5425l. Svėdasų apyl., Anykščių r.
5774
Čiunkių, Čiunkų k. Čiunkių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4833, 5424. Akmenos apyl. 5781.
Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765. Laitelių apyl. 5781
Čivyliškio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771

Dabicos vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Dabužėlių k. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5780–81. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Dabužių apyl. 5781
Dabužių (Kavarsko) apyl. 5495. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5480, 5495, 5509, 5515, 5526, 5538, 5646,
5760. Kovarsko r. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5480
Dabužių bžntk. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418, 5425a, 5425t;
Dabužių, Dobužių (Strachovos) dv. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418
Dabužių k. Kavarsko vlsč. 2856; Dabužių I k. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Dabužių II k. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Dabužių kolūkis. Dabužių apyl. 5509. Pirminė partinė organizacija 5623
Dabužių I, II plv. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418; Dabužių II vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765
Dabužių pašto agentūra 3100
Dabužių pieno perdirbimo bendrovė 3107, 3114, 3123, 3131, 3138, 5425l, 5425t
Dabužių religinė bendruomenė 5731
Dabužių seniūnija. Kavarsko vlsč. 5425g
Dabužių vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423. Kavarsko apyl. 5780.
Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Dabužių, Didžiųjų dv. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2595–98, 2985, 4221, 4762, 5425a; Dabužių, Didžiųjų miškas. Kavarsko vlsč. 2985
Dabužių, Mažųjų dv. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762
Dabužių, Obrub. vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762
Dagė → Dagia
Dagiai Karolina 5425t; Povilas 5081; Pranas 5425t; Pranė 5081
Dagienė Veronika 5082
Dagios, Dagės I, II vs. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4768, 5418; Dagios, Rukilos vs.
Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Dagios I vs. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r.


5772, 5781; Dagios II vs. Kavarsko apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772 , 5781; Dagios
III vs. Kavarsko apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Dalindaitė J. → Julija Stukienė
Dalindavos vs. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4804; Dalindavos vs. Surdegio apyl. 5780
Dalinkos k. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781.
Skiemonių apyl. 5781; Dalinkos vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Damakauskas Povilas 5425t
Dambrauskai Adomas 5425s; Jonas 5492a; Ladys 5492a; Matas 5425s; Mikalina 5492a
Dambuvka → Dembuvka
Danbruvkos (Dembuvkos?) vs. V seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Danilevičiai Antanas 5425s; Antanina 5492a; Jonas 5492a, 5756f; Petras 5425s
Danišiūnų k. II ir Debeikių seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4168, 4550, 4758, 4957, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Dapkūniškių apyl. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Darabino, Dorobinos vs. Starkonių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4844, 5424
„Darbininkas“, Vaidlonių apyl. kolūkis 5496
Dauberių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4661
Daugailių vlsč. Utenos a. 2890, 3241
Daugalų k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4399, 5423
Daugeliškių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4686, 4822, 5423; Daugeliškių, Daugėliškių vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Latavėnų
apyl. 5781. Mažionių apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Daugeliškių vnk. Troškūnų vlsč. 5425s
Dauginčių k. Kavarsko ir Maželių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4222, 4582, 4763–64, 5418,
5425s. Budrių apyl. 578. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Daugių vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Daugulių, Daugulų k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 4959; Daugulių vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Daugutų (?) k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 4532
Daujočių apyl. 5450, 5494. Anykščių r. Kupiškio apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Daujočių (Doviace) k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4349–50, 4708, 4960, 5421, 5425a. Kraštų apyl. 5781,
5425s, 5425t. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
„Daujočių“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5624
Daujočių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425g
Daumantų k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 3081, 4267, 4271, 4761, 5297, 5418,
5425t. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Daumantų seniūnija. Kavarsko vlsč. 5425g
Daunariškis → Daunoriškis
Dauneikių k. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4169, 4551, 4758, 4961–62, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Dauneikių vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758;
Daunoriškio, Daunoriškių k. Kavarsko vlsč. 2856; Daunoriškio, Daunariškio plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a.
5422; Daunoriškių vs. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4807. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768.Kavarsko apyl. Debeikių apyl. 5781
Davainienė-Junevičienė Bronė 5425t
Davainis Steponas 5425s
Freidos Davidavičiaus manufaktūros prekybos įmonė. Skapiškis 5425l R. Davidavičiaus galanterijos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l Davidonis Domas 5425t
Debeikiai. Debeikių vlsč., Utenos a. 2874, 3016, 3479, 4170, 4552,4907, 4963–64, 5417, 5425l, 5425r,
5425s, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Debeikių apyl. 5781. Anykščių r. 5494, 5498, 5520, 5556, 5558, 5561, 5759, 5764. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5581
– liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija 5625
Debeikių galvijų auginimo ir kontrolės ratelis 5425r
Debeikių girininkija 3447-12
Debeikių k. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417
Debeikių pašto agentūra 3101


Debeikių pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Debeikių pradžios mokykla 3016
Debeikių seniūnija. Debeikių vlsč. 5425g
Debeikių ūkininkų sąjungos pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Debeikių valsčiaus komiteto pirminė partinė organizacija 5626
Debeikių valčiaus ūkininkų taupomoji skolinamoji kasa 5425l, 5425r
Debeikių valsčius. Utenos a. 2890, 3092–93, 3146, 3241, 5425c, 5425d–k, 5425p. Savivaldybė 3520–21,
5425m–o, 5425t. Taryba 3579–84. Valdyba 3146; Debeikių valsčius. Anykščių a. 5672, 5757
Debeikių vartotojų bendrovė 3146
Debeikių žemės ūkio kredito draugija 5434
Debeikių žemės ūkio mašinų ir įrankių naudojimo ratelis 5425r
Debeikių žydų liaudies bankas 5425r
Dečionių k. Margių ir Maželių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4223, 4583, 4764–65, 4965,
5418, 5425t. Budrių apyl. 5781; Dečionys. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Dėdelė Kazys 5425s; Vincas 5425t
Degeliškio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Degionių k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4224, 4966. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781.
Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815,
5422
Degsnių, Deksnių k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4351, 4709, 4805, 4968–69, 5421.
Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Degsnių vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422
Degučių vlsč. 2890
Dejūnų dv. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773, 5419; Dejūnų k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
2857, 4277, 4967, 5425s. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Dejūnų plv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Dejūnų vs. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773
Dėjūnų seniūnija. Kurklių vlsč. 5425g
Deksniai → Degsniai
Deksnių k. Kavarsko vlsč., Ukmergės a. 5425a; Svėdasų vlsč. 5425t
Rapolo Deliaco mėsos prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Deltuvos vlsč. 3474. Savivaldybė 3504
Dambuvka. Budrių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5780–81; Dembuvkos k. Budrių ir paragių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4584, 4760, 4767, 5418,
5425a. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Dembuvka, vs. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417, 5425t. Dabužių ir Papragių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3077, 4270,
4762, 4767, 4970, 5418. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4777, 5419. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Dembuvkos vnk. Kavarsko vlsč. 5425s; Kurklių vlsč. 5425s
Denionių vs. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425s
Desiukiškių, Desiukiškio dv. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2587–91, 4278, 4779, 5419,
5425a; Desiukiškių, Desiukiškio k. Kurklių vlsč. 2857, 5425a, 5425t. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769,
5781. Skiemonių apyl. 5781; Desiukiškių, Desiukiškio vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Desiuškiai. Storių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Desiuškių k. XVI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750.
Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781; Desiuškių vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416, 5425s
Desperencija. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4352, 4971–72
Deveikiai Adelė 5492a; Deveikis Jonas 5492a; Petras 5492a, 5756c, 5756f; Uršulė 4422
Deveikijos vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825. Umėnų apyl. 5781; Deveikija. Vaidlonių apyl. 5781
Deveikis Kazys 5425s
Deveikiškio vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423. Juostininkų apyl. 5780
Devenių k. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl.
5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Dičiai Julijona 5425t; Ona 2876, 5425t; Vincentas 2876, 5425t
Dičpetrienė Elena 5425t; Salomėja 5425t Dičpetris Ignas 5425t; Petras 5425t Didieji Dabužiai → Dabužiai, Didieji Didysis k. Kurklių vlsč. 5425s
„Didysis persilaužimas“, Žvirblėnų apyl. kolūkis 5495
„Didvyris“, Žudžgalio apyl. kolūkis 5496


Didžakmeno k. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Didžiadvario dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Didžiakaimio dv. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774; Didžiakaimio k. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4279, 4774, 5419, 5425a, 5425g. Kurklių apyl., Anykščių r.
5769
Didžioji Ūlyčia. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.; Didžiosios Ūlyčios, Didžiųjų Ulyčių dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
2592–94, 4309, 5425a
Didžiojo k. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774
Didžiosios vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Didžiulienė Emilija 5425s
Didžiulis Vytautas 3496
Didžiuliškiai. Gilvydžių apyl. 5781; Didžiuliškių, Didžiuliškio k. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4473, 4834, 4973, 5424. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765; Didžiuliškių vs. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819, 5423. Akmenos apyl. 5781; Didžiuliškiai, vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780
Dienionių vs. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421
Diktarų apyl. 5450, 5494. Anykščių r. Utenos apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Diktarų k. Leliūnų vlsč. 2878, 4974. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781.
Trumbatiškio apyl. 5781
Diktarų kolūkis, Skiemonių apyl. 5510
Srolio Dilečko kalkių dirbtuvė. Kavarskas 5425l
Diliavietė. Kavarsko apyl. 5781; Diliavietės k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4225, 4585, 4975; Diliavietės, Dyliavietės vs. Mackeliškių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4766, 5418. Dabužių apyl. 5781;
Diliavietė, vs. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Dilienė Veronika 4375
Dilys Anupras 5425t; Jonas 5425s; Juozas 5425f; Jurgis 5425s; Kazys 5425t; Vincas 5425t; Vladas 5425t
Dilių k. VIII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4095, 4750, 4976, 5416, 5425s. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781. Bikūnų apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781. Stakių apyl. 5781; Dilių II k. Anykščių apyl. 5780
Dovydo Dimonto gastronomijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Dovydo Dimonto geležies dirbinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Dimšienė Marija 5425t
Dirsė Jonas 5425s
„Dirva“, Leliūnų ž. ū. kooperatyvas
Dirvonų k. Kurklių vlsč. 2857. Kurklių apyl. 5780, 5425t. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
2849, 4273; Dirvonų I k. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771, 5419. Anykščių apyl.
5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Dirvonų II k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771, 5419; Dirvonų vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771; Dirvonų I vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Dirvonų II vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
„Dobilas-Žalinas“, Troškūnų žemės ūkio draugija 5425r
Dobilynė. Trumbatiškio apyl. 5781
Dobilynės apyl. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5450, 5494, 5759
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Dobilynės, Dobilinės dv. Debeikių vlsč., Utenos a. 4171
Dobilynės, Dobilinės k. I ir VII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Debeikių apyl. 5780; Dobilynės, Dobilinės II, Butviškio plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Dobilynė, vs. Debeikių apyl., Anykščių r.
5767, 5781. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417, 5425g; Dobilynės, Dobilinės I vs.
Debeikių vlsč., Utenos a. 5417;
Dobiliškio k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5780; Dobiliškio vs. Karūnių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4837, 5424
Dobiniai. Trumbatiškio apyl 5781. Varniškių apyl. 5781
Dobrovolskiai Antanas 5492a; Antanina 5492a; Emilija 5492a; Genovaitė 5492a; Jadvyga 5492a; Ladys
5492a; Petras 5492a; Zofija 5492a
Dobulio, Dobulių vs. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415, 5425s
Dobužiai → Dabužiai
Dombrauskaitė Marijona → Ona Vilčinskienė; V. → Veronika Čiukienė
Dombrauskas Matas 5425s


Domeikių k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781. Laviškio apyl. 5781
Doviace → Daujočių k.
Dovydėnas Kazys 5756c
Dragaudžių k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Dragūnas Alfonsas 5425s
Dragūnienė Anelė 5425s; Saliamonija 5425s
Drapčiūnai → Drobčiūnai
„Draugystė“, Laičių apyl. kolūkis 5496
„Draugystė“, Šeiminiškių apyl. kolūkis 5511. Pirminė partinė organizacija 5628
„Draugystė“, Troškūnų r. kolūkis 5496
„Draugystės keliu“ kolūkis, Viešintų apyl. 5512. Pirminė partinė organizacija 5629
Drobčiūnų, Drabčiūnų, Drapčiūnų, Drabčunų dv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2599–602, 4353, 5421, 5425a,
5425t; Drobčiūnų k. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Drobyšius Aleksas 5425s; Jonas 5425s
Dubauskas Pranas 5425g
Abromo Dubausko miško medžiagos ir kuro gamybos įmonė. Kavarskas 5425l
Dubiškių k., Dubiškio k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4096, 4977. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Dubiškių vs.
Ramaškonių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4749, 5415; Nosimo Dubovskio miško medžiagos ir kuro gamybos įmonė. Anykščiai 5425l
Dubra Juozas 5425s; Povilas 5425s
Dubriškio k. Juostininkų apyl. 5781; Dubriškio, Dubriškių vs. Umėnų ir Vašuokėnų seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825, 4827, 5423; Dubriškio, Dubriškių II vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Dubriškis. Latavos apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Umėnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781
Duburio vs. Kurklių apyl. 5780
Dūda Antanas 5425t; Jonas 5425t; Juozas 5425s; Karolis 5425t; Matas 5425t; Napaleonas 5425s; Petras
5425t; Simonas 5425t; Vaclovas 5425t
Dūdienė Pranė 5425t; Vanda 5425s
Dudiškių k. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4831. Trakininkų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4801. Prunciškių apyl. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5780–81; Dudiškių II k. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4841; Dudiškių, Dudiškio vs. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4831, 4841, 5424
Dūdų k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2846, 4307, 4772, 5308, 5419. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Dumbrauskienė Pranciška 5425t
Dumkauskienė Julijona 5425s
Duobinių k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81. Trumbatiškio apyl. 5781
Duobulės, Dobulio vs. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Duobulės, Dobulio II vs. Pavarių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč.,
Panevėžio a. 4744
Durasas-Durasevičius 5425s Durasevičienė Barbora 5425t Dusetų apyl. teismas 3475
Dutkevičius Vladas, mokytojas 3041
Dvarelių apyl. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5454, 5495, 5760. Kavarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Kavarsko r. 5454
Dvarelių k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4226, 4586, 4761, 5187, 5418, 5425g.
Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Dvarionių k. Anykščių vlsč. 5425s, 5425t
Dvariškių, Dvariškio k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5425a
Dvarkelio miškas. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794
Dvaronių, Dvarionių, Dvorniožių k. XIV ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 4752. Anykščių vlsč., Utenos a. 4097, 4978, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Stakių apyl. 5781. Storių apyl.
5781; Dvaronių, Dvarionio vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Dvorakincė → Ažuožeriai Dvorniožys → Dvaronys Dzena Jonas 5425s
Džiugaitė-Aleškevičienė-Statulevičienė Aldona 5711
Džiugų k. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4280, 4620, 4773, 4979, 5419, 5425a, 5425s.
Kavarsko apyl. 5781. Kurklių vlsč. 5711. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781

 

Eglių k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 4273, 4772, 5419, 5425t. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Eglių vs. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772
Eidrigonių k. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4383, 4675, 4807, 4980, 5422,
5425g, 5425s. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780
Eimanavičienė Elena 5425t
Grigalio Eisymonto vaistinė. Viešintos 5425l Eiva Antanas 5425s; Stasys 5425f–g, 5425t Eivienės Eleonora 2882; Marijona 5274
Elijo Elenzon mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Elmininkai 3447-2, 3447-5
Elmininkų bandymų stotis, Anykščių r. 5431. Eksperimentinis ūkis 5432. Pirminė partinė organizacija 5630
Elmininkų dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2603–08, 4098, 5416, 5425a; Elmininkų k. XV ir XVII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4099, 4750, 4981–82, 4984, 5416, 5425t. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl.
5781; Elmininkų I k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Elmininkų II k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Elmininkų IV k. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4099, 4750, 4983; Elmininkų VI k. Bikūnų apyl.
5781. Stakių apyl. 5781; Elmininkų k. vnk. Anykščių vlsč. 5425s; Elmininkų VI vs. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4158, 4750, 5416; Elmininkų, Naujųjų vs. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750,
5416
Elmiškio, Elmiškių ež. VI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750; Elmiškio, Elmiškių k. XVII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425t. Anykščių vlsč., Utenos a. 4100. XVIII seniūnija, Anykščių
vlsč., Utenos a. 4752, 4985. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781
Elžbietynė 5493a, 5779. Žviliūnų apyl. 5781. Elžbietinės k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5780–81; Elžbietynės vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794
Endrijauskas Viktoras 5492a
Iciko Epelmano manufaktūros krautuvė. Skapiškis 5425l
Epšteinas Šneeras 5425g
Joselio Epšteino manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Erškėtynės, Arškėtynės k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. Viešintų apyl. 5781
Ertėjų k. Mikierių apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Eviltienė Ona, Eviltytės Zofija, Emilija ir Anelė 5425s
Ežerinis, ež. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805

Geršono Faino geležies krautuvė. Skapiškis 5425l
Bizės Falkenštein duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Dovydo Falkenšteino ir Abelio Flechterio linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Maušos-Jankelio Farbero manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Fedariškio k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781; Fedariškio vnk. Skiemonių vlsč.
5425s
Peisacho Feigino diržų ir pakinktų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Chaimo Fekerio-Mejerio puodų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Goldės Feldmanienės viešbutis. Anykščiai 5425l
Iciko Feldmano miško medžiagos ir kuro gamybos įmonė. Anykščiai 5425l
Feleriai Zelmanas, Frida (Vainerienė), Lėja, Rifkė 5425s
Ferberaitė R. → Roza Zagerienė; Š. → Šeina Levinienė
Ferberienė Štila 5425s
Aiziko Ferdgilo kepykla. Anykščiai 5425l
Ferdinantavos, Ferdinandavos, Fardantavos k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767.
Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Ferdinantavos, Fardantavos, Ferdinandavos vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418, 5425s
Ferma. Krityžės apyl. 5781; Ferma. Raguvos apyl. 5781. Dar → Saukliškių k.
Leizerio Fino gyvulių prekybos įmonė. Debeikiai 5425l
Mendelio Fino karšykla. Anykščiai 5425l
Flekseras Joselis 5425s
Fridlandas Gilelis 5425g
Caim Fridman manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Izraelio Fridmano avalynės dirbtuvė. Viešintos 5425l


Gabė Jonas 5425g
Gabrėlavičius Juozas 5425t
Gabrėlų k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5425s; Gabrėlų, Gabrėlių vs. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4281, 4777, 4986, 5419;
Gabrėno vaistinė. Troškūnai 5425l
Povilo Gabrėno įpėd. vaistinė. Troškūnai 5425l
Gadliauskas Jurgis 5425s
J. Gafanavičiaus vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Jankelio Gafenavičiaus karšykla. Anykščiai 5425l
Jankelio Gafenavičiaus odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Gafanavičius Jankelis 5425s
Gafanovičius Šmuelis 5425s
Gaidamiškių k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781. Skiemonių apyl. 5781.
Trumbatiškio apyl.
Gaidelių k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4522–23; Gaidelių plv. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 5425; Gaidelių vs. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Gaidiškio k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5779–81Gaidiškių, Gaidiškio vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus
vlsč., Panevėžio a. 4800, 5420; Gaidiškis. Žviliūnų apyl. 5781
Gaidžių k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Gaidžių, Kaidžių vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758,
5417
Gaidžiūnų k. Subačiaus vlsč. 5425t
Gaidžiupis. Latavėnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781; Gaidžiupių k. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4315, 4804, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5773, 5781; Gaidžiupių, Gaidžiupio vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423,
5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780–81. Dabužių apyl. 5780; Gaigalas Antanas 5425s; Jurgis 5425t
Gaigalienė Pranė 5425s
Gailiušienė Michalina 5425t
Teklės Gailiušienės vandens malūnas. Jodinės vns., Kavarsko v. 5425l
Gailiutiškio vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Gailiutiškio I vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Gailiutiškio II vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Gailiutiškio III vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Galinių k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780–81
Galvydžių apyl. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4988; Galvydžių k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4354, 4805, 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Galviškio, Galviškių vs. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Gamžos vs. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780.
Garbėnai. Laviškio apyl. 5781. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781; Garbėnų kd. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Girš Garber duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Garberaitės Chana-Chava, Leja ir Hena 5425s
Garberas Leizeris 5425s
Joselio Garberio mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Gargažynės, Gargažinės vs. Šventupio apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5780–81
Gasiūnų k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4474, 4830, 4989; Gasiūnų vs. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830, 5424
K. Gecevičiaus vandens malūnas. Lipšio dv., Debeikių v. 5425l
Gečionys. Mažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Gečionių dv. 2609; Gečionių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4400, 4822, 4990, 5423.
Rubikių apyl., Anykščių raj. 5770, 5781; Gečionų vs. Debeikių apyl. 5781; Gečionys. Latavėnų apyl.
5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Gečionių pradžios mokykla. Utenos a. 3205
Gečiūnas Jonas 5425f
„Gedimino pilis“, Meldučių apyl. kolūkis 5494
„Gegužės pirmoji“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5631
„Gegužės pirmoji“, Aknysčių apyl. kolūkis 5494
„Gegužės pirmoji“, Pavirinčių apyl. kolūkio pirminė partinė organizacija 5632
„Gegužės pirmoji“, Storių apyl. kolūkis 5494. Troškūnų apyl. kolūkis 5513. Žvirblėnų apyl. kolūkis 5495


Geldonkos plv. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 483
Geležinėlės k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Geležinės k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Chamo Geliaveno odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Geliogalių apyl. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
A. Gelman ir M. Stein grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Gėlučiai. Laviškio apyl. 5781. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781; Gėlučių kd. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Jankel Gelvan odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Gelvonų vlsč. savivaldybė 3504
Genetinių k. Žemaitkiemio vlsč., Ukmergės a. 5425a
Geniūnai. Voversių apyl. 5781; Geniūnų k. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Kazio Gepeno vaistinė. Anykščiai 5425l
Antano Geralavičiaus vandens malūnas. Judinės k., Kavarsko v.5425l
Gerkiškiai. Vašuokėnų apyl. 5781. Vidugirių apyl. 5781; Gerkiškių k. Pelyšėlių ir Vidugirių seniūnijos,
Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4401, 4823a, 4828, 4991, 5274, 5423. Troškūnų apyl., Anykšč⁩ų r. 5777; Gerkiškių vs. Pelyšėlių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4823a, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r.
5777
Gerkonių bžntk. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758; Gerkonių k. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4172, 4553, 4758, 4992–93, 5417, 5425s, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Rivkos Gero indų prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
„Gerovė“, Kavarsko žemės ūkio draugija 5425r
„Gerovė“, Kunigiškių apyl. kolūkis 5495
Geršelmanas Romanas 3447-18
Faino Geršono gastronomijos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Famo Geršono geležies dirbinių prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Gervienė Karolina 5756b
Geščių (Marimpolio) k. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4173, 4758, 5425b
Geževičiai Baltramiejus, Salomėja ir Marijona 5425t
Jankelio Gichmano linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
„Giedra“, Budrių apyl. kolūkis 5495
Giedraičių vlsč. savivaldybė 3504
Giedrys Petras 5425t
Gikis Juozas 5425s
Gikių, Gykių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4355, 4710, 4994, 5421. Kraštų apyl. 5781; Gykiai, k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Gikonių dv. Biržų-Rokiškio a. 2610–11; Gikonių k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771,
5781
Povilo Giliausko vandens malūnas. Antupių s., Debeikių v. 5425l
Gilienė Teklė 5052
Joselio Gilio odų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Gylių k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781. Vikonių apyl. 5781; Gykių vnk. Svėdasų vlsč. 5425s
Gilužis, Denionių ež. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805
Gilvydžių apyl. 5467
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Gilvydžių k. Gilvydžių ir Viešintų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4475, 4724, 4836a, 4846, 4996–97,
5424, 5425t. Gilvydžių apyl. 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781
Gilvydžių seniūnija. Viešintų vlsč. 5425g
Gimbutis Petras 5425s
„Gimtoji žemė“, Kurklių apyl. kolūkis 5495. Viešintų apyl. kolūkis 5514
Ginaičių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4657–58
Ginbla Jankelis 5425t
Gindrėnas Antanas 5425f; Matas 5425s; Petras 5425g, 5425s
Gindriūnienė Konstancija 5425s
Ginkluotoms krašto pajėgoms remti sąjunga. Dabužių sk. Vilkmergės a. 3256; Kurklių sk. Vilkmergės a.
3257; Raguvėlės sk. Panevėžio a. 3258; Traupio sk. Panevėžio a. 3259–60
„Gintaras“, Dabužių apyl. kolūkis 5515. Pirminė partinė organizacija 5633
„Gintaras“, Skiemonių kooperatyvo bendrovė 2512. Skiemonių vartotojų bendrovė 4858


Gintiniai. Dobilynės apyl. 5781; Gintinių k. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4174, 4758, 4998. 5417
Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Gintviliškio vs. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Lazaro Ginzburgo manufaktūros ir kosmetikos reikmenų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Girelė. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4476, 5001–03; Girelės k. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio)
vlsč., Panevėžio a. 4743. Laukagalių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5000, 5425s. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2965, 4805, 5421. Panevėžio a. 5004. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780. Budrių apyl. 5781; Girelės, Pusčios, Pusčos, Pužų k. Budrių ir Papragių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4227, 4587, 4760, 4767, 4999,
5418, 5425s; Girelės plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Girelės pradžios mokykla. Panevėžio a. 3017
Girelės vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč.,
Vilkmergės a. 4854, 5425. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. V seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758, 5417; Girelės, Girelkos vs. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788; Girkai Balys, Juozas ir Povilas 5425s
Girnys Jonas 5425f
Giros L. kolūkis, Mičionių apyl. 5494
Arnesto Giršo kolonialės prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Giršovičius Chaimas 5425t
Girvalakių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4664
Givatinė → Navasodai?
Gyvatynė. Skiemonių apyl. 5781; Gyvatynės k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Gyvatynė, vs. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Gyvatynės vnk. Skiemonių vlsč.
5425s
Išero Givatino miško medžiagos ir kuro gamybos įmonė. Anykščiai 5425l
Gyliai 5018. Rokiškio vlsč., Rokiškio a. 5086; Gylių dv. Rokiškio a. 2614; Gylių, Gilių k. I ir XVII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4101, 4750–51, 4995, 5416
Leibos Glaz ir Železniko miško medžiagos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Glemža Juozas 5425t
Glezeraitė Gifelė 5425s
Rafailo Glezerio javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Šneero Glezerio javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Gliaudelis Jonas 5425s
Glikmanas Mauša 5425s
Maušos Glikmano kalkių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
„Gmilas-Chesed“, Anykščių žydų labafarybės draugija 5425r
Gobia Donatas 5425d
Godomskienė Stefanija 5425s
Berelio Gofmanovičiaus odų prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Gogeliai Jonas 4375; Juozas 5425e–f, 5425s; Stasys 5425s; Veronika 4375
Gogelienė Domicelė 5425s; Marijona 5425s
Gogelytė Zofija 5425s
Gojaus k. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425a. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766,
5425s; Gojų k. Debeikių vlsč. 5425s, 5425t; Gojaus vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780; Gojus. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781
Gojaus kolūkis, Storių apyl. 5494
Gojelių vs. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5780–81
Dovydo Goldbergo geležies dirbinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Goldingas Šleima 5425s
Goldmanas Abromas 5425f
Abromo Goldmano ir Nubino grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Abromo Goldmano kepykla. Kavarskas 5425l
Jankel Goldštein manufaktūros prekybos įmonė. Viešintos 5425l
Dovydo Goldšteino linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Golubiškio vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Gopenienė Vanda 5425s
Mendelio Gordono galanterijos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l


Gotautas-Vaišvila Kazys 5425s
Grauželių, Grauželės vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5423, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780
Vulf Grazul gastronomijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Graužinis Klemas 5425e–f
Gražiavietės k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Gražiavietės vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771, 5419
Gražienė Ona 5425s; Teklė 5425t
Gražys Antanas 5425g, 5425s; Augustas 5425s; Jurgis 5425s; Povilas 5425s; Silvestras 5425s; Steponas
5425s
Gražumyno k. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Gražumyno, Gražuminos vs.
Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4772, 5419
Leizer Greikberg odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Pesės Greis karšykla. Kavarskas 5425l
Grekova → Pageldonis
Grelos k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Grežaukos dv. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Grežioniškių, Grežionėlio vs. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Grežionys → Griežionys
Grybas Povilas 5425s Grybauskas Stasys 5425s Grybienė Julija 5425s
Grybulių apyl. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5006–07, 5425s. Anykščių a. 5467, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Grybulių, Gribulių k. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4402, 4818, 5425g. Grybulių apyl.
5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780–81; Grybulių vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818, 5423
Gricių, Gryčių vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815. Traupio apyl. 5780
Griciūnienė Ona 5425t
Griežaukos plv. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748
Griežionėlių dv. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 4080; Griežionėlių k. Griežionių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4081, 4533, 4835, 5008. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765; Griežionėlių, Griežionėlės
plv. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 3061, 4748; Griežionėlių-Plotų
k. Griežionių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4835
Griežioniškiai. Mikierių apyl. 5781; Griežioniškio seniūnija. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4836; Griežioniškio, Griežioniškių vs. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745,
4843. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781
Griežionių apyl. 5467, 5496, 5781
Griežionių, Grežionio, Grežionių dv. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415. Griežionių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2895, 4477, 4725, 4835; Griežionių, k. Viešintų vlsč. 5005; Griežionių k. Andrioniškio apyl.,
Anykščių r. 5765; Griežionių plv. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4748
Grigaliūnas Antanas 5756c
Grigaliūnienė Ona 5425s Griganavičius Antanas 5425f Grigienė Veronika 5425t
Grygiškiai. Akmenos apyl. 5781. Gilvydžių apyl. 5781; Grigiškių, Grigiškio k. Viešintų vlsč., Panevėžio a.
4478, 5009, 5424; Grigiškių, Grigiškio vs. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4834; Grigiškių k. Viešintų vlsč. 5425s, 5425t
Grigonis Adomas 5425s; Jurgis 5425g
Grikiapelių, Grikepelio, Grikepelių k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2966, 4356, 4711, 4805,
5421, 5425s. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Grikienių k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4524, 4738, 5010, 5425. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Grikienių kolūkis, Knitiškių apyl. 5495
Grimašauskas Juozas 5425s; Juozas 5425s
Grina Pranas 2863, 5425t
Jankelio Grindblos ir Maušos Kopelevičiaus prekyba linais, sėmenimis ir kt. žemės ūkio gaminiais. Anykščiai
5425l


Stanislovo Gringofo, Kazimiero Giečevičiaus ir Zigmo Bžozovskio krakmolo fabrikas. Kurkliai 5425l
Gristupis. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Jankel Grois manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Nochimo Groiso manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Smerel Gronsberg manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Elijos Gronšbergo kepykla. Anykščiai 5425l
Šmelio Gronzbergo manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Saros Gross pieno produktų ir kiaušinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Grotkauskas Henrikas 5425f
Grubų k. XVII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Bikūnų apyl.
5781. Stakių apyl. 5781
Grūdeliškis. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781Grūdeliškio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Grumbinai. Vidugirių apyl. 5781; Grumbinų k. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748, 5425s. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4403, 5011, 5415; Grumbinų vs. Latavėnų apyl.
5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Grumbinas Jonas 5425t
Grunskas Antanas 5425t
Gružas Jurgis 5425s
Gruževskis Mečislovas 4374
Gudas Juozas 5425f; Povilas 5425t
Gudavičius Adomas 5425t
Gudelis Juozas 5425g; Vincas 5425t
Gudelių apyl. 5495, 5650, 5652. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Gudeliai. Latavos apyl. 5781. Šventupio apyl. 5781. Umėnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781. Gudeliai.
Juostininkų apyl. 5781; Gudelių k. Debeikių ir IX seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4175, 4554, 4758,
5012, 5417. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4404, 4687, 4825, 5013, 5423, 5425s. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2847, 4282, 4780, 5419. Ąžuolynės apyl. 5781. Debeikių
apyl., Anykščių r. 5767, 5425s, 5425t. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777;
Gudelių plv. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780, 5419
Gudelių pradžios mokykla. Vilkmergės a. 3018
Gudelių vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780
Gudiškiai. Trumbatiškio apyl. 5781; Gudiškių k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Gudonienė Veronika 5425s
Gudonis Juozas 5425t
Gudonys. Kraštų apyl. 5781; Gudonių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4283, 5015, 5419, 5425s, 5425t.
Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2967, 4357, 5014, 5421, 5425a, 5425t. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Gudžiupio k. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780; Gudžiupio vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio
(Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814; Gudžiupio I vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422; Gudžiupio II vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422;
Izralio Gukerio odų dirbtuvė. Kavarskas 5425l
Š. Gukero odų dirbtuvė. Kavarskas 5425l
Gumžos vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814
Guobės, Guobių k. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4405, 4688, 4818, 5016. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780; Guobės vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Guobija. Grybulių apyl. 5781. Troškūnų apyl. 5781
Guraliesio vs. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4854
Gurapolio dv. Utenos a. 2612–13; Gurapolio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Gurskai. Mažionių apyl. 5781; Gurskai, k. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4406, 4819, 5017, 5423. Latavėnų apyl. 5781;
Taubos Gurvičienės kolonialės prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Gutauskas Rapolas 5425g; Vincentas 5425t
V. Gutauskienės kolonialės prekybos įmonė. Pohulianka, Traupio v. 5425l
Soros Gutkinienės manufaktūros prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Gutpetriai Alfonsas 5492a; Juozas 5272, 5492a, 5756f; Malvina 5492a; Petras 5492a
Guzas Jurgis 4864
Guzevičius Juozas 5425t

 

Chaimo Haimovičiaus autosunkvežimo eksploatacija. Anykščiai 5425l
„Hapoel“, žydų sporto ir gimnastikos org-ja. Kavarsko sk. 3446
„Hechaluc“, org-ja. Viešintų sk. 3054
„Hechaluc-Hacair“, žydų org-ja. Kurklių sk. 3055
Kazimiero Hoppeno vaistinė. Anykščiai 5425l
Kazimiero Hoppeno įpėd. vaistinė. Anykščiai 5425l

Ieremičienė Antanina 5425s
Ignatuvka → Varundiškiai
Ignotiškio k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Ignotiškio plv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5019, 5418; Ignotiškio, Ignotiškių vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765;
Ignotiškio, Ignotiškių I vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418; Ignotiškio, Ignotiškių II vs. Kavarsko
vlsč., Vilkmergės a. 5418; Ignotiškio, Ignotiškių III vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418; Ignotiškio- Laibosios dv. Rokiškio a. 2614; Ignotiškis 5018. Dabužių apyl. 5781;
Ilgabrada. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Ilgabrados, Ilgabrodos k. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4158, 4750, 5425s. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Ilgabrados vs. Anykščių vlsč., Utenos a.
5416
Ilginio ež. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805
Ilgosios vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Antano Imbraso manufaktūros prekybos įmonė 5425l
Impoliškio vs. 5493a, 5756a, 5779. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794, 5425s, 5425t.
Surdegio apyl. 5780–81; Impoliškis. Žviliūnų apyl. 5781
Inčiūros Adelė 5492a, 5756f; Antanas 5492a; Elena (Eleonora) 5425s; Jonas 5425s; Juozas 5425s; Karolina
5492a; Ona 5492a, 5756f; Povilas 5425d–f
Indrašiūnų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4662
Indrioniškis → Andrioniškis
Indriūnas Jonas 5425g
Maušos Ingerin mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Inkūnėlių, Inkunėlių k. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4176, 4555, 4758, 5020, 5425t; Inkūnėlių, Inkunėlių vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Inkūnų k. Griežionių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4479, 4835, 5021, 5425a. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Inkūnų vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Mogilų seniūnija, Andrioniškio
(Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4746, 5415; Inkūnų religinė bendruomenė 5731
Chajos Išerovič viešojo maitinimo įstaiga. Skiemonys 5425l
Ivaniškio k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Ivaniškio, Ivaniškių vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829
Ivanovičiai Jonas 2877; Juozas 2877; Povilas 2877
Ivaškevičiai Janė 5492a; Kazys 5492a; Marė 5492a
Ivonys. Trumbatiškio apyl. 5781; Ivonių apyl. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5494, 5759, 5425t. Anykščių r.
Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781; Ivonių k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 2876, 4177, 4556, 4758, 5417, 5425g; Ivonių vs. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Ivovičių k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767

Jackagalio k. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a; Jackagalio II, Kuncepolio k. 3480–81; Jackagalių k.
Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a
Jackaitė Jurėna 5492a
Jačiūnai. Jačiūnų apyl. 5781. Raguvėlės apyl. 5781
Jadlauskas Povilas 5425t
Jadviliškio plv. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2561; Jadviliškio I vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Jadviliškio II vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Jakavičienė Honorata 5425t
Jakavičius Mykolas 5756e–56f
Jakeliūnas Jonas 5425g; Juozas 5425g
Jakimovas Jonas 5425g
Jakniūnaitė M. → Marijona Žukauskienė
Jakniūnas Anicetas 5425s; Jonas 5425s


Jakniūnų k. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4760
Jakšiškio, Jakšiškių dv. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 2615, 4526, 5425, 5425b; Jakšiškio k.
Žemaitkiemio vlsč., Ukmergės a. 5425b. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772,
5781
Jakšiškių tarybinis ūkis 5740. Pirminė partinė organizacija 5634
Jakštoniai Viktorija ir Juozas 5425s
Jakubava → Jokūbava
Jakubeliškis → Jokūbėliškis Jakūbėnas Domas 5425g Jakubonis Stepas 5425g Jakūnas Juozas 5425s
Jakūnų, Jokūnų k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4228, 4588, 4767, 5418. Budrių apyl.
5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781
Jakusevičiai Jonas 5492a, 5756f; Mykolas 5437a, 5492a, 5756f; Ona 5492a; Paulina 5492a; Teofilis 2992–
93, 5492a; Vytautas 5492a
Janapolio dv. Janapolio seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 2616–20, 4808, 5422, 5425a.
Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4623, 5425s; Janapolio k. Janapolio seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4808, 5422. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4623. Alukėnų apyl. 5781. Kurklių apyl.,
Anykščių r. 5769. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Janapolio vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4623.
Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780, 5419; Janapolis. Levaniškių apyl. 5781; Jančys Jonas 5425s
Jančytė Fausta 5425s
Janickaitė Ona → O. Jonickaitė-Janickaitė
Janickas Antanas 5425g; Zigmas 5425s
Janydžiai. Storių apyl. 5781. Bikūnų apyl. 5781; Janydžių dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2621–22; Janydžių, Jonydžių k. Anykščių vlsč. 2891. Anykščių apyl. 5425l, 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Janydžių, Janvydžių vasarvietė. Anykščių vlsč., Utenos a. 4104; Janydžių, Jonydžių vs. IIa ir XII
seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425s, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Janydžių dv. vnk. Skiemonių vlsč. 5425s; Janydžių I k. Skiemonių vlsč. 5425s
Jankauskaitė Lilė 5492a
Jankauskas Antanas 5425s; Laurynas 5425s
Jankauskienė Emilė 5492a; Jadvyga 5425s; Kotryna 5425t
J. Jankauskienės vėjo malūnas. Akmenių k., Viešintų v. 5425l
Antano Jankausko vandens malūnas. Lipšio d., Debeikių v. 5425l
Juozo Jankausko vėjo malūnas. Okmenių (Akmenių) dv., Viešintų v. 5425l
Jankaviškio k. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758; Jankaviškio vs. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767,
5781; Jankaviškis. Dobilynės apyl. 5781
Janonienė Marijona 5425t
Janonio J. kolūkis, Stakių apyl. 5494
Janonys, Jononys. Staškūniškio apyl. 5781. Šventupio apyl. 5781. Debeikių apyl. 5767, 5781; Janonių dv.
Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2623, 2857, 5419; Janonių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4284, 5025, 5419,
5425s. Anykščių r. 5715; Janonys, vs. Kavarsko apyl. 5780–81; Janonys, k. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772;
Janonių seniūnija. Kurklių vlsč. 5425g
Janukėnas Povilas 5425g
Janulis Jonas 5425g; Juozas 5425s; Kostas 5425s
Janušava. Dabužių apyl. 5781; Janušavos, Jonušavos dv. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4234, 4765, 5418; Janušavos k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768Januševkos k. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5780–81. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Janušavos,
Januševkos, Jonušuvkos vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765. Kavarsko vlsč.,
Vilkmergės a. 5418; Janušavos, Januševkos, Janušuvkos I vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418; Janušavos, Jonuševkos II, Skruzdelių vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418;
Januševičiūtė-Vosylienė Genė, mokytoja 3045
Januška Povilas 5425t
„Jaros“ kolūkis, Svėdasų apyl. 5516. Pirminė partinė organizacija 5635
Jasiūnas Jonas 5425g
Jasiūnas Jonas 5425t
Jono Jasiūno vandens malūnas. Šventariečių k., Andrioniškio v. 5425l


Jasnogurkos plv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2790, 2792, 4305; Jasnogurkos, Jasnagurkos vs. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773, 5419
Jasonių (Zagajų plv.) k. Kavarsko vlsč., Ukmergės a. 5425a-b; Jasonių I k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Jasonių II k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Jašiškio k., Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Jašiškio, Josiškio vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč.,
Panevėžio a. 4825, 5423
„Jaunoji gvardija“, Svėdasų apyl. kolūkis 5517
„Jaunoji karta“, Šlavėnų apyl. kolūkis 5494
„Jaunoji Lietuva“, lietuvių tautinės jaunuomenės sąjunga. Anykščių sk. 3262. 3205. Užuožerių [Ažuožerių]
sk. 3263. Bajorų sk., Rokiškio a. 3264. Girelės sk., Panevėžio a. 3265. Grigiškių sk. Panevėžio a. 3266. Kavarsko apyl., Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3267. Kavarsko sk. 3268. Kirmėlių sk. Panevėžio a. 3269–
70. Kurklių apyl., Kurklių vlsč. 3271. Kurklių sk., Vilkmergės a. 3272. Laičių sk. Skapiškio apyl., Panevėžio a. 3273–74. Mikniūnų sk. 3275. Netikiškių sk., Rokiškio a. 3276. Penionių sk., Vilkmergės a.
3277. Raguvėlės sk. Panevėžio a. 3278–80. Rokiškio raj. 3261. Savičiūnų sk., Rokiškio a. 3281. Skiemonių sk. Utenos a. Staškūniškių sk., Vilkmergės a. 3282. Steponavos sk., Vilkmergės a. 3283.
Svėdasų apyl., Rokiškio a. 3284. Svėdasų sk., Rokiškio a. 3285. Troškūnų apyl. Panevėžio a. 3286–87. Troškūnų sk., Panevėžio a. 3288–89. Vilkmergės raj. 3261. Utenos raj. 3261. Vaidlonių sk., Rokiškio a.
3290. Vanagų sk., Vilkmergės a. 3291. Viešintų apyl., Panevėžio a. 3292. Viešintų sk., Panevėžio a.
3293–94. Vozgėlių sk. 2517. Žibučių sk. Utenos a. 3205
Pinchaus Javenzon gastronomijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Javovičė → Pilypai
Jazminavos, Jezminavos vs. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r.
5767
Jazokas Jurgis 5425s
Jeriečių k. Svėdasų apyl. 5780
Jeros, Jaros ež. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2844, 4712, 4865
Jerzuvkos k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781; Jerzuvkos, Jersuvkos vs. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4763; Jerzuvkos, Jeržuvkos, Ježuvkos, Jorzuvkos I, II vs. Budrių
seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4760, 5418
Jezminava → Jazminava
Ježuvka → Jerzuvka, Zagajai
Jochel Malka, Jocheliai Ester ir Etel 5425s Jochelienė-Kurlandienė Ida 5425s Jochelsonas Judelis 5425s
Jociškiai 5756a
Jočys Kostas 5425s
Jočiūnai. Panevėžio r. Raguvos apyl. 5781. Raguvėlės apyl. 5781; Jočiūnų apyl. 5496
Jodinės vns. Kavarsko vlsč. 5425l
Izraelio Jofės mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Leizerio Jofės karšykla. Anykščiai 5425l
Benjamino Joffės malkų sandėlis. Troškūnai 5425l
Leibos Joffės grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Leibos Joffės mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Leizero Joffės kalkių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Rachilo Joffės viešbutis. Anykščiai 5425l
Benjamino Joffiso malkų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Frumos Jofienės karšykla. Kavarskas 5425l
Joganavo vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Joganiškio, Joganovos vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829, 5425s
Jokūbavos, Jakubavos dv. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4768, 5418; Jokūbavos, Jakubavos k. Šeimeniškių ir X seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4102, 4542, 4750, 4756, 5023. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775; Jokūbavos, Jakubavos vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Jokūbavos, Jakubavos I, II vs. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4768
Jokūbavos tarybinis ūkis, Kunigiškių apyl. 5741. Pirminė partinė organizacija 5641
Jokūbėliškio, Jakubeliškio k. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Jokūbėliškio, Jakubėliškių, Jokubėliškių vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 4103, 5026, 5416; Jokūbėliškis, Jakubeliškis. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781


Jokūbiškio plv. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Jokūbiškio, Jakubiškių vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4480, 4829, 5424, 5027–28, 5425g
Jokūbka Adomas 5425t; Jurgis 5425t; Povilas 5425t, Pranas 5425t; Tadaušas 5425t
Jokūbkienė Marijona 5425t
Jokūbonis Povilas 2967
Jokūnai → Jakūnai
Joneliai Bronislava 5274; Danielius 5425f, 5425s; Gasparas 5274; Jonas 5274; Kotryna 5274; Liudvikas
5274; Ona 5274; Petrė 5492a; Steponas 5274; Tortunėja 5274
Jonelynės k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4407; Jonelynės vs. Baraišėlių ir Laukagalių seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4817, 4821, 5029, 5423, 5425s. Juostininkų apyl. 5780
Jonickaitė Ona 5425t
Joniškio vlsč. 2891
Jonydžiai → Janydžiai
Jononys → Janonys
Jonušava → Janušava
Jonuška Antanas 5425f ; Kazimieras 5425t
Jordanskienė-Blindžienė Stanislava 5425t
Josanai → Zagajai
Joselis Šolomas-Leiba 5425s
Josevičius Adomas 5425t
Abromo Josetos geležies prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Josiškio k. Šeiminiškių apyl. 5780; Josiškio vs. Latavos apyl. 5780; Josiškis. Umėnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781, 5425s; Josiškių vnk. Skiemonių vlsč. 5425s
Jotkonių, Jotkonio k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4358, 4713, 5030, 5421. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl.,
Anykščių r. 5774, 5781
Jovaiša Jonas 5425s
Jovarų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5425a, 5425l. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5756e, 5773, 5779,
5781. Troškūnų apyl. 5781
Jovarų kolūkis, Surdegio apyl. 5496
Punkaus Jovonsono viešbutis. Anykščiai 5425l
Jozapuvka → Juozapava
Jono Juciaus vandens malūnas. Kurkliai 5425l
Jucius, Jucys Jonas 5425s
Pesės Judelevičienės manufaktūros parduotuvė. Anykščiai 5425l
Judinio k. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Judinio vs. Žvirblėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4770, 5418, 5425l; Judinio-Paberžių vs. Žvirblėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4770
Judinys, Naujasis → Paberžiai
Jukiškiai 4067

Adomo Juknevičiaus kalkių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Adomo Juknevičiaus šaltkalvės ir mechaninės dirbtuvės. Anykščiai 5425l
Juknevičienė Filimonija 5425s
Marijonos Juknevičienės odų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l Juknevičius Antanas 5425s, 5425t; Jurgis 5425t; Povilas 5425g, 5425t Junevičienė Bronė → B. Davainienė-Junevičienė
Juodeglynio, Juodaglinės, Juodaglynės, Juodeglynio, Juodaglyno vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758, 5417. Mikierių apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Juodelytė Julė 5425s
Juodgirio vs. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4813, 5422
Juodis Aleksas 5425s
Juodyšio vs. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830
Juodmiškio k. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Juodmiškio, Čarnoliesių vs.
Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423, 5425s
Juodpurvio k. Skiemonių apyl. 5780
Juodupės plv. Kurklių vlsč., Ukmergės a. 5425a; Juodupės vs. Viešintų apyl. 5780
Juodupio k. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758; Juodupio vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Juodupio vnk. Viešintų vlsč. 5425t
Kazio Juodveršio vandens malūnas. Zariškės paliv., Svėdasų v. 5425l


Juodviliškio k. Gilvydžių apyl. 5781; Juodviliškis, k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781; Juodviliškio vs.
Didžiuliškių ir Viešintų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4834, 4846
Juodviršienė Anelė 2980, 5425s; Emilija 5425s; Julijona 5425t
Juodviršis Anicetas 5425t; Antanas 5425s; Kazys 2975; Stasys 5425s; Vladas 5425s, 5425t, 2872
Juodviršytė M. → Marcijona (Marcelė) Bernotavičienė
Elzės Juodviršytės vėlykla. Zoviškių k., Svėdasų v. 5425l
Juodženis Jonas 5425s
Juodžgalio, Juodžgalių k. Čiunkių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4833, 5038, 5424. Akmenos apyl.
5781. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765; Juodžgalio, Juodžgalių vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4481; Juodžgalys. Laitelių apyl. 5781
Juodžiai. Kavarsko apyl. 5780–81; Juodžių k. Dvarelių ir Margių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4589, 4761, 4765, 5031, 5418. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Juodžių vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765; Juodžių I vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4229
Juodžiūnas Petras 5425t
Juostininkai 5425l ; Jačiūnų apyl. 5781. Latavos apyl. 5781. Raguvėlės apyl. 5781; Juostininkų apyl. Anykščių r. 5542, 5552, 5764, 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5582
Juostininkų k. Juostininkų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4782, 5032, 5419a, 5425s, 5425t; Juostininkų II k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4624, 5033, II k. Raguvos vlsč. 5425s; Juostininkų kd.
Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a, 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Juostininkų (Poapušio) vs.
Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a
Juostininkų pašto agentūra 3102
Juostos upė 3480–82
Juozapava. Umėnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781; Juozapavos dv. 2624; Juozapavos k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780.Viešintų apyl., Anykščių r. 5778. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758.
Laičių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4482, 4838, 5034, 5039; Juozapavos, Juzefavos plv.
Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4659; Juozapavos, Jozapuvkos, Juozapuvkos vs. Kavarsko vlsč. 2856, 5425s. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825, 5423. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4483, 4726,
5424. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780; Juozapavos I vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Juozapavos I, II vs. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4760, 5418; Juozapavos II vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Juozaponis Liudas 5425s
Juozokas Anicetas 5425t; Juozapas 5425t; Kazys 5425s
Jurėnai Anielė 5492a; Bronė 5492a; Jonas 5492a; Julius 5272, 5424, 5492a, 5756f; Serafina 5492a; Valė
5492a; Zofija 5492a Jurevičienė Ona 5756c Jurgelėnas Antanas 5425g
Antano Jurgelionio tepalų dirbtuvė. Juodvalės k., Indrioniškio v. 5425l
Jurgėnų k. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4383, 4675, 4807, 4980, 5422,
5425s. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5425s, 5768
Jurgiškio, Jurgiškių dv. Didžiuliškių ir Kariūnų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2625–28, 5424, 4484,
4834, 5425a; Jurgiškio, Jurgiškių ež. 4067; Jurgiškio vnk. Skiemonių vlsč. 5425s; Jurgiškio, Jurgiškių k. Starkonių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2896, 4485, 4844, 5035, 5424. Skiemonių apyl.,
Anykščių r. 5771, 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Jurgiškio, Jurgiškių vs. Karūnių seniūnija,
Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4837; Jurgiškis. Žiogų apyl. 5781
Jurkėnas Vladas 5425d
Jurkštas Antanas 5425f; Jonas 5425s, 5425t; Julius 5425g; Petras 5425f
Jurzdika, Žarečna → Užupiečiai
Jurzdikas. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Jurzdiko, Jurzdikų k. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
2877, 4178, 4758, 5036. Anykščių vlsč., Utenos a. 4105, 5040, 5416, 5425l, 5425t. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Debeikių apyl., Anykščių r.
5767; Jurzdiko vs. III seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750;
Jusiškio, Jusiškių k. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4590, 4760, 5042. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 4384, 4676, 5041. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Jusiškio, Jusiškių plv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4231; Jusiškio, Jusiškių I vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4230, 5425s; Jusiškio, Jusiškių II vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4232, 5037. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4813, 5422, 5425s; Jusiškio, Jusiškių III


vs. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4807; Jusiškio, Jusiškių-Beržynkos vs., Kavarsko vlsč. 5043
Justinavičius Kazys 5425s
Justinavos k. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2897, 4408, 4819, 5044; Justinavos vs. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819, 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Juškaitė Ieva 5425s
Juškienė M. → Marijona Juškienė-Kazlauskienė
Juškonys 3447-2
Juškonių apyl. Anykščių apskr. Anykščių r. 5781; Juškonių apyl. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr.
5781; Juškonių apyl. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5450, 5762
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Juškonių dv. 2629
Juškonių jaunųjų ūkininkų ratelis. Utenos a. 3205
Juškonių k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Juškonių seniūnija. Skiemonių vlsč. 5425g
Juzinavos vs. Jačiūnų apyl. 5781; Juzinava. Nausodės apyl. 5781. Juostininkų apyl. 5780
Juzulėnas Domas 5756b

Kabošiai. Laviškio apyl. 5781; Kabošių k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Elijos Kaceno mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Srole Kacev mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Kacevas Lipmanas 5425s
Kacevienė Cenė, Kacevaitės Ita ir Rachilė 5425s
Judelio Kaco manufaktūros prekybos įmonė. Skapiškis 5425l Soros Kaco manufaktūros prekybos įmonė. Viešintos 5425l Kačiakiškio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Kadžupys. Svėdasų apyl. 5781. Šventupio apyl. 5781
Kaganaitė Nichama, Rodė, Kaganas Motelis 5425s
Freidos Kaganienės manufaktūros prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Libos Kaganienės foto ateljė. Anykščiai 5425l
Berelio Kagano manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Chaimo Kagano manufaktūros prekybos įmonė. Kavarskas 5425l Kopelio Kagano manufaktūros prekybos įmonė. Viešintos 5425l Kopelio Kagano vaistinė. Skapiškis 5425l
Kasrelio Kaicero mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Kaidžiai → Gaidžiai
Kaimatiškių plv. Traupio vlsč. 2679
Kairienė Teofilė 5425s
Kairys P. → Petras Tumasonis-Kairys
Kairių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4409
Kakčiukynės vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Kalčių k. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4410, 4825, 5045; Kalčių vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825, 5423, 5425s, 5425t. Juostininkų apyl. 5780
Kaldūniškių k. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5780. Bikūnų apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Kaldūniškių vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Kalibartienė Kotryna 5425t
Kalibatas Antanas 5425g; Edvardas 5425s; Feliksas 5425f; Jonas 5425e–f; Matas 5425t; Pranas 3447-29
Kalinino vardo kolūkis, Staškūniškio apyl. 5518
Kalinuvkos k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Kalinuvkos vs. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774, 5419
Kališkų, Kalyškų, Kališkių k. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273, 4771, 5419,
5425a, 5425t. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
„Kalnapilis“, Andrioniškio apyl. kolūkis 5519
Kalnelio vs. Padvarninkų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748
Kalniečių, Aukštųjų Maleišių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5046, 5421, 5425s. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Kalnuočiai. Dabužių apyl. 5781; Kalnuočių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5425s;
Kalnuočių, Belkaučiznos k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl.,


Anykščių r. 5768. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Kalnuočių vs. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4763. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5423
Kalveliai. Diktarų apyl. 5781; Kalvelių k. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4179, 4557, 4758, 5047,
5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Kamajų policijos nuovada 5425p
Kamarauskaitės Zofija ir Teklė 5425t
Kamarauskas Jonas 5425t; Juozas 5425t; Stasys 5425t
Kaminskai Aldutė 5492a; Algimantas 5492a; Ambrosas 5277; Andrius 5277; Angeliutė 5492a; Antanas
5492a; Antanina 5277; Baltrus 5277; Birutė 5492a; Emilija 5492a, 5425t; Jonas 5492a, 5756d, 5425t; Julė 5492a; Juozas 5492a; Jurgis 5277; Kotryna 5492a; Ladys 5492a; Liudė 5492a; Malvina 5277; Marė
5492a; Petras 5277, 5492a, 5756f; Petronėlė 5492a, 5756f; Povilas 5492a; Pranas 5277, 5756c
Kamisaravos k. Janapolio seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4808, 5422 . Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Kampinių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Kanada 5272
Kanapeckai Antanas 5425t; Apolionija 5492a; Danutė 5492a; Domicelė 5425s; Nijolė 5492a; Petras 5492a,
5756f; Pranas 5425s; Steponas 5492a, 5756f; Vanda 5492a; Veronika 5492a
Kanapynės kolūkis, Žudžgalio apyl. 5496
Kanapynės k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5773, 5779, 5781. Troškūnų apyl. 5781. Žviliūnų apyl. 5781
Kanapynės vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794, 5420
Kanceviciškiai → Konceviciškiai
Kančiškių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Kaniukiškiai → Kiaušai
„Kanklės“, Aknystos lietuvių jaunimo draugija 5425r
Kapčiuškių k. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4180, 4558, 4758, 5048, 5417, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Kapčiuvienė Veronika 5425t
Kapusčių vs. Skiemonių apyl. 5780
Kapustėliai. Staškūniškio apyl. 5781. Vidiškių apyl. Ukmergės r. 5781
Karalinavos, Karolinavo, Karolinavos-Pšisposo (Pšipošio) dv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2632, 2635, 4677,
5425a; Karalinavos k. VII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425s. Karolinavos dv. Debeikių vlsč. 5425s; Karalinavos vs. Debeikių vlsč. 5425s, 5425t. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781;
Karalinavos, Karolinavo, Karalinavos plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Traupio vlsč., Vilkmergės a.
2632, 3063–64, 4385, 5422; Karalinavos vs. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a.
4813. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. Debeikių apyl. 5781
Karališkių k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Karalkevičius Stepas 5425s
Karanauskas Karolis 5425t
Karanauskienė Anelė 5191
Karavuliškio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Karazija Boleslovas 5425t
Balio Karazijos vaisvynių dirbtuvė. Anykščiai 5425; Balio Karazijos vyno darykla. Anykščiai 5425l
Jokūbo Karazijos vaisvynių dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Karčekų, Karčiakų, Karčiakių vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827, 5423, 5425s.
Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Karčiamos žemė Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4804
Karčių dv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2630–31; Karčių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a.
4411, 4689, 4822, 5049, 5423, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Karčių vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822
Karka Petras 5425s
Karnišovienė Agafija 5425t
Karolinava → Karalinava
Karosas Aleksandras 5425s; Aleksas 5425t; Antanas 5425s; Klemas 5425s; Vladimiras 5425t
Karosienė Ona 5425t
Karpavičius Julius 5425s; Juozas 5425s
Iciko Karpucho karšykla. Troškūnai 5425l
Muro Karpucho linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Kartanas Julijonas 5425s


Karūnių, Karunių, Karunų, Karūnų k. Karūnių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2898, 4486, 4727, 4837,
5050, 5424, 5425a, 5425l, 5425s. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778
Karužienė Valerija 5492a, 5756f
Karvelienė Marijona 5425t
J. Karvelio ir Vilkonio malūnas. Anykščiai 5425l
Jono Karvelio dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Karvelis Antanas 5425t; Domininkas 5425s; Ignas 5425g, 5425s; Jonas 5425s; Juozas 5712
Mikas 5425s; Vincas 5425s
J. Karvelis ir Ko. lentpjūvė. Anykščiai 5425l
J. Karvelis ir Ko. vandens malūnas. Anykščiai 5425l
Kasačiūnai Aleksis 5492a, 5756f; Antanas 5492a; Jurgis 5492a, 5756f; Liucija 5492a; Marė 5492a; Petronėlė
5492a; Pranas 5492a; Vytautas 5492a
Kaspariškiai. Budrių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781; Kaspariškiai, kd.
Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Kastečka Adomas 5425t; Antanas 5425t
Buvino Kaševaro manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Kaškevičienė Emilija 5425t
Kašponiai Algimantas 5492a; Anielė 5492a; Balys 5492a; Jaunius 5492a; Marijona 5492a. Dar →
Kubilinskaitė-Kašponienė Marijona; Rimtautas 5492a
Kaštelianovas Mykolas 5425t; Steponas 5425s
Katalikų blaivybės draugijos Debeikių sk. 2512
Katalikų veikimo centras. Anykščių sk. 3296. Kavarsko sk. 3297. Kurklių sk. 3298. Panevėžio raj. 3295.
Surdegio sk. 3300, 5425r. Svėdasų sk. 3295. Traupio sk. 3301. Troškūnų sk. 3295, 3302. Viešintų sk.
3303
Kataržinuvkos, Kateržinuvkos, Katežinuvkos, Kelmytės vs. Maželių ir Margių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4237, 4596, 4764–65, 5418
Katežinuvka → Kelmytė
Katinas Antanas 5425s; Mykolas 5425g
Katinų vs. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745, 5415. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4498
Katlėriškiai. Trumbatiškio apyl. 5781; Katlėriškių, Katleriškių, Ketleriškių k. VIII seniūnija, Debeikių vlsč.,
Utenos a. 4181, 4559,4758, 5051, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Katlėrių, Katlerių, Kotlercės k. XIV ir XVI seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4106, 4537, 4750, 5052–54,
5416, 5425s, 5425t; Katlėrių I k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Katlėrių II k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781
Katliorius Simonas 5425d
Kaulakiai Alfonsas 5425g; Justina 5492a, 5756f; Petras 5492a, 5425g Kaulėnai Gediminas 5492a; Mindaugas 5492a; Petras 5492a; Stefanija 5492a Kauno Voskresenijos cerkvė 3447-12
Kaupiniškių vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r.
5777
Kaušpėdas Simanas 5425t; Stasys 5425f
Kavaliauskai Juozas 5425s, 5425t; Jurgis 5425s, 5425t
Kavaliūnas Anicetas 5425s; Anupras
Kavarskas 5784. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4234, 4591, 4763, 4878, 5056,
5418, 5425a, 5425l, 5425r. Anykščių r. 5438, 5749, 5764. Budrių apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781; Kavarskas, vs. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Kavarsko, Kovarsko apyl. 5781–82. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5454, 5495, 5760, 5764. Kovarsko r.
Anykščių apskr. 5781. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5454
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5583
Kavarsko butų biuras 2478
Kavarsko dvaras. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2636–41, 4233, 4591–94, 4763, 5418,
5425a
Kavarsko galvijų kontrolės ratelis 5425r
Kavarsko k. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4234, 4763–64, 5055, 5418, 5425a, 5425s
Kavarsko liaudies teismas 3477–78
Kavarsko mašinų-traktorių stotis 5689. Pirminė partinė organizacija 5636


Kavarsko melioracijos-mašinų stotis 5695
Kavarsko miestelio kredito draugija 3469
Kavarsko miestelio žydų švietimo ir kultūros draugija 2530, 5425r
Kavarsko miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5584
Kavarsko pieno perdirbimo bendrovė 3124
Kavarsko policijos nuovada 5425p
Kavarsko rajonas 5495, 5632, 5641, 5643, 5650, 5652, 5683, 5690, 5709, 5738, 5781
Kavarsko rajoninė ligoninė 5686
Kavarsko rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5455. Finansų skyrius 5459. Kelių skyrius 5460. Komunalinio ūkio skyrius 5456. Kultūros skyrius 5465. Liaudies švietimo skyrius 5462.
Pirminė partinė organizacija 5608. Plano komisija 5457. Pramonės kombinatas 5461. Socialinio
aprūpinimo skyrius 5458. Sveikatos apsaugos skyrius 5464. Vietinio ūkio valdyba 5466. Žemės ūkio skyrius 5463
Kavarsko rajono komiteto pirminė partinė partinė organizacija 5609
Kavarsko rajono liaudies teismas 5746
Kavarsko rajono MGB skyriaus pirminė partinė organizacija 5603
Kavarsko rajono milicijos skyriaus pirminė partinė organizacij5604
Kavarsko rajono valstybinis archyvas 5428
Kavarsko religinė bendruomenė 5731
Kavarsko remonto-technikos stotis 5728
Kavarsko Romos katalikų parapijos bažnytinis komitetas 3246
Kavarsko seniūnija. Kavarsko vlsč. 5425g Kavarsko smulkiojo kredito draugija 253, 5425l Kavarsko šaulių ugniagesių komanda 3485, 3490
Kavarsko valsčius 2920, 2923, 3474, 3522, 4904, 5425c, 5425d–k, 5425p, 5425t. Anykščių a. 5449, 5637–
38, 5712, 5749, 5757. Savivaldybė 3504, 5425m–o
Kavarsko valstybinė veislininkystės stotis 5755
Kavarsko vartotojų kooperatyvas 5753
Kavarsko vidurinė mokykla 5700. Pirminė partinė organizacija 5639
Kavarsko vs. Kavarsko vlsč. 5425s
Kavarsko žemės ūkio kredito draugija 5434
Kavarsko žydų bendruomenės mokykla. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3019
Kavarsko žydų bendruomenės taryba 5408
Kavarsko žydų liaudies bankas 3470, 5425l
Kaveckas Aleksandras 5425t
Kavoliškio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781; Kavoliškio vs. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420; Kavoliškis. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781
Kavoliūnas Jonas 5425t; Juozas 5425g; Petras 5425t
Kazanavičienė Aldona 5711a
Kazlauciškio, Kazlauciškių vs. Laukagalių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809, 5422
Kazlauskas Antanas-Kazys 5425g, 5425t; Augustas 5425s; Jonas 5425s; Kostas 5425s
Kazlauskienė Marijona 5425s; Zofija 5257
Kazlų, Podgajų k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767, 5418
Kažukauskienė Veronika 5425t
Kebla Edvardas 5425s
Keblainiai. Bikūnų apyl. 5781. Storių apyl. 5781
Keblonys. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Keblonių k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Kegeniškis. Rubikių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781
Keibus Juozas 5425t
Keidanskaitė Estrė 5425s
„Kelias į komunizmą“, Debeikių apyl. kolūkis 5520
Kelpiškio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781; Kelpiškis. Skiemonių apyl. 5781.
Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781
Kemeikiai Antanas, Zofija ir Teklė 5425t; Vladislava 5425t
Kemeklis Mykolas 5425s
Kemeklytė Karolina → Dagienė K. Kemešius Bronislovas 5425t Kepalas Adomas 5425t


Kerkūzų, Kerkuzų k. Debeikių ir VII seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4182, 4758, 5057, 5417, 5425s.
Debeikių apyl. 5780–81. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Kernagiškiai. Dabužių apyl. 5781; Kernagiškių, Kernogiškių dv. Kavarsko vlsč. 2575, 2642–43; Kernagiškių, Kernogiškių plv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4215, 4577, 5425a; Kernagiškių vs. Margių seniūnija,
Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3059, 4765, 5418. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Keršulis Jonas 5425g
Keršulytė Marė → M. Mociūnienė
Kerų k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781; Kerų plv. Skiemonių vlsč., Utenos a.
2669
Keručių k. Kurklių vlsč., Ukmergės a. 5425a
Ketleriškiai → Katlėriškiai
Kezių k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4527, 4739, 5425. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Kezių seniūnija. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4852; Kezių vs. Žemaitkiemio vlsč. 2858
Kežionis Petras 5425g
Kiaulėnai Petras 5756f; Stefanija, mokytoja 3043
Kiaulėnai. Troškūnų apyl. 5781; Kiaulėnų k. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5756a, 5773, 5781
Petro Kiaulėno motorinis malūnas. Surdegis 5425l
Kiaulevičienė Uršulė 5425t
Kiauličius (Kiaulevičius) Boleslovas 5425s
Kiaulys Kazys 5425f; Povilas 5425t; Stasys 5425g
Kiaušagalio, Kiaušagalių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4412, 4690, 4822, 5058, 5423,
5425t. Latavėnų apyl. 5781. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Kiaušagalys. Mažionių apyl. 5781;
Kiaušai. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Kiaušų k. XVII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4107,
4750, 5059, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Kiaušas Jonas 5425s
„Kibirkštis“, Repšėnų apyl. kolūkis 5495. Skiemonių apyl. kolūkis 5521. Vikonių apyl. kolūkis 5494
Leibos Kichelio karšykla. Troškūnai 5425l
Kidžinskas Petras 3072
Kiemėšis, Kemėšis Vincentas, kunigas 4067

Kibildžių dv. Viešintų vlsč. 5425t; Kikildžių k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Kiela Julius 5425s; Petras 5425s
Kildonių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4413, 5060, 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Kildonių vs.
Latavėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4820
Kilėviškiai. Utenos a. 3205. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Kileviškių, Kilėviškių k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781;
Kilėva. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Kilėvos, Kilevos k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių
apyl., Anykščių r. 5770, 5781;
Kirdeikiai. Trumbatiškio apyl. 5781; Kirdeikių, Kirdaikių k. Debeikių ir VIII seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4183, 4758, 5061, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81
Kirdeikis Aleksas 5425t; Juozas 5425s
Kirkėnų, Kirkienų k. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4184, 4758, 5062, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Kirkai. Dobilynės apyl. 5781; Kirkų k. Debeikių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780
Kirkiliškių k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273, 4772, 5419,
5425s, 5425t. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781. Kirkiliškių vs. Bliuvonių
(Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 5419
Kirkų k. II ir Naujonių seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4108, 4750, 4754, 5063, 5416
Kirmėlių apyl. 5467, 5496, 5781
– darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Kirmėlių k. Kirmėlių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4625, 4785, 5419a. Juostininkų apyl., Anykščių r.
5767a
Kirmėliukų k. Kirmėlių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4785. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a; Kirmėliukų, Sidabrynės vs. Kirmėlių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4785, 5419a. Raguvos vlsč.,
Panevėžio a. 5419a;
Kirovo kolūkis, Laviškio apyl. 5522. Pirminė partinė organizacija 5640
Kirsnys Jonas 5756c


Kiršaitė Stasė 5492a
Kirtikliai Jonas, Antanas ir Elena 5425t
Kirvelienė Ona 5425t
Kiškeliai. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Kiškelių k. XIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4109, 4750, 5064, 5416, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781
Kiškis Pranas 5425f, 5425g
Kizytė Paulė 5756c
Kiznis Jonas 5492a, 5756f
Klaibūnų apyl. 5467, 5496, 5781
Klaibūnų k. Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4811, 5422, 5425s. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Klaibūnų k. vnk. Raguvos vlsč. 5425s
Kleboniškiai → Šilai-Kleboniškiai
Klenuvkos k. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4285, 4777, 5065, 5419, 5425s. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Klevėnų k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Dovydo Kliačko linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Motelio Kliačko gastronomijos prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Klykūnų, Klikūnų dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2644; Klykūnų, Klikūnų k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4110, 4538, 4750, 4752, 5066–67, 5416. Anykščių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r.
5770, 5781
Klimavičienė Rožė-Rozalija 5425s
Klimavičius Alek. 5756a; Pranas 5425g
Klimiškių k. VII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4111, 4750–51, 5068, 5416. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Klingienė Ona 5425t
Kloniškių vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802. Surdegio apyl. 5780
Kloniūnai Albina 5277; Aleksandra 5277; Elena 5277; Jokūbas 5277; Jonas 5277; Stefanija 5277; Tomas
5277
Klumpės vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827, 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r.
5777, 5780
Knebių k., Terezbero k., Mičionių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4185, 4759, 5069, 5417; Knebių vs. III
seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Knitiškiai. Vidiškių apyl. Ukmergės r. 5781
Knitiškių apyl. 5495. Kovarsko r. Ukmergės apskr. 5781. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Knitiškių k. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Kodžiupio k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
„Kolektyvinis darbas“, Anykščių r. laikraštis 5568
„Kolektyvinis darbas“, Dobilynės apyl. kolūkis 5494
Maušos Kolevzono restoranas. Anykščiai 5425l
Kolonijos I ir II dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a; Kolonijos k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Kolonijos vs. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4778; Kolonijos I, II, III vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
„Kolūkiečių balsas“, Mikierių apyl. kolūkis 5523
Kolunikonienė Marija 5425s Komarauskas Juozapas 5425t Komarienė Jadvyga 5425s
Konstantino Komaro spirito varykla. Raguvėlės dv., Raguvos v. 5425l
Konstanto Komaro vandens malūnas. Raguvėlė 5425l
Konceviciškių, Kanceviciškių vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418. Dabužių apyl.
5781. Kavarsko apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781, 5781
Konciapolio vs. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a
Kondratuvkos k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4414, 4691, 5425s. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780; Kondratuvkos vs. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821, 5070. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422
Chajos Konkorovičiaus (Konkovič) manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Konstantinavos vs. V seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425t; Konstantinavos vs. Šeiminiškių apyl. 5780
Konstatinuvkos vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Kontautas Zigmas 5425s


Kontrimas-Kontrimavičius Jonas 5425s
Kontrimavičienė Elena 5425s
Kontrimavičius Ignas 5425t; J. → Kontrimas-Kontrimavičius Jonas; Karolis 5425t
„Kooperatyvas“, Traupio pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Binos Kopanso įvairių prekių parduotuvė. Anykščiai 5425l
Kopelevičiaus ir Grinblo linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Rachmilo Kopelevičiaus auksakalių ar laikrodininkų įmonė. Anykščiai 5425l Kopelevičius Mauša 5425s, 5425t
Juozo Kopeliausko lentpjūvė. Jonydžių vnk., Anykščių v. 5425l
Juozo Kopeliausko vėlykla. Jonydžių vnk., Anykščių v. 5425l
Maušos Kopelovič linų pluošto ir virvių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Ruven Kopens duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Ulpo Korimo gastronomijos prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Korumas Saulis 5425s
Kosčiakų vnk. Troškūnų vlsč. 5425s
Kosickas Ignas 5425f
Kosmociškių plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 4386, 4678; Kosmociškių vs. Laukagalių seniūnija, Traupio
(Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809
Eustafijo Kostelianovo gyvulių prekybos įmonė. Puntukų k., Anykščių v. 5425l
Ester Koštelianovo mėsos prekybos įmonė. Puntukų k., Anykščių v. 5425l
Kotlercė → Katlėriai
Kovaliauskas Jaroslavas 5425s
Kovaliūnas Povilas 5425s
Iciko Kovalskio linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Chasės Kovalskytės-Segalienės manufaktūros krautuvė. Kavarskas 5425l
Kovarskas → Kavarskas
Kovo 8-osios kolūkis, Debeikių apyl. 5494
Jono Kovo lentpjūvė. Čiukų k., Svėdasų v. 5425l
Jono Kovos malūnas. Čiukų k., Svėdasų v. 5425l
Kovos ir Budreikos garo malūnas. Čiukų k., Svėdasų v. 5425l Kovos ir Budriko lentpjūvė. Svėdasų v. valdyba, Čikų k. 5425l Giršo Koženeco smulkių prekių krautuvė. Troškūnai 5425l
Kožukauskaitė K. → Konstancija Gindriūnienė; M. → Marijona Šalakienė; Ona 5425s
Krakuvkos dv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2646; Krakuvkos plv. Kavarsko-Traupio vlsč. 2754, 3065, 4247; Krakuvkos vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422, 5425a
Krasnuvkos k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5780; Krasnuvkos vs. Užunvėžių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779, 5419
Kraštelių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4359, 4862, 5071, 5421. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r.
5774, 5781
Kraštų apyl. 5481, 5503, 5529, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5481
Kraštų dv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2647–49, 5421; Kraštų k. Kraštų apyl. 5781; Kraštai, k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Kraštų pieno perdirbimo bendrovė ir pieninė. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 3116, 3132
Kraštų pradžios mokykla. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 3020
Kravcovas Petras 5425s
Peisacho Kremermano manufaktūros ir galanterijos prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Krepšagalio k. Vikonių apyl. 5781. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781; Krepšiagalio plv. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415; Krepšiagalio vs. Anykščių vlsč.
5425t; Krepšiagalio vs. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743
Kretingos apskritis 2528
Kretingos miesto nr. 1 pradžios mokykla 3041
Kriaučionis Petras 5425t
Kriaučiūnai Juozas, Marijona ir Bronė 5425t; Vladas 5425s
Kriaučiūnienė Petronėlė 5425t
Krikščionių demokratų partijos Troškūnų skyrius 5425r
Krikštaponis Juozas 5425g, 5425s
Kriokšlio, Kriokšlių k. VII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417, 5425s, 5425t. Debeikių apyl. 5781.
Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781


Krisiūnai Apolonija 5277; Balys 5277; Danielius 5492a; Emilė 5277; Jonas 5277; Juozas 5277; Jurgis 5277; Kostas 5277; Liuda 5277; Ona 5277; Petras 5425s; Stasys 5277; Uršulė 5756f. Dar → Raškauskienė- Krisiūnaitė Uršulė
Krištaponis Jonas 2885
Krityžė. Krityžės apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781
Krityžės apyl. 5467
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Krivičienė Viktorija 5425s
Krivičius Justas 5425g
Sorės Krivilienės vyno ir alaus prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Krivinskai. Vikonių apyl. 5781; Krivinskų k. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4743, 5415. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4112, 4750, 5072, 5425s. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781
Kryžokų k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Kryžokų, Kryžiokų vs. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774, 5419
Slovės Krokaitės manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Leibos Kroko kolonialės prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Leibos Kroko manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Rochelio Kruko kepykla. Anykščiai 5425l
Šmuelio Kruko gazuotų vandenų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Krūmiškių kolūkis, Perkalių apyl. 5495
Krupiciškio vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a,
5779, 5780
Juozo Kružintaičio viešojo maitinimo įstaiga. Skapiškis 5425l
Kubilinskaitė-Kašponienė Marijona, mokytoja 3042
Kubiliškių, Konstatinuvkos k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273,
4772, 5419, 5425t. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Kubiliškių vs. Bliuvonių
(Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772; Kubilius Povilas 5425t
Kublickas Emelijonas 5425t; Maksimas 5425t; Petras 5425g
Kučas Povilas 5425s
Kučys Antanas 5425g
Kučkai. Putiliškių apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781
Kučkeliai. Troškūnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781; Kučkelių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4415, 5073,
5423. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Kučkelių vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827
Kudirkos V. kolūkis, Balelių apyl. 5495. Latavėnų apyl. 5496. Troškūnų r. 5496. Vašuokėnų apyl. 5496
Kudoriškio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Kudzelis Kazys 5425s
Kugienė Marijona 5425s
Kugys Juozas 5425s
Kugytė E. → Elena Povilonienė; Ona 5425s; Z. → Zofija Bagdzevičienė
Kukaškos. Diktarų apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Kukaškų k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780–81
Kukiškio k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Kukiškio vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Kukiškio I, II vs.
Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774
Kulieša Ignotas 5425t
Kulikauskienė Kotryna 5425s
Kulio k. XIV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750; Kulio vs. Anykščių vlsč. 5425s
Kultūros darbuotojų profsąjungos Anykščių rajoninis komitetas 5720
Kumpiniai. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781
Kumpiniškio, Kumpiniškių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4416, 5074; Kumpiniškio vs. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Kumpiniškis. Troškūnų apyl. 5781
Kumpynės. Viešintų apyl. 5781; Kumpynių, Kumpinės vs. Papilių ir Trakininkų seniūnijos, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796, 4801, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781
Kuncepolis → Jackagalys II
Kunigiškių apyl. 5450, 5494–95, 5641, 5781. Anykščių r. Kupiškio apskr. Vilniaus sr. 5781. Kovarsko r.
Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450


Kunigiškiai. Svėdasų vlsč. 5425s, 5425t; Kurklių apyl. 5781. Svėdasų apyl. 5781. Šventupio apyl. 5781; Kunigiškių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2957, 2968, 4360, 5075, 5421. Kraštų apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 2858, 4528, 4740, 5425; Kunigiškių I k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774; Kunigiškių II k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774; Kunigiškių vs. Svėdasų vlsč. 5425s Kunigiškių pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Kunigiškių seniūnija. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4853. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425g
Kuniškių k. 3447-15. Piktagalio ir VII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4113, 4750, 4755, 5076, 5416,
5425s. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Kupiškio apylinkės teismas 3475
Kupiškio apskritis 5596–97, 5670, 5679
Kupiškio taikos teisėjų nuovada 3475
Kuprionis Jonas 5425t
Kuprių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5077. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2956, 4361, 4714,
4805, 5078, 5421. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780; Kuprių kd. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767,
5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Kuprių vs. Budrių ir Papragių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3077, 4270, 4760, 4767, 5418;
Kurkis Jonas 5425f
Kurkleliai. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781
Kurklelių apyl. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Kurklių vlsč., Anykščių a. 5450, 5761
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Kurklelių dv. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2650–54, 4286, 4777, 5419, 5425a. XIII
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416; Kurklelių k. XIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a.
4750, 5425a. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781; Kurklelių vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771
Kurklės vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Joselio Kurklevskio kepykla. Kavarskas 5425l
Kurkliai. Kurklių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2931–32, 4288, 4776, 5079, 5419, 5425l
5425s. Kurklių apyl., Anykščių r. 5438, 5769
Kurklių apyl. 5781. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Kurklių vlsč., Anykščių a. 5495, 5500,
5524, 5527, 5534, 5557, 5560, 5653, 5655, 5681, 5761, 5764
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5585
Kurklių dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2655–59, 2660–61, 4287, 4778, 5425a; Kurklių I dv. Kurklių dv. vs.
Kurklių vlsč. 5425s; Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Kurklių II dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2662–66,
4114, 5425a. Antakalnių ir Pilviškių seniūnijos, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771, 4777, 5419; Kurklių II
dv. vs. Anykščių vlsč. 5425s; Kurklių III dv. Utenos a. 2667–69; Kurklių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
5425a; Kurklių I k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781. Skiemonių apyl. 5781; Kurklių II k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Kurklių galvijų kontrolės ratelis 5425r
Kurklių k. Anykščių vlsč. 5425s
Kurklių kolūkis, Kurklių apyl. 5524. Pirminė partinė organizacija 5642
Kurklių mašinų-traktorių stotis 5690. Pirminė partinė organizacija 5643
Kurklių m. žydų maldos namai. Vilkmergės a. 5413
Kurklių miškas 5080
Kurklių pieninė 3117
Kurklių pieno perdirbimo bendrovė 3124, 5425l
Kurklių pradžios mokykla 3009
Kurklių religinė bendruomenė 5731
Kurklių seniūnija. Kurklių vlsč. 5425g
Kurklių taupomoji skolinamoji kasa 3468
Kurklių valsčiaus ūkininkų taupomoji skolinamoji kasa 5425l
Kurklių valsčius 2921, 2924, 3447-5, 3474, 5377, 5425c, 5425d–k, 5425t. Butų biuras 2479. Savivaldybė
3504, 3523, 2932, 5425m–o. Anykščių a. 5644–45, 5711, 5749, 5757
Kurklių vartotojų kooperatyvas 5753
Kurklių vs. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774; Kurklių vs. Anykščių vlsč. 5425s
Kurklių žemės ūkio kredito draugija 5434
Kurklių žydų bendruomenės taryba 5409
Kurlandienė I. → Ida Jochelienė-Kurlandienė
Kurminaitė Jadvyga 5425s


Kurtiniai. Trumbatiškio apyl. 5781; Kurtinių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 4186, 4560, 5081–83, 5417, 5425s.
Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Kušlių k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4362, 4715, 4805, 5084, 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Kušnėrauskas Juozas 5425f
Jono Kušnerevičiaus vandens malūnas. Traupio v. 5425l
Kušnerevičius Jonas 5425s
Mero Kutaravo javų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Kutka Juozas 5425s
Manelio Kuto (Kutasovo) odų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Manelio Kuto spirito, degtinės, vyno ir likerio dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Kuzavinai Juozas 5277; Peliksas 5277
Kuzminovienė Marfa 5425s
Kuzmiškiai. Trumbatiškio apyl. 5781; Kuzmiškių, Kuzmiškio k. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4187,
4561, 4758, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Kuznecovas Filypas 5425s
Povilo Kviklep mėsos prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Kviklys Julijonas 5425t; Stasys 5425s

Labakojai Angelė 5492a; Antanas 5492a; Bronė 5492a; Gasparas 5492a; Gintautas 5492a; Janė 5492a; Jonas 5492a; Justina 5492a; Justinas 5492a; Karolina 5492a; Matas 3443, 5437a, 5492a, 5756f; Ona
5492a; Petras 5492a; Stasys 5492a; Valerija 5492a
Labanoro miškas.Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4663
Labdaringos krikščioniškos meilės draugija. Troškūnų sk. 2532
Chaimo Labo odų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Ladauskaitė Anelė 5425s Ladauskas Povilas 5425s Ladauskienė Ona 5756c
Šeifer Laferienės geležies dirbinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Borucho Laferio siuvykla. Anykščiai 5425l
Gimpelo ir Peisacho Laferių linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Lagedžiai. Vikonių apyl. 5781; Lagedžių dv. III seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4115, 4750, 5416, 5425s; Lagedžių k. III seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4115, 4750, 5085, 5416. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Laibakojai Ona 5756f; Petras 5756f
Laičių apyl. 5467, 5496, 5781
Laičių ež. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4834; Laičių k. Laičių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2899–900, 4487, 4728, 4838, 5087, 5424, 5425s. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Laičių
miškas 5088; Laičių vs. Laičių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4838
Laičių seniūnija. Viešintų vlsč. 5425g
„Laimė“, Perkalių apyl. 5495
„Laimė“, Svėdasų pieno perdirbimo bendrovės pieninė 3121
„Laimingas rytojus“, Repšėnų apyl. kolūkis 5495
„Laisvas artojas“, Skiemonių apyl. kolūkis 5525
„Laisvė“, Dabužių apyl. kolūkis 5526. Pirminė partinė organizacija 5646
„Laisvės artojas“ kolūkio pirminė partinė organizacija, Skiemonių apyl. 5647
„Laisvės spindulys“, Aknysčių apyl. kolūkis 5494. Kurklių apyl. kolūkis 5527. Storių apyl. kolūkis 5494
Laitelių apyl. 5467 , 5496
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Laitelių k. Čiunkių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4488, 4833, 5089, 5424. Laitelių apyl. 5781, 5425s. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781 ; Laitelių vs. Viešintų vlsč. 5425s
Laitelių seniūnija. Viešintų vlsč. 5425g
Lakinės. Vikonių apyl. 5781; Lakinių k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81; Lakinės vs. III
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743
Chajos Landsmano galanterijos įmonė. Kurkliai 5425l
Šajos Laparto vaistinė. Kurkliai 5425l
Lapeikiai Anielė 5492a; Petras 5492a, 5425f; Povilas 5492a
Lapinskas Jonas 5425s


Adomo Lapinsko vandens malūnas. Kurklių dv., Kurklių v. 5425l
Jono Lapinsko malūnas. Kurklių dv. 5425l
Lapkalnio k. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5780
Lappo Zigmas 5425s
Laskauskai Aleksas 5425t; Alfonsas 2944; Antanas 5425t; Juozas 5425f; Kazė 5199; Stasys 5199
Laskauskienė Veronika 5425t
Jono Valerijono Laskausko geležies prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Valerijono Laskausko ir devocianalijų knygynas. Anykščiai 5425l
Lašinių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4116. Mogilų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4746, 5090, 5415. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Lašupio k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Lašupio, Lašupės vs. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779, 5419; Lašupis. Skiemonių apyl. 5781
Latavėnų apyl. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5092. Anykščių r. 5781. Troškūnų r. 5781. Troškūnų vlsč.,
Anykščių a. 5450, 5496, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Latavėnų dv. Gurskų ir Latavėnų seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2674–75, 4417, 4819–20, 5425s; Latavėnų I dv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2676–78; Latavėnų k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4418,
4692, 5091. Latavėnų apyl. 5781. Vidugirių apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Latavėnų I, II, III k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Latavėnų pradžios mokykla. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 3022
Latavėnų seniūnija. Troškūnų vlsč. 5425g
Latavėnų vs. Gurskų ir Latavėnų seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819–20, 5425t
Latavos apyl. 5539, 5675, 5781–82
Latavos, Lotovos k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4117, 4750, 5093–94, 5425g, 5425l, 5425s.
Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781. Vikonių apyl. 5781. Latavos seniūnija, Andrioniškio
(Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415
Latavos vandens malūnas. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 2954, 4067, 4082
Latavos vs. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743
Laučius Juozas 5425t
Izidorio Laučniko vyno ir alaus prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Laukagalėliai. Latavos apyl. 5781; Laukagalėlių k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821,
5423. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Laukagalių apyl. 5781. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5467, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Laukagalių, Laukagalio, Laukogalių dv. Laukagalių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 2679–
82, 4386, 4678, 4809, 5422, 5425a; Laukagalių k. Laukagalių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809, 5422, 5425a. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4419, 4693, 4821,
5095, 5425g. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780. Laviškio apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Laukagalių plv. Traupio vlsč., Ukmergės a. 5425a
Laukapolio, Laukopolio plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2767, 2771–72, 4389, 4681, 5425a; Laukapolio vs.
Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Laukelio plv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 3066; Laukelio vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814; Laukelių Laukelio, Poliankos, Poletkos vs. Vaidlonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4826, 5096–97, 5425a; Laukelis. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4420
Laukogaliai → Laukagaliai
Laukopolis → Laukapolis Launikienė Kazimiera 5425t Laurinavičius Juozas 5425s Laurukėnas Anupras 5425g
Laviškėlio vs. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780; Laviškėlis. Laviškio apyl. 5781
Laviškio apyl. 5482, 5495, 5522, 5781. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5482
Laviškio k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Laviškio apyl. 5781
Šliomos Lazarevičiaus vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Lechmanienė Merė 5425s
Legas Jurgis 5425f
Legeniškio, Legeniškių k. Leliūnų vlsč., Utenos a. 2879. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770,
5781. Skiemonių apyl. 5781


Legų, Lėgų k. III ir Debeikių seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 3146, 4188, 4562, 4758, 5101, 5417.
Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Leita Jonas 5425t; Julius 5425s
Leliūnų apyl. 5450, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Leliūnų k. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4189, 4563, 4758, 5102, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767. Dobilynės apyl. 5781. Leliūnų apyl. 5781; Leliūnų vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758; Leliūnų vs. Debeikių vlsč. 5425s
Leliūnų žemės ūkio kredito draugija 5435
„Lenino keliu“, Kraštų apyl. kolūkis 5529. Paužuolių apyl. kolūkis 5495
Lenino kolūkis, Skiemonių apyl. 5528. Leonavičienė Zofija 5425t
Leonavičius Jurgis 5425t; Petras 5425t
Leonavičiūtė Marijona 5425t; Ona 5425t
Joselio Lepso viešbutis. Anykščiai 5425l
Lesvičiuvkos vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422
Leščinskai Algirdas 5492a; Jadvyga 5492a; Julė 5492a; Karolina 5492a; Liudvika 5492a; Petras 5492a,
5756f; Povilas 5492a; Rimantas 5492a; Valerija 5492a; Vladas 5492a Levandavičiai Natalija, Aleksandras, Antanas, Steponas 5425s Levandavičienė Uršulė 5425t
Levandavičius Juozas 5425t
Levandavičiūtė A. → Vežienė Anelė
Levaniškio apyl. 5450. Anykščių r. 5781. Troškūnų r. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Levaniškio kolūkis, Traupio apyl. 5530. Pirminė partinė organizacija 5649
Levaniškių, Levaniškio dv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2685–87; Levaniškių k. Traupio apyl., Anykščių r.
5776; Levaniškių, Naujųjų k. Levaniškių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4786, 5422; Senųjų
Levaniškių k. Raguvos vlsč. 5425t; Levaniškių, Senųjų k. Levaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4786,4810, 5422; Levaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4810
Vulf Levin gastronomijos prekybos įmonė. Viešintos 5425l
Levinaitė M. → Merė Lechmanienė
Levinas Beinas 5425g; Motelis5425s; Fišelis 5425s
Levinienė Alta 5425s; Šeina 5425s
Fišelio Levino javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Genės Levino karšykla. Brazgių dv., Žemaitkiemio v. 5425l
Jurgio Levino galanterijos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Michelio Levino karšykla. Viešintos 5425l
Levinsonas Šmuila 5425f
Šmuelio Levinsono malkų sandėlis. Troškūnai 5425l
Liausynės k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5103; Liausynės vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5779, 5780–81. Žviliūnų apyl. 5781
Liaužadiškių vs. Skiemonių apyl. 5780
Libenzonas Nejochas 5425s
R. Libenzono vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Chaim Liber gastronomijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Motel Liber grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Motelo Libero odų dirbtuvė. Kavarskas 5425l
Lichtinaitė Ch. → Chaja Segalienė; E. → Etel Šapirienė
Lichtinas Mauša 5425s; Nochnanas 5425s
Lydimai → Margiai
Lidzinskas, Lidžinskas Petras, savanoris 2992, 4062
Lydžių k. Gurskų ir Latavėnų seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2901, 4422, 4819–20, 5104, 5423,
5425s, 5425t. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Liepa Jonas 5425f
Liepagirio kolūkis, Storių apyl. 5494
Liepagirių, Liepagirio, Liepogirio dv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2688–91, 4363, 5421, 5425a, 5425t; Liepagirių k. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2958,
5425a; Liepagirių plv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2690; Liepagirių vs. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2969
Liepagirių-Narunčių k. Svėdasų vlsč. 5425s


Liepdegėnai, Lebdegėnai. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743; Liepdegėnų k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775; Liepdegėnų, Lebdegėnų I k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4118,
4750–51, 4754, 5098, 5416, 5425t; Liepdegėnų, Lebdegėnų II k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4119, 4750–
51, 4754, 5416; Liepdegėnų, Lebdegėnų III k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4118, 4750–51, 4754, 5416; Liepdegėnų, Lebdegėnų IV k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4118, 4750–51, 4754, 5100, 5416
Liepdegėnų k. → taip pat: Aleinikų k.
Liepiankos-Balaganų vs. Skiemonių vlsč. 5425s
„Liepynas“, Aulelių apyl. kolūkis 5494
Liepinės vs. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Liesapolio vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800
Liesiai Izidorius 5492a, 5756f; Petras 5492a; Vanda 5492a; Veronika 5492a
„Lietuva“, Juozo Pavilonio viešbutis. Anykščiai 5425l
Lietuvių katalikių moterų draugija. Anykščių sk. 2533. Leliūnų sk. 2534. Pagirių sk., Vilkmergės a. 3304.
Skiemonių sk. 2535. Surdegio sk. 2536–38. Traupio sk. 2539. Troškūnų sk. 2540. Viešintų sk. 2541
Lietuvių katalikų blaivybės draugija. Kavarsko sk. 2542. Viešintų sk. 2543
Lietuvių katalikų vyrų sąjunga. Andrioniškio sk. valdyba 3305. Anykščių sk. valdyba 3306. Burbiškio sk. valdyba 3307. Dabužių sk. (Kovarsko vlsč.), Vilkmergės a. 3311. Dabužių sk. valdyba 3308. Kavarsko sk., Vilkmergės a. 3312. Kurklių sk., Vilkmergės a. 3313. Pagirio sk., Vilkmergės a. 3314. Raguvėlės sk., Panevėžio a. 3315. Raguvėlės sk. valdyba 3309. Surdegio sk., Panevėžio a. 3316. Viešintų sk. valdyba
3310. Viešintų sk., Panevėžio a. 3317
Lietuvių mokytojų sąjunga. Anykščių sk. 3153. Kauno a. komitetas 3150. Kurklių sk. 3154. Rokiškio a. komitetas 3150. Panevėžio a. komitetas 3151. Troškūnų sk. 3155. Utenos a. komitetas 3152
Lietuvių mokytojų tautininkų d-ro J. Basanavičiaus vardo sąjunga. Kavarsko sk. 3156
Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga. Kavarsko sk. 3056
Lietuvių tautininkų sąjunga. Aluntos apyl. 3318. Indrioniškio [Andrioniškio] sk. 3319. Anykščių apyl. 3318.
Anykščių sk. 3320. Užuožerių [Ažuožerių] sk. 3321–22. Daugailių apyl. 3318. Debeikių apyl. 3318. Debeikių sk. 3323. Kavarsko sk. 3324–25. Kuktiškių apyl. 3318. Kurklių sk. 3326–27. Kviklių apyl. 3318. Molėtų apyl. 3318. Pelyšų sk., Panevėžio a. 3329–31. Raguvėlės sk. 3332. Skiemonių apyl. 3318. Skiemonių sk. 3333. Suginčių apyl. 3318. Svėdasų apyl. 3335. Svėdasų sk. 3334. Tauragnų apyl. 3318. Traupio sk. 3336–37. Troškūnų apyl. Panevėžio a. Troškūnų sk., Panevėžio a. 3338, 3340. Utena 3318. Utenos a. valdyba 3318. Utenos vlsč. 3318. Užpalių apyl. 3318. Viešintų sk., Panevėžio a. 3341–44. Vyžuonų apyl. 3318
Lietuvos bankas. Vilkmergės sk. 3468–70
Lietuvos centralinės galvijų kontrolės sąjunga. Surdegio sk. 3345–47
Lietuvos darbo federacija. Andrioniškio skyrius 5425r; Pagirių sk. 3157
Lietuvos galvijų auginimo ir kontrolės ratelių sąjunga. Anykščių ratelis 2499. Svėdasų ratelis 2500
Lietuvos komunistų partija → LKP
Lietuvos LKJS Kupiškio apskrities Viešintų valsčiaus komitetas 5596
Lietuvos LKJS Kupiškio apskrities Viešintų valsčiaus vykdomojo komiteto pirminė organizacija 5597
Lietuvos mažažemių ir naujakuriųsąjungos Surdegio skyrius 5425r
Lietuvos prekybos ir pramonės banko Anykščių skyrius 5425l
Lietuvos skautų sąjunga 3353. Anykščių draugovė 3348. Panevėžio sk. 3349, 3356. Panevėžio raj. 3354.
Rokiškio raj. 3355. Rokiškio sk. 3350. Vilkmergės sk. 3351. Utenos sk. 3352. Panevėžio sk. 3356
Lietuvos spaudos platinimo draugijos Troškūnų k. skyrius 5425r
Lietuvos stačiatikių vyskupija 3447-12, 3447-18, 3447-29, 3447-30, 5735
Lietuvos Steigiamasis seimas 3241–43
Lietuvos šaulių sąjunga. Debeikių 19 būrio ugniagesių sk. 2517, Kurklių šaulių būrys Vilkmergės a. 3357. XII- os Panevėžio šaulių rinktinės Surdegio šaulių būrys 3358–63
Lietuvos TSR liaudies švietimo ministerija 5697
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerija (MVD) 5673, 5696
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Anykščių apskrities skyrius 5756
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Troškūnų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Milicijos skyriaus pirminė partinė organizacija 5610
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Troškūnų rajono Raguvos apyl. liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija 5661
Lietuvos TSR vidaus reikalų ministerijos Viešintų apyl. liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija
5678
Lietuvos ugniagesių organizacijų sąjunga 3484–93


Lietuvos ūkininkų sąjunga. Kavarsko sk., Vilkmergės a. 3365. Pagirių sk., Vilkmergės a. 3366. Surdegio sk.
3367; Traupio skyrius 5425r
Lietuvos ūkininkų vienybė. Kovarsko komitetas 3057. Kurklių vlsč. komitetas, Pagirių komitetas, Troškūnų skyrius. Viešintų sk. 2544
Lietuvos ūkio banko agentūra. Svėdasai 5425l
Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga. Kavarsko kuopa, Vilkmergės a. 3364. Troškūnų kuopa 2498. Viešintų sk. 2498, 5425r
Lietuvos žemės ūkio darbininkų profesinė sąjunga. Kavarsko sk. 3158. Kurklių sk. 3159. Traupio sk. 3160
Lietuvos žydų amatininkų draugija. Troškūnų sk. 2545
Lygumų miškas. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2986–88, 4235
Liktaras Vaclovas 5425s
Lilionis Kazys 5425s
Limeikiai. Raguvėlės apyl. 5781; Limeikiai. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Iciko Limonskio spirito, degtinės, vyno ir likerio dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Linamarkos vs. Kurklių apyl. 5780–81; Linamarka, vs. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Linartas Jonas 5425t; Povilas 5425t
„Linas Hasedek“, Troškūnų žydų labdarybės draugija 2546, 5425r
Linkevičius Antanas 5425p; Fabijonas 5425t; Juozas 5425s
Linkmėnų vlsč. savivaldybės taryba, Utenos a. 3585
Linksmakalnio k. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Linksmakalnis. Voversių apyl. 5781
Linksmavietė. Skiemonių apyl. 5781; Linksmavietės k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781
Linkuvėnų vlsč. 2891
Linsvinčiavos k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821
Lipšė. Ąžuolynės apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781
Lipšio, Lipšių dv. Debeikių vlsč., Utenos a. 2692–95, 4190, 4564, 5417, 5425a
Lipšio vs. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425l, 5425s
Lipuvkos k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Lisapolis. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5779
Lisauskai Juozas ir Albinas 5425t
Liudiškiai. Stakių apyl. 5781; Liudiškiai. Storių apyl. 5781; Liudiškių, Liūdiškių k. XVI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 2696, 4120, 4750, 5105, 5416. 5781. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Liudvinavos, Liudvinavo k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4421, 4694, 5106
Liudvinavos k. → taip pat: Paprūdžių k.
Liulevičius Petras 5425s Liun-Muravianka → Mūrelis Ližai. Andrioniškio apyl. 5781;
Liželių, Lyželių k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 4083, 4534
Ližų k. 5781. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5107, 5415. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Ližų vs.
Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743
LKP Anykščių apskrities komiteto partinė organizacija 5612
LKP Anykščių apskrities Anykščių valsčiaus komitetas 5617. Pirminė partinė organizacija 5618
LKP Anykščių apskrities Debeikių valsčiaus komitetas 5627
LKP Anykščių apskrities Kavarsko valsčiaus komitetas5637
LKP Anykščių apskrities Kurklių valsčiaus komitetas 5644
LKP Anykščių apskrities Troškūnų valsčiaus komitetas 5676
LKP Anykščių rajono komiteto partinė organizacija 5607
LKP Anykščių rajono MGB ir MVD Kurklių valsčiaus skyrių pirminė organizacija 5645
LKP Anykščių rajono Troškūnų valsčiaus komiteto pirminė organizacija 5677
LKP Kavarsko valsčiaus komiteto organizacija 5638
LKP Kupiškio apskrities Svėdasų valsčiaus komitetas 5670
LKP Kupiškio apskrities Viešintų valsčiaus komitetas 5679
LKP(b) Anykščių apskrities komitetas 5598
Lobų k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4289, 5108. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772,
5781; Lobų, Luobų vs. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773, 5419
Lopovkos vs. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4777
Losinskas Pranas 5425f
Lotova → Latava
Luciūnų k. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4290, 4773, 5109, 5419, 5425a, 5425s. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781


Chaimo Luckio vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Luknos vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Lukošiškių k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 5419 5425s. Anykščių apyl.
5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781
Lukštos vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Lunskis Jonas 5425g, 5425s, 5425t; Povilas 5492a
Luobos → Lobos
Lupeikis Petras 5756f
Maušos Lurico kepykla. Kavarskas 5425l

Machvicas Stepas 4353
Maciejauskas Edvardas 5425d
Maciejuvkos, Macejuvkos vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422
Macijauskas Jonas 5425t
Maciukiškio vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418
Maciūnų, Mociūnų, Močiūnų k. Laukagalių ir Alukėnų seniūnijos, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4806,
4809, 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Mackeliškiai. Kavarsko apyl. 5781; Mackeliškių k. Mackeliškių ir Repšėnų seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4236, 4595, 4766, 4769, 5110–11, 5418. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Mackeliškių seniūnija. Kavarsko vlsč. 5425g
Alfonso Mackevičiaus karšykla. Kavarskas 5425l
Alfonso Mackevičiaus vandens malūnas. Kavarskas 5425l
Mackevičius Liudas 5492a; Vincas 5425t
Mackonių, Mackonų, Mackanų k. Janonių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2933, 4291, 4775, 5112,
5419, 5425s. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2701, 4238. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Mackonys Pranas ir Juozapas 5425t
Mačėnai Bronė 5492a, 5756f; Bronys 5492a; Jonas 5492a; Jurgis 5271, 5492a; Marijona 5492a, 5756f
Mačionienė Apolonija 5425t
Mačionis Ignas 5425t; Jurgis 5425s, 5425t; Kazys 5425t; Leonas 5425t; Mykolas 5425t; Petras 5425t; Simanas 5425t; Vladas 5425t
Mačionys. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781; Mačionių k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl.,
Anykščių r. 5771, 5781;
Mačionytė Ona 5425t; Teklė 5425t; Uršulė → U. Miškinienė; Veronika 5425t
Mačiulienė Bronislava 5425t
Mačiulis Antanas 5425s
Mačiutkalnio vs. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a, 5780
Magyla Antanas 5425t
Magylų, Mogilų, Mogylų, Mogylių k. Mogilų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 2845,
4746, 4746, 5415. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4124, 4752, 5143
Maigių Moigų k. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4292, 4777, 5113, 5419, 5425s.
Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4234. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781
Majokų k. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4763, 5418. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Majokų vs. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4760
Makasejevai Stefanija, Vasa, Feodosija, Ona ir Isajus 5425s
Maksimiškio vs. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780
Malaišių, Maleišių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2957, 4868, 5421. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Maldeikiai Antanas 5425g; Benediktas 5492a; Ignas 5425t; Juzė 5492a; Marijona 5492a; Pranas 5425t; Pranas 5425t
Maldeikių, Maldaikių k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4489, 4729, 5114, 5424. Laitelių apyl. 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778
Maldeniai. Budrių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781; Maldenių k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781
Maldinkos, Maldynkos, Meldinkos vs. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4498, 4850, 5424
Maleišiai, Aukštieji → Kalniečiai
Malgažatava. Kavarsko apyl. 5781; Malgažatavos k. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776,
5781; Malgažatavos, Malgužatavos, Malgužetavos vs. Mackeliškių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4766, 5418


Malinauskaitė Anastazija 5425t; Emilija 5756f; Julijona 5425t; Uršulė 5425t Malinauskas Ciprijonas 5492a; Jonas 5425t; Juozas 5425t; Petras 5425t Malinauskienė Elena 5492a
Malkakirtė. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800
Maloniškio k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425s; Maloniškio, Moloniškio vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81; Maloniškis. Trumbatiškio apyl. 5781
Mamėnas Jonas 5425s; Vladas 5425s
Antano Mameniškio manufaktūros ir galanterijos prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Mandagiškių I k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4665
Mantautiškio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Marcinkevičius Adomas 5425s, 5425t; Domininkas 5425t; Feliksas 5425t; Juozas 5425s, 5425t; Mykolas
5713
Margavonės. Vidugirių apyl. 5781; Margavonės, Margavonių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423. Latavėnų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780; Margavonės vs. Pelyšėlių seniūnija, Troškūnų vlsč.,
Panevėžio a. 4823a
Margės vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Margiai. Kavarsko apyl. 5781; Margių k. V ir XVI seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Dabužių apyl. 5781. Kurklių apyl. 5780. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Margių, Lydimų vs. Margių
seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4778
Kopelio Margolio geležies dirbinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Nochumo Margolio odų dirbtuvė. Skiemonys 5425l
Marijampolės a. 2528
Marijampolio, Mariampolio, Ovčarnės k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Marimpolio k. Debeikių vlsč.
5425s, 5425t; Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Marijampolio, Mariampolio, Marijampolės vs. Mackeliškių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4766; Marijampolis. Budrių apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781
Marijanava. Šventupio apyl. 5781. Varniškių apyl. 5781; Marijanavos, Marijanavo I k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Marijanavos II k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Marijanavos vs. Debeikių apyl.
5781. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780
Marijoniškio k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Marimpolio k. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 2892, 4565, 4758, 5115, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Marimpolio k. → taip pat: Geščių k.
Marinavos k. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2902, 4490, 4731, 4831, 4841, 5116, 5425t.
Prunciškių apyl. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Viešintų apyl. 5781. Dar → taip pat: Mildiškių k.
Mariniškiai. Laviškio apyl. 5781; Mariniškių k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Leizerio Markaus ir Maušos Asso javų prekybos įmonė. Traupis 5425l Blocho Markelio linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l Markelis Jurgis 5425s
Markūnas Jonas 5425s; Kazys 5425s
Markūniškiai → Morkūniškiai
L. Markuso ir M. Aso grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Traupis 5425l
Marmokai Motiejus ir Povilas 5425s
Maršauskai Bronė 5492a; Janė 5492a; Julijonas 5492a, 5756c; Kazimiera 5492a; Mikalina 5492a
Martinonienė Uršulė 5425t
Martnonių apylinkė. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Masienė Uršulė 5425t
Masilionienė Albina 5492a; Uršulė 5492a
Masilionis Adomas 5425t; Aleksandras 5425t; Aleksandras5425s; Adomas 5425s; Antanas 5492a; Juozas
5492a; Petras 5492a, 5756f;
Masilionių arba Pelyšių k. Subačiaus vlsč. 5425t
Masys Jonas 5425g
Masiuliai Aloyzas 5492a, 5756f; Emilė 5492a; Jonas 5425g; Kazys 5425f; Ona 5492a
Maskoliškio, Maskališkių k. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4778, 5419. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Maskoliūnas Vladas 5492a
Maslionis Petras 5425g


Mašinkos, Mašinkų k. Baraišėlių ir Grybulių seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4423, 4817–18, 5117,
5423, 5425a; Mašinkos, Mašinkų vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818. Grybulių apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780–81
Mateičikienė Pelagėja 5425s
Matelis Benediktas 5425s; Pranas 5425s
Matijošius Jonas 5425t
Matulevičius Steponas 5425s
Matuliauskas Antanas 5425t; Jonas 5425g; Petras 4992, 5425s; Povilas 4992; Pranas 5425t
Matulionis Kazys 5425g
Matulis Albertas 5425t; Alfonsas5425t; Balys 5425t; Juozas 5425; Povilas 5425s
MatulytėVeronika V. Dagienė
Mazūriškiai. Diktarų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781
Mazurovų pievos. Karūnių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4837
Mažeikėnai → Mažeikoniai
Mažeikiškio k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Mažeikių apskritis. 2528; Mažeikių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4666
Mažeikonių, Mažeikėnų k. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4383, 4675, 4807,
4980, 5422. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Maželiai. Budrių apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781. Vikonių apyl. 5781; Maželiai, k. Kavarsko apyl., Anykščių r.
5768. Kavarsko vlsč. 5712. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5119, 5418, 5425a. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a.
4121, 4539, 4750, 5120. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781; Maželių I k. Kavarsko vlsč. 2856,
4596, 4764, 5121; Maželių II k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4596, 4764, 5121; Maželių I ir II vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4237;
Maželių seniūnija. Kavarsko vlsč. 5425g
Mažilienė Pranciška 5425t
Mažionių apylinkė. Anykščių r. 5781. Troškūnų r. 5781. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5450, 5496, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Mažionių, Mažonių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4424, 4695, 4822, 5122, 5425s,
5425t. Panevėžio a. 2903. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4642, 5420. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Mažionių I k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Mažionių seniūnija. Subačiaus vlsč., Panevėžio a.
4795; Mažionių vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5425g, 5425s; Mažionių II vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Mažvilka. Grybulių apyl. 5781. Troškūnų apyl. 5781; Mažvilkos I vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Mažvilkos II vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Medeikių k. Sedeikių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4843
Vlado Medekšos vaistinė. Debeikiai 5425l
Medicinos darbuotojų profsąjungos Anykščių rajono komitetas 5721
Mediniškiai. Žiogų apyl. 5781; Mediniškių dv. 2698–99; Mediniškių k. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819, 4909, 5423, 5425s. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5425a. Skiemonių apyl., Anykščių
r. 5771, 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Mediniškių vs. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč.,
Panevėžio a. 4819; Medinis Kazys 5425g
Medinos. Kurklių apyl. 5780–81; Medinų dv. 2700; Medinų, Medinių, Boruvkos k. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4191, 4758, 5123, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767. Viešintų vlsč.,
Panevėžio a. 4730. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Medinų vs. Laičių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4838. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Medinų I vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a.
5424; Medinų II (Jokūbiškio) vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Medinų III (Nikolskos) vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Medinų IV (Jagorkos) vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Medinų V, Trakų I
vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Medušauskas Antanas 5425s
Medžiočių, Medžiotų dv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2701, 4238, 4597, 5425s. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
2702, 2706–07, 2857, 4293, 5419. Vilkmergės a. 2703–04, 2705; Medžiotų k. Kurklių vlsč., Ukmergės a. 5425a, 5425s. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Medžiotų plv. Kurklių
vlsč., Ukmergės a. 5425a
Medžiolis Antanas 5425s
Medžiuoliai. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Medžiuolių k. XVII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4122, 4750, 4752, 5124, 5416, 5425s. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766


Meiluškių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4425, 5125, 5274, 5425t. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Meiluškių vs. Grybulių ir Vašuokėnų seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818, 4827, 5423
Melaikiškiai → Mileikiškiai
Meldaikių vs. Laičių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4838
Juozo Meldeikio vandens malūnas. Anykščiai 5425l
Meldeikis Ignas 5425s; Jonas 5425s; Juozas 5425s; Kazimieras 5425t; Pranas 5425s
Meldiškiai. Viešintų apyl. 5781; Meldiškių k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Meldiškių, Meldiškio vs.
Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420
Meldučių apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5494, 5759
Meldučių k. VI ir Debeikių seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 3146, 4192, 4566, 4758, 5126–27, 5417,
5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Meldučių seniūnija. Debeikių vlsč. 5425g
Melėnų k. Skiemonių vlsč. 5425s; Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Meliaušiškio, Meliaušiškių, Meliausiškių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416. Anykščių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Mėlynis Ciprijonas 5425s
Melnikaitės M. kolūkis, Gudelių apyl. 5495. Pirminė partinė organizacija 5650. Laviškio apyl. kolūkis 5495.
Mažionių apyl. 5496. Meldučių apyl. 5494. Trumbatiškio apyl. 5531
Soros Melnikienės įvairių prekių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Iciko Melniko foto ateljė. Anykščiai 5425l
Menčeniškių, Menčioniškio k. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819, 5423; Menčioniškis.
Latavėnų apyl. 5781. Mažionių apyl. 5781; Menčiūniškių vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780
Fviero Mendelio linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Mendrinės vs. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5780–81. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Mendrupio k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765; Mendrupio, Mindrupio pievos. Ramaškonių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4749; Mendrupio, Mindrupio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio
a. 5424. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745, 5415.
Didžiuliškių, Griežionių ir Sedeikių seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4834–35; Mendrupys, Mindrupis. Akmenos apyl. 5781. Gilvydžių apyl. 5781
Mentelių k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821, 5425a; Mentelių vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780
Menturių k. Traupio vlsč., Ukmergės a. 5425a
Merečiškių apylinkė 5781
Merečiškių k. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4854, 5128. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772
Merkys Juozas 5425g, 5425s, 5425t; Vincas 5425t; Vladas 5425t
Meškauskaitė Barbora 5425t
Meškauskas Antanas 5425t; Juozas 5425s; Simanas 5425t Ciprijono Meškausko vandens malūnas. Kavarskas 5425l Meškės vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Mežvinskas Juozas 5425s
Mickapetrio dv. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794; Mickapetrio k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5277; Mickapetrio plv. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420; Mickapetrio vs. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4316. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5756c, 5773, 5779, 5781; Mickapetris. Troškūnų apyl. 5781
Mickevičienė Terezija 4426
Mickūniškių k. Mickūniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4387, 4679, 4812, 5129, 5422.
Traupio apyl., Anykščių r. 5776. Mickūniškių vs. Raguvos vlsč. 5425s
Mickūnų k. II ir III seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4193, 4758, 5130, 5417, 5425s, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Mickūnų I plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Mickūnų vs. II ir III seniūnijos,
Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Mičionių apylinkė 5781. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5450,
5494, 5759
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Mičionių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Mičionių vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425g
Mičiudiškių vs. Troškūnų vlsč. 5425s
Mičiudos Julė ir Jonas 5425s
Mičiurino kolūkis, Svėdasų apyl. 5532


Mieliauskienė Emilė 5492a Mieliauskų k. Anykščių vlsč. 5425s Miesto vienkiemiai. Storių apyl. 5781
Migdoliškio, Migdoliškių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4123, 5131. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781; Migdoliškio vs. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415; Migdoliškis. Vikonių apyl. 5781
Mikalajūnas Pranas 5425t
Mikališkiai → Mikoliškis
Mikėnas Jonas 5425s; Povilas 5425s
Mikierių apylinkė 5483, 5523. Anykščių r. Kupiškio apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5483
Mikierių k. Mikierių apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Miklius Simas 5425p
Mikniūnų k. Debeikių vlsč., Utenos a. 4194, 4567, 5132, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Mikniūnų vs. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Mikolajūnas Pranas 5425g
Mikoliškio, Mikališkių dv. Panevėžio a. 2708, 5134; Mikoliškio k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Mikšiai Juozas, Jonas ir Antanas, Rožė 5425s
Mikšienė Anelė 5425s, 5425t
Mikulėnas Kazys 5425e–f; Motiejus 5425s
Milakiškis → Milokiškis Milašauskaitė Stefanija 5425t Milaškevičius Pranas 5756c
Milčių (Padvarnikų) k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425b; Milčių, Padvarninkų, Padvarnikų vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4294, 4771, 5419
Mildiškis. Prunciškių apyl. 5781. Surdegio apyl. 5781; Mildiškių, Marinavos k. Prunciškių seniūnija, Viešintų
vlsč., Panevėžio a. 4491, 4841, 5425b
Mileikiškių, Milaikiškio, Milaikiškių, Melaikiškių dv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2709–11, 4426, 5425a; Mileikiškių, Milaikiškių, Melaikiškių, Milakiškių k. Laukagalių ir Vašuokėnų seniūnijos, Troškūnų vlsč.,
Panevėžio a. 4427, 4821, 4827, 5135, 5423, 5425a. Juostininkų apyl. 5781. Latavos apyl. 5781.
Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Mileikiškių, Milaikiškių vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827
Mileriai Bronė 5492a; Domininkas 5492a; Emilė 5492a; Marijona 5492a; Povilas 5492a, 5756f, 5756c; Pranas 5492a; Steponas 5492a; Vytautas 5492a
Milianaičaitė Juzefa 3447-23
Milinskas Jurgis 5278
Miliūniškio k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Giršos Milnerio malūnas. Troškūnai 5425l
Giršos Milnerio vėlykla. Troškūnai 5425l
Milokiškio, Milokiškių k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 1536, 2970, 4364, 4805, 5421.
Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5137. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyk., Anykščių r. 5774, 5781
Milžinkapio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Minarinė → Aleksandruvka
Mincė Jonas, Jono s. ir Jonas 5425s, 5425t; Napoleonas 5425t
Mindrynės, Mindrinės vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418
Mindrupis → Mendrupys
Minkevičius Parafijonas 5425s Misienė Mikalina 5425t Misikonis Jonas 5425s Misiūnaitė Rozalija 5425s
Miškalaukio k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Troškūnų apyl. 5781
Miškeliūnas Alfonsas 5425s; Mykolas 5425t; Povilas 2873, 5425t
Miškinaitė Pranė → P. Dudienė
Miškinių k. Kurklių vlsč. 2849, 5425t; Svėdasų vlsč. 5425t; Miškinių vs. Debeikių vlsč. 5425s
Miškinienė Marijona 5425s; Ona 5425s; Uršulė 5425t
Miškinis Antanas 5425t; Juozas 5425s; Petras 5425t; Stasys 5425t


Miškiniškiai 3447-2. Diktarų apyl. 5781; Miškiniškiai. Skiemonių apyl. 5781; Miškiniškių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4273; Miškiniškių I k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Miškiniškių II k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Miškiniai. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781; Miškinių k. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758,
5417; Miškinių, Miškinų k. Panevėžio a. 2904. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 1539, 2971, 4365, 5421. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4771. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767. Kraštų
apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781; Miškinių vs.
Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4239, 4598, 5138. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422;
Mitašiūnai → Mitošiūnai
Jono Mitašiūno karšykla. Prie Troškūnų dv. 5425l
Mitošiūnai, Mitašiūnai. Troškūnų apyl. 5781. Žviliūnų apyl. 5781; Mitošiūnų k. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4317, 4643, 4800, 5140–41, 5277, 5420, 5425s. Surdegio apyl., Anykščių r. 5437a,
5493a, 5773, 5779, 5781; Mitošiūnų kolūkis, Žudžgalio apyl. 5496; Mitošiūnų vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800
Mitrai. Troškūnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781; Mitrų k. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4428, 4827, 5142, 5423. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781
Mociūnai. Alukėnų apyl. 5781. Levaniškių apyl. 5781; Mociūnų k. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5425a
Mociūnienė Marė 5425t
Mogilos → Magylai
Jurgio Mogilos tepalų dirbtuvė. Mogilų k. 5425l
Mogylų apylinkė. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5450, 5758. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Mogylų seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Moigienė Karolina 5425t
Moigis J. 4226
Mokslinė-techninė informacinė tarnyba 5575
Molėtų apylinkės teismas 3475
Molėtų taikos teisėjų nuovada, Utenos a. 3471–72, 3475
Moliakalnio k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774; Moliakalnio vs. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4774, 5419
Leibos Montviliškio auksakalių ar laikrodininkų įmonė. Anykščiai 5425l
Stasio Montvilos garo malūnas. Troškūnai 5425l
St. Montvilos įpėd. garo malūnas. Troškūnai 5425l St. Montvilos įpėd. spirito varykla. Troškūnai 5425l Morkūnaitė Ona 5425t
Morkūnas Jonas 5425f
Morkūnienė Julijona 5425s
Morkūniškių, Markūniškio, Markūniškių k. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4492, 4829, 5144,
5424, 5425s. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5425s, 5425t. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Morkūniškių, Markūniškių plv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421
Morozovas Aleksandras 5425s
Motiejiškių k. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780–81
Motiejūnas Jonas 5425f; Petras 5425s
Jurgio Motiejūno-Valavičiaus vandens malūnas. Galvydžių k., Svėdasų v. 5425l
Motiejūnų dv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2712–13; Motiejūnų k. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4429, 4696, 4819, 5423, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Motiejūnų plv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 3067, 4430, 4697, 5425a, 5425s; Motiejūnų vs. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819
„Motina ir vaikas“, Svėdasų draugija 5425r
Mozūriškiai. Trumbatiškio apyl. 5781; Mozūriškių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Hiršos Munico mėsos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Mūrelio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Mūrelio, Murelio, Liun- Muraviankos vs. XIV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416
Chaimo Murmiškio karšykla. Troškūnai 5425l
Mūrų k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Mūrų vs. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4777, 5419
Musninkų vlsč. savivaldybė 3504
„Mūsų laimė“, Svėdasų apyl. kolūkis 5494


Mušalkos k. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4813, 5422; Mušalkos plv. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4813, 5422
Mendelio Muzikanto vaistinė. Skapiškis 5425l

Naciūnų vs. Starkonių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4844
Alfonso Nadzevičiaus malūnas. Raguvėlės dv. 5425l
Nagurkiškiai. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Nagurkiškių k. XVI ir XVIII
seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4125, 4750, 5145, 5416, 5425s, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r.
5766, 5781
Naimavičiūtė Vanda 5492a
Nainiškių seniūnija Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4823
Nakonys. Umėnų apyl. 5781. Vaidlonių apyl. 5781. Latavos apyl. 5781; Nakonių k. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4431, 4825, 5146, 5423. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Nakonių vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825
Nakutienė Veronika 5425t
Nakutis Antanas 5425t; Jonas 5425s
Narbūčių, Narbučių, Narbučių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2972, 4366, 5147, 5421, 5425s. Kraštų apyl.
5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Narbutai. Dabužių apyl. 5781; Narbutų k. Kavarsko ir Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3068,
4240, 4763–64, 5418, 5425a. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Narbutų I k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4626; Narbutų II k. Klaibūnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4627,
4783, 4788; Narbutų plv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3068, 4240. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788
Narbutas Kazys 5425s
Narbutiškių, Narbutiškio plv. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4764, 5418
Narkiškio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781; Narkiškis. Skiemonių apyl. 5781.
Trumbatiškio apyl. 5781
Naručių k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 5425a
Narunčio, Narunčių plv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2688, 4363, 5421, 5425a, 5425s; Naruntis. Kraštų apyl.
5781. Svėdasų apyl. 5781
„Nauja vaga“, Pienionių apyl. kolūkis 5495; Žiogų apyl. kolūkis 5494
Naujadalio k. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
„Naujas gyvenimas“, Antanavos apyl. kolūkis 5495; Balelių apyl. kolūkis 5495; Svėdasų apyl. kolūkis 5533
„Naujas kaimas“, Meldučių apyl. kolūkis 5494; Vidugirių apyl. kolūkis 5496; Voversių apyl. kolūkis 5494
„Naujas kelias“, Vaidlonių apyl. kolūkis 5496
Naujasėdžio k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Naujasėdis.
Viešintų apyl. 5781
Naujasėdžių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Naujasis Judinys → Paberžiai
Naujasodis. Trumbatiškio apyl. 5781; Naujasodžio, Naujasodžių, Naujasodės k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4195, 4568, 4758, 5148, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772. Panevėžio a. 2905–07; Naujasodžio, Naujasodžių vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827
Naujasodžio tarybinis ūkis 5742. Pirminė partinė organizacija 5651
Naujaulyčio k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Naujieji Levaniškiai → Levaniškiai, Naujieji
Naujikų, Naujikių k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2973, 4367, 4805, 5149, 5421, 5425t.
Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
„Naujoji sodyba“, Laitelių apyl. kolūkis 5496
Naujojo Rukiškio vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a
Naujokai. Dabužių apyl. 5781; Naujokų k. Anykščių vlsč., Utenos a. 5150. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4241, 4599–600, 4762, 5151, 5418. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768,
5780–81; Naujokų vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418. Šeimyniškių apyl.,
Anykščių r. 5775, 5781
Naujonių apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5758
Naujonių k. II seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4136, 4750, 5416, 5425s. Šeimyniškių apyl., Anykščių r.
5775
Naujieji Elmininkai. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Naujųjų Elmininkų k. Anykščių apyl., Anykščių r.
5766


Naujonių seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Naujųjų Levaniškių k. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Nausodės apylinkė. 5450, 5781. Anykščių r. 5781. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų r. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Nausodės k. Titeikių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 2908, 4628, 4792, 5419a. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a
Navariškių, Navariškio k. XVII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425s. Anykščių apyl.,
Anykščių r. 5766, 5780. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781
Navasiolkos k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Navasodų, Navasadų, Novosodų, Užukarčemės, Givatinės k. Padvarninkų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4493, 4839, 5152. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748, 5415; Navasodų vs. Laukagalių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809
Navašinskas Juozas 5425s
Navikas Antanas 5425t; Jonas 5425s, 5425t; Julius 5425t; Juozas 5425s, 5425t; (Novikas) Jurgis 5425s; Karolis 5425t; Kazys 5425t; Matas 5425f; Pranas 5425t;
Navikienė Rozalija 5425t
Navikų apylinkė 5467, 5496, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Navikų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4318, 5153, 5420, 5425s, 5425t. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773,
5781. Viešintų apyl. 5781
Navikų kolūkis, Navikų apyl. 5496
Navinos, Navynos k. XIV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766.
Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781
Rivos Neimarko manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l Leibos Neimarko manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l Zelmano Neimarko odų prekybos įmonė. Svėdasai 5425l Neimeriai → Nemeiriai
Š. Nemarkaitės manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Nemeikienė Rozalija 5425t
Nalio Nemeikio viešojo maitinimo įstaiga. Anykščiai 5425l
Nemeikis B. 2942
Nemeirių, Neimerių k. Čiunkių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2909, 4494, 4833, 5154, 5424, 5425t.
Laitelių apyl. 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781
„Nemunas“, Budrių apyl. kolūkis 5495; Kunigiškių apyl. kolūkis 5494
Nėries S. kolūkis, Bajorų apyl. kolūkis 5494; Gudelių apyl. 5495. Pirminė partinė organizacija 5652; Stakių apyl. 5494
„Neris“, motorinis A. Kazanavičiaus malūnas. Skapiškis 5425l
Netikiškių apylinkė 5450. Anykščių r. Kupiškio apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Netikiškių k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4368, 4667, 4716, 4805, 5421, 5425g. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
„Nevėžio pradžia“, Traupio pieno perdirbimo bendrovė 5425l
„Nevėžis“, Kurklių apyl. kolūkis 5534. Pirminė partinė organizacija 5653; Paežerių apyl. kolūkis 5494; Repšėnų apyl. kolūkis 5495; Traupio apyl. kolūkis 5535
Nevėžis, upė 3483
Nevėžka. Juostininkų apyl. 5781; Nevėžkos k. Grybulių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5780; Nevėžkos, Nevežkos vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771, 5419. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5781
Nevėžninkų, Nevėžnikų k. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818. Grybulių apyl. 5781.
Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781; Nevėžninkų, Nevežnikų vs. Grybulių ir Rachmaniškių seniūnijos, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 4818, 5422–23
Jono Nevidomsko bažnytinių daiktų dirbtuvė. Troškūnai 5425l
Niauravietės vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Niaurienė Anelė 2971. Dar → A. Vaičienė-Niaurienė
Juozo Niauros manufaktūros ir galanterijos prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Nibokių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4668
Niekiai Elena ir Edvardas 5425t
Niliaušiškių k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750


Niūronys, Niuronys. Ramaškonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Niūronių, Niuronių k. IX ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4127, 4750, 4752, 5155, 5416, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Niūronių, Niuronio vs. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415. Anykščių vlsč., Utenos a. 4128, 5156
Niūronių seniūnija, Anykščių vlsč. 5425g
Mendel Nogif pieno produktų ir kiaušinių prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Noriškiai. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Blocho ir Notelio Noselevičių linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Novašinskas Adomas 5425s
Novikas Jonas 5425s; Jurgis → Jurgis Navikas; Petras 5425g
Novodolio plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Novosiolkos plv. Kurklių vlsč., Ukmergės a. 5425a
„Nugalėtojas“, Budrių apyl. kolūkis 5536. Pirminė partinė organizacija 5654

Obelynės vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4273, 4771, 5419, 5425s, 5425t.
Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Oleininkų k. → Aleininkų k. Orlovas Anisimas 5425g Ostruvka → Astruvka
Oškenyčios vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Oškepio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Ožalytės vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Ožionių, Ažionių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5425s

Paandrioniškio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Paandrioniškio, Paindrioniškio vs. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742, 5415
Paąžuolių k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Pabaisko vlsč. 3474. Savivaldybė 3504
Pabarška Petras 5425d
Pabedinskas Justas 5437a
Paberėžių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Paberžės k. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Paberžiai → Šilelis
Paberžių, Naujojo Judinio vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Pabikynė, Pabikinė. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5779, 5780; Pabikinio, Pabikynės vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794
Pabočių k. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425a, 5425t; Pabočių, Pabuočių vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 4196, 4569, 5157, 5417
Paceniškių k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Paciūnas Stanislovas 5425s
Pačinskas Vincas 5425s
Pačinskienė Juozapota 2861, 5425t
Padeksnio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Padembė. Krityžės apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781; Padembės, Padempio, Podembės vs. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742, 5415
Padgaika → Podgaika
Padrujys. Latavos apyl. 5781; Padrujo, Padrujų k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821,
5423, 5425s. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Padrujo, Padrujų vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825
Padubysos vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Padvarių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4369–70, 4719, 5159–60, 5421, 5425t. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Padvarnikų k. → Milčių k.
Padvarninkų, Padvarnykų k. Panevėžio a. 2910. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748, 5415, 5425s. Kurklių vlsč., Vilmergės a. 5425a, 5425s. Padvarninkų seniūnija,
Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4495, 4840, 5162. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765. Kurklių apyl.,
Anykščių r. 5769
Paelmio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Paelmio vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416. Paelmio vs. Anykščių vlsč. 5425s
Paežerės, Poežerės vs. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417


Paežeriai. Diktarų apyl. 5781. Grybulių apyl. 5781. Prunciškių apyl. 5781. Skiemonių vlsč. 5425s. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781; Paežerių dv. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2718–21, 4319, 4497, 4733, 4831, 5420, 5425a; Paežerių, Paežerės, Paežerio, Poežerių k. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4496, 4732, 5163, 5424, 5425a. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780–81; Paežerių I k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Paežerių II k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Paežerių miškas
2719; Paežerių, Pajezerčės vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818, 5423. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4831, 4842. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Paežerių apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5494, 5762
Pagaidžupių, Pageidžiupių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4432, 4698, 5164
Pageldonio, Pageldonių, Grekovos k. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Pagerklės, Pagerklio plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Pagerklės vs. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758
Pagirėlės, Pagirelės vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Pagirės vs. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Pagiriškio vs. Kurklių apyl. 5780
Pagirių k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Pagojės glžk. stotis. Šeiminiškių apyl. 5781. Vikonių apyl. 5781
Pagojė. Vikonių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781. Kovarsko apyl. 5781; Pagojės k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 4084, 4535, 5166. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4242, 4601, 5165; Pagojės I k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Pagojės II k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Pagojės, Pagojo sklypas. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796; Pagojės, Pagojaus, Pagojo vs. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422. Budrių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Pagranda. Viešintų apyl. 5781; Pagrandos, Pagrundos, Pagrundų k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4433.
Trakininkų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4320, 4801, 5169, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r.
5773, 5781
Pagrandos vs. → Skauradų vs.
Pagraužių k., Pagraužės k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 2865, 4129, 4750, 4752, 5167, 5416,
5425s; Pagraužių k. Anykščių apyl. 5781; Pagraužiai, k. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Pagriežiai. Vikonių apyl. 5781; Pagriežių, Pagrežių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 5168, 5425t. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748, 5415, 5425s. Andrioniškio apyl., Anykščių r.
5765, 5781; Pagriežių I ir II k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4130; Pagriežių vs. Skiemonių vlsč. 5425s
Pagriežių kolūkis. Vikonių apyl. 5494
Pagrįžų k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Pagrundos vs. → Skauradų vs.
Pagrūšės, Pagrušės k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4529, 5170; Pagrūšės, Pagrušės plv. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 5425; Pagrūšės vs. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Pagubrio k. VIII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4131, 4750, 5171, 5416, 5425t. Anykščių apyl.
5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Pagulianka → Pogulianka
Pagurkų vs. → Skauradų vs.
Pailgamiškio k. Kirmėlių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4785, 5419a. Krityžės apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Pailgamiškio (Semenovkos) vs. Kirmėlių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a.
4785, 5419a; Pailgamiškis. Levaniškių apyl. 5781
Pailgės, Poilgės k. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Pailgių vs. Dabužių apyl. 5780
Paindrioniškis → Paandrioniškis
Pajėdai Jurgis 2881; Kazys 2881, 5425d
Pajerskas Antanas 5425g
Pajestinė → Pajuostinys
Pajezerčė → Paežeriai
Pajudinio k. Žvirblėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4770, 5418. Kavarsko apyl. 5781.
Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Pajuodienė J. → Stašytė-Pajuodienė Julė
Pajuodžiai Adelė 5272; Anelė 5492a, 5756f; Antanas 5272, 5756b; Bronė 5492a, 5756f; Jonas 5272; Julija
5272, 5492a; Juozas 5272; Kazys 5272, 5756f; Konstancija 5272; Liudvika 5492a; Liudvikas 5272,


5492a, 5756f; Mykolas 5492a, 5756f; Petras 5272; Povilas 5272, 5492a, 5756f; Regina 5492a; Salomėja 5492a; Vida 5492a; Vladislava 5492a; Zofija 5492a
Pajuodžiai. Troškūnų apyl. 5781; Pajuodžių dv. Panevėžio a. 2722–23; Pajuodžių k. Subačiaus vlsč.
Panevėžio a. 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5773, 5779, 5781; Pajuodžių vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794, 5420. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a.
4804
Pajuosčio dv. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a
Pajuosčio vs. Juostininkų apyl. 5781; Pajuostis. Latavos apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Pajuostė. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Pajuostinio k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4434, 4699, 4822, 5172, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Pajuostinio, Pajuostinės vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a.
4822. Latavėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4820; Pajuostinio, Pajestinės I vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Pajuostinio, Pajestinės II vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Pakalnis Antanas 5425d, 5425f; Jonas 5756c; Pranas 5425s
Pakalniškių k. Kurklių vlsč. 5425t; Pakalniškių vs. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
4772, 5419
Pakalniai. Dabužių apyl. 5781; Pakalnių, Pakalnio k. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4282,
4780, 5419, 5425a. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Pakalnių, Pakalnės vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4764
Pakapė II. Surdegio apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781; Pakapės k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420.
Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4435–36, 5173, 5423; Pakapės kd. Latavos apyl. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5781; Pakapės, Pakapių vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4827, 5174, 5423. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802
Pakarkliai 3447-2; Pakarklių k. X seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4132, 4750, 5175. Kavarsko apyl. 5780.
Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775; Pakarklės, Pakarklių, Penionių vs. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2754, 4247, 4764, 5418. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
„Pakelta velėna“, Žvirblėnų apyl. kolūkis 5495
Pakėnai. Laviškio apyl. 5781; Pakėnų k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Pakermežių II vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 4570
Pakeršių k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Leizero Pakovičiaus vyno ir alaus prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Sorės Pakovienės restoranas. Svėdasai 5425l
Pakrityžė. Krityžės apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781
Pakšienė Monika 5425t
Pakšys Antanas 5425t; Jonas 5425t; Kazys 5425s, Kazys 5425t
Pakštas Antanas 5425g
Pakurklių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a, 5425s
„Palanga“, Vikonių apyl. kolūkis 5494
Palankio k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780
Palašyšio vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Palatavio k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4437; Palatavio vs. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Palatavio, Palatovio vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415
Palaukiškiai. Šventupio apyl. 5781; Palaukiškių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4717, 5176, 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Palaukių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4371
Palavenis Juozas 5425s
Karolio Palei kultūrinių krienų ir cikorijos šaknų plantacija. Jovarai 5425l
Palepeikių k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4630. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Palestinos pamatinio fondo draugija. Kavarsko sk. 2548
Paliepiai. Krityžės apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781; Paliepių vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Paliepšiai, Palėpšė. Debeikių vlsč. 5425s; Ąžuolynės apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781
Paliesės, Palesės, Poliesės vs. V seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416
Palimino k. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Palionys. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781; Palionių k. XVI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5177, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781


Palipšė. Trumbatiškio apyl. 5781; Palipšės k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4197, 4758, 5178.
Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Paliulis Kazys 5425s
Paliūnės vs. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745, 5415
Paližės vs. Užunvėžių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4791
Palovenis Kazys 5425f
Palskys Alfonsas 5425f; Juozas 5425g
Palubinskas Viktoras 5425g; Vincas 2869
Paluknių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Palunkio, Palunkos vs. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417
Palūšnių, Palušnės vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Pamaleišio, Pamalaišio k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5421, 5425t. Kraštų apyl.
5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Pamalaišio vs. Svėdasų vlsč. 5425s
Pamelijos, Pamelių, Pamelio vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4771, 5419
Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos Anykščių skyrius 5487
Pamiškės, Podgaikos k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4303, 5211; Pamiškės, Podgaikos, Podgaikų vs.
Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4777, 5419
Pandėlio taikos teisėjų nuovada 3475
Paneivėnai → Zablackai
Panevėžio apygardos teismas 3475
Panevėžio apylinkės teismas 3475
Panevėžio apskrities valdybos Švietimo sk. 3023
Panevėžio apskritis 2464, 2467, 2469–74, 2485–86, 2489, 2498, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509–11, 2514,
2516, 2519, 2521, 2523–26, 2528, 2559, 2854, 2927, 2938–39, 2945, 3002–03, 3005–06, 3046–47,
3049, 3051, 3086–90, 3166, 3171–72, 3176–77, 3179–80, 3182–83, 3186, 3188, 3190–93, 3195–99,
3203–04, 3207, 3209, 3213, 3215, 3217, 3219, 3223, 3226–27, 3231, 3236 , 3421, 3423–32, 3434–35,
3437–42, 3448, 3457, 3465, 3497–99, 3502, 3515, 3517, 3527–28, 3530–31, 3537–38, 3542, 3550–54,
3559, 3561, 4040, 4044–46, 4070–71, 4073–75, 4077–79, 4875, 4879, 4884, 4888, 4893, 4897, 4903,
4910
Panevėžio I ir II taikos teisėjų nuovada 3475
Panevėžio stačiatikių cerkvė 3447-5, 3447-12, 3447-18, 3447-25, 3447-30
Panevėžio valsčius 4903
Pankėnų k. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Abromo Pantanovičiaus restoranas. Anykščiai 5425l
Papartynės, Papartinės vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422, 5425s.
Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779, 5419. Kurklių apyl. 5780. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780
Papelišis. Gilvydžių apyl. 5781. Viešintų apyl. 5781, 5780; Papelyšių, Popelišių pievos. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4748; Papelyšių, Papelyčio, Papelišio vs. Viešintų vlsč.,
Panevėžio a. 5424
Papieližio vs. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4850
Papievės vs. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4764, 5418
Papievienė Filimonija 5425t; Uršulė 5425t
Papievis Antanas 5425t; Balys 5425t
Papilėnų k. (Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a.) 4771, 5425s, 5425t. Papilėnų, Papilienų vs.
Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4273, 4771, 5419. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781
Papilių apylinkė 5467, 5493a, 5496, 5756a
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Papilių k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4321, 4644, 4796, 5179, 5420, 5425s. Surdegio apyl., Anykščių r.
5493a, 5756a, 5773, 5781. Viešintų apyl. 5781; Papilių plv. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796; Papilių seniūnija. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4797
Papiškiai. Dabužių apyl. 5781; Papiškių k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768 Papiškių
miškas. Kavarsko vlsč. 2989–90, 4243, 5180; Papiškių vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765; Papiškių I vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418; Papiškių II vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418; Papiškių III vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765, 5418
Paplauskaitė V. → Viktorija Aleknavičienė
Paplauskienė Karalina 5425f
Papragių apylinkė. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5495, 5760


Papragių k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4244, 4602, 4767, 5181–83, 5418, 5425g,
5425s. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781; Papragių vs. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767, 5418
Papragių žemės ūkio mašinų ir įrankių naudojimo ratelis 5425r
Paprūdžiai. Bikūnų apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Paprūdžių (Liudvianvos) k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a.
5425b. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5780; Paprūdžių, Paprudžių vs. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425s
Papšiai. Šventupio apyl. 5781; Papšių, Pabšių, Popšių k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4198, 4758,
5158, 5417, 5425s. Ąžuolynės apyl. 5781. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Papušio vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Papušiai. Raguvėlės apyl. 5781; Papušių vs. Jačiūnų apyl. 5781; Papušiai, vs. Juostininkų apyl., Anykščių r.
5767a, 5780
Paraisčiai. Kavarsko apyl 5781. Skiemonių apyl. 5781; Paraisčių k. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4245, 4603, 4762, 5184, 5418. II seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Užunvežių
seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779. Dabužių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781.
Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81; Paraisčių vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Paravė. Trumbatiškio apyl. 5781; Paravės, Parovės k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417.
Ąžuolynės apyl. 5781. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Parfionovaitė Praskovija 5425s Parfionovienė Kotryna 5425s Paryžė 5781
„Paryžiaus komuna“, Andrioniškio apyl. kolūkis 5537
Parnavas Jonas 5425t
Parnavienė Ona 5425t
Paršelis Jonas 5425g; Juozas 5425f
Paršelytė-Puodžiūnienė Teresė 2864
Paršiukas Zigmantas 5425t
Parujys. Umėnų apyl. 5781. Vaidlonių apyl. 5781
Pasausių k. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4438, 4827, 5185, 5274, 5423. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Troškūnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781
Pasėkų vs. Surdegio apyl. 5780
Pasmodai. Vikonių apyl. 5781; Pasmodų, Pasmodos ež. VII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750; Pasmodų k. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415. XVIII
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4133, 4750, 5186. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781;
Pasmodų vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 4539
Pastriokų, Pastiuokių vs. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4822, 5423
Pasuosio, Pasuosės, Pasosių dv. Karūnių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4837, 5424; Pasuosio vs.
Prunciškių apyl. 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781
Pasusienio k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4226, 4586, 4761. Dabužių apyl. 5781.
Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Pasusienio vs. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761, 5187, 5418; Pasusienys. Kavarsko apyl. 5781
Pasvalio apylinkės teismas 3475
Pasvalio taikos teisėjų nuovada 3475
Pašalnių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2847
Pašilčiškio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Pašilių k. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2911–12, 4802, 5188. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780; Pašilių, Pašilės vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč.,
Panevėžio a. 4802. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Ambraziejaus Paškausko vėjo malūnas. Viešintos 5425l
Paškevičienė Rozalija 5191
Paškevičius Kazys 5425s
Paštukai (Peštukai) Bronė 5492a; Jonas 5492a; Uršulė 5492a, 5756d
Pašvenčių k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Pašvenčio, Pašvinčio vs. Sedeikių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4843. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745,
5415. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781; Pašventys. Mikierių apyl. 5781
Pašventupio k. V ir XI seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775; Pašventupio vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Pašvintys → Pašventys


Pašvitinio vs. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742
Patumsis Kazys 5098
Paulauskai Antanas 5492a; Danielius 5425s; Julė 5492a
Paulauskienė Karolina 5425s
Paulinavos, Paulinos dv. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4295, 4777, 5419; Paulinavos k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Paurazas Antanas 5425s
Pauriškių k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2974, 4805, 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r.
5774
Paužienė A. → Pajuodžiai
Paužuolių apylinkė 5454, 5495. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Kavarsko r. 5454
Paužuklių k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761; Paužuklių vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Pavaisčių k. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762
Pavajų, Pavojų k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 5419. Anykščių apyl.
5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781
Pavariai → Prapultė Pavarinienė Anelė 5425t Pavarinis Petras 5425t
Pavarių k. IX ir XV seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416, 5425s; Pavarių I k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4134, 5189. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Pavarių II k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766.
Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Pavarių III k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Pavarių IV k.
Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Pavarių, Pavarės, Prapultės vs. Naujonių seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4754. Pavarių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4744, 5415. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Pavarkalių, Panarkalių vs. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780
„Pavasaris“, knygynas. Kavarskas 5425l
„Pavasaris“ kolūkio pirminė partinė organizacija, Kurklių apyl. 5655
„Pavasaris“, Dabužių apyl. kolūkis 5538
„Pavasaris“, lietuvių katalikų jaunimo vyrų ir mergaičių sąjungų federacija. Anykščių raj. Utenos a. 3392–93.
Dabužių kuopa 3375–76. Gikonių kuopa Utenos a. 3205. Juosvainių kuopa 3396. Kavarsko kuopa 3377,
3396. Kavarsko kuopa, mergaičių 3378. Kavarsko kuopa, vyrų ir mergaičių 3379. Kurklių kuopa 3380. Kurklių kuopa, vyrų 3381. Kurklių kuopa, vyrų ir mergaičių 3382. Naujaulyčio kuopa Utenos a. 3398.
Panevėžio a. 3391, 3394, 3395. Panevėžio sk. 3368, 3372. Plepiškių kuopa Utenos a. 3205Raguvėlės
kuopa 3388–89. Raguvėlės mergaičių kuopa, Panevėžio a. 3399. Raguvėlės vyrų kuopa, Panevėžio a.
3400. Rokiškio sk. 3369. Sudeikių kuopa, Utenos a. 3401–02, 3404. Surdegio kuopa 3385, 3390. Surdegio mergaičių kuopa 3403. Surdegio vyrų kuopa 3386. Traupio kuopa 3387, 3406–08. Traupio
mergaičių kuopa 3405. Troškūnų mergaičių kuopa 3409. Troškūnų sk. 3411. Troškūnų vyrų kuopa
3410. Vilkmergės sk. 3371, 3373. Utenos sk. 3370, 3374. Viešintų kuopa 3383–84, 3414. Viešintų mergaičių kuopa 3412. Viešintų vyrų kuopa 3413. Žudžgalio kuopa 5425r
„Pavasaris“, Navikų apyl. kolūkis 5496; Rubikių apyl. kolūkis 5494; Svėdasų apyl. kolūkis 5494
Pavašakių dv. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800, 5425a; Pavašakių, Pavošakių k. 5277.
Alukėnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4781. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4645–46, 5420; Pavašakių, Pavošakių I k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2935, 4322;; Pavašakių, Pavošakių plv. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4323, 5420. Subačiaus vlsč., Panevėžio a.; Pavašakių, Naujųjų vs. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4324
Pavėželiai. Šventupio apyl. 5781. Zabludavos apyl. Utenos r. 5781; Pavežėliai, k. Svėdasų apyl. 5780
Paviešintų vs. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796
Pavikienė Emilija 2867
Juozo Pavilonio javų prekybos įmonė. Viešintos 5425l
Pavilonis Emilijonas 5425t; Juozas 5425s, 5425t
Pavirinčiai 2849; Pavirinčių dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2729, 2789, 2846–47, 2730–35, 4296–301, 4621,
5425a; Pavirinčių I dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780, 5419; Pavirinčių II dv. Vildžiūnų ir Bliuvonių seniūnijos, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 4780, 5419; Pavirinčių III dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
4780, 5419; Pavirinčių IV dv. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 5419; Pavirinčių I k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Pavirinčių II k. Anykščių apyl. 5781. Kurklių apyl.,
Anykščių r. 5769, 5781. Pavirinčių IV dv. Kurklių vlsč. 5425s; Pavirinčių vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
4282


Pavirinčių apylinkė. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Kurklių vlsč., Anykščių a. 5495, 5632,
5761
Pazniokai. Kavarsko apyl. 5781; Pazniokų, Pazniakų k. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4762, 5418. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
„Pažanga“, Latavos apyl. kolūkis 5539; Vikonių apyl. kolūkis 5494; Žiogų apyl. kolūkis 5494
Pažerių seniūnija. Skiemonių vlsč. 5425g
Pažerių vs. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5780. Skiemonių vlsč. 5425s
Pažuklių k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761, 5190. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81; Pažuklių, Pažūklių vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4246, 4604
Pečiulis Jokūnas 5425d
Pečiuliškio k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Pečiuliai. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Pečiulių k. XIII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4135, 4750, 5191–92, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781
Pečiūra Augustas 5425s
Pečiūra Augustas 5425s
Pečkus Juozas 5425t; Matas 5425t; Pranas 5425t
Pelekienė Stasė 5425s
Pelekiškio, Peliakiškių k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4325, 5193. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5773,
5779, 5781; Pelekiškio, Pelekiškių vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800, 5420; Pelekiškis, Pelėkiškis. Troškūnų apyl. 5781. Žviliūnų apyl. 5781
Pelenas A. 2941
Pelyšėlės, Pelyšėliai 5274. Vašuokėnų apyl. 5781. Vidugirių apyl. 5781; Pelyšėlių, Pelišėlių k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4326, 4647, 5195, 5425t. Pelyšėlių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4439,
4823a, 5194, 5423; Pelyšėlių kd. Surdegio apyl., Anykščių r. 5756b–56c, 5773, 5781. Pelyšėlių k. Troškūnų vlsč. 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5781; Pelyšėlių seniūnija, Subačiaus vlsč.,
Panevėžio a. 4797a; Pelyšėlių, Pelyšėlės plv. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420
Pelyšos, Pelišos dv. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Pelyšų kolūkis Papilių apyl., Anykščių r. 5496
Pelyšų pieno perdirbimo bendrovė. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3108, 3133, 3140, 5425l
Pelyšų, Pelyšių dv. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2736–38, 4498; Pelyšų, Pelyšos k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4327–28, 5197, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a,5756a–56c; Pelyšų I k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Viešintų apyl. 5781; Pelyšų, Pelyšių II k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4329, 4648, 5196,
5425s. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Troškūnų apyl. 5781; Pelyšių dv. Subačiaus vlsč. 5425s; Pelyšų, Pelyšos plv. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4330, 5420, 5425s. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4330,
5420; Pelyšų, Pelyšių seniūnija. Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4747; Pelyšų, Pelišių, Pelyšių
vs. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796, 5420, 5425s, 5425t. Viešintų vlsč. 2738, 5425t
Peliuškos. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Peliuškų k. XVII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750.
Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Peliuškų vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
„Pelnas“, Raguvėlės pieno perdirbimo bendrovės pieninė 3119
Pempė Bronius 5425s
Taubės Peniankos kepykla. Kavarskas 5425l
Peniankų, Peniankos, Peniaukos dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2739–41, 5425s. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415; Peniankų (Civinskio) dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Peniankų (Klinyčio) dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Peniankų (Verbicko) dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Peniankų I dv. Naujonių seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 2743–45, 4540, 4754, 5425a, 5425s; Peniankų II dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2742, 2746; Peniankų k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775. Vikonių apyl. 5781; Peniankų I k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4751; Peniankų, Penenkos plv. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743; Peniankų vs. V seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 2934, 4750, 5199, 5425s, 5425t
Penionys → Pakarkliai, Pienionys
Notelio Penkino manufaktūros prekybos įmonė. Skapiškis, Rokiškio a. 5425l
Perevičius Petras 5425d; Pranas 5425s
„Pergalė“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5656
„Pergalė“, Anykščių r. kolūkis 5540; Čekonių apyl. kolūkis 5494; Kurklių apyl. kolūkis 5495; Užubalių apyl. kolūkis 5496
Perkalių apylinkė 5495. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Perkalių kolūkis, Perkalių apyl. 5495
Perko Icikas 5425s
Pervičius Mykolas 5425g; Pranas 5425f


Peslių k. XIV ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4137, 4750, 5201, 5425l, 5425s. Dabužių apyl.
5781; Pesliai, k. Storių apyl. 5780. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81; Peslių, Pėslių vs. V seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 5419
Peštinių, Peštynių k. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4199, 4571, 4758, 5202, 5417, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Peštukai → Paštukai
Petkevičiai Janina 5492a; Juozas 5492a Petkevičienė Stanislava 5425t Petkevičius Viktoras 5425t
Petkūnas Petras 5425t
Petkūniškių, Petkūniškio vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4067, 4331, 4800, 5420
Petkūnai. Raguvėlės apyl. 5781. Surdegio apyl. 5781; Petkūnų dv. Subačiaus vlsč., Panevėžio a) 2748–52,
4332, 4649, 5420, 5425a; Petkūnų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5277, 5425a, 5425l, 5425s. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5493a, 5767a, 5779
Petkūnų spirito gamybos įmonė 5425l
Petraška M. 2942–43; Vaclovas 5425t
Petrauskas Vitoldas 5425s
Petrikynės, Petrokynės dv. Svėdasų vlsč. 2753; Petrikinių k. Kraštų apyl. 5780; Petrikynės, Petrakynės, Petrokinės vs. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4372, 4718, 5203–04, 5421, 5425a
Petrisevičius Vincas 5425g
Petroniai ? 5257
Petronienė Anelija 5425t; Domicelė 5425s; Ulijona 5425s
Petronis Alfonsas 5425s; Antanas 5425s, 5425g; Jonas 2971, 5425t; Juozas 5425s; Povilas 5425g
Petronytė Marijona 5425s
Petruvkos k. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4760. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5780; Petruvkos vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Pielis Juozas 5425s
Pienagalio k. Latavėnų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Vidugirių apyl. 5781; Pienagalio, Penagalio, Penagalių vs. Vidugirių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4440, 4828, 5198, 5423,
5425s, 5425t
Pienaičių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 5425a
Pienionių apylinkė. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5454, 5495, 5760. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr.
5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Kavarsko r. 5454
Pienionys. Dabužių apyl. 5781; Pienionių, Penionių dv. Maželių seniūnija, Kavarsko, Kavarsko-Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2747, 2754–58, 4247, 4764, 5418, 5425a; Pienionių, Penionių k. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4764, 5425a. X ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4136, 4750–
51, 5200, 5416. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Šeimyniškių apyl., Anykščių r.
5775
Pienių k. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5425a
„Pienocentras“,Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga 3106–45
Sroliaus Pikietkino karšykla. Kavarskas 5425l
Sroliaus Pikietkino molinių indų dirbtuvė. Kavarskas 5425l
Pikietos, Pikietkos k. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4768, 5418; Pikietos vs. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Piktagalio apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5758
Piktagalio, Piktagalių k. 3447-13, 3447-15. VII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 2864, 4138,
4750–51, 5205–07, 5416, 5425g, 5425s, 5425t. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4248,
4605, 4764, 5208, 5418. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775; Piktagalys. Dabužių apyl. 5781
Piktagalių mokykla 3447-12
Pilėnų, Pilienų vs. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4763. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4764. Budrių apyl. 5781; Pilėnai, vs. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781
Piliakalnio k. VII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Piliakalnio
vs. Janapolio seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4808, 5422. Rubikių apyl., Anykščių r.
5770, 5781; Piliakalnis. Alukėnų apyl. 5781. Debeikių apyl. 5781. Levaniškių apyl. 5781; Piliakalnio kolūkis, Šlavėnų apyl. 5494
Pilipavičius Jonas 5425t


Pilypų k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4249, 4606, 4767, 5209, 5418. Budrių apyl. 5781.
Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781; Pilypų, Pilypių plv. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767; Pilypų, Javovičės vs. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767, 5418;
Pilipūnas Mykolas 5425g
Pilka Anicetas 5425s Antanas 5425f; Juozas 5425g
Pilkaitė Veronika → V. Grigienė
Pilkauskai Jonas 2874; Juozas 5425g, 5425s; Kazys 5425f, 5425s; Marcijona 5756b
Pilkauskienė Uršulė 5425s
Juozo Pilkausko garo malūnas. Juozapavos vnk., Debeikių v. 5425l
Pilviškiai. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781; Pilviškių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4302, 5210, 5419, 5425s. Debeikių apyl. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Pilviškių seniūnija. Kurklių vlsč. 5425g
Pincukiškių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4669
Pipiras Juozas 5425g
Pirinauskas Antanas 5425g; Stepas 5425s
Pirmaliūnio k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781; Pirmaliūnis. Vikonių apyl. 5781
„Pirmieji žingsniai“, Budrių apyl. kolūkis 5495
„Pirmyn į komunizmą“, Juostininkų apyl. 5542
„Pirmyn“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5657; „Pirmyn“ kolūkis, Staškūniškio apyl. 5541; Klaibūnų apyl. kolūkis 5496; Pavirinčių apyl. kolūkis 5495; Vašuokėnų apyl. kolūkis 5496
„Pirmūnas“, Latavėnų apyl. kolūkis 5496. Pirminė partinė organizacija, Raguvėlės apyl. 5658
Piršteliai Algimantas 5492a; Marcelė 5492a; Marijona 5492a; Povilas 5492a, 5756f
Pisarevičius Bronius 5756f Pišnius Juozas 5425g Pizonaitė Teresė 5425s Pizonienė Ona 5425s
Plačenis Antanas 5425s; Grigalius 5425g
Plačeniškių vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829
Plačiavos, Plačevos vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Plaštakos dv. Vilkmergės a. 2759–60; Plaštakos k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772,
5781
Plentauka. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781; Plentaukos vs. Budrių apyl. 5780–81
Plepiškiai. Trumbatiškio apyl. 5781; Plepiškių k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Plėtos Jokūbas 5492a; Palionija 5492a
Chackelio Pletto kalkių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Plikiškiai. Mikierių apyl. 5781; Plikiškių k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781; Plikiškių vs. Sedeikių
(Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745, 5415
Plytnyčia. Trumbatiškio apyl. 5781; Plytnyčios, Plytničios k. VI ir IX seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758; Plytnyčios, Cegelnės vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767,
5780–81; Plytnyčios I vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Plytnyčios II vs. Debeikių vlsč., Utenos a.
5417
Plotai. Kavarsko apyl. 5781. Vikonių apyl. 5781; Plotų k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781. Viešintų apyl. 5780; Plotų vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio)
vlsč., Panevėžio a. 4748, 5415. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Poapušio vs. → Juostininkų vs.
Podeksnių vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829
Podgaika → Pamiškės
Podgaikos, Padgaikos vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416, 5425l. Skiemonių apyl. 5780
Podgajai → Kazlai
Faivelio Podrukso vandens malūnas. Kurkliai 5425l
Faivušo Podrukso javų prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
F. Podruks ir R. Čarnės grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Podvarnikų seniūnija. Viešintų vlsč. 5425g
Podžiai → Puodžiai
Poelmio (Paelmio) k. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Poežerė → Paežeriai
Poguliankos, Paguliankos vs. Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4811, 5422, 5425l
Poilgė → Pailgė


Poletkos vs. → Laukelio vs.
Poliakas Jonas 5277
Politinių ir mokslinių žinių skleidimo draugijos Kavarsko skyrius 5488
Popšiai → Papšiai
„Popų“ šilelis 3447-18
Ruvino Portnojaus viešojo maitinimo įstaiga. Svėdasai 5425l
Simono Portnovo karšykla. Skapiškis 5425l
Posinių, Poosinių k. VII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Potipšio k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Povilionis Petras 5425t
Povilonienė Elena 5425s
Povilonis Jonas 5425s; Juozas 5425t; Kazys 5425t Juozo Požameckio garo malūnas. Žvirbliūnų plv. 5425l Požėlos K. kolūkis, Užunvėžio apyl. 5495
Pramislavos, Pšemislavos k. Pravydžių ir Žvirblėnų seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4250, 4768,
4770, 5212. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5213. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r.
5772, 5781. Surdegio apyl. 5780; Pramislavos, Pramyslavos, Promyslavos plv. Mušalkos seniūnija, Traupio vlsč., Vilkmergės a. 4813, 5422; Pramislavos pievos. Užunvėžių seniūnija, Raguvos vlsč.,
Panevėžio a. 4791, 5425s; Pramislavos vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Žemaitkiemio vlsč.,
Vilkmergės a. 5425. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802, 5420, 5425t
Pranckevičiai Cecilija 5492a; Juozas 5492a; Ona 5492a; Zofija 5492a
Pranckūnas Petras 5425s
Prančiškių k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5780
Pranskūnaitė Marijona 5425t
Prauslių apylinkė 5450, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Pravydžių, Pravidžių k. Pravydžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4251, 4768, 5418, 5425g, 5425s.
Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Pretkelis Tomas 5425s
Pretkūnai Kazys, Antanas, Jurgis, Rozalija, Ona 5425s
Priepodo, Piepodo ež. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805
„Progres“, Anykščių veltinių batų gaminimo bendrovė 5425l
Prokofjevas Maksimas 2969
Chasės Promer manufaktūros prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Promyslava → Pramislava
Prūdiškio, Prudiškių vs. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416
Prūdai. Trumbatiškio apyl. 5781; Prūdų k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781.
Skiemonių apyl. 5780–81
Prunciškių apylinkė 5496
Prunciškiai. Prunciškių apyl. 5781. Viešintų apyl. 5781; Prunciškių k. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4831, 4842, 5214; Prunciškių I k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4499, 4734, 5424; Prunciškių II k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4500, 5215, 5424; Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a.
4831, 5425g; Prunciškių vs. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4831
Prūsas Augustas 4363, 5425f; Vladas 5425g
Prūseliukų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4670
Pšispužės, Prispožės, Pšispošo, Pšispožio plv. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a.
3064, 3069, 4385, 4677, 4813, 5422
Pučinskas Jonas 5492a
Pučkėnas Joanas 3447-5
Pudrai. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781
Pukas Karolis 5425g, 5425t
Pukėnai Albina 5492a; Danguolė 5492a; Marijona 5492a
Pukeniai. Kavarsko apyl. 5781; Pukenių, Pukienių dv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 5418, 5425t; Pukenių k. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Pukenių, Pukėnų vs.
Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4252; Pukenių I vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4765,
5418; Pukenių, Pukenių II vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Pumpučių k. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4253, 4607, 4763, 5216–17, 5418,
5425g, 5425s. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781
Punkėnų k. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4254, 4768, 5218, 5418


Punkiškių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4671
Puntukas. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Puntuko k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Puntuko vs. XIV
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416
„Puntuko“ kolūkis, Storių apyl. 5543. Pirminė partinė organizacija 5659
Puodžių apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Debeikių vlsč., Anykščių a. 5494, 5759; Puodžių k. VII ir Debeikių seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 3225, 4200, 4572, 4758, 4758, 5219–20,
5417, 5425g. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Puodžiukiškis. Mikierių apyl. 5781. Šimonių apyl. Kupiškio r. 5781
Puodžiūnai Aleksandras 5425s; Antanas 5425f–g, 5425s; Ignas 5425s; Jonas 5425e–f, 5425s; Juozas
5425g; Ona 5052; Pranas 5052; Stasys 5425f; T. → Teresė Paršelytė-Puodžiūnienė
Puodžiūnienė Aleksandra 5425s; Petronėlė 5425t
Jurgio Puodžiūno vandens malūnas. Šerelinės vnk., Kurkliai 5425l
Pupelienė Uršulė 5425t
Puroniškio vs. Mikierių apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Purveliai. Kavarsko apyl. 5781; Purvelių k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Dabužių apyl. 5781.
Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Purvelių vs. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4761
Purvynų, Purvinų k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4441, 4822; Purvynų, Purvinų, Purvynės vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5221, 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Pusbačkiai. Kavarsko apyl. 5781; Pusbačkių k. Mickūniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a.
4388, 4680, 4812, 5222, 5422, 5425a. Repšėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4769. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Pusčia → Girelė
Pūsčių, Pusčių, Puščių k. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2913, 4064, 4501, 4735, 4737,
4831, 4842, 5223, 5424, 5425a, 5425s, 5425t. Prunciškių apyl. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773,
5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5780, 5781
Pusnelių vs. Staškūniškio apyl. 5780
Pūstalaukių, Pustalaukių k. Skiemonių vlsč. 2885. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Pūstinkos, Pustinkos k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Pūstinkos, Pustinkos vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425s
Puščia, Troškūnų vlsč. 5224; Puščios vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762
Puškarevos vs. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788
Puškino kolūkis, Stakių apyl. 5544
Putiliškių apylinkė 5467
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Putylovos vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Putinas. Viešintų apyl. 5781; Putino, Putinų k. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5756a, 5773, 5781
Putna Petras 5425t
Putniškio dv. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4850; Putniškio, Putniškių k. Čiunkių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4833; Putniškio vs. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4850,
5424. Gilvydžių apyl. 5781. Viešintų apyl. 5780–81
Putriškių k. Alukėnų apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780–81; Putriškių vs. Laukagalių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809, 5422
Pužai → Girelė
Pžezdzieckis Reinoldas 4372

Lopertienės, Rabinavičiūtės vaistinė. Viešintos, Kurkliai 5425l
Rachmaniškių, Rachmoniškių, Rakmaniškių plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 3070, 5422, 5425a
Račkaitis Vygandas 5716
Račkauskas Jonas 5756c
Radeckai. Budrių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781; Radeckų kd. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Radikas Jonas 5492a
Radiškio, Radiškių k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4201, 4758, 5225. Debeikių apyl., Anykščių r.
5767, 5781; Radiškis. Trumbatiškio apyl. 5781
Alfonso Radzevičiaus vandens malūnas. Raguvėlės dv. 5425l
Radzevičius-Gudonis Liudvikas 5425s
Radžiūnaitė Emilija 5425t; Marijona 5425t
Radžiūnas Boleslovas 5425t; Mykolas 5425t


Radžiūnienė Elena 5425s
Radžiūnų apylinkė 5454. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Kavarsko r. 5454
Lazerio Raffo kepykla. Anykščiai 5425l
Ragaišių k. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Ragaučiznos k. Storių apyl. 5780
Ragauskai Jonas 5756f; Petras 5425s; Vincė 5492a
Ragolčiznos, Ragalščiznos dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Ragolčiznos, Ragalščiznos k. XVI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Raguva. Putiliškių apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781
Raguvėlė. Raguvėlės seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 3481–82, 5425l
Raguvėlės apylinkė 5450, 5658, 5781. Anykščių r. 5781. Troškūnų r. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Raguvėlės dv. Raguvėlės seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 2761–66, 4631, 4789, 5419a, 5425a
Raguvėlės glžk. stotis. Raguvėlės seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4789, 5419a. Juostininkų apyl.
5781. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a. Taruškų apyl. Panevėžio r. 5781
Raguvėlės jaunųjų ūkininkų ratelis 2529
Raguvėlės k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5425a; Raguvėlės k. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a
Raguvėlės kolūkis, Anykščių r. 5545
Raguvėlės pašto agentūra 3103
Raguvėlės pieno perdirbimo bendrovė 3109, 3125, 3134, 5425l
Raguvėlės religinė bendruomenė 5731
Raguvėlės tarybinio ūkio pirminė partinė organizacija 5660
Raguvėlės vienmetė bitininkystės-sodininkystės meistrų mokykla 5704. Mokomasis ūkis 5703
Raguvėlės vs. Raguvėlės seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4789, 5419a; Raguvėlės vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800
Raguvėlės žemės ūkio technikumas 5702
Raguvos apylinkė 5661, 5781. Panevėžio r. 5781. Troškūnų r. 5781
Raguvos dekanatas 3243b
Raguvos valsčius 5471, 5425t
Raišelis Antanas 5425t; Julijonas 5425t
Rakutėnai. Troškūnų apyl. 5781; Rakutėnų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4333, 4650, 5226–27, 5420.
Surdegio apyl., Anykščių r. 5437a, 5493a, 5773, 5781; Rakutėnų vs. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800
Ramaldavos, Romaldavos dv. Debeikių vlsč., Utenos a. 2774, 2930, 4203, 5425s, 5425t; Ramaldavos,
Ramuldavos k. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Ramaldavos plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Ramaldavos vs. V seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758
Ramanava, Ramonava. Troškūnų apyl. 5781; Ramanavos, Ramonavos k. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4334, 4651, 4802, 5420, 5425s, 5425t. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781;
Ramanavos seniūnija. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4798
Ramaškonių apylinkė 5781. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5450, 5758. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr.
5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Ramaškonių k. Anykščių XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4139, 4752, 5228. Ramaškonių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4749, 5415, 5425g. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Ramonava → Ramanava
Ramonai. Kavarsko apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Ramonų k.
Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4226, 4586, 4761, 5187, 5418
Ramoška Antanas 5277
Rancevas Kersonas 5425s
Rapcevičius Juozas 5425g
Lejos Rapoportienės manufaktūros, bovelnos ir dažų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Mejero Rapoporto grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Rapšys Bronius 5425g
Rasakėlynės, Rasakilinės, Rasakilynės vs. Pravidžių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4768, 5418.
Kavarsko apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Raseinių a. 2528
Rasikas Pranas 5425s


Rasimavičiai Antanas 5756c; Bronius 5437a; Feliksas 5272, 5492a, 5756f; Vladislava 5492a
Raščiagalio plv. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4760, 5418, 5425t; Raščiagalio k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Raščiagalio vs. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4760,
5418
Rašimėlių, Rašymėlių, Karajėdų k. Čekonių ir V seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4202, 4757–58, 5229,
5417. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Rašimai. Dobilynės apyl. 5781; Rašimų, Rašymų k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Rašimų, Rašymų vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Raškauskienė-Krisiūnaitė Uršulė 5277
Raškevičius Stepas 5425s
Raškevičiūtė E. → Elžbieta Žemaitienė
Ratašilis Kurklių vlsč. 2847
Maušo Ratenbergo karšykla. Skiemonys 5425l
Černos Ratner gastronomijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Černės Ratnerienės geležies dirbinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Raudonis Vincas 5425s
„Raudonoji vėliava“, Balelių apyl. kolūkis 5495; Viešintų apyl. kolūkis 5496
„Raudonoji žvaigždė“, Prunciškių apyl. kolūkis 5496
Raudonojo Kryžiaus draugija 5575. Anykščių rajono komitetas 5489
Raukštienė Karolina 5425t
Maušos Rautenbergo karšykla. Anykščiai 5425l
Miko Ražausko karšykla. Debeikiai 5425l
Rečiugienė Ona 5425s
Redeckas Steponas 5492a
„Refuo šleimo“, Kavarsko žydų labdaros draugija 2549, 5425r
Regstinės pieva Raguvėlės seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4789
Religijų reikalų taryba prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos 5731
Remeikių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Repčys Liudas 5425s
Repečka Antanas 5425s, 5425t; Jonas 5425d, 5425t; Juozas 5425t; Kazys 5425g, 5425s, 5425t; Kostas
5425t; Pranas 5425t; Stepas 5425t
Repečkaitė Anelė 5425t; Stanislava-Zofija 5425t
Repečkienė Anelė 5425s; Barbora 5425t; Marijona 5425t; Ona 5425t; Rozalija 5425t
Repečkų k. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2849, 2857, 4273, 4771, 5419, 5425s, 5425t.
Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5780
Repšėnų apylinkė. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5450, 5495,
5760
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Repšėnai. Kavarsko apyl. 5781; Repšėnų k. Repšėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4255, 4608,
4769, 5231. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422, 5425g. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Repšėnų pradžios mokykla 3010
Repšėnų-Laukapolio dv. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 2767–72, 4389, 4681,
4815, 5422, 5425a
Repšys Jonas 5425s; Pranas 5425f
Repšių dv. Kavarsko vlsč. 2773
Repuškų k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424, 5425s. Prunciškių apyl. 5781, 5425l. Viešintų apyl., Anykščių r.
5778, 5780–81; Repuškų, Repučkų vs. Prunciškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4831, 5424
Rezgio k. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781; Rezgio, Rezgių vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422; Rezgys. Kavarsko apyl. 5781
Reznikienė Goda-Leja 5425t
Riauba Jonas 5425s; Kazys 5425f
Ribokas Feliksas 5425t
Ribokiškio k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Ribokiškio, Ribokiškių, Rybokiškio vs.
Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3068, 4240, 4764, 5418. Latavos apyl. 5780; Rybokiškis. Mažionių apyl. 5781. Grybulių apyl. 5781. Dabužių apyl. 5781;
Riklikai. Laviškio apyl. 5781; Riklikų k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4242, 4601, 4767,
5165, 5418. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781; Riklikų, Ryklikų plv. Papragių


seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767, 5418; Riklikų vs. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767, 5418
Rimdžių k. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781, 5425s; Rimdžių plv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421
Rimdžiūnų, Rimdžių, Rindžiūnų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4373, 4672, 5421
Kazio Rimkaus vandens malūnas. Peslių vnk., Anykščių v. 5425l
Kazio Rimkaus vėlykla. Peslių vnk., Anykščių v. 5425l
J. Rimkevičiaus vaistinė. Kavarskas 5425l
Rimkus Antanas 5425s
Rimšos Elvyra 5492a; Emilė 5492a; Ferdinandas 5492a; Jonas 5425f, 5492a, 5756c, 5756f; Ona 5492a
Rinkūnas Jonas 5425g
Rinkūnienė Marta 5756a
Ripskis Andrius 5425s
Ripskus (Ripskas) Andrius 5425s
Pajos Ritenbergo manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Mozės Rivkeso vaistinė. Skapiškis 5425l
Rodiškio k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Fišel Rodzilės duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Rogalščiznos dv. Anykščių vlsč. 5425s
Rokas Bronislovas 5425t; Kazys 5425s, 5425t; Povilas 5425t; Vincas 5425s
Antano Rokaus viešojo maitinimo įstaiga. Anykščiai 5425l
Rokiškio apylinkės teismas 3475
Rokiškio apskritis 2528, 3161, 3164, 3210, 3449, 3453, 4885, 4889, 4894, 4898
Rokiškio taikos teisėjų nuovada 3475
Romanava → Ramanava
Soros Romang manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Romeras Abe 5425s
Rozanova Anastazija 4067

Mykolo Rozansko karšykla. Debeikiai 5425l Šliomo Rozeno vaistinė. Kurkliai 5425l Rozoniškis → Pelyšos
Rožanskas Antanas 5425t; Jonas 5425f; Juozas 5425e ; Mykolas 5425t
Roželis Stanislovas 5425t
Rubikiai 3447-2; Rubikių k. 5781; Rubikiai. Anykščių apyl. 5781; Rubikiai, k. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770,
5781 ; Rubikių vs. Anykščių vlsč. 5425s
Rubikių apylinkė 5781; Rubikių apyl. Anykščių r. 5484, 5494, 5563, 5758, 5764. Anykščių r. Anykščių apskr.
Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5484
Rubikių ež. VI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 2961, 4067, 4750
„Rubikių ežeras“, Debeikių pieno perdirbimo bendrovė 3115, 3129, 3135

Rubikių k. VI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4140, 4750, 5232, 5416, 5425g

Rubikių pieno perdirbimo bendrovė 3110, 3125
Rubikių religinė bendruomenė 5731
Joselio Rubinzono auksakalių ar laikrodininkų įmonė. Anykščiai 5425l Agnės Ručienės manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Prano Ručio manufaktūros parduotuvė. Anykščiai 5425l, 5425l
Rudakasių, Rūdakasių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r.
5774, 5781
Leibos Rudaševskio odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Mejerio Rudaševskio vandens malūnas. Anykščiai 5425l
Rūdės, Žviliūnų k. pieva. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4804
Rudokas Juozas 5425g
Rudolevičius P. 4234
Rudžionių k. Mažonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4442, 4822, 5233, 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Rukila → Dagės
Rukiškio apylinkė 5467, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467


Rukiškio k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a; Rukiškio plv. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4632; 5425s
Rukša Jonas 5425g; Juozas 5425t
Rukšiškiai. Dobilynės apyl. 5781. Leliūnų apyl. 5781; Rukšiškių k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Rukšiškių vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4204, 4758, 5234, 5417, 5425s
Rulevičienė, Bernadišiūtė Ona, mokytoja 5437a
Rundžių k. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 2858, 2962, 4530, 4854, 5235, 5425.
Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Rundžių II k. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 5425; Rundžių sodž. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4741
Mote Rupaic duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Rusinovas Aleksandras, Dimitrijaus s. 3447-5
Rusų stačiatikių bažnyčios reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos Įgaliotinis Lietuvos TSR 5735
Ruščicas Antanas 4430
Rutaučiuvienė Emilija 5425t
Rutavičius Adomas 5425g
Rutkauskas F. 3447-5; Jefimas 5425t; Pavelas 3447-5; Romualdas 5425t; Vasilijus 3447-5 ; Vladas 5425s
Rutkauskienė Anastasija 3447-19; Apolonija 5425t; Veronika 5425t
Rutkevičius Jonas 5425t
Joffės Ruvino mėsos prekybos įmonė. Kavarskas 5425l

Sabaliai Aleksandras 2979; Bronius 5756a; Jonas 2978; Kazimieras 5756b
Sabaliauskas Benediktas 2879; Povilas 5425s
Sabalytė Veronika 5425t
Sabaliūnai. Vikonių apyl. 5781; Sabaliūnų k. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4743, 5415. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781
Sabulienė Marijona 5425s
Sabulių k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4256, 4609, 4767, 5236, 5418. Budrių apyl.
5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781
Sadauninkas Juozas 5425s
Sadauskas Povilas 5425g
Sadeikių k. Andrioniškio vlsč. 5425s
Sagatauskaitė S. → Stefanija Godomskienė
Sagatauskienė Juzefa 5425s
Geršono Saitovičiaus mėsos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Sakalauskas Ulijonas 5425s
A. Saknio garo malūnas. Troškūnai 5425l
Saladžiai Balys ir Zofija 5425t
Saldagirio dv. Andrioniškio vlsč. 2775; Saldagirio vs. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 4085, 5237, 5415,
5425a
Samanų, Samanių k. Latavėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4443, 4820, 5238, 5423; Samanų vs.
Latavėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4820. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Samarakų k. → Žiedonių k.
Samošiškio, Samosiškio dv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2776–78, 4374, 5421, 5425a, 5425s
Samuolis Antanas 5425s
Sankauskai Antanas 5756b, 5425s; Jonas 5756a, 5756b; Juozas 5425s; Ona 5756b
Santariškės, Santariškių vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4815, 5422
Sapjaukos k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5425a, 5425t
Sapkauskas Antanas 5425t; Jonas 5425s, 5425t; Karolis 5425t; Kazys 5425g; Vincas 5425s
Sapožnikovas Orčikas 5425g
Saraičio plv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a
Sarakiškio vs. Surdegio apyl. 5780
Sargūnas Jonas 5425s
Sargūnienė Veronika 5425s
Sargūnų k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4304, 5240–41, 5419, 5425s. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Sargūnų vs. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857,
4774
Sarickų k. Kurklių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Sarteniškio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781; Sarteniškis. Skiemonių apyl. 5781; Sarteniškis. Trumbatiškio apyl. 5781


Satkūnas Antanas 5425s; Jonas 5425s
Saugumo policijos ir SD vado Lietuvai Lietuviškasis Panevėžio skyrius (Litauische Abteilung-Ponewesch des
Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Litauen) 5566
Saukliškių (Fermos) k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5425b
Sausalaukės k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Savickai Eugenija 3447-23; Nikolajus 3447-23
Savičiūnų dv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2782–85, 4375, 5421, 5425a, 5425t; Savičiūnų I dv. Svėdasų vlsč.
2779; Savičiūnų II dv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2781, 5281; Savičiūnų k. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Sedeikių k. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4502, 5242. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765, 5781. Mikierių apyl. 5781
Sedeikių pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Sedelskis Juozas 5425t
Cile Segal duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Segalienė Chaja 5425s
Ester Segalienės manufaktūros prekybos įmonė. Viešintos 5425l
Sorės Segalienės odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Joselio Segalio grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Joselio Segalio javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Šeinos Segalio manufaktūros prekybos įmonė. Viešintos 5425l Godos Segalis viešojo maitinimo įstaiga. Viešintos 5425l Segalytė A. → Alta Levinienė; S. → Seina Traubienė
Liubos Segelaitės vaistinė. Anykščiai 5425l
Segelis Motelis 5425f, 5425s
Seinų a. 2528
Sėjūnas Stasys 5425s
Seliava Antanas 5425s; Simanas 5425t
Selickas (Silickas) Pranas 5425s
Selivestrova Antanina 4233
Semėnai Juozas ir Liudas 4375
Marijonos Semėnaitės odų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Semeniškėliai → Šeimyniškėliai

Semeniškiai → Šeimyniškiai
Semenovkos vs. → Pailgamiškio vs.
Senaraisčio vs. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Senieji Levaniškiai → Levaniškiai, Senieji
Noselio Senkino grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Senoniškio, Senoniškių k. 5243; Senoniškio k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Senvaičiai Uršulė, Antanas ir Emilija 5425t
Serbentava. Laviškio apyl. 5781. Kovarsko apyl. 5781; Serbentavos vs. Budrių apyl. 5781. Traupio apyl.
5780
Sereikis Antanas 5425s
Jankelio Sevocho karšykla. Anykščiai 5425l
Siaurių vs. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a, 5780
Sibirkos k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768; Sibirkos vs. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4807, 5422
Sidabrynės vs. → Kirmėliukų vs.
Sidarovkos vs. Atkociškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4829
Siesikų vlsč. 3474. Savivaldybė 3504
„Sietynas“, Andrioniškio valsčiaus lietuvių meno ir kultūros draugija 5425r
Sikšnalaukis → Šikšnalaukys
Silickas P. → Pranas Selickas (Silickas)
Vandos Silvestravičaitės vilnų verpykla ir audykla. Skapiškis 5425l
Simanavičius Kazys 5425f Simaškos Kazys ir Monika 5425s Simenkevičius Mykolas 2883
Simonavičienė Elena 5425s
Šmuilos Simonovičiaus mėsos prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Simuliškio vs. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788


Sindriai. Dobilynės apyl. 5781; Sindrių k. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4205, 4758, 5244–45,
5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
„Singer Sewing Machine Company“. Anykščiai, Kavarskas, Svėdasai 5425l
Sintautai. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Sintautų k. Anykščių apyl., Anykščių r.
5766, 5781; Sintautų plv. Anykščių vlsč., Utenos a. 2665, 4114. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a; Sintautų vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416, 5425s
J. Sipavičiaus vėjo malūnas. Repuškų k., Viešintų v. 5425l
Sirgėdas Jonas 2517
Sirkino N. žydų švietimo draugija. Troškūnų sk. 2550
Siromolotovas Frolas Fiodorovičius 5425s
Sirvydai. Kavarsko apyl. 5781; Sirvydų, Sirvidų k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4257, 5418. Dabužių apyl.
5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Sirvydų, Širvidų I, II k. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5246
Sirvydiškio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Siūdžių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Skaidrės k. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4468–69, 4946. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Skaidrės, Skaidros vs. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830, 5424;
Skaistkalnio k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4335, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Skaistkalnis. Troškūnų apyl. 5781
„Skaitymas“, Anykščių žydų draugija 5425r
Skamarokai. Latavos apyl. 5781; Skamarokų, Skamarakių k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4444, 4700, 4821, 5239, 5247, 5423. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Skapiškio valsčius. Kupiškio apskr. 5781. Rokiškio apskr. 5781
Skapiškiai. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Skapiškiai, Skapiškio, Skopiškių k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5425l. Žvirblėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4770, 5418. XIV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4141, 4750, 5250, 5416. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772,
5781
Skapiškio pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Skardžius Antanas 5425f, 5425s; Vincentas 4375
Skauradų k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4633–34. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5425a. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a; Skauradų miškas. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2679, 4386, 4678; Skauradų vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a; Skauradų (Pagrundos) vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a; Skauradų (Pagurkų) vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a
Skėrių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4673
Skiemonys, mstl. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5425l, 5425s, 5439, 5771
Skiemonių apylinkė 5781. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5504,
5510, 5521, 5525, 5528, 5546, 5621, 5647–48, 5762, 5764
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5586
Skiemonių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Skiemonių kolūkis, Skiemonių apyl. 5546. pirminė partinė organizacija 5662
Skiemonių religinė bendruomenė 5731
Skiemonių seniūnija. Skiemonių vlsč. 5425g
Skiemonių valsčiaus kandidatinės grupės pirminė partinė organizacija 5663
Skiemonių valsčiaus liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija 5664
Skiemonių valsčius. Utenos a. 3096, 3146, 3241, 5425c, 5425d–k, 5425p. Savivaldybė 5425m–o; Savivaldybės taryba, Utenos a. 3585–86; Skiemonių valsčius. Anykščių a. 5757
Skiemonių vs. Skiemonių vlsč., Utenos a. 2887, 5425s
Skiemonių žemės ūkio draugija 2551
Skiemonių žemės ūkio kredito draugija 5434–35
Skynimų, Skinimo k. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4796; Skynimų, Skinimų vs. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4804. Kurklių apyl. 5780–81. Staškūniškio apyl., Anykščių r.
5772, 5781
Skrebienė Marcijona 5425s
Skrebūnaitė Kamilė 5425t
Skrebūnas Boleslovas 5425f ; 5425t; Jonas 5425t; Juozapas 5425t; Petras 5425g
Skruzdeliai → Jonuševka II
Skuda Antanas 5756f


Skudai. Viešintų apyl. 5781; Skudų dv. Papilių seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2786, 4336, 4796,
5425a, 5425s; Skudų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420, 5425a. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a,
5773, 5781; Skudų-Deferencijos miškas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2991, 5425a
Skudienė Janė 5756c
Skudų kolūkis, Papilių apyl. 5496
Skuja Juozas 5425f
Skujienė Ona 5425t
Skverbų, Skvarbų k. Skvarbų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4799, 5251
Skukauskienė Marta 5756c
Skverbų vs. Mikierių apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5780–81
Slabada → Jurzdikas
Slabadkos vs. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420
Slabada. Troškūnų apyl. 5781; Slabados k. Panevėžio a. 2914. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781
Slavinskas Vytautas 5425g Slavinskienė Julijona 5425t Slėpiškių k. → Sliepsiškio k.
Sliepsiškio, Slepšiškių apylinkė 5494. Anykščių r. Kupiškio apskr. Vilniaus sr. 5781
Sliepšiškio, Slėpiškių, Sliepšiškių k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4375, 4805, 5421, 5425b,
5425g, 5425s. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Sližas Jonas 5756f
Sližys Matas 5425f, 5425s; Simanas 5425e; Stasys 5714
Slunka Antanas 5425g, 5425t
Smalinos, Smolinos k. Anykščių vlsč. 2866, 5254. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Smalinos, Smalynės, Smolinos vs. Mogilų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4746. Pavarių seniūnija,
Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4744, 5415, 5425s, 5425t
Smaltiškio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Smėlynės k. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4445, 4818, 5253, 5423, 5425a. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Smėlinkos k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424. Viešintų apyl., Anykščių
r. 5778
Smirdelka → Varneliai
Smulkio k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Snaidros vs. → Skaidrės vs.
Snieškai Vladas, Vladislava ir Stanislava 5425s
„Socializmo pilis“, Debeikių apyl. kolūkis 5494
Sodeikių k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Sodeliškiai. Dabužių apyl. 5781; Sodeliškių k. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4258, 4764,
5418. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422, 5425s. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Chanės Solomienės saldainių ir šokolado dirbtuvė. Viešintos 5425l
Abramo Solomino javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Geršelio Solomino grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Sorokaitė Rozalija 5425t
Sorokienė Julija 5425s
„Spalio 32-osios metinės“, Laviškio apyl. kolūkis 5495
Sparganičiai. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781
„Spartakas“,veltinių vėlimo fabrikas. Anykščiai 5491. Pirminė partinė organizacija 5665
„Spartuolis“, Papragių apyl. kolūkis 5495
Spiečiūnų k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
„Spindulys“, Papragių apyl. kolūkis 5495
„Spindulys“, Stakių apyl. kolūkis 5494; Surdegio apyl. kolūkis 5547; Voversių apyl. kolūkis 5494
Spraguičio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781. Skiemonių apyl. 5780–81; Spraguitis. Trumbatiškio apyl. 5781
Sprindis 3016
Sprindytė Rozalija 5425s, 5425t
Sriubas Adomas 5425t; Alfonsas 5425t, 5425f; Antanas 5425s; Jonas 5244, 5425s, 5425t; Juozas 5425t,
5244; Povilas 5425t; Narcizas 5425s; Petras 5425s; Pranas 5425s
Sriubienė Emilija 2875; 5425t
Urijo Srolio restoranas. Viešintos 5425l
„Srovė“, vandens malūno bendrovė. Kavarskas 5425l


„Stachanovietis“, Vidugirių apyl. kolūkis 5496
Stackevičius Antanas 5425s
Stakienė Pranė 5425t
Stakytė O. → Ona Andrikonienė
Stakių apylinkė 5781–82. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5494, 5505–06, 5544, 5758. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
Stakės. Ramaškonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Stakių k. IX ir Niuronių seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos
a. 4142, 4750, 4753, 5255, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766
Stalėriškio, Stalėriškių k. Debeikių ir VIII seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4206, 4573, 4758, 5256, 5417,
5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Stalėriškis. Trumbatiškio apyl. 5781
Stančikas Pranas 5425g
Stanislava. Trumbatiškio apyl. 5781; Stanislavos, Stanislavovos k. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758, 5425s, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Stanislavos I k. Debeikių vlsč., Utenos a.
5417; Stanislavos plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 4207; Stanislavos, Stanislavavos, Stanislavovos vs., Debeikių vlsč. 5257. V seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a.
4758; Stanislavos II vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Staniūnas Tadas 5425g
Stankelis Adomas 5425s
Stankevičiai Aldona 5492a; Eugenijus 5492a; Feliksas 5425g; G. → Audickaitė-Stankevičienė; Marcijona
5492a, 5756f
Starkakampio vs. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Starkiškio k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Starkiškio, Starkiškių vs. Antakalnių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2734, 2789, 4298, 4771, 5425a; Starkiškio, Starkiškių I vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Starkiškio, Starkiškių II vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Starkiškio, Starkiškių III vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419; Starkiškis. Skiemonių apyl. 5781
Starkonys → Sterkonys Stasėnaitė Albina 5492a Stasevičienė Adelė 5492a
Antano Stasiškio įvairių prekių parduotuvė. Svėdasai 5425l
Stasiškių, Stašiškių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4446–47, 5259, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767
Stašiai Bronė 5492a; Gintautas 5492a; Julė 5272; Marijona 5492a, 5756f; Vladas 5492a
Juozo Staškevičiaus garo malūnas. Troškūnai 5425l Juozo Staškevičiaus lentpjūvė. Troškūnai 5425l Juozo Staškevičiaus vėlykla. Troškūnai 5425l Staškevičienė Marcelė5425s; Ona 5756c
Staškevičius Feliksas 5425t; Jonas 5425t; Juozas 5425s; Mykolas5425s
Staškevičiūtė Ona 5425s
Staškūnienė Emilija 5425s
Staškūniškio apylinkė 5781. Kurklių vlsč., Anykščių a. 5518, 5541, 5562, 5761, 5764. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5587
Staškūniškio, Staškūniškių dv. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2685, 2790–95, 2857, 4305,
4773, 5419, 5425a; Staškuniškių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a
Staškūniškio k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Staškūniškio kolūkis, Anykščių r. 5548
Staškūniškio tarybinis ūkis 5743. Pirminė partinė organizacija 5666
Staškūniškis. Kurklių apyl. 5781
Statkūniškiai. Budrių apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781
Statulevičienė A. → Aldona Džiugaitė-Aleškevičienė-Statulevičienė
Stauryla Liudas 5425s
Steikūnienė Ona 5425s
P. Stenulaičio konservų ir dešrų dirbtuvė. Petkūnų dv. 5425l
Stepanonis Juozas 5425t
Steponava, Stepanava. Ąžuolynės apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781; Steponavos, Steponavo k. IX ir Debeikų seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4208, 4758, 5260, 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Steponavičienė Rozalija 5425s; Stefanija 5492a
Steponavičius Jonas 5756c, 5425s
V. Stepulaičio spirito, degtinės, vyno ir likerio dirbtuvė. Petkūnų dv. 5425l


Sterkiškio k. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417, 5425s. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Sterkiškio vs. II
seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Sterkonių, Starkonių k. Starkonių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4503, 4844, 5258, 5424. I seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Sterkonių, Starkonių vs. Debeikių vlsč.,
Utenos a. 5417. Starkonių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4844, 5425s
Stimbirienė Zofija 5425t
Stimburis Vladas 5425s
Stimburienė Anastazija 5425s; Kazimiera 5425t
Styra Antanas 5425g
Jakūbo Stolaro vaistinė. Svėdasai 5425l
Stolovas Jokūbas 5425f
Storiai. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781
Storių apylinkė 5781. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5485, 5494,
5497, 5508, 5543, 5659, 5758
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5485
Storių, Stvoržancų, Stvožancų k. 3447-15, 3447-2, 3447-3. XVI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 3447,
4143, 4750, 5261–65, 5416, 5425a, 5425g, 5425s, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Strachovienė M. 4221
Straševičius Julijonas 4422
Strazdaitė Anelė5425s; Emilė; T. → Teklė Žagūnienė
Strazdas Povilas 5425g; Pranas 5425t
Strazdiškio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781. Skiemonių apyl. 5780–81; Strazdiškio vs. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745, 5425s; Strazdiškis. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781
Straževičius Kazys 5425g
Strioga Bronius 5425s; Jonas 5425t; Juozas 5425t; Matas 5425s
Stripeikis Jonas 5425g
Striukas Juozas 5425d–f
Strolė (Strolis, Strolia) Gasparas 5425s; Jurgis 5425g
Strolia Anicetas 5425s; Julius 5425s; Juozas 5425s; Kazys 5425s
Mato Strolio garo malūnas. Viešintų k. 5425l
Mykolo Strolio lentpjūvė. Viešintos 5425l
Struolienė Antanina 5425s
Stuikis Juozas 5756c
Stukas Antanas 2971; Juozas 5425s
Stukienė Julija 5425s
Juozo Stuko vandens malūnas. Latavos k., Andrioniškio v. 5425l
Stukonys. Mažionių apyl. 5781; Stukonių k. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4448, 4701,
4819, 5266, 5423, 5425s. Latavėnų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777 Stukonių vs. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819
Stvoržancai → Storiai
Subačiai Genovaitė 5492a; Juozas 5492a; Magdalena 5492a; Romualdas 5492a
Subačiaus valsčius. Panevėžio a. 4903, 5267, 5425c, 5425t. Taryba 3587–99. Valdyba 4048; Subačiaus valsčius 5437a, 5756a-56e, 5779. Kupiškio apskr. 5781. Panevėžio apskr. 5781
Subačiai. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškių apyl. 5781; Panevėžio a. 3482; Subačių k. Debeikių apyl.
5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Sudeikis Aleksas 5425s
Sudeikių, Sudaikių k. Budrių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4259, 4610, 4760, 5268, 5425t.
Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Giršos Sudenskio galanterijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Suduikių k. Eidrigonių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4807, 5422
Sungaila. Voversių apyl. 5781; Sungailos k. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
Sunkladas Justas 5425t
Sunklodienė Ona 2867; 5425t
Sunkuris Simonas 5425g
Surdaugių dv. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 2797–801, 4635. Žerkiškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4816, 5422; Surdaugių k. Klaibūnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4783. Žerkiškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4816, 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776


Surdegio apylinkė. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5274, 5277. Anykščių r. 5493a, 5496, 5547, 5549, 5553,
5564, 5756a, 5779, 5756f , 5764, 5781. Troškūnų r. 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5588
Surdegio durpynas 5467
Surdegio galvijų kontrolės ratelis 5425r
Surdegio geležinkelio stotis. Surdegio apyl. 5773, 5781. Troškūnų apyl. 5781
Surdegio jaunųjų ūkininkų ratelis 2528
Surdegio k. Debeikių seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4209, 4758, 5269, 5425s, 5425t. I seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2993, 4800
Surdegio kolūkis, Surdegio apyl. 5549, 5595
Surdegio miškas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2992–95, 3073, 5273, 5277–79, 5425a
Surdegio palivarkas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3072–73, 5273, 5280
Surdegio pašto agentūra 3104
Surdegio pieninė 5756f
Surdegio pieno perdirbimo bendrovė. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3072, 3120, 3136, 3141–42, 5425l
Surdegio pradžios mokykla. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3023–33, 3041–52, 3072, 5756f
Surdegio progimnazija 5756f
Surdegio religinė bendruomenė 5731
Surdegio Romos katalikų bažnyčia. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3072, 3247–50
Surdegio seniūnija. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3443, 5276
Surdegio smulkaus kredito bankas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2950

Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolynas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2992, 3072–73, 3447-8, 4062–68
Surdegio vaikų prieglauda. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 3496, 4067
Surdegio vartotojų bendrovė. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4054

Surdegio k. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Surdegio vs.
Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Surdegio vs. Subačiaus vlsč. 5425s
Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800, 5425t. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Surdegio žemės ūkio draugija. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2498, 2552–53, 5425r
Surdegio, Surdegių mstl. Surdegio apyl., Anykščių r. 5437a, 5493a, 5756a–56d, 5773, 5779. Troškūnų apyl.
5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2928, 3237–40, 4337, 2936, 3466–67,
4052–53, 5270–72, 5275, 5420, 5425a, 5425l, 5425r, 5425s
Surtupio k. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Surviliškio dv. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 2802, 4636; Surviliškio k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781,
5425s. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Surviliškio plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a; Surviliškio, Surviliškių vs. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758; Surviliškis. Krityžės apyl. 5781. Levaniškių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Žiogų apyl.
5781
Survilai. Latavos apyl. 5781; Survilų dv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2803–05, 4449, 5423, 5425a, 5425s; Survilų k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821, 5425a. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Survilų vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423;
Jono Survilos gyvulių prekybos įmonė. Papiškių k., Kavarsko v. 5425l
Juozo Survilos fotografijos įstaiga. Anykščiai 5425l
Svėdasai, mst. Svėdasų seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4376, 4720, 4805, 4863, 5281–82, 5284–86,
5421, 5425l, 5425r, 5425s, 5425t. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774
Svėdasų apylinkė 5781. Anykščių r. 5494, 5516, 5517, 5532, 5533, 5550, 5764. Anykščių r. Kupiškio apskr.
Vilniaus sr. 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5589
– liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija 5667
Svėdasų dv. vs. Svėdasų vlsč. 5425s
Svėdasų galvijų auginimo ir kontrolės ratelis 5425r
Svėdasų girininkija. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805
Svėdasų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2960, 5283
Svėdasų kolūkis, Svėdasų apyl. 5550. Pirminė partinė organizacija 5668
Svėdasų mašinų-traktorių stotis 5691. Pirminė partinė organizacija 5669
Svėdasų miestelio savanorių ugniagesių draugija 5425r
Svėdasų parapija 3251
Svėdasų pieno perdirbimo bendrovė 3111, 3126, 3136a, 3143, 5425l
Svėdasų pradžios mokykla. Rokiškio a. 3034


Svėdasų rajonas, Rokiškio a. 4864
Svėdasų seniūnija. Svėdasų vlsč. 5425g
Svėdasų šaulių ugniagesių komanda 3486, 3491
Svėdasų tarpūkinė gyvulininkystės įmonė 5493
Svėdasų valsčius. Rokiškio a. 3526, 5425c, 5425d–k, 5425p, 5425t. Kupiškio apskr. 5670, 5781. Rokiškio apskr. 5781. Savivaldybė 5425m–o
Svėdasų vartotojų kooperatyvas 5750a–50f
Svėdasų vidurinė mokykla 5698, 5701
Svėdasų vs. Svėdasų vlsč. 5425t
Svėdasų žemės ūkio draugija 5425r
Svėdasų žemės ūkio mašinų ir įrankių naudojimo ratelis 5425r
Svėdasų žydų bendruomenės taryba 5410
Svėdasų-Liepagirių, Svėdasų-Liepogirių dv. Rokiškio a. 2806–07, 2848, 4721, 5421
Sviesteliškio k. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Sviesteliškio, Svistališkių vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a.
4830, 5424
Svileliai, Svilaliai. Vikonių apyl. 5781; Svilelių, Svilalių, k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4144, 5287. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743, 5415. Andrioniškio apyl., Anykščių r.
5765, 5781
Svirnai. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4611; Svirnai I. Budrių apyl. 5781. Kovarsko apyl. 5781. Laviškio apyl.
5781; Svirnai II. Budrių apyl. 5781. Kovarsko apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781
Svirnų II pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Svirnų (Palovenio) dv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Kavarsko seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4763; Svirnų, Svirnių I dv. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767, 5418; Svirnų II dv. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4261, 4767, 5418; Svirnų III dv. Papragių seniūnija,
Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767; Svirnų k. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4260,
4764; Svirnų, Svirnių III k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4767; Aukštųjų Svirnų k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768;
Svirnų kolūkis, Anykščių r. 5551
Svistapolis Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4743

Šablevičius Tadas 5425g
Tomo Šainausko karšykla. Skapiškis 5425l
Šakalienė Elena 5425t
Šakalys Povilas 5425t; Simanas 5425s; Stasys-Jonas 5425t
Šakarvis Steponas 5425s
Šakėnaitė Leonora 5300
Šakėnas Domininkas 5425s
Šakių apskritis 2528
Augusto Šakne vyno ir alaus prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Šalaka Juozas 5425f, 5425t
Šalakienė Marijona 5425s
Šalaviejus Liudas 5425g; Vladas 5425g
Ipolito Šalkauskio aptieka. Viešintos 5425l
Šalnų apyl. 5454. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Kavarsko r. 5454
Šaltalaukiai. Bikūnų apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Šaltalaukių k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5780; Šaltalaukių I ir II k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4145; Šaltalaukių vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Šaltalaukių, Šaltalaukio k. XVIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4752, 5288
Šaltenis Jonas 5425s; Mikas 5425s
Šaltiniai. Šventupio apyl. 5781; Šaltinių k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Šaltlankos vs. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Beilės Šaltuper manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Chackelio Šaltuperio javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Šaltupio vs. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742
Šantariškių k. Dabužių apyl. 5780; Šantariškių vs. Kavarsko vlsč. 5425t
Šapalas Petras 5425s
Šapavos dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a
Šapio, Šapių k. Levaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4810, 5422 . Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4637. 4787. Traupio apyl., Anykščių r. 5776


Šapirienė Etel 5425s
Šapolas Baltras 5425g; Viktoras 5425f
Jeronimo Šapolo viešojo maitinimo įstaiga. Kurkliai 5425l
Šarakovas (Šorochovas?) Jonas 5756f
Šatiliškio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Šaučiulis Antanas 5425s; Jonas 5425s, 5425t; Juozas 5425g; Matas 5425d
Šaučiūnaitė Julijona 5425t; Kotryna 5425t; Ona 5425t; Veronika 5425t
Šaučiūnas Jonas 5425t; Juozas 5425t; Petras 5756c; Povilas 5425t; Tadas 5425t; Vladislovas 5425t
Šaulynės vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418
Šavliai → Šiauliai
Šeduikienė Anelė 5425s
Šeduikių k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2976, 4377, 4805, 5289–90, 5292, 5421, 5425t.
Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Šeduikių karčiamvietė. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4378, 5291, 5425s
Šeibokynės vs. Raguvėlės seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4789
Šeikiai Jonas, Anelė ir Simonas 5425s
Šeimyniškėliai, Šeiminiškėliai, Semeniškėliai. Storių apyl. 5781. 3447-13, 3447-15, 3447-2, 3447-5. X
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4148, 4750, 5294, 5416, 5425t. Bikūnų apyl. 5781; Šeimyniškėliai, Šeiminiškėliai, k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Šeimyniškėlių, Šeiminiškėlių vs. XII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Šeimyniškiai. Anykščių vlsč., Utenos a. 3225; Šeimyniškių, Semeniškių, Šeimeniškių, Šeiminiškių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4147, 4542, 5293, 5295, 5416. 5783, 5425g. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Šeimyniškių, Šeiminiškių apylinkė. 5781, 5783. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Anykščių vlsč.,
Anykščių a. 5511, 5554–55, 5628, 5758, 5764
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5590
Tomo Šeinausko karšykla. Skapiškis 5425l
Šekšteliai → Šiekšteliai
Šemeta Jonas 5425t
Šepetiškio vs. III seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416; Šepetiškio k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Šepetiškis, k. Vikonių apyl. 5781
Šerelinės vs. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4777, 5419, 5425l. Kurklių apyl., Anykščių r.
5769
Šerių k. Pravidžių ir Žvirblėnų seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4262, 4612, 4768, 4770, 5418,
5425l. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Šermukšnis Antanas 5425s; Matas 5425t; Zigmas 5425s
Šeštokai Kazys 5425g; Liudvikas 5274; Vaclovas Vytautas 5715; Vladas 5425g
Šeštokiškių, Šeštokiškio k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4267, 4761, 5297, 5418,
5425t. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781
Šešuolių vlsč. 3474. Savivaldybė 3504
Jankelio Ševacho karšykla. Anykščiai 5425l
Jankelio Ševacho vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Ševelis Judelis 5425s
Šiaučiulis Jonas 2860
Šiaučiūnas Gasparas 5425t
Šiaudinės k. Didžiakaimio seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4306, 4774, 5419. Kurklių apyl., Anykščių r.
5769; Šiaudinių k. Subačiaus vlsč. 5425s

Šiaulių vs. VIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Šiaulių, Šaulių, Šavlių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4146, 4149, 5299–301, 5416, 5425t; Šiaulių k. Rubikių apyl. 5781; Šiaulių, Šaulių I k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4541; Šiaulių vs. Anykščių vlsč. 5425s
Šiekšteliai, Šekšteliai. Šeiminiškių apyl. 5781. Vikonių apyl. 5781; Šiekštelių k. Šeimyniškių apyl., Anykščių r.
5775 Šiekštelių, vs. IIa ir III seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416
Šienraisčio k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Šienraisčio, Šienraisčių vs. Anykščių vlsč. 5425s, 5425t; Šienraisčio vs. Ramaškonių seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4749
Šikšnalaukio, Šikšnalaukių k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4450, 5302, 5425s. Laukagalių seniūnija, Traupio
(Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4809, 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Šiktorovaitė M. → Marija Kolunikonienė
Šilagalių k. Mikierių apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Šilagalių, Šilogalo, Šilų Galo vs.
Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422


Šilai, k. Viešintų vlsč. 5425l
Šilalės vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Šilališkio, Šilakiškių vs. Karūnių ir Viešintų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4837, 4846; Šilališkio I vs.
Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Šilališkio II vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Šilavos vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5304. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a.
4814, 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780
„Šilelis“, A. Laskausko kino teatras. Anykščiai 5425l
Šilelių k. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Šilelio, Paberžių, Šilelių vs. Kurklių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4776. Abromiškio vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418.
Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Šilelių vs. Kurklių vlsč. 5425s
„Šilelis“, Anykščių vartotojų bendrovė 3146
Šilinės k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Šilinės vs. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4780,
5419
Šilinis Dovydas5425t; Juozas 5425t; Pranas 2971
Šilai. Laitelių apyl. 5781; Šilų k. Šilų ir Viešintų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2915, 4504, 4845–46,
5305, 5424, 5425s, 5425t. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5781; Šilų k. Skiemonių vlsč. 5425s
Šilų Galas → Šilagaliai
Šimėnai Albinas 5492a; Anicetas 5492a; Emilė 5492a; Jonas 5492a, 5756f; Vytautas 5492a
Šimiškių k., Skapiškio vlsč. 5306
Šimkus Kazimieras 5425t; Simonas 5425t
Šimkutė Petronėlė 5425t
Šimonis Aleksas 5756b; Kazys 5425s
Šimonių miškas. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4600
Šimonių miškų urėdija. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 4086
Šimonių valsčius. Kupiškio apskr. 5781; Šimonių vlsč. Panevėžio apskr. 5781
Juozo Šimulionio vandens malūnas. Kurklių v., Šližių malūnas; Šerelino malūnas 5425l
Šinkūnas Povilas 5425s; Pranas 5425s
Širmenis Simanas 5425g
Širvelytė Bronislava → B. Mačiulienė
Širvintų vlsč. savivaldybė 3504
Širvydai → Sirvydai
Šiukšytė V. → Viktorija Krivičienė
Škudos Antanas 5492a; Emilė 5492a; Jonas 5492a; Julė 5492a; Jurgis 5425s; Topilė 5492a
J. Škudovičiaus vailokų dirbtuvė. Anykščiai 5425l
Šlaitų k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Laviškio apyl. 5781
Šlapelis Juozas 5425s; Kazys 5425t
Šlapelių k. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Šlapės → Šlapių k.
Šlapiašilio k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421, 5425s. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5780–81; Šlapiašalis.
Šventupio apyl. 5781
Šlapios, Šlapės. Troškūnų apyl. 5781. Vašuokėnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Šlapių, Šlapės k. XVII
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5416. Bikūnų apyl. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773,
5781. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Šlapių, Šlapės vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Šlavėnų apylinkė. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5494, 5758. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
Šlavėnai. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Šlavėnų dv. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Šlavėnų k. XIV ir
XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4150, 4750, 5307, 5416, 5425g; Šlavėnų k. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Šlavėnų vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Šleikus Kazys 5425g
Domicelės Šleinienės vyno ir alaus prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Šlemiškio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Šlenys Kazys 5425s
Šlynynės k. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Šlynynės, Šlyninkos vs.
Didžiuliškių ir Žliobiškio seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4834, 4850
Šlyniškis. Akmenos apyl. 5781. Gilvydžių apyl. 5781
Šližai Barbora 5492a; Jonas 5492a
Šližys Antanas 5425g; Jonas 5425g, 5425t; Justinas 5425g; Matas 5425s; Simanas 5425f
Šližytė Anelė 5425t; Danguolė 5425t; Kristina 5425t; Marijona 5425t


Šližių dv. 2808. Šližių, Šlėžių, Šlyžių k. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2846,
4307, 4772, 5308, 5419, 5425a. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Bencelio Šmido baldų ir dėžių dirbtuvė ir dailidė. Prie Troškūnų dv. 5425l
Ovsej Šneider vėlykla. Anykščiai 5425l
Šneideris J. 3452
Šniceris Petras 5425s Šniuika Klemensas 5425t Šniuikaitė Veronika 5425t Šniuikienė Julijona 5425t Šniuka Ignas 5425t
Šobliškiai, k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781. Laviškio apyl. 5781; Šobliškių k. Budrių apyl. 5781
Faivelio Šoketo geležies dirbinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Šorokovaitė Zina 5492a
Šovenių, Šovenų k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3077, 4263–64, 4613, 5425a, 5425s. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768, 5781; Šovenių I, II k. Budrių ir Mackeliškių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a.
4760, 4766, 5309, 5418
Špižiornės vs. Juostininkų apyl. 5780
Špulovas Vasylius 4363
Štaro K. kolūkio pirminė partinė organizacija, Troškūnų apyl. 5671
Štaro K. kolūkis, Juostininkų apyl. 5552
Civės Šteinaitės manufaktūros ir įvairių prekių parduotuvė. Kurkliai 5425l
Civės ir Orelio Šteinbergų parduotuvė. Kurkliai 5425l
Frunės Šteinienės manufaktūros ir įvairių prekių parduotuvė. Kurkliai 5425l
Meero Šteino kepykla. Kurkliai 5425l
Mejerio Šteino manufaktūros prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Šternas-Šternfeldas Girša-Vulfas 5425s Štitilaitė J. → Julijona Dumkauskienė Štitilienė-Birbilienė Veronika 5425s
Šukiavietės k. Debeikių vlsč. 5425s; Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780; Šukiavietės vs. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417
Šukiai Anelė 2875, 5425t; Antanas 2875; Antanas 5425t; Jonas 5425s; Kazys 5425g, 5425s
Izidoriaus Šukio vėjo malūnas. Skapiškis 5425l
Šulga Klemensas 5425t
Šulskis Mykolas 5425s
Maušos Šuro linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Leibos Šuster duonos įmonė. Anykščiai 5425l
Švalkauskaitė Veronika 5425s
Šv. Vincento à Paulo draugija 5425t;. Kurklių sk. 2554. Surdegio skyrius 5425r. Traupio sk. 2555–56.
Viešintų sk. 2557
Švedavičius Kazys 5425d
Šventarečius → Šventupys
Šventupio apylinkė. 5450, 5494, 5781. Anykščių r. Utenos apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Šventupio k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Šventupio, Šventarečiaus, Šventariečio vs. Sedeikių (Sodeikių) seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4745, 5415, 5425l; Šventupys. Šventupio apyl. 5781
„Šviesa“, Surdegio apyl. kolūkis 5553
„Šviesusis kelias“, Taujėnų apyl. kolūkis 5495
Švietimo, aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų darbuotojų profsąjungos Anykščių rajono komitetas 5722
Švietimo ministerija 4234
Švietimo vadyba (Verwaltung für das Bildungswesen) 5698
Švilpa Antanas 5425g
Švilpaitė Ona → O. Klingienė
Švinynės vs Gilvydžių apyl. 5781; Švinynė, vs. Viešintų apyl. 5780–81
„Švyturys“, Antanavos apyl. kolūkis 5495; Budrių apyl. kolūkis 5495; Latavėnų apyl. kolūkis 5496; Storių apyl. kolūkis 5494; Šeiminiškių apyl. kolūkis 5554
Chajos Švoranaitės (Švorin) manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Chaim Švorin mėsos prekybos įmonė. Skapiškis 5425l


Tadauskų, Tadauskių k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805, 5421, 5425s. Kraštų apyl.
5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
„Talka“, Viešintų vartotojų bendrovė 5425l Tamašauskas Balys 5425g
Tamošiūnai Alvyra 5492a; Antanas 5425g, 5425s; Apolonija 5492a; Elena 5492a; Feliksas 5492a; Jonas
5492a, 5425t; Jurgis 5425g; Kazys 5492a; Uršulė 5492a; Vincas 5425s
Tamošiūnaitė A. → Anelė Šeduikienė; O. → Ona Miškinienė
Tamošiūnai, Tamašiūnai. Bikūnų apyl. 5781; Tamošiūnai, Tamašiūnai. Stakių apyl. 5781; Tamošiūnų k. XV
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5425s. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Tamošiūnų vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Tamošiūnienė Julijona 5425s; Ona 5425t
Tarabildos Konstancija, Petras, Vladas, Stasys, Tarabildaitės Anelė (Petkūnienė), Ieva, Emilė, Julė 5425s
Taraškevičius Jonas 5756f
„Tarybinė daina“, Repšėnų apyl. kolūkis 5495
„Tarybinė žemė“, Šeiminiškių apyl. kolūkis 5555
„Tarybinis artojas“, Debeikių apyl. kolūkis 5556; Užunevėžio apyl. kolūkis 5495
„Tarybinis rytas“, Alukėnų apyl. kolūkis 5496
Tarmintiškis → Termintiškis
Zelmano Tarnagolio vandens malūnas. Latunos k., Indrioniškio v. 5425l Dveirės Tarnegelienės manufaktūros prekybos įmonė. Svėdasai 5425l Tašliūnai → Tešliūnai
Taujėnai 3483. Laviškio apyl. 5781. Taujėnų apyl. Ukmergės r. 5781
Taujėnų apylinkė. 5495. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Taujėnų valsčius 3474. Savivaldybė 3504
„Taupumas“, Troškūnų vartotojų bendrovė 5425l
Tauragių dv. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2573, 5425a, 5425s; Tauragių k. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4778, 5425a
Taurynė. Putiliškių apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781
Tautininkų sąjungos Skiemonių sk. Utenos a. 3205
Tautvydų k. Skiemonių vlsč. 5425s; Tautvydų vs. Skiemonių vlsč. 5425s
Telksnytė Milda 5716
Teresboros k. Debeikių vlsč. 5425s
Teresdvaris. Surdegio apyl., Anykščių r. 5756e
Terezberas → Knebiai
Termintiškio, Tarmintiškio vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423, 5425s. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Terpežeriai, Tarpežeriai. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl.
5781; Terpežerių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Tešliūnai. Latavos apyl. 5781; Tešliūnų, Tašliūnų k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4451,
4821, 5310, 5423, 5425s. Juostininkų apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
„Tėvynė“, Rubikių apyl. kolūkis 5494
Tidikis Domas 5425f
Tidikytė E. → Emilija Birutienė
„Tiesa“, Aulelių apyl. kolūkis 5494
„Tiesa“, Kurklių apyl. kolūkis 5557; Rubikių apyl. kolūkis 5494
„Tiesiuoju keliu“, Puodžių apyl. kolūkis 5494
Kazimiero Tijušo vėjo malūnas. Tvyrų sodž., Skapiškio v. 5425l
Tyla Antanas 5425s; Balys 5425t; Bronius 2878; Jurgis 5425t
Tylaitė Emilija 5425s; Juozapota 5425s
Tylienė Petronėlė 5425s
Tiltynės, Tiltinės k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805; Tiltynės, Tiltinės vs. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5780
Tylučių k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5425a
Tilvikų, Tilvykų k. VII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Tirolis Edvardas 5425p
Titeikėliai. Titeikių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4792. Nausodės apyl. 5781; Titeikėlių vs. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a; Titeikėlių k. Jačiūnų apyl. 5781. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a;
Titeikiai. Leliūnų apyl. 5781. Nausodės apyl. 5781; Titeikių k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a. Juostininkų
apyl., Anykščių r. 5767a; Titeikių vs. Titeikių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4792
Tylaitė O. → Bukauskienė-Tylaitė Ona


Titenis Juozas 5425g
Iciko Tokero karšykla. Debeikiai 5425l
Toliškės. Šventupio apyl. 5781. Varniškių apyl. 5781; Toliškių vs. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Topiliškių, Teopiliškio, Topyliškių vs. Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4811, 5422.
Traupio apyl. 5780
K. Topjeno vaistinė. Anykščiai 5425l
Topoliškiai. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Topoliškių, Topoliškio k. XIII
seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5425s. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781; Topoliškių, Topoliškio I vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Topoliškių, Topoliškio II vs. Anykščių vlsč., Utenos a.
5416
Totoris Bronius 5425s
Totoriškio, Totoriškių dv. Skapiškio vlsč., Rokiškio a. 2809–13; Totoriškio, Totoriškių plv. 5314. Totoriškio- Sedupio-Petkūniškio vs. 5311–12. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Traineliškio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Trakagaliai. Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5779, 5780; Trakagalio vs. Kanapynės seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4794
Trakininkai. Viešintų apyl. 5781; Trakininkų k. Trakininkų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4338,
4652, 4801, 5319, 5420, 5425s. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781
Trakininkų kolūkis, Navikų apyl. 5496
Trakinių k. Trakinių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4308, 4778, 5315–18, 5419, 5425g, 5425t. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Trakiškio dv. 2814; Trakiškio k. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Trakiškis. Voversių apyl. 5781
Trakai. Mažionių apyl. 5781; Trakų k. Trakininkų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4801. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4505. Latavėnų apyl. 5781. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5780; Trakų vs.
Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4811, 5422. Laičių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4838, 5320. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780
Traškevičiai Emilė 5492a; Jonas 5492a; Petronėlė 5492a
Traubienė Seina, Šeinė 5425s
Traupio apylinkė. 5781. Anykščių r. 5530, 5535, 5559, 5764, 5781. Troškūnų r. 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5591
Traupio, Traupės, Traupių dv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2815–17; Traupio I dv. Raguvos vlsč. 5425s; Traupio, Traupių I dv. Žerkiškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 2818, 4784, 4816,
5422; Traupio II dv. Raguvos vlsč. 5425s; Traupio II dv. Žerkiškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 5422, 5425d, 5425p; Traupio, Traupių plv. Vilkmergės a. 5322
Traupio pašto agentūra 3105
Traupio pieno perdirbimo bendrovė 3112, 5425l
Traupio pradžios mokykla. Vilkmergės a. 3035, 3037
Traupio religinė bendruomenė 5731
Traupio Romos katalikų bažnyčia. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 3253–54, 4638
Traupio seniūnija. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4790
Traupio smulkaus kredito draugija 5425r
„Traupio švyturio“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5672
Traupio, Traupių vlsč. Vilkmergės a. 2925, 3474, 4904, 5321, 5425c, 5425l. Savivaldybė 3504
Traupio ūkininkų sąjungos pieno perdirbimo bendrovė 5425l
Traupio vartotojų bendrovė 5425l
Traupio žemės ūkio mašinų ir įrankių naudojimo ratelis 5425r
Traupis. Raguvos vlsč. 5425l, 5425r, 5425s; Klaibūnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 3483,
4811, 5422, 5425l, 5425s. Traupio apyl., Anykščių r. 5714, 5776
Trečiokaitė Stasė 5425t
Petro Trečioko kolonialės prekybos įmonė. Svėdasai 5425l
Trydelių k. Rundžių seniūnija, Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 4854
Troickas Sergejus 5425s
Trojeckas Klemas 5425g Trojeckienė Marijona 5425t Trojickaitė E. → Elena Simonavičienė
Troškūnai 5784. Troškūnų ir Vaidlonių seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 3480, 4456, 4702, 4824,
4826, 5327–30, 5405, 5423, 5425l, 5425l, 5425s, 5425t. Anykščių r. 5440, 5473, 5764, 5781. Troškūnų r. 5781; Troškūnų k. Troškūnų vlsč. 5425s; Troškūnų paliv. Troškūnų vlsč. 5425s


Troškūnėliai. Latavos apyl. 5781. Juostininkų apyl. 5781; Troškūnėlių vs. Grybulių apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5781
Troškūnų 2-oji kaimo profesinė technikos mokykla 5705
Troškūnų apylinkė. 5781–82. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5467, 5501, 5513, 5671, 5763–64
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5467
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5592
– liaudies gynėjų būrio pirminė partinė organizacija 5673
Troškūnų dv. Grybulių ir Troškūnų seniūnijos, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2819–25, 2996, 4453–55, 4703,
4818, 4824, 5329, 5423, 5425a; Troškūnų k., Troškūnų vlsč. 5323. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777,
5781
Troškūnų mašinų-traktorių stotis 5692. Pirminė partinė organizacija 5674
Troškūnų miesto liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5593
Troškūnų S. Montvilos spirito varykla nr. 12 5425l
Troškūnų parapijos namai. Panevėžio a. 3084
Troškūnų pieno perdirbimo bendrovė 3111, 3127, 5425l, 5425l
Troškūnų policijos nuovada 5425p
Troškūnų pradžios mokykla. Panevėžio a. 3036, 3050
Troškūnų rajonas 5471, 5496, 5535, 5609, 5614, 5658, 5661, 5672, 5678, 5710, 5737
Troškūnų rajoninė ligoninė 5687
Troškūnų rajono darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5469. Finansų skyrius 5475. Kelių skyrius 5468. Komunalinio ūkio skyrius 5476. Kultūros skyrius 5473. Liaudies švietimo skyrius 5474. Milicijos skyrius 5696. Pirminė partinė organizacija 5613. Pramkombinatas 5477. Socialinio aprūpinimo skyrius 5472. Sveikatos apsaugos skyrius 5470. Vietinio ūkio valdyba 5478. Žemės ūkio skyrius 5471.
Troškūnų rajono komiteto pirminė partinė organizacija 5605
Troškūnų rajono liaudies teismas 5747
Troškūnų rajono sanitarinė-epidemiologinė stotis 5733
Troškūnų rajono valstybinis archyvas 5429
Troškūnų rajono vartotojų kooperatyvas 5752
Troškūnų religinė bendruomenė 5731
Troškūnų Romos katalikų bažnyčia. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2996, 4452, 4703
Troškūnų savanorių ugniagesių draugija 3487, 3492 , 3494, 5425r
Troškūnų seniūnija. Troškūnų vlsč. 5425g
Troškūnų smulkiojo kredito draugija 5425l
Troškūnų šv. Pranciško Mažesniųjų Brolių ordino vienuolynas 4069
Troškūnų šv. Vincento à Paulo prieglauda. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 3149
Troškūnų tarybinis ūkis, Latavos apyl. 5744. Pirminė partinė organizacija 5675
Troškūnų valsčius. Panevėžio a. 3097, 5324–26, 5425c, 5425d–k, 5425p, 5425t. Savivaldybė 5425m–o.
Taryba 4000–18. Valdyba 4049; Troškūnų valsčius. Anykščių a. 5449, 5471, 5566, 5676, 5757
Troškūnų vartotojų kooperatyvas 5750
Troškūnų vs. Troškūnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4824, 4826
Troškūnų žemės ūkio kredito draugija 5434
Troškūnų žydų bendruomenės taryba 5411
Troškūnų žydų liaudies bankas 5425l
Troškūnų žydų pradžios mokykla. Panevėžio a. 3038
Troškūnų žydų visuomenei biblioteka 2476
Trumbatiškio apylinkė. 5486, 5507, 5531, 5781. Anykščių r. Utenos apskr. Vilniaus sr. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5486
Trumbatiškio k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Trumbatiškių, Trumbatiškio vs. VIII seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781; Trumbatiškis. Skiemonių apyl. 5781
Trumpa Jonas 5425f
Trumpickienė Juozapota 5425t
Trumpragis. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Trumpučių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2959, 5425a. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774,
5781
TSRS paruošų ministerijos įgaliotinis Lietuvos TSR Anykščių rajonui 5708; ... Kavarsko rajonui 5709; ...
Troškūnų rajonui 5710
TSRS žemės ūkio bankas. Anykščių skyrius 5434. Kavarsko skyrius 5433
Adomo Tubio garo malūnas. Karūnų k., Viešintų v. 5425l


Adomo Tubio lentpjūvė. Karūnų k., Viešintų v. 5425l
Tubis Adomas 5425s; Povilas 5425g
Tumagalis. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r. 5781
Tumaitė Bronislava 5425t
Tumas Jurgis 5425t; Povilas 5425g ; Vincas 5425t
Tumasoniai Bronius ir Veronika 5425s
Tumasonis-Kairys Petras 5425s
Tumėja. Kavarsko apyl. 5781; Tumejos dv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2826; Tumėjos k. Dabužių apyl.
5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781; Tumėjos vs. Kavarsko vlsč. 3059, 5425s. Žerkiškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4390, 4816, 5331–32, 5422, 5425a
Tumienė Ieva 5425t
„Turtas“, Kavarsko vartotojų bendrovė 4856, 5425l
Tuskenis Povilas 5425s
Tutkus Anupras 5425s; Jonas 5425f–g
Tutkuvienė M. → Bulotienė-Tutkuvienė Marijona (Marcijona)
Tvaskai Jazys, Bronius, Povilas, Tvaskytė Albina 5425s
„Tvirtasis ąžuolas“, Jočiūnų apyl. kolūkis 5496
Tvyrų sodž. Skapiškio vlsč. 5425l

Uimėnų k. → Umėnų k.
Ūkininkų sąjunga. Andrioniškio sk. 2498, 5425r. Viešintų sk. 2498, 5425r
Ūkininkų vienybė, Lietuvos ūkininkų vienybė. Andrioniškio skyrius 5425r. Kurklių vlsč. komitetas 2947.
Pagirių komitetas 2948. Troškūnų sk. 2949, 5425r. Viešintų valsčiaus komitetas 5425r
Ukmergė → taip pat: Vilkmergė
Ukmergės apskrities antros apyl. liaudies teismas 5749
Ukmergės apskrities vartotojų kooperatyvų sąjunga 5753
Ukmergės apskritis 5712
Ukmergės rajono antros apyl. liaudies teismas 5748–49
Ulba Juozas 5425s
Umėdynės k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5425a
Umėnų apylinkė. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5467, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Umėnai. Latavos apyl. 5781. Umėnų apyl. 5781; Umėnų k. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a.
4457, 4704, 4825, 5333–34, 5423, 5425g, 5425s, 5425t. Juostininkų apyl. 5781. Vaidlonių apyl. 5781; Umėnų kd. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5781; Umėnų vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825
Untupių k. Debeikių vlsč., Utenos a. 4210, 4574, 5417, 5425l; Untupių, Untupio vs. II seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758
Upijų vs. Debeikių vlsč. 5425t
Upis, Surdegio apyl., Anykščių r. 5493a, 5779–80
Urbanavičienė Emilija 5425s; Rozalija 5425t
Urbanavičius Leonas 5425s
Mykolo Urbo vyno ir alaus prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Urbonai Adomas 5425s; Jonas 5425s; Marijona 5277, 5492a; Mykolas 4422; Petras 5425g; Povilas 5756c
Urbonavičius Kleofasas 5425g; Leonas 5425s
Urbonienė Barbora 5425s
Rachil Urjašaitės viešojo maitinimo įstaiga. Viešintos 5425l
Michailo Usačevo gyvulių prekybos įmonė. Naujonų k., Anykščių v. 5425l
Ūsas Stanislovas 5425t
Ustronės dv. 2827. Ustronės, Ustronių vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776,
5780; Ustronės I vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Ustronės II vs. Skiemonių apyl., Anykščių r.
5771 ; Ustronės vs. Skiemonių vlsč. 5425s
Ušackienė Emilija 5425s
Utėlynės, Utelynės vs. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415
Utena 5435
Utenos a. komendantūra 2946
Utenos a. statybos komisija 2944
Utenos a. valdyba 2480, 3245


Utenos apakritis 2477, 2484, 2487–88, 2490–92, 2502, 2504, 2506, 2508, 2513, 2515, 2518, 2520, 2522,
2850–53, 2889, 3004, 3007, 3146–48, 3162, 3167–70, 3173–75, 3178, 3181, 3184–85, 3187, 3189,
3194, 3200–02, 3205–06, 3208, 3211–12, 3214, 3216, 3218, 3220–22, 3224, 3228–30, 3232–25,
3241–43, 3447-12, 3456, 3505–14, 3529, 3532–36, 3539–41, 3543–47, 3549, 3555–56, 3558, 3560,
4042–43, 4056–61, 4072, 4877, 4881, 4886, 4890, 4896, 5406, 5435, 5663
Utenos apylinkės teismas 3475
Utenos iždinė 3001
Utenos m. ir apskrities bendros darbininkų sąjunga
Utenos m. ir apskrities darbininkų sąjunga 2483
Utenos miškų urėdija 3447-18, 4962
Utenos stačiatikių cerkvė 3447-18
Utenos taikos teisėjų nuovada 3475
Utenos-Zarasų a. 4900
Uturys Jonas 5425s
Ūzdras Kazys 5756c
Uzdros Agota 5277; Antanina 5141; Jonas 5277; Kazys 5277; Petras 5277; Povilas 5277; Pranas 5277; Pranė 5277; Uršulė 5277
„Už taiką“, Čekonių apyl. kolūkis 5494; Debeikių apyl. kolūkis 5558; Griežionių apyl. kolūkis 5496
Ūža Adomas 5425t
Užbliuvonių, Vesioluvkos vs. Bliuvonių (Bliuvonų) seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4772, 4779, 5419 .
Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Anykščių apyl. 5781
Užlupis. Grybulių apyl. 5781. Troškūnų apyl. 5781
Užolytės vs. Karūnių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4837
Užpalių vlsč. Utenos a. 3241
Užsienių vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Užubalėlių k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830
Užubalių apylinkė 5467, 5496, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Užubalių k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4506, 4830, 5338. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761, 5418. Subačiaus vlsč. 5336–37. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4211,
4758, 5335, 5417, 5425s. Dabužių apyl. 5781. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780. Šeimyniškių
apyl., Anykščių r. 5775, 5780–81; Užubalių vs. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4830. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Užudienio vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802
Užugirio apylinkė. Kovarsko r. Ukmergės apskr. Vilniaus sr. 5781
Užugojų k. → Ažugojų k.
Užukarčemė → Navasodai?
Užukarčių vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Užulieknio k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767; Užulieknio, Užuleknės, Užlieknių vs. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417
Užunevėžio apylinkė. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Kurklių vlsč., Anykščių a. 5467, 5495,
5761
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Užunvėžių k. Užunvėžių seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4791, 5425s. Kurklių vlsč., Vilkmergės a.
2857, 4310, 4622, 5340–41, 5419, 5425g; Užunevėžių kd. 5781. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781; Užunvėžių, Užunvežių vs. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč.,
Vilkmergės a. 4779, 5425s
Užuprūdžiai. Putiliškių apyl. 5781. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvėlės apyl. 5781. Raguvos apyl. Panevėžio r.
5781
Užuoraisčio vs. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769, 5781; Užuoraistis. Skiemonių apyl. 5781. Žiogų apyl. 5781; Užuožerių, Ažužerių, Dvorakincės k. V ir Šeimyniškių seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 2867, 4152, 4750,
4756, 5416, 5425s. Dar → Ažuožeriai. Užupiečiai → Ažupiečiai
Užupių k. III seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750; Užupių vs. III seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a.
4750
Užuraisčių, Užuraisčio dv. 2828, 5344; Užuraisčių k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4639. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Užuraisčių vs. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779, 5419. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a; Užuraistis. Krityžės apyl. 5781. Levaniškių apyl. 5781
Užusienaitė-Mačėnienė Bronė 5271


Užusienis. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4379, 5345–46
Užusienis Pranas 5756a–56b
Užusienių k. VI seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758; Užusienių vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Užusienių vs. Skiemonių vlsč. 5425s
Užušilių k. Užunvėžių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4311, 4779, 5347, 5419. Kurklių apyl., Anykščių
r. 5769

Vabalninko apyl. teismas 3475
Vabalninko taikos teisėjų nuovada 3475
Vagilkos vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818, 5423, 5425a. Troškūnų apyl., Anykščių r.
5777
Vaičienė-Niaurienė Anelė 5425t
Vaičiuliškiai. Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Vaičiuliškių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4312, 5348, 5419, 5425a, 5781, 5425s
Vaičiūnas Adomas 5425s; Mykolas 5425s
Vaičius Domininkas 5425t
Vaidakavičius Jonas 5425g
Vaidegynės vs. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788
Vaidevučiai. Kavarsko apyl. 5781; Vaidevučių k. Traupio vlsč., Ukmergės a. 5425a. Dabužių apyl. 5781.
Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Vaidilas Kazys 5425g
Vaidlonių apylinkė. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5350, 5425t. Anykščių r. 5781. Troškūnų r. 5781. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5450, 5496, 5763, 5425s
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Vaidlonių k. Vaidlonių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4458, 4826, 5349, 5423, 5425a, 5425g.
Juostininkų apyl. 5781. Latavos apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Sonės Vain kepykla. Kavarskas 5425l
Vaineikių, Vainaikių k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421, 5425s; Vaineikių I k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805; Vaineikių II k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805
Vainiškių vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802
Vainiūnai. Šventupio apyl. 5781. Zabludavos apyl. Utenos r. 5781; Vainiūnų k. 5351. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Vaisiutiškio k. Diktarų apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781l Vaisiuliškis. Trumbatiškio apyl.
5781. Velykūnų apyl. 5781
Leibos Vaiso siuvykla. Anykščiai 5425l
Vaiškonių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5425a
Vaišvila Jonas 4449; K. → Kazys Gotautas-Vaišvila
Vaišviliškiai. Dabužių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Vaišviliškių k.
Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4265, 4614, 4761, 5418, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Vaišviliškių I, II k. XVI seniūnija,
Anykščių vlsč., Utenos a. 2869–70, 4156, 4750, 5352, 5416
Vaitiekūnas Povilas 5425s, 5425t
Vaitkevičius Julius 5425f–g; Justinas 5425s
Vaitkūnų k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2977, 4380, 5421, 5425s, 5425t. Kraštų apyl. 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Vaitkūnų vs. Latavos seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4743
Vaitoniai Juozas, Antanina, Vladas, Saliamonas, Veneranda-Genovaitė, Marė ir Valerija 5425s
Vaitutiškiai. Dobilynės apyl. 5781. Leliūnų apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl.
5781; Vaitutiškių, Vaitutiškio k. XIII ir XVIII seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 4157, 4750, 4752,
5353, 5416, 5425s, 5425t. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781; Vaitutiškių, Vaitutiškio vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Debeikių apyl. 5780; Vaitutiškių, Vaitutiškio I vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416; Vaitutiškių, Vaitutiškio II vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Vaivadiškių k. Anykščių vlsč., Utenos a. 4540, 4544. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761,
5418. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Vaivadiškių plv. 2829
Vaiveriškių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4313, 5354; Vaiveriškių vs. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4777, 5425s. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Vajėšiai. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781; Vajėšių, Vaješių, Vojėšių, Voješių k. XVII ir XVIII seniūnijos,
Anykščių vlsč., Utenos a. 2888, 4155, 4750, 4752, 5355, 5416, 5425s; Vajėšių kd. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781


Vajos vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Valaikos Antanas 5425t; Jurgis, Ona ir Salomėja 5425s; Povilas 5425t
Valakiniai. Skiemonių apyl. 5781; Valakinių k. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419. Kurklių apyl., Anykščių r.
5769, 5781; Valakinių I, II k. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779; Valakinių vs. Užunvežių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4779, 5419, 5425s
Valakų k. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Valandiškiai, Valundiškiai. Diktarų apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781; Valandiškių k.
Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81
Valavičiai Martynas ir Antanas 5425t
Valčiukai Liudas 5492a; Ona 5492a; Viktorija 5492a
Valečka Antanas 5425s; Povilas 5425g
Valečkai. Gilvydžių apyl. 5781; Valečkų k. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4507, 4834,
4847, 5424. Akmenos apyl. 5781. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765
Valikoniai Pranas 5425f, 5425s; Petras 5425s; Veronika 5425s
Valiukonytė E. → Emilija Staškūnienė; Valiukonytė-Juškienė Uršulė, Valiukonienė Ona 5425s
Valmienė Uršulė 5277, 5492a
Valonis Povilas 5425g
Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos TSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Troškūnų rajonui įstaigos
Troškūnų rajono pirminė partinė organizacija 5614
Valstybės saugumo komiteto prie LTSR Ministrų Tarybos įgaliotinio Anykščių rajonui įstaigos pirminė partinė organizacija 5615
Valstybinės prekybos ir vartotojų kooperacijos darbuotojų profsąjungos Anykščių rajono komitetas 5723
Valstybinės statistikos Anykščių rajono inspektūra 5739
Valstybinių įstaigų darbuotojų profsąjungos Anykščių rajoninis komitetas 5724
Šeinos Valt kepykla. Kavarskas 5425l
A. Valto vaistinė. Kavarskas 5425l
Valundiškiai → Valandiškiai
Vanagas Juozas 5425s, 5425t; Kazys 5425f–g
Vanagų k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Vargulių k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Varkujai. Varniškių apyl. 5781. Šventupio apyl. 5781; Varkujų k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758.
Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781
Varnas Vincas 5425s
Kazio Varnausko vandens malūnas. Akmenų vnk., Subačiaus v. 5425l
Varneliškių, Varneliškio k. Starkonių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2916, 4508, 4844, 5356, 5424; Varneliškių vs. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778
Varneliai. Dabužių apyl. 5781; Varnelių k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768 Varnelių,
Smirdelkos vs. Margių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4266, 4765, 5357, 5418, 5425g
Varnienė Teofilė 5425s
Varniškių apylinkė. Anykščių r. Utenos apskr. Vilniaus sr. 5781
Varniškiai. Šventupio apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Varniškių apyl. 5781; Varniškių k. Panevėžio a.
2917. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81
Varnupio k. Ažionių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771; Varnupio vs. Alantos vlsč., Utenos a.
5414, 5425s; Varnupys. Voversių apyl. 5781
„Varpa“, vartotojų bendrovė. Debeikiai 5425l, 5425r
Varšauka, Varšavka. Latavos apyl. 5781. Juostininkų apyl. 5781; Varšaukos, Varšuvkos vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2824, 4818, 5425s. Grybulių apyl. 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5781
Varundiškiai. Debeikių apyl. 5781. Skiemonių apyl. 5780–81. Trumbatiškio apyl. 5781; Varundiškių, Ignatuvkos k. Debeikių ir VIII seniūnijos, Debeikių vlsč., Utenos a. 4212, 4758, 4575, 5358, 5417.
Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Vasyliškio k. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781. Skiemonių apyl. 5780–81; Vasyliškis. Trumbatiškio apyl. 5781
Vašuokėnų apylinkė. Anykščių r. 5781. Troškūnų r. 5781. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5450, 5496, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Vašuokėnų, Vašakėnų dv. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2830–32, 2834–35, 4459,
4827, 5423, 5425b, 5425g, 5425t; Vašuokėnų, Vašuokėnų k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423, 5425b. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Vašuokėnų, Vašuokėnų vs. Vašuokėnų seniūnija, Troškūnų vlsč.,
Panevėžio a. 4827, 5423, 5425t


Vašuokėnų-Vidugirių k. Troškūnų vlsč. 5425t
Basės Vatnerienės kepykla. Kavarskas 5425l
Vazgėlių k. Anykščių vlsč. 5425s; Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781
Važdėlių k. Raguvos vlsč., Panevėžio a. 5419a, 5425s. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a
Vėbra Stasys 5425g
Judelio Veico manufaktūros prekybos įmonė. Skapiškis 5425l
Veiveriškio vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Vėjeliškių, Vėjališkių k. X seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4160, 4750, 5360, 5416. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775
Velička Jonas 5425t
Velykūnų apylinkė. Anykščių r. Utenos apskr. Vilniaus sr. 5781
Velykūnai. Skiemonių apyl. 5781. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781; Velykūnų k. Leliūnų vlsč.
2880. Debeikių apyl. 5781. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781
Vencevičius Aleksandras 5425s
Venslavavičienės Elena 4375; Marija 4375
Veprių vlsč. 3474. Savivaldybė 3504
Verbuvkos k. Pilviškių seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2857, 4314, 4777, 5361, 5425s, 5425t. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Verbuvkos vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Jono Veriko manufaktūros prekybos įmonė. Traupis 5425l
Vernickas Andrius 5425s
Veršelių k. Maželių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4258, 4764, 5418, 5425a. Dabužių apyl. 5781.
Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Vertimų k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5415. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Vertimų vs. Mogilų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4746, 5425t
Veselava. Dabužių apyl. 5781; Veselavos dv. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4234, 4761,
5418; Veselavos k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Vesioluvka → Užbliuvonys
Vetygala. Kavarsko apyl. 5781, 5425t; Vetygalos k. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856,
4267, 4615–16, 4761, 5362, 5418. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Vetygalos plv. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761, 5418
Vėžiaduobės vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419
Vežienė Anelė 5425s
Vėžys Bronius 5425t; Jonas 5425t
Vėžiškiai. Krityžės apyl. 5781. Raguvos apyl. 5781
Vičiūnų, Vyčiūnų k. Klaibūnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4783. Klaibūnų seniūnija, Traupio
(Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4811, 5422. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Vidugiriai. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5274. Vašuokėnų apyl. 5781. Vidugirių apyl. 5781; Vidugirių k.
Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777. Vidugirių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4460, 4828, 5363,
5423, 5425g; Vidugirių vs. Anykščių vlsč. 5425s; Troškūnų vlsč. 5425s; Vidugirių vs. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a
Vidugirio pradžios mokykla. Panevėžio a. 3039
Vidugirių, Vidugirio apylinkė. 5274. Troškūnų vlsč., Anykščių a. 5467, 5496, 5763
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Troškūnų r. 5467
Vidugirytė Barbora, mokytoja 3050, 3052
Vidulaukio k. XI seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750
Vidumedės vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Vidzikauskas Antanas 5425s
„Vienybė“ Dabužių (Kavarsko) apyl. kolūkis 5495; Bajorų apyl. kolūkis 5494; Balninkų apyl. kolūkis 5495 ; Debeikių apyl. kolūkis 5494; Prunciškių apyl. kolūkis 5496; Traupio apyl. kolūkis 5559
Feidos Vienik vyno ir alaus prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Viešintėlių k. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4846. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Viešintėlių, Viešintėlio vs. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4846, 5424
Viešintos. Gilvydžių ir Viešintų seniūnijos, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4509–10, 4736, 4836a, 4846, 5364,
5369–72 5424, 5425l, 5425r, 5425s. Viešintos, mstl. Viešintų apyl., Anykščių r. 5441, 5778
Viešintų apylinkė. 5781. Anykščių r. 5496, 5512, 5514, 5678, 5764, 5781. Troškūnų r. 5781
– Liaudies deputatų tarybos vykdomasis komitetas 5594
Viešintų dv. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4846, 5424; Viešintų ež. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4067, 4834; Viešintų k. Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4846,
5424. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778


Viešintų galvijų auginimo ir kontrolės ratelis 5425r Viešintų garinio malūno ir lentpjūvės bendrovė 5425l Viešintų kolūkio pirminė partinė organizacija 5680
Viešintų pieno perdirbimo bendrovė 3113, 3128, 3136b, 3144–45, 5425l
Viešintų pradžios mokykla. Panevėžio a. 3040, 5373
Viešintų Romos katalikų bažnyčia. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 3072, 4737
Viešintų Romos katalikų parapija 3085, 4064

Viešintų seniūnija. Viešintų vlsč. 5425g
Viešintų smulkiojo kredito draugija 5425l, 5425r
Viešintų šaulių ugniagesių komanda 3488, 3493, 3495
Viešintų taupomoji skolinamoji draugija 5425l
Viešintų valsčius 5425d–k, 5425p, 5425t. Savivaldybė 5425m–o
Viešintų vartotojų bendrovė 4055
Viešintų vartotojų bendrovės vyno ir alaus prekybos įmonė 5425l
Viešintų vartotojų kooperatyvas 5750a–50f
Viešintų valsčius 4903, 5365–68, 5425c. Taryba 4019–38. Valdyba 4050; Viešintų valsčius 5471, 5596–97,
5679. Kupiškio apskr. 5781. Panevėžio apskr. 5781
Viešintų vs. (Viešintų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a.) 4846
Viešintų žydų bendruomenės taryba 5412
Vietiškės. Skiemonių apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781; Vietiškių, Vietiškio k. XIII seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766, 5781; Vietiškių, Vietiškio vs. Anykščių vlsč., Utenos a. 5416
Vigadka, Vigatka. Kavarsko apyl. 5781; Vigadkos, Vigodkos, Vigotkos vs. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4761, 5418. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 5420. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl.,
Anykščių r. 5775, 5781
Vigelis Augustas 5425s
Vikonių apylinkė 5781. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Anykščių vlsč., Anykščių a. 5450, 5494,
5758
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Vikonių k. Sliepsiškio seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2978, 4805, 5375–76, 5421, 5425s. I ir XVIII
seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 2871, 4161, 4750–51, 5374, 5416, 5425g, 5425t. Šeimyniškių
apyl., Anykščių r. 5775, 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774. Vikonių apyl. 5781; Vikonių vs. Anykščių vlsč. 5425s
Vilčinskienė Ona 5425s
Vildiškių apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5762
Vildiškių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5425g
Vildžienė Adelė 5425t; Uršulė 5425s
Vildžiūnų k. Vildžiūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 2847, 4282, 4780, 5377, 5419, 5425a, 5425g.
Kurklių apyl., Anykščių r. 5769
Vildžius Juozas 5425f, 5425t
Vildžiūtė Emilija 5425t
Vyliaudiškio k. Kurklių apyl., Anykščių r. 5769; Viliaudiškių vs. Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 5419, 5425s
Vilkabrukiai. Šventupio apyl. 5781; Vilkabrukių k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781
Vilkaraisčio miškas. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742
Vilkatėnų k. Žvirblėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4268, 4617, 4770, 5378, 5418.
Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781; Vilkatėnų vs. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 5418
Vilkatupė. Troškūnų apyl. 5781; Vilkatupių, Vilkatupės k. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a.
4653, 4802, 5379, 5420. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Vilkatupių, Vilkatupės vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802
Vilkiškių k. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Vilkmergės apylinkės teismas 3474
Vilkmergės apskrities ipotekos įstaiga 2856–93
Vilkmergės (Ukmergės) apskritis 2481, 2493–97, 2855, 3008, 3010, 3163, 3165, 3433, 3436, 3444–45,
3450, 3454–55, 3458–64, 3500–01, 3504, 3518–19, 3525, 3532, 3548, 3557, 4039, 4041, 4076 , 4860,
4876, 4880, 4887, 4891, 4895, 4899, 4905–06
Vilkmergės valsčius. 3474. Savivaldybė 3504
Vilkūnas Juozas 5425f
A. Vilnanio vandens malūnas. Abramiškių k. 5425l


Vilniaus geležinis fondas. Kurklių sk. 3082
Vilniui vaduoti sąjunga. Kavarsko sk. 3415. Kurklių sk. 3416. Surdegio sk. 3417. Traupio sk., Panevėžio a.
3418. Troškūnų sk., Panevėžio a. 3419. Viešintų sk., Panevėžio a. 3420
Juozo Vilnonio ir Jono Karvelio vėlykla. Anykščiai 5425l
Juozo ir Jono Vilnonių ir Jono Karvelio lentpjūvė. Anykščiai 5425l
Juozo ir Jono Vilnonių ir Jono Karvelio vandens malūnas. Anykščiai 5425l
Vilpišiai. Laviškio apyl. 5781; Vilpišių k. Budrių apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
„Viltis“, Svėdasų ž. ū. kooperatyvas 4859
„Viltis“, vartotojų bendrovė. Svėdasai 5425l
Vilutis Aleksas 5425s
Vincentiškio k. Rubikių apyl., Anykščių r. 5770, 5781. Skiemonių apyl. 5780–81. Debeikių apyl. 5781; Vincentiškio vs. Leliūnų vlsč. 2881; Vincentiškis. Trumbatiškio apyl. 5781
Faivelio Vinerio vandens malūnas. Kavarskas 5425l
Vingeriškio vs. IV seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5417. Dobilynės apyl. 5781. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81
Vingilys Jonas 5425d
Vingrienė Anelė 5425s; Ona 5425s
Vingris Jonas 5425s; Juozas 5425s; Kazys 5425s
Vingrytė Cecilija 5425s; Emilija 5425s; Monika 5425s; Ona 5425s
Eneko Viniko javų prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Nechanės Vinikovienės galanterijos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Nechanės Vinikovienės manufaktūros prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Vinslovas Antanas 5425g; Jonas 5425g
Virbickas Vaclovas 5425s
Vyriausioji valstybės komisija nuostoliams, karo metu Lietuvai padarytiems, apskaityti 2920–26
„Virinta“, Kurklių apyl. kolūkis 5560. Pirminė partinė organizacija 5681
„Virinta“, vartotojų bendrovė. Kurkliai 5425l
„Virintos banga“, Antanavos apyl. kolūkis 5495
Virpuškiai. Šventupio apyl. 5781; Virpuškių k. IX seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758. Ąžuolynės apyl.
5781. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5780–81; Virpuškių plv. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Virsnio, Virsnės k. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4511, 4850, 5380, 5425a, 5425s; Virsnio, Virsnės plv. Viešintų vlsč. 2561; Virsnio, Virsnės vs. Didžiuliškių seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a.
4834, 5424, 5425a. Andrioniškio apyl. 5780. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778, 5780–81; Virsnys.
Gilvydžių apyl. 5781
Visėtiškių, Visėtiškio k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2848, 2979, 4381–82, 4721, 5421. Kraštų apyl. 5781.
Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781; Visėtiškių, Visetiškio vs. Svėdasų vlsč. 5381
Vismalų k. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821; Vismalų, Višmalų plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 3075–76, 4391, 4682
Vyšniakalnio k. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Vyšniakalnis. Kavarsko apyl.
5781, 4762, 5418
Vyšniauskai Juozas, Pranciška 5425s
Vyšniauskaitė O. → Ona Burneikienė Vitkauskai Steponas ir Ona 5425t Vitkevičius Feliksas 5425p
Vitkūnas Antanas 2886; Jonas 5425s; Juozas 5425e, 5425t; Kazys 5425f
Vitkūnienė Anelė 5425t
Juozo Vitkūno lentpjūvė. Vaitutiškio vnk., Anykščių v. 5425l
Juozo Vitkūno vandens malūnas. Burbiškių k., Anykščių v. 5425l
Juozo Vitkūno vėlykla. Burbiškių k., Anykščių v. 5425l
Vitkuškio k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
„Vyturys“ kolūkio pirminė partinė organizacija 5682
Vizbaras Juozas 5425g
Vyžuonų valsčius. Utenos a. 3001, 3241
Lėjos Voičyk dažų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Šolomo Voičiko odų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l Vojėšių k. → Vajėšių k.
Antano Volko vaistinė. Kavarskas 5425l
Voroneckas Stasys 5425d
„Voruta“, Stakių apyl. kolūkis 5494


Vosgėlių, Vazgėlių, Vazgėlių k. XV seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4158, 4750, 5359. Anykščių vlsč., Utenos a. 4545, 5416. Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Vosgėlių, Vazgėlių-Lydimo miškas. Anykščių vlsč., Utenos a. 2997, 4159
Vosylienė G. → Januševičiūtė-Vosylienė Genė
Voverienė Marijona 5425s, 5425t
Voverinkos I vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Voverinkos II vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423; Voverinkos III vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Voverynės k. Netikiškių seniūnija, Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4805; Voverynės vs. Laukagalių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4821, 5425s. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421. Juostininkų apyl. 5780
Voversio k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Voversių apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5450, 5494,
5762
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Voversių seniūnija. Skiemonių vlsč. 5425g
Vozgeliai → Vosgėliai

Zabarskas Jonas 5425s; Vincas 5425s
Zabelienė Pranė 5425s
Zabelynės, Zabelynių, Zabielynės k. Padvarnikų seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a.
4087, 4748, 4840, 5415. Andrioniškio apyl., Anykščių r. 5765; Zabelynės vs. Padvarninkų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4840
Zabiela Anicetas 2865, 4922, 5425f, 5425t; Juozas 5425s
Zabielienė Pranė 5425s
Zabielienė Pranė 5425s
Zablackai, Zablockai 3447-19, 3447-3, 3447-15, 3447-2; Zablackų (Zablockų) k. VII ir Piktagalio seniūnijos, Anykščių vlsč., Utenos a. 2872, 4162, 4750, 4755, 5382, 5416, 5425s, 5425t. Šeimyniškių apyl.,
Anykščių r. 5775
Zablocės plv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422; Zablocės vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės)
vlsč., Vilkmergės a. 4814
Zabulionis Juozas 5425s
Zacišės-Steponavos dv. Anykščių vlsč. 2836–37, 5425a; Zacišės k. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5780–81; Zacišės, Zacišių vs. Repšėnų seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės
a. 4815, 5422
Zagajai. Budrių apyl. 5781. Kovarsko apyl. 5781. Laviškio apyl. 5781; Zagajų dv. Kavarsko vlsč. 2838–39; Zagajų k. Papragių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4269, 4618, 4767, 5383, 5418; Zagajų, Zagajaus, Ježuvkos plv. Budrių ir Papragių seniūnijos, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3077–78, 4270,
4619, 4760, 4767, 5418, 5425a
Zagajų plv. → taip pat: Jasonių k.
Zageras Rafailas 5425s
Zagerienė Roza 5425s
Elijos Zako mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Zalatorius Vladas 2517
Zaliesės k. III seniūnija, Debeikių vlsč., Utenos a. 4758, 5425s; Zaliesės vs. Debeikių vlsč., Utenos a. 5417; Zaliesės, Zalesės vs. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788. Rachmaniškių seniūnija,
Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422. Staškūniškio apyl. 5781. Traupio apyl. 5780
Zaliesių vs. Dejūnų seniūnija, Kurklių vlsč., Vilkmergės a. 4773, 5419
Bergo Zalmano karšykla. Troškūnai 5425l
Joselio ir Pinchuso Zalų mėsos prekybos įmonė. Kurkliai 5425l
Zamuškos, Zamuškio dv. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 2840, 4392, 4683; Zamuškos, Zamuškio plv. Mušalkos seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 3079–80, 4813, 5422
Zamuškio dv. → taip pat; Menturių dv.
Zanaviečių k. Dabužių apyl. 5780
Zapijuvkos k. Skiemonių apyl. 5780
Zaprūdžiai. Trumbatiškio apyl. 5781. Velykūnų apyl. 5781
Zaranka Jonas 5425s
Zarasų apylinkės teismas 3475
Zarasų taikos teisėjų nuovada 3475


Zarumbiškio k. Kavarsko apyl. 5780. Kavarsko apyl. 5780. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Zarumbiškio vs. Dabužių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4762, 5418, 5425s; Zarumbiškis. Dabužių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781
Zasčiankos vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424
Zavadiškio, Zavadiškių dv. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2841, 5423, 5425s; Zavadiškio, Zavadiškių k. Umėnų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4825; Zavadiškio, Zavadiškių vs. Umėnų seniūnija, Troškūnų
vlsč., Panevėžio a. 4825. Juostininkų apyl., Anykščių r. 5767a. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781;
Zavadiškis. Troškūnų apyl. 5781. Umėnų apyl. 5781. Vaidlonių apyl. 5781; Zavadiškių vs. Troškūnų vlsč.
5425s
Zavadzkai Povilas 4452; Rožė 4069, 4452
Zavaliauskas Juozas 5425s
Zavalynės, Zavalinių, Zavarynų k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4461, 4822, 5384, 5423, 5425t; Zavalynių vs.
Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777, 5780
Zaviesiškio, Zaviesiškių, Zavešiškių dv. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 4226, 5418; Zaviesiškio k. Dabužių apyl. 5781. Šeimyniškių apyl., Anykščių r. 5775, 5781; Zaviesiškio, Zavesiškių, Zavisiškių plv. Dvarelių seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 3081, 4271, 4761; Zaviesiškis. Kavarsko apyl. 5781
Zaviša Petras 5425f
Zazumbrio k. → Žažumbrio k.
Zažečės plv. Narbutų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4788
Ruf Zelezino ir Roachim Kruk grūdų ir sėklų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Stefanijos Zelihauskienės manufaktūros prekybos įmonė. Troškūnai 5425l
Zelionkos dv. Kurklių vlsč. Vilkmergės a. 2707; Zelionkos, Zielionkos k. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4462; Zelionkos paliv. Kurklių vlsč. 5425s; Zelionkos vs. Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 5423
Zerkiškiai. Alukėnų apyl. 5781. Traupio apyl. 5781; Zerkiškių k. Alukėnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4781. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422; Zerkiškių vs. Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422
Zibertas Augustas 5425g
Zigmantava. Dobilynės apyl. 5781; Zigmantavos k. Debeikių apyl., Anykščių r. 5767, 5781; Zigmantavos vs.
Debeikių vlsč., Utenos a. 5417
Zigmantuvkos vs. Andrioniškio seniūnija, Andrioniškio (Indrioniškio) vlsč., Panevėžio a. 4742
Berelio Zilberio mėsos prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Maušos Zilberio kepykla. Anykščiai 5425l
Zilnytė A. → Antanina Ieremičienė
Zinkevičius Mikas 5756a
Abromo Ziskindo odų prekybos įmonė. Kavarskas 5425l
Zizdros dv. Žemaitkiemio vlsč., Vilkmergės a. 2842, 4531, 5425; Zizdros vs. Kurklių apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Zlatkus Adomas 5425f, 5425s; Jonas 5425t; Klemensas 2498, 5425f; Rapolas 5425s
Zlatkutė Marijona → M. Karvelienė
Leibos Zlot pieno produktų ir kiaušinių prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Zlotkus Jurgis 5756c
Zobarskas Mikas, Zaborskytės Pranė ir Juzė 5425s
Zovė Peleksas 5425s
Zoviškių k. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774; Zoviškių plv. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 5421; Zoviškių vs.
Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 2980, 5425l
Zukas Juozas 5425f

Žabališkiai. Kavarsko apyl. 5780–81; Žabališkių vs. Rachmaniškių ir Žerkiškių seniūnijos, Traupio (Traupės)
vlsč., Vilkmergės a. 4814, 4816, 5422. Dabužių apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781
Žabilinių k. Andrioniškio vlsč., Panevėžio a. 5385
Žagūnienė Teklė 5425s
Žalgirio vs. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5780
„Žalgiris“, Debeikių apyl. kolūkis 5561; Ivonių apyl. kolūkis 5494; Staškūniškio apyl. kolūkis 5562; Užubalių apyl. kolūkis 5496
Žaliosios k. Troškūnų vlsč. 5425t; Žaliosios vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 2937, 4818
Žaliai Kazys 3073; Povilas 5278
Žaliakalnio kolūkis, Rubikių apyl. 5494
Žalioji. Grybulių apyl. 5781. Kavarsko apyl. 5781. Šventupio apyl. 5781; Žaliosios k. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781. Svėdasų apyl., Anykščių r. 5774, 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776, 5781;
Žaliosios vs. Juostininkų apyl. 5780


Žalys Povilas 5756a Žalkauskaitė Valerija 5425s Žarečna → Užupiečiai Žarnauskienė Genovaitė 5425t Žarskienė Rozalija 5425t Žarskus Aloyzas 5425t
Žažumbrio, Zazumbrio, Žežumbrių k. IIb seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a. 4750, 5387, 5416, 5425s.
Anykščių apyl., Anykščių r. 5766; Žažumbrio, Zazumbrio vs. IIb seniūnija, Anykščių vlsč., Utenos a.
4750; Žažumbris. Bikūnų apyl. 5781. Stakių apyl. 5781. Storių apyl. 5781
Ždanovo kolūkis, Rubikių apyl. 5563
Žeba Edvardas 5425t
Žekoniai Albertas 5492a; Anicetas 2962, 5425t; Antanas 5492a, 5756f, 5756a–56b; Bronislovas 5492a; Emilė 5492a; Janė 5492a; Jonas 2962, 5425t; Juozas 5425s, 5425t; Uršulė 5425s; Vanda 5492a
Chaimo Železniko linų ir sėmėnų prekybos įmonė. Anykščiai 5425l
Želtiškio pieno perdirbimo bendrovė. Utenos a. 3205
Želtiškių k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771
Želvos valsčius 3474. Savivaldybė 3504
Žemaičių Kalvarija 4067

Žemaitėlių dv. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2843, 4830; Žemaitėlių k. Bilėnų seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2843, 4512–13, 4830, 5386, 5424. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Žemaitėlių plv. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424; Žemaitėlių seniūnija. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4848; Žemaitėlių vs. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818
Žemaitės J. kolūkio pirminė partinė organizacija 5683
Žemaitės J. kolūkis, Dobilynės apyl. kolūkis 5494
Žemaitienė Elžbieta 5425s; Ona 5425t; Valerija 5425s; Veronika 5425s
Žemaitis Benadas 5425g; Juozas 5425s; Karolis 5425g; Povilas 5425g; Teodoras 5425f
Žemaitytė Anelė 5492a
Žemaitkiemio valsčius 2922, 2926, 3474, 5425c. Savivaldybė 3504
Žemės bankas 5425t
Žemės ūkio ir paruošų darbininkų ir tarnautojų profsąjungos Anykščių rajono komitetas 5725
Žemės ūkio liaudies universitetas 5575
Žemės ūkio ministerija. Melioracijos departamentas 2963. Žemės ūkio departamentas 4861

Žemųjų Svirnų k. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768
Žerkiškių k. Traupio apyl., Anykščių r. 5776; Žerkiškių vs. Žerkiškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4816
Žežiokiškių, Žežiokiškio vs. Viešintų vlsč., Panevėžio a. 5424. Laitelių apyl. 5781. Viešintų apyl. 5780–81
Žežumbrių k. – Žažumbrių k.
Žiaunys Bronislovas, mokytojas 3048
Žibučių k. Budrių apyl. 5781. Diktarų apyl. 5781. Kavarsko apyl., Anykščių r. 5768. Laviškio apyl. 5781.
Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
Židynės k. Svėdasų vlsč., Rokiškio a. 4674
Žydų liaudies bankas. Anykščių skyrius 5425l; Kavarsko skyrius 5425l; Kurklių skyrius 5425l
Žydų skautams remti draugija. Troškūnų sk. 2558
Žiedonių (Samarakų) k. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4463, 4819, 5425b, 5781. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777; Žiedonių vs. Gurskų seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4819. Troškūnų apyl., Anykščių r. 5777
Žiempučių, Žiempūčių k. Grybulių seniūnija, Troškūnų vlsč., Panevėžio a. 4818, 5425a
Žigė Jonas 5425t; Povilas 5425t Žilinskaitė Ona → O.Butkuvienė Žilinskas Jurgis 2992 , 5425s
Žilys Peleksas 5425t; Petras 5425s; Romualdas 5425s; Tadas 2973
Žiliškės. Troškūnų apyl. 5781; Žiliškių, Žyliškių k. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4339–
40, 4654–55, 4802, 5388–92, 5420, 5425t
. Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Žiliškių miškas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2998, 4341; Žiliškių, Žiliškio vs. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802, 5420
Žilvičių k. Anykščių apyl. 5781. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781
„Žingsnis pirmyn“, Sliepsiškio apyl. kolūkis 5494
„Žinijos“ draugijos Anykščių rajono organizacijos valdyba


Žiobiškis. Gilvydžių apyl. 5781. Viešintų apyl. 5781
Žiogų apylinkė. Anykščių r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781. Skiemonių vlsč., Anykščių a. 5494, 5762
Žiogai. Žiogų apyl. 5781; Žiogų I k. Panevėžio a. 4909; Žiogų k. Skiemonių vlsč. 5425s; Žiogų k. Skiemonių apyl., Anykščių r. 5771, 5781; Žiogų II k. Skiemonių vlsč. 5425s
Žiogų seniūnija. Skiemonių vlsč. 5425g
Rapolo Žitkaus garo malūnas. Žurlių k., Traupio v. 5425l
Žiukai Antanina 5277; Augustinas 5277; Barbora 5277; Elena 5277; Jurgis 5277; Marijona 5277; Uršulė
5277
Žiūra Adomas 5425s
Žiūraitė Ona-Aldona 5425t
Žiūrienė Ona 5425t
Žiurliai. Levaniškių apyl. 5781; Žiurlių, Žurlių k. Alukėnų seniūnija, Raguvos vlsč., Panevėžio a. 4641, 4781.
Traupio vlsč., Vilkmergės a. 5422, 5425l. Alukėnų apyl. 5781. Traupio apyl., Anykščių r. 5776
Žliobiškių, Žliobiškio k. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 2919, 4514, 4516, 4849–50, 5393–
97, 5424, 5425t. Viešintų apyl., Anykščių r. 5778; Žliobiškių, Žliobiškio vs. Žliobiškio seniūnija, Viešintų vlsč., Panevėžio a. 4850
Žudžgalio apylinkė. Panevėžio a. 5398. 5450, 5496,5756a, 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Žudžgalio, Žudžgalių, Žužgalių k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4342, 4656, 4802, 5399, 5420, 5425r.
Surdegio apyl., Anykščių r. 5773, 5781; Žudžgalio, Žudžgalių vs. Žudžgalio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4802; Žudžgalys. Troškūnų apyl. 5781
Žukas Pranas 5425s
Žukauskai. Troškūnų apyl. 5781; Žukauskų k. Žukauskų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4803–04.
Surdegio apyl., Anykščių r. 5756d, 5773, 5781; Žukauskų vs. Žviliūnų seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4804
Žukauskas Kostas 5425g; Petras 5425g; Rapolas 5425s; Vladas 5425s
Žukauskienė Marijona 5425s
Žukausko ir Adomėno vaistinė. Anykščiai 5425l
Antano Žukausko vaistinė. Anykščiai 5425l
Žuravjuvkos vs. Rachmaniškių seniūnija, Traupio (Traupės) vlsč., Vilkmergės a. 4814, 5422
Žurliai → Žiurliai
Žuvininkai. Umėnų apyl. 5781. Vaidlonių apyl. 5781; Žuvininkų II girininkija. Surdegio seniūnija, Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4800; Žuvininkų vs. Juostininkų apyl. 5780
„Žvaigždė“, Bikūnų apyl. kolūkis 5494; Vašuokėnų apyl. kolūkis 5496
Žviliūnų apylinkė. 5450, 5781. Troškūnų r. 5781
– Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas, Anykščių r. 5450
Žviliūnai. Troškūnų apyl. 5781; Žviliūnų k. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 4343–44, 5400–02, 5420, 5425a,
5425s; Žviliūnų kd. Subačiaus apyl. Kupiškio r. 5781. Surdegio apyl., Anykščių r. 5756b, 5773, 5781; Žviliūnų miškas. Subačiaus vlsč., Panevėžio a. 2999–3000
Žviliūnų kolūkis, Surdegio apyl. 5564. Pirminė partinė organizacija 5684
Žvirajovkos vs. Traupio apyl. 5780
Žvirblaičių k. Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856
Žvirblėnų apylinkė. Kavarsko vlsč., Anykščių a. 5495, 5760. Kovarsko r. Anykščių apskr. Vilniaus sr. 5781
Žvirblėnų k. Žvirblėnų seniūnija, Kavarsko vlsč., Vilkmergės a. 2856, 4272, 4770, 5403, 5418, 5425g, 5425s.
Kavarsko apyl. 5781. Staškūniškio apyl., Anykščių r. 5772, 5781
Žvirblienė Agota 5425s; Uršulė 5425t
Stepo Žvirblio vaistinė. Skiemonys 5425l
Žvirblis Andrius 5425g; Balys 5425s; Juozas 5425s, 5425t; Jurgis 5425s; Pranas 5425s

Абеле, Абели (Obeliai, Kavarsko vlsč.) 1437,1469
Абелине (Obelynė) 1076; Абелины (Obelynė, Anykščių vlsč.) 2215; Абелино, Абелиня (Obelynė, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 485, 2218
Абжолтовский, Абжалтовский Иосиф, bajoras 77, 2122
Абрамавичюс Леонас, kunigas 2191
Абрамишки, Абромишки (Abromiškis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 1392, 2124, 2215
Абрамкевич Казимир Семенович 220, 228
Абрамович Зельман 795; Мовша 809; Ошер 311; Роха 311; Самсон 1063; Юдель 809
Абрамовы Аввакум Семенович 1533; Маркель, miestietis 1272; Семен 1517
Абромишки, Абромишкис (Abromiškis) → Абрамишки


Авгулис Иван 60; Иосиф, valstietis 338; Казимир Иосифович, valstietis 1396
Авгунас Казимир, valstietis 1159
Августас Иван Степанович 41
Августин, vienuolyno vyresnysis 2202
Августинас Адам, valstietis 338; Антон, valstietis 338; Антоний 254–56; Иван, valstietis 47, 254, 256, 338; Иосиф 254, 338; Иосиф Тамошевич 41; Казимир, valstietis 256; Карл, valstietis 254, 256; Карл
Иванович, valstietis 338, 2457; Каролина 47; Матвей, valstietis 338; Степан, valstietis 256; Томаш,
valstietis 266, 338; Циприян, valstietis 338; Якуб, valstietis 256
Августис Иосиф 1809b, 2140; Казимир 1809b; Матвей 1809a
Авдеев Арсений Минаевич, pristavas 1500
Авдзевич И. → Аудзевич Игнатий
Авдотьино → Шилине
Авижас Андрей 773; Андрей Степанович 23; Антон 52, 773; Доминик 773; Иван 778; Иосиф 773; Иосиф Антонович, dešimtininkas 19; Казимир 1540; Константин 773; Степан 52; Тадеуш 773; Юрий
1540 , 1644
Авижени, Авижене (Avižieniai, Utenos vlsč.) 1809а, 1235, 2122
Авиженис Гаспер Казимирович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Казимир, valstietis 289; Казимир
Яковлевич, valstietis 274; Юрий 262
Авиженяй (Avižieniai) → Авижени
Авижис → Авижас
Автоном (Окуневич), jerovienuolis 1712
Аглинский Матеуш 262
Адамава (Adamava) → Адамово
Адаманис Иван 1232; Иосиф 1540; Константин 1540; Ксаверий Иосифович, valstietis 759, 2461–61a; Леонора 55, 437; Михаил 1540; Петр Антонович, valstietis 2457a; Станислав 1540; Устин Устинович, valstietis 2460a; Устин Францевич, valstietis 2460a
Адамишки (Alantos vlsč.?) 500
Адамкович Францишек 420
Адамов Д. → Серафим
Адамович Адам, bajoras 2461c; Антон, valstietis 262, 338; Антон Андреевич 260; Героним 262; Иосиф, kunigas 64, 66, 67, 69; Константин Карлович, valstietis 2457a; Мацей 221
Адамово (Adamava, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 76, 1437, 1809b, 2124, 2218, 2459–59a
Адамонис → Адаманис
Адамполис (Adampolis) → Адамполь
Адамполь (Adampolis) 1811; Адамполь (Adampolis, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 2214; Адамполь
(Adampolis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Адамполь (Adampolis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216; Адамполь (Adampolis, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 2219a
Адамс Модест Федорович, pristavas 2338
Адарим Абрам 756; Маркель 330а, 735; Мортхель 330а; Сора Ривка 757–58, 769
Адирон Иортхель 734
Адольф Густав Карлович, bajoras 747, 2122, 2456–56a
Адомавичева 221; Адомавичюс Юозапас, kunigas 2190, 2194. → taip pat: Адамович
Адоменас Александр 771; Ю. → Криштапонис-Адоменас Юозас
Адомине (Adomynė) → Янувек
Адомонис → Адаманис
Ажис Константин Доминикович 2460a Ажубале → Ажуболе, Ажуболи Ажубалеляй (Ažubalėliai) → Ажуболели Ажубали (Ažubaliai) → Ажуболи Ажубаляй (Ažubaliai) → Ажуболи
Ажуболе, Ажуболи, Ажуболь (Ažubaliai) 24, 1807, 1810а, 1467, 2122; Ажуболе, Ажубале (Ažubaliai, Anykščių vlsč.) 77, 284, 338, 732, 1077, 1812–16, 1624–32, 2215; Ажуболи (Ažubaliai, Andrioniškio
vlsč., dab. Viešintų sen.) 221, 260, 262, 270–72, 351, 330а, 368, 783, 1533, 2214; Ажуболи (Ažubaliai,
Debeikių vlsč.) 2216
Ажуболели (Ažubalėliai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 2214
Ажугае (Ažugojai) → Загай
Ажугирка, Ажугиры (Ažugiriai, Debeikių vlsč., dab. Utenos savivaldybė) 2216
Ажугиряй (Ažugiriai) → Ажугиры
Ажугояй (Zagajai) → Загайце


Ажудени (Užudienis,Troškūnų vlsč.) 2219
Ажулекнис, Ужулекнис (Užulieknis, Debeikių vlsč.) 2216
Ажуожяряй (Ažuožeriai) → Заржече? Ажуорайстис (Ažuoraistis) → Ажуройсте
Ажуройсте (Ažuoraistis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Ажусени, Ажусенис (Ažusienis, Troškūnų vlsč.) 254, 275, 277–78, 697, 760. – Žr. taip pat: Ужусенис
Ажусенис Аквилия Даниловна 2131; Барбара Даниловна 2131; Иван Данилович 2131; Иван Юрьевич, valstietis 760; Казимир Иванович 2131; Марьяна Даниловна 2131; Юрий Даниловичи 2131;
Уршуля Иосифовна 2131
Ажушели, Ажушили (Ažušiliai, Alantos vlsč.) 337, 2461b Азаринскас, Азаринский А. М. → Озаринский Антон Матвеевич Азаринский Антон 322
Азаркин Роман, urėdas 2341, 2346
Айндинберг Шмуель 1269
Айзвикович Лейба 795
Айзикович Хаит-Лейб 686
Аипов Владимир Яковлевич, pristavas 2338
Акмишки (Kurklių vlsč.) 748
Акмяна (Akmena) → Окмяна, Окмяны
Акмянка → Окмянка
Акнистеле (Aknystėlė) → Окнистка
Акнистос (Aknystos) → Окнисты
Акнисчяй (Aknysčiai) → Окнище
Аксаматис Сигизмунд Иосифович, valstietis 2458a; Феликс 1545; Франц 1545
Акулевич Тимофей, urėdas 2342
Аланта (Alanta) → Ованта
Албитишкяй (Albitiškiai) → Альбицишки
Алейников Алексей, Šiaulių miestietis 735, 738, 739; Тит 738, 739
Алейнинкай (Aleininkai) → Оленики
Александр, jerodiakonas 1412f
Александрaва (Aleksandrava) → Александрово
Александравеле (Aleksandravėlė) → Александровка
Александров Константин, urėdas 2343
Александровка, Александрувка (Aleksandravėlė, Kavarsko vlsč., dab. Troškūnų sen.) 408, 1818, 2217
Александрово (Aleksandrava) 1469
Александровск (Alantos vlsč.) 748
Александровский Владимир Александрович, tardytojas 2285
Александровское сельское общество 790

Александрувка

→ Александровка

Алексеевы Давид, Šiaulių miestietis 318a; Татьяна Сем. 1406/30
Алексий, jerovienuolis 1412/16, 19, 22–27
Алепишки 696
Алешкин Федор 1517
Алковский Иосиф Иванович 220, 228
Алукенай (Alukėnai) → Олукяны
Алуотай (Aluotai) → Олоты
Альбицишки (Albitiškiai, dab. Kavarsko sen.) 21
Альяшунас Анна 1533
Алякна И. У. → Олехно Иван Устинович
Амбражишкяй (Ambražiškiai) → Амброжишки
Амброжишки (Ambražiškiai, Anykščių vlsč.) 1406/33, 2215
Аморжишки (Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 697, 5785
Анджеевский Антон 1474
Анджеяускас → Андржеевский
Андзевич → Аудзевичи
Андреевы Александр 1406/1; Андрей Сидорович 260; Афанасия Александровна 1406/1; Иван Андреевич, mokytojas 813, 815, 2355; Исидор 262; Мария 1406/1; Петр, bajoras 408; Родион Анкудинович 260


Андржеевский, laisvasis žmogus 92; Адам Константинович, bajoras 2458b–58c; Адам Юрьевич 747; Даниил Васильевич 512; Петр Андреевич 512; Юлий, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467
Андриканис Антон, valstietis 338, 505; Иван, valstietis 338, 255–56; Игнатий, valstietis 255–56, 338, 790; Казимир Игнатьевич, valstietis 2457–57a; Сильвестр, valstietis 338
Андрионишкис (Andrioniškis) → Андронишки
Андронишки (Andrioniškis, Andrioniškio vlsč.) 14, 211, 221, 231–32, 260–62, 270–272, 284, 323–329, 330–
30a, 368, 524, 689, 691, 526, 693, 734–35, 738, 739, 746, 756–58, 768, 769, 783, 1062, 1234, 1242,
1270, 1276, 1286, 1290, 1294–98, 1300–01, 1376, 1386, 1406/8, 9, 13, 23, 37, 40; 1410, 1411a–11b,
1412, 1424–25, 1447, 1467, 1478а, 1482–83, 1520, 1522, 1533–34, 1809, 1810а, 2144, 2166, 2172,
2200a, 2204, 2214, 2233, 2283, 2312, 2349, 2418, 2441–42
Андронишская волость 1, 231–32, 266, 422, 511–12, 529–30, 537, 726, 767, 783, 792, 1186, 1272, 1299,
1301, 1402–03, 1412/12, 1423, 1446, 1502, 1504, 1506, 1511, 1534, 1578–79, 1796, 1801, 1809–09а,
2123, 2137, 2214, 2221, 2227, 2234, 2241, 2248, 2255, 2262, 2269, 2288, 2295, 2302, 2337а, 2348,
2417–18, 2437, 2440a, 2442d, 2449
Андронишский волостной суд 1450, 1509, 1796, 1801
Андронишский магазин 530
Андронишский хлебозапасный магазин 1301
Андронишское волостное правление 330a, 514, 530, 1191, 1508–10, 1512–37
Андронишское мужское народное училище 950
Андронишское народное училище 5, 813–14, 819, 822, 827, 829, 831–34, 837, 840, 843, 845, 846, 847,
853–55, 943–49, 2350, 2352–55, 2406–07. Библиотека 2161
Андронишское сельское общество 211, 233–34, 256, 270–72, 330–30a, 338, 368, 692–93, 1243, 1467
Андрунас, valstietis 403
Андруцкие majoras 745; Антон Прокофьевич, bajoras 2458c; Иван Прокофьевич, bajoras 2458c; Прокофий Иванович, bajoras 2458b
Андрушкевич Антон Карлович, valstietis 757–58, 768; Антон Янович 420; Ева Яновна 420; Иозефата
Янолевна 420; Карл, miestietis 322, 738, 739, 741–42; Карл, miestietis 318a, 790; Павел, miestietis
736, 738, 739, 740, 742, 746; Ромуальд Михайлович, valstietis 1118; Юлиан, miestietis 322, 736,
738, 739, 740; Юрий 318a; Ян Михайлович 420
Андрыкин 1581
Андрюнас Антон Иванович, valstietis 2457a. – Žr. taip pat: Андрунас. Андрюшис Матвей, mokytojas 2372
Андрющенко Любовь Сергеевна 1412f; Пелагия Ивановна 1412f ; Семен Матвеевич 1412f
Анжузский Прокофий Иванович 748
Аникщяй (Anykščiai) 3447-22, 3447-23. – Dar → Оникшты
Аникщяйская начальная школа 3447-10
Аникщяйская средняя школа 3447-21
Аникщяйский край (Anykščių kraštas) 27, 71, 510, 850–852, 1379–80, 1385–86, 2124, 2126, 2137, 2163
Анкудовичи А. 1332; Станислава Константиновна, bajorė 2461c
Антакалишкис (Antakališkis) → Антоколишки
Антакальчишки → Антоколишки?
Антакальняй (Antakalniai) → Антокольни, Антокольцы
Анталепте (Antalieptė) → Антолепте
Анталесе (Antaliesė) → Антолесь Анталина (Antalina) → Отольяно Антанава (Antanava) → Антоново
Антанавичюс Дионизас, kunigas 2179. Dar → Антоневич
Антанелис → Антонелис
Антанишкис (Antaniškis) → Антонишки
Антанувка (Antanuvka) → Антонувка Антаплаштакис (Antaplaštakis) → Антоплаштока Анташава (Antašava) → Антошево
Анташевские → Антошевские
Антежерис (Antežeris) → Антоезерже
Антоезерже (Antežeris, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2122, 2215
Антокеце (Alantos vlsč.?) 500
Антоколе, Антоколь (Antakalnis?) 403, 732, 1182, 1819–20
Антоколишки, Антакальчишки (Antakališkis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 214, 2122, 2215, 2457–
57a


Антоколь (Antakalnis?, Andrioniškio vlsč.) 403, 2456a
Антокольни (Antakalniai, Debeikių vlsč.) 1807, 2124, 2216
Антокольце → Антокольцы, Слижи
Антокольцы, Антокольце (Antakalniai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 19, 1406/12, 13, 20, 31; 1540,
1821, 2218; Антокольцы I (Antakalniai I, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1540
Антолепте (Antalieptė, Andrioniškio vlsč.) 2456
Антолесь, Антолесе (Antaliesė, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 747, 2122, 2219, 2461
Антоневич Михаил 357, 358, 360; Стефания → Крыжановские
Антонелис Юрий Иосифович 1522
Антоний, jerovienuolis 1412/22, 25–27
Антоний (Иван Курганович), vienuolyno vyresnysis 2202
Антонишки, Унтанишки (Antaniškis, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 337, 697,
1406/11, 1822–23, 2215, 5785
Антонов, Антонова ? 1437; Давид 1406/3; Мария Кирилловна 1406/3
Антоновка (Antanuvka, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 78, 1437, 1540, 2218
Антоново (Antanava) 291, 2124; Антоново (Antanava, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 485, 2217; Антоново (Antanava, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 748, 2218
Антонувка (Antanuvka) 1078; Антонувка (Antanuvka, Kavarsko vlsč.) 2217; Антонувка, Антоновка
(Antanuvka, Troškūnų vlsč.) 749, 759, 2219
Антоплаштака, Антоплоштока (Antaplaštakis, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 80, 748, 2124, 2219а,
2461b
Антополис (Antopolis) → Антополь
Антополь (Antopolis, Troškūnų vlsč.) 2219
Антошево (Antašava) 79, 1300
Антошевские С. К., Я. К., С. К. 79
Антупяй (Antupiai) → Унтупе
Анулинас (Anulynas) → Анулино
Анулино, Анулины (Anulynas, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 81, 747, 2122, 2217, 2458b–58c
Анфорович ? 221; А. М. 151; Иосиф, bajoras 2461c; Станислав Фердинанд Владиславович, bajoras
1181; Феликс 1073; Фердинанд 2461b; Эразм 1073
Анц Андрей, valstietis 256
Анцелева, miestietė 467
Анцуто Александр Иосифович, valsčiaus raštininkas, urėdas 2325, 2344; Иван Иосифович, valsčiaus raštininkas 2325
Аншинников Габриель, miestietis 1272
Анюнай (Aniūnai) → Анюны
Анюны (Aniūnai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 47, 254, 266, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 368,
696–97, 1423, 1430, 2131, 2137, 2140, 2215, 2442a, 2442c, 2461d, 3447-7
Апжарняй (Apžarniai) → Обжариня
Апикели, Апикеля (Apykeliai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 773, 1824, 2217
Апикяляй (Apykeliai) → Апикели
Апитоки (Andrioniškio vlsč.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 693, 783, 1810а, 2214
Апрен-Эльмпт Цецилия Филипповна, grafienė 2461c
Апшего Донат Константинович, valstietis 2461a
Арамович Иосиф-Александр, bajoras 1090
Ардишки, Ардишкяй (Ardiškiai) → Ордышки
Арелкине (Arielkynė) → Арелкиня
Арелкиня (Arielkinė, Kavarsko vlsč.) 2217
Арламова Мария Ярмолаевна → Кравченковы
Арлаускас И. И. → Орловский Иван Иосифович
Арнест Абель, miestietis 768–69; Гилель 1262–1264; Гирша, miestietis 1123; Носель 1264; Нохим 289; Р.
756; Хая-Рива 757–58
Аронзон Ривка-Мовша, miestietė 468
Аронов Шевель-Янкель 684
Артемов Василий Васильевич, valsčiaus raštininkas, urėdas 2325, 2341, 2345
Артюх Ольга Симеоновна 1406/9
Арш Лива, miestietė 768
Арялишкис (Areliškis) → Орелишки?
Ас Меер 925; Меер-Шолом 925


Асачева Феодосия Митрофановна → Василевская Ф. И.
Асинович Евфимия Феодорова 1406/6, 28
Асс Меер-Шолом 626, 923, 1261; Мирия, miestietė 766, 768; Энта, akušerė 1392; Этля 758; Этля-Гена, miestietė 768; Юдель 626, 1261; Янкель 1261
Ассипович Николай Николаевич 1406/32
Астапкевич Е. А. → Зазовит Елизавета Андреевна Астравас П. И. → Остравас Павел Иосифович Астроитов Феофан, mokytojas 2357

Аструвка (Astruvka) →

Острувка

Аткацишки, Аткачишки (Atkočiškės, Andrioniškio vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2137, 1079, 1825, 2219a
Аткацишское сельское общество 1403
Аткачис Фома Яковлевич, valstietis 2461c
Аткачунас Матвей 1540
Аткочишкес (Atkočiškės), Аткачишки → Аткацишки
Аткочюнас → Аткачунас
Аткочюс Ф. Я. → Аткачис Фома Яковлевич
Аткоцишское сельское общество 1520, 1522, 1533
Атрашкевич Марияна → Госневские Аугулис К. → Авгулис Казимир Аугунас К. → Авгунас Казимир Аугустас → Августас
Аугустаускас Казимерас, kunigas 2174
Аугустинас Антон 48; К. И. → Августинас Карл Иванович
Аугушки (Auguškos, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219a
Аугушкос (Auguškos) → Аугушки
Ауденис Михаил 56
Ауденишки (Audeniškis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Ауденишкис (Audeniškis) → Ауденишки
Аудзевичи, Андзевичи ? 1454, Антон 490, 1236, 1238–38а; Игнатий Антонович, bajoras 491, 1175,
2457–57a; Мария Антоновна, bajorė 491, 1175, 2457–57a
Аужбикович Иосиф Доминикович, pristavas 2340
Аукштадварас (Aukštadvaris, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215
Аукштадварис (Aukštadvaris) → Аукштадварас
Аукштакальнис, Аукштокальне, Аукштокальне (Aukštakalnis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216,
2458–58a
Аукштапроги (Aukštaprogė, Kavarsko vlsč.) 2217
Аукштеи Свирнай (Aukštieji Svirnai) → Свирны-Высшие
Аукштокальне (Aukštakalnis) → Аукштакальнис
Ашакас Адам Антонович 263; Гаспер 263; Ержий 263; Иосиф 263, 354; Карл 354; Михаил 354; Ян
Петрович 263
Аукштолис Августин 1540; Феликс, draugijos sekretorius 55
Афанасьев Гавриил 1517; Федор 1517; Ю. 1517
Ахт фон, Климчицкая Варвара Ивановна 2128
Ашакас Адам 774; Гаспер 312; Иосиф 273, 312, 774; Станислав 774; Франц 774; Юрий 312
Ашмяна (Ašmena) → Ошмяна
Ашмянскас А. → Ошмянскис Адомас

Бабин Хаим 1267
Бабицкас Винцас 904
Бабраускас Каетонас, kunigas 2183
Багдашенка → Богдошенко
Багдзюнас Адам 262; Петр 262
Багдонавичюс → Богданович
Багдонас Матвей Казимирович, valstietis 2457a. → taip pat: Богдан
Багейлер Ельяш-Шепшель 684, 686; Иосель 686; Шабше 1268
Багнюк Исидор Иванович 1406/41; Фекла Феодоровна 1406/20, 41
Багочюнас И. → Богачунас Иван
Базанин Григорий Петрович 910
Базилевич Иван Кирилович, gydytojas 2420


Бажинская Е. И. → Наркевичева Ева Игнатьевна
Байка → Бойко
Байорай (Bajorai) → Бояры
Байоришкяй (Bajoriškiai) → Бояришки
Байорюнас Казимерас, kunigas 2183, 2197
Байрашевский Степан Матвеевич, pristavas 1500, 2338
Бакановский Августин 1809b; Антон 774; Иван 1809b; Иосиф 774; Казимир 1809b; 777; Семен 1540
Бакасов Исидор Васильевич 1406/9
Бакель 220
Баконы (?) 690
Бакур, Бакуро Викентий 1540; Иван, valstietis 518; Казимир, valstietis 2459a; Михаил, valstietis 518
Бакшаны (Bakšėnai) 403
Балаган, Балаганы (Balaganas, Kurklių vlsč.) 747, 770, 2218
Балайшене → Балейшисова
Балайшис Михаил 47. Dar → Балейшис, Балейшо, Болейшис
Баламутас Антон 385; Игнатий, valstietis 382; Петр, valstietis 385; Петр Иосифович, dešimtininkas 21
Балевич Андрей Феликсович 23
Балейшисы ? 942; Августин Иосифович 757; Адам 59; Иосиф, valstietis 28, 30, 59, 60; Иосиф Антонович, valstietis 2460a; Иосиф Николаевич 61; Наполеон Иосифович 61; Сильвестр 322; Сильвестр Антонович 322
Балейшо 1437; Иосафат Иосифович, valstietis 2458a; Ксаверий, valstietis 2456a
Балис Циприан Циприанович, valstietis 759
Балкшас Викентий Антонович 513
Балманов Михаил Сергеевич, mokytojas 1394
Балсевичюс Мартинас, kunigas 2183
Балтадварис (Baltadvaris) 1245
Балтакарцы, Балтакарце (Baltakarčiai, Puponių vlsč., dab. Viešintų sen.) 214, 2219a
Балтакарчяй (Baltakarčiai) → Балтакарцы
Балтакис Адам 221; Адам Иосифович 260, 262; Александр 266; Антон, valstietis 338; Антон Антонович
2131; Иван 221, 262; Иван Иосифович 260; Иосиф 221; Иосиф Иосифович 260, 262; Казимир, valstietis 338; Матеуш Степанович, valstietis 338; Юрий, valstietis 255–56, 338
Балтанишки, Балтенишки (Balteniškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331,
337, 696, 2215, 2442a, 2461d
Балтени (Balteniai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 256, 284, 331, 337–38, 696–97, 2215, 2442a,
2442c, 2461d
Балтенишкяй (Balteniškiai) → Балтанишки
Балтранисувна Анеля Сильвестровна 255; Евва Сильвестровна 255
Балтренас Алесия 256; Вавржинец 289; Викентий Казимирович, draugijos valdybos narys 41; Доминик
289; Доминик Доминикович, valstietis 255–56; Иосиф Доминикович 266; Казимир, valsčiaus viršaitis
2326; Лаврентий, valstietis 338; Лаврентий Казимирович, valstietis 256; Михаил Тадеушевич, valstietis 338; Томаш, valstietis 289, 338; Устин (Юстин) 254, 284, 289, 338; Ян 289
Балтруканис Адам 1540; Матеуш 1540
Балтрунас Адам, valstietis 382, 532; Амброзий Адамович, valstietis 385; Игнатий 385; Игнатий
Игнатьевич, dešimtininkas 16; Иосиф Францевич 268; Казимир 532; Карл 532; Катерина 532; Марьяна 771; Петр, valstietis 382; Томаш, valstietis 274, 385; Юстин, valstietis 382
Балтрушайтис Винцентас, kunigas 2177
Балтупе, Балтупи (Baltupis, Andrioniškio vlsč.) 260, 275, 277–78, 368, 734–36, 738, 739, 740–44, 745–46,
798, 1809, 2214
Балтушевич Анастасия Георгиевна 1406/39
Балтушево (Baltušava, Alantos vlsč.) 2461b
Балтушис Ионас (Иван), kunigas 1290, 1300, 1522, 2172
Балтушко Александр Варфоломеевич 311; Вавржинец Лаврентьевич 311; Иосиф Иванович 311; Матвей 262; Михаил Варфоломеевич 311; Устин Яковлевич 260; Цыприян Варфоломеевич 311; Юрий Иосифович, valstietis 61, 1394; Юрий Матеушевич 311; Якуб 262; Якуб Якубович 1511
Балтушник Варфоломей Янович 268; Викентий Мацеевич 268; Гаспер 269; Иван 269; Иосиф 269; Иосиф Казимирович 268; Иосиф Лаврентьевич, valstietis 259; Иосиф Мартинович 228; Казимир
282; Матвей Янович 268; Модест Иванович 2131; Николай 269; Павел Иосифович 2131; Устин
691; Фома Николаевич 268; Юрий Николаевич 268; Я. Иосифович, valstietis 259
Балтяняй (Balteniai) → Балтени


Балундышки → Валундышки? Балцявичюс → Больцевич
Бальдзионис Франц Семенович 214; Юрий Гасперович 214
Бальмус Адам Доминикович, bajoras 2461a; Антон Адамовичи, bajoras 770, 2461a
Бальсевичюс Мартинас, kunigas 1349
Бальц, Бальцо Устин, valstietis 741–42, 745
Бальцевич, dvarininkas 693
Бальцо, miestietis 742–43
Бальчевский Андрей, valstietis 274, 338; Андрей Викентьевич, valstietis 256; Казимир Юстынович 254
Бальчунас Адам Яковлевич, valstietis 332; Анна, valstietė 332; Антон Антонович, valstietis 760; Антон Иванович 1186; Антон Петрович, felčeris 2424; Варвара, valstietė 332; Доминик 262; Доминик Яковлевич, valstietis 332; Елисавета, valstietė 332; Иоахим Яковлевич, valstietis 332; Иосиф, valstietis 255–56, 332, 1517; Казимир, valstietis 332; Казимир Иосифович, valstietis 332; Казимир Ромуальдович 1533; Лаврентий, valstietis 332; Мартын Яковлевич, valstietis 332; Матвей Антонович, valstietis 760; ?, valstietis 792; Михаил Антонович, valstietis 760; Михаил Иосифович, valstietis 2456; Петр Казимирович, valstietis 759; Ромуальд Антонович, valstietis 760; Устин, valstietis 256; Юрий 1062; Юрий Яковлевич, valstietis 332; Яков, valstietis 332
Бальчунишки (Balčiūniškiai, Andrioniškio vlsč.dab. Viešintų sen.) 411, 749, 1517, 2124, 2214
Бальчунишкяй (Balčiūniškiai) → Бальчунишки
Бальчюс У. → Бальцо Устин?
Балюкас Казимир 2140; Кароль 48; Семен 2140; Фаддей Иосифович, valstietis 2458–58a; Балюкас
(Baliukas) или Балюнас (Baliūnas) Юльян 330а
Балюнас Иван Игнатьевич 1520; Игнат, valsčiaus viršaitis 2324; Игнатий Иванович 1522; Иосиф
Михайлович, valstietis 2460a; Каролина 47; Михаил 58, 59; Юлиян 262
Банджюлис Игнотас, kunigas 2174. – Dar → Бондзюлис
Баневич Иосиф, dvarininkas 262, 330а; Иосиф Антонович, bajoras 266; Станислав Иосифович 2461b
Банелис Амброзий 772; Иосиф 772; Семен 772; Станислав 772; Устин 772
Банис Адам 58, 59; Адам Иосифович 61; Анна 47; Антон, valstietis 1147; Викентий Сильвестрович, valstietis 2458; Иосиф 47, 2460a; Иосиф Викентьевич 872; Матвей Сильвестрович, valstietis 2458–
58a; Павел 47; Феликс Викентьевич 2458a; Франц 1545
Банковский Николай Иосифович, valstietis 760; Феофил Михайлович, pristavas 2339
Банюнас Иван Юрьевич, valstietis 2457–57a
Банявичюс → Баневич
Банялис → Банелис
Баран, Баранас Иван 1545; Иосиф 262; Франц 262; Ян 289
Баранаускас → Барановские
Бараникас Юзепас 40
Барановский ? 1437; seniūnas 1797; Адам 1809b ; Адам Адамович, 1863 m. sukilimo dalyvis 146; Адам
Адамович → Скапас Адам Адамович; Адам Иосифович, bajoras 748, 2145, 2458–58a; Александр
539; Анна Казимировна 872; Домицеля Людвиковна 420; Иван, valstietis 338; Иван Иванович, bajoras 1181; Иоанна Онуфриевна, bajorė 1181; Иосиф Викентьевич 61; Иосиф Яковлевич, valstietis 65–67; Казимир 262; Казимир Юльянович, dešimtininkas 18; Карл Юрьевич, bajoras 420,
2459–59a; Людвик Сымонович 420; Михаил Иванович 1520; Моника Людвиковна 420; Надежда
Ивановна, mokytoja 2399; Паулина (Гуцевич) 420; Уршуля Сымоновна 420; Франц 1809b; Францишка 770; Юлия → Сапковские; Юрий Лаврентьевич 420; Юрий Юрьевич 2461b; Юстын Людвикович 420
Бараны (Baronai, Subačiaus vlsč., dab. Subačiaus sen.) 494
Бараускас Н. П. → Боровский Наполеон Михайлович
Бараускис Юозас, valsčiaus viršaitis 2324
Барейшяй (Bareišiai) → Борейши
Баржус Иосиф Николаевич, valstietis 1468
Барзденис Доминик Юрьевич, valstietis 2461c
Барздо Адам 1540
Баркаускас Антанас, kunigas 2183. Dar → Барковский
Барклайне 384
Барковский Иван Игнатьевич, valstietis 489
Баркушки, Баркушкяй (Barkuškiai) → Борткушки
Баркштыне (Anykščių vlsč.) 2215
Барнишкис Константин 330а


Барольский Хаим-Ицык, miestietis 768–69
Барон Гецель 1261; Зельман-Хонель 626; Иохель 626, 797, 1228, 1261; Лейба 2152; Меер, miestietis
295, 756; Хонель 1261
Баронас Болесловас, kunigas 2187; Доминик 1545; Казимир Игнатьевич 61. – Žr. taip pat: Баран
Бароя Шора-Лея, miestietė 445
Барсен (Barsena) Адам, kunigas 1359
Барсов Владимир Иванович, mokytojas 2372
Барсукине (Barsukynė, Troškūnų vlsč.) 1184, 2219
Барташаускас → Бартошевский
Барткушки, Барккушкяй → Борткушки
Бартошевский Каетан, kunigas 287
Бартулис Матеуш 1577
Бартулис (Bartulis) → Подруя
Бартулис или Бурковица, Берковиче (Troškūnų vlsč.) 759, 2219
Бартулишки (Bartuliškis, Troškūnų vlsč.) 2219
Бартулишкис (Bartuliškis) → Бартулишки
Баршевский, Барщевский Бенедикт 330а; Бенедикт Яковлевич 260; Павел 262; Петр 330а
Бас Зелик, miestietis 517
Басан Лейба 2152
Басман Ицык, provizorius 1489; Лейба 756
Басс Абрам 626, 1261; Хаим-Зелик 1261
Батвинис 1437
Батурин Борис Николаевич, valsčiaus raštininkas 2337
Баты (Anykščių vlsč.) 284, 338, 696, 1406/6, 7, 18, 19, 22, 24, 25, 30, 31, 36, 38, 1406/17, 1410, 1411a–
1411b, 2200a
Баты-Побоче (Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 284, 512, 696–973 2215, 5785
Баубляй (Baubliai) → Боубле?
Баура Иван 55, 1540; Иосиф 55, 487, 1540; Устин 1540; Устин Викентьевич, dešimtininkas 19; Юозас, valsčiaus viršaitis 2332
Бауэр Александра, mokytoja 943; Клавдия Федоровна, mokytoja 2399
Бачковская Валерия 779
Бачкулис Доминик Казимирович 2129
Бачулис, Бачюлис ? valstietis 1584; Адам 262; Адам Юрьевич 2123; Александр 262; Казимир 262; Матеуш Михайлович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467
Баша Антон Иосифович, valstietis 759
Бебарзджяй (Bebarzdžiai) → Бобордзе
Бегаллович Иосиф, šventikas 1743
Бедровы, sentikiai 90; Авдоким Васильевич 420; Агафия 420; Анастасия 1540; Афемия Павловна 420; Василий 1540; Василий, dešimtininkas 19; Василий Карпович 1437; Данилло Потапович 420; Емельян 1540; Кузьма 1540; Мойсей 1540; Мойсей Авдокимович 420; Никита 1437; Парфен Карпович 1437; Потап 420; Степанида 420
Бежис Антанас, valsčiaus viršaitis 2336
Бейнаришки (Beinoriškės, Anykščių vlsč.) 2215
Бейнар, Бейнер А. 684; Абрам 1267; Аврам 686; Антон Матвеевич, valstietis 2461c; Гершон 686; И. 66; Иван Игнатьевич, крест. 274; Израиль 1268; Иоахим 266; Ицык 684; Липман-Абрам 686; Стефан, valstietis 338; Юрий, valstietis 738, 739, 740–42, 779, 1144; Юрий Егорович 274
Беинерович Иван Францишкович 420; Михаил Францишкович 420; Николай Францишкович 420; Юльян Францишкович 420
Бейноришкес (Beinoriškės) → Бейнаришки
Бейтман Вильгельм 674
Белевичи Андрей 532; Андрей Томашевич 16; Анна Ивановна, bajorė 748, 1406/9; Евгения Николаевна
1406/10; Лидия Николаевна 1406/13; Николай Фердинандович 1406/9
Белинский Антон, valstietis 382; Ануфрий-Алоизий Станиславович, bajoras 179
Белковщизна (Bielkaučizna arba Kalnuočiai, Kavarsko vlsč.) 16, 489, 772, 1392, 2217
Беллавин В. И. → Тихон
Белоглазовы Анна Александровна 1406/26–28; Варвара Данииловна 1406/32; Василий Даниилович
1406/27; Владимир Данилович 1406/30; Георгий Даниилович 1406/35; Даниил Евстафьевич
1406/26–28; Евстафий Иванович 1406/36; Евфимий Лаврентьевич 1406/17; Евфросиния
Афанасьевна 1406/17; Елена Евстафьевна → Яковлева Е. Е; Елена Никитична 1406/3; Илия


Даниилович 1406/39; Иван Даниилович 1406/29; Кирилл Лаврентьевич 1406/3; Леонтий Даниилович 1406/40; Мария Евстафьевна → Шарипова М. Е.; Матрена Данииловна 1406/37; Моисей Даниилович 1406/31; Павел Даниилович 1406/38; Пелагея Данииловна 1406/28; Петр Даниилович 1406/41; Трифон Даниилович 1406/34; Феодосий Кириллович 1406/3
Белова Акулина Ивановна 420; Анна Ивановна 420; Белов Иван Иванович 420; Белова Ирыния
Ивановна 420; Федосия 420
Белоглазов ? 1437; Авдокия Егоровна 420; Авдокия Ефимовна 420; Астафий Иванович 420; Афанасия
420; Влас Лаврентьевич 420; Гелиона Ефимовна 420; Даниил Евстафьевич 43; Данилло Ефимович
420; Ефим Лаврентьевич, valstietis 420, 2459; Кирилл Лаврентьевич 420; Макрыда Павловна
(Кублицкая) 420; Марфуша Ефимовна 420; Сынклиния Астафьевна 420
Белозорович Александр Иосифович, kunigas 1392
Белоцкий А. П., zemstvos viršininkas 1547
Бельжак 1437; Казимир 777
Бельскис Адольфас, kunigas 2174
Бельяшева Зинаида Георгиевна 1406/23
Белюны (Bieliūnai) 403
Белявский Александр Матвеевич 1406/14; Матвей Александрович, valsčiaus raštininkas 2331
Беляев, valstietis 792
Беляи, Беляевы Дорота, Елисавета Мартиновна, Катерина, Мартин Семенович, Матеуш, Мартинович, Семен, valstiečiai 332
Беляускас Юозапас, kunigas 1357, 2187
Бендаришки, Kavarsko vlsč. 1437; Kurklių vlsč. 485
Бендовский Михаил, vienuolyno naujokas 1412f
Бенедиктава (Benediktava) → Бенедиктово
Бенедиктово (Benediktava, Taujėnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219a
Беникис Яков 668
Бенцелиович Кальман 288
Бергман Гиполит Францевич 262; Пейсах 626
Береги 61
Береговский К. Н. → Кирилл
Березвечский Рождество-Богородицкий мужской монастырь 1751
Березин Николай Васильевич, valsčiaus raštininkas 2325
Березовы Николай Ефремович, mokytojas 43, 2357, 3447-18; Кондратий 1517; Платон Николаевич
1406/36; Сусанна Эдуардовна 43, 1406/36; Платон Николаевич 3447-19
Берелева, Берелиова ? 790; Бейла 289
Берелиович Янкель 790
Беренштейн Эбер 797
Берескин Кондратий Григорьевич, miestietis 2456a
Бержан (Beržonys, Svėdasų vlsč.) 2460
Бержанский Абрам Янкелевич, miestietis 2461c
Бержоры 1297
Берза Е. 756
Берзак Иосиф Андреевич 1406/36
Берзан Параскева Михайловна → Плеханова П. М.
Берзон Лейба 2408
Берк Шимель 1268
Берка Найман, narys miestiečių valdybos 2321
Беркман Сигизмунд Францович 1412b
Берко Абрам-Иосель 684; Зельман 686, 1267; Риса 684
Беркович Иосель-Мовша 809
Берковиче → Бартулис
Берлин Зельман, seniūnas miestiečių valdybos 2317; Рахим 808; Рахмель, seniūnas miestiečių valdybos
2317;
Берман Израиль 1262, 1264; Мовша 1267; П. 756; Рохель 758; Тауба, miestietė 768–69; Хая 757–58; Янкель Борухович, miestietis 2457a
Бернадишис Августин Станиславович 768; Гаспер 1511
Бернадский Павел Михайлович, viršininkas pašto 2410
Бернадынка (Bernardinka, Kavarsko vlsč., dab. Traupio sen.) 2217
Бернардинка (Bernardinka) → Бернадынка


Бернатавичюс К., kunigas 2182, 2186
Бернатанис, Бернатонис ? 262; Антоний Матеушевич 1535; Викентий 354; Иосиф Игнатьевич 1520; Мария 1535; Матвей Антонович 214, 768; Матеуш Матеушевич 1535; Матвей Юрьевич, bajoras
2456; Юрий 269; Юрий Матвеевич 214
Бернатасы Михаил, bajoras 2127; Каролина, valstietė 1679–80
Бернатович Ксаверий, valstietis 759, 2461a; Матвей Юрьевич, valstietis 2456a; Матеуш 262; Устин
Яковлевичи, valstietis 759, 2461a; Франц 262; Тересса 774
Бернатышки (Bernotiškiai, Taujėnų vlsč.) 1270
Берники (Troškūnų vlsč.) 2219
Бернштейн Лейба, žydų maldos valdybos narys 929
Бертманова 221
Бершан Сора, miestietė 768
Бессекерский ? 1437; Вероника Михайловна, bajorė 420, 770, 2459–59a; Генрих 747; Генрих Устинович
420; Зофия Генриховна 420; Матыльда Генриховна 420; Юлиан Генрихович, patarėjas 770; Юстын
Генрихович 420
Бете 289
Бетигола, Бетыгола → Ветигола
Бецнер Изрель 1267
Бече-Каролиново (Karalinava) → Каролиново
Бечерники (Bečerninkai, Raguvos vlsč., dab. Troškūnų sen.) 268–69, 282, 691, 734–36, 738, 739, 740–44,
745–46, 1080, 1810а, 2219a
Бечернинкай (Bečerninkai) → Бечерники Бжозувка (Bžozuvka) → Бржозувка Бигайли (Bygailiai, Subačiaus vlsč.) 1186
Биейки (Alantos vlsč.) 770, 2461b, Биейки (Bijeikiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 1807, 1826, 2215
Биейкяй (Bijeikiai) → Биейки
Бизня Владимир Сигизмундович, mokytojas 2388
Бикаускас → Быковский
Бикели 228
Бикин Бенедикт Семенович 2131; Устин Иосифович, valstietis 760, 2147, 2461a
Бикунай (Bikūnai) → Бикуны
Бикуны (Bikūnai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 256, 266, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–
97, 1809, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Бикушки, Судейки (Bikuškis, dab. Utenos savivaldybė) 732, 1273
Бикушкис (Bikuškis) → Бикушки
Биликович Виктория Викентьевна, bajorė 2461a; Виктория Михайловна, bajorė 2461
Билима-Пастернаков Филипп-Мартын Филиппович, pristavas 2338–39
Билиотас Адам 772
Билюнас Ионас 1180; Карл Францевич 41; Михаил Иосифович 41; Михаил Фадеевич 228
Билявичене Ю. → Белевичева Анна Ивановна
Билявичюс Фортунатас, kunigas 2190
Билякевичева Юзефа 747
Бимбай (Bimbai) → Бимбы
Бимбо И. А. → Юхневич-Бимбо Иван Антонович; Мартин 1540
Бимбы (Bimbai, Kurklių vlsč., dab. Anykščių sen.) 19, 1540, 1827
Бин Зельда, miestietė 768; Люрий 255
Биндер 807; Давид 505; Израиль 2408; Ицык 45; Ицик-Берк 802; Мовша, miestietis 756, 768–69; Сора
Ривка 505; Хана, miestietė 768; Янкель 800
Биндман Гирш 1258, 1259
Бинкис Бенедикт 1694; Гаспар, valsčiaus viršaitis 2336
Бирбалис Степан Иванович, valstietis 759
Бирбилас, seniūnas 1802 ; Иван 1694; Иван Иосифович 2129
Биргер Гирша 733
Биржанская Михаила-Архангельская церковь 3447-12
Биржис Михаил Викентьевич, valstietis 256
Биржишкис Александр Павлович, valstietis 759
Бирон Иосиф Францевич 260, 330а; Казимир, valstietis 1624; Мовша 1262
Бирутавичюс Винцентас, kunigas 2186
Бирутис Станислав Иванович, dešimtininkas 19; Теофиля 1540


Бистромы, Быстрамы Валерия, draugijos vicepirmininkė 487; Владислав 56; Владислав Владиславович, bajoras 485; Казимир, draugijos vicepirmininkas 56, 1232; Казимир Владиславович 486, 1272; Казимир Станиславович, bajoras, draugijos pirmininkas 485; Карл Карлович 2310; Михалина Казимировна, bajorė 420a, 2459–59a
Битагола (Andrioniškio vlsč.) 1810а
Битайтис (Bitaitis) → Битайци
Битайци, Битайце (Bitaitis, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 760, 2219a
Битаутас, Битовт Фелиционас, kunigas 1355, 2188
Бичаны (Bičionys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 266, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97,
1406/41, 2124, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Бичионис (Bičionys) → Бичаны
Блавдзевич Адам Карпович 748; К. К. 145; Казимир, valstietis 256; Мечислав-Луциан Адамович, patarėjas 144, 146, 748, 2457–57a
Блавдзис Казимир 351, 777
Благодарев Емельян, urėdas 2345
Блажевич Иосиф Антонович 2131; Петр Михайлович, kunigas 60, 61
Бладзевич М. А. → Блавдзевич М. А.
Блажис Иван Казимирович 260; Иван Юрьевич 330а; Казимир, valstietis 262, 338; Казимир Якубович
330а; Семен 262; Семен Устинович 260; Юрий 262, 330а
«Блайвибе», общество (Lietuvių katalikų blaivybės draugija). Добейкское отделение 47, 2163, 2165.
Коварское отделение 32, 52, 2163. Курклевское отделение 55, 2165. Оникштынское отделение 34,
41, 2163, 2165. Погирское отделение 2165. Свядосцкое отделение 61, 2163, 2165. Трашкунское отделение 32, 69, 2163
Блауздис Антон Станиславович 220, 228; Иван Егорович 220, 228; Иосиф Антонович 220, 228; Казимир Адамович 220, 228; Мартин Егорович 220, 228; Матеуш Адамович 220, 228; Семен
Дементьевич 220; Блауздис Семен Доминикович 228. – Dar → Блавдзис
Блашкевич Викентий 312; Винцент 263; Тадеуш 312; Ф. 263
Блехак Лейзер 733
Блехер Юдель-Меер 513
Блинструб Франц Владисловович, valsčiaus raštininkas 2337
Блюваны (Bliuvonys, Kurklių vlsč., dab. Anykščių sen.) 19, 1437, 1540, 1828
Блювонис (Bliuvonys) → Блюваны
Блюкис Михаил Иванович, valstietis 2458c
Блюмштейн Мовша, pirklys 768
Бобелис Петр 288
Бобкевич Владислав Матвеевич, gydytojas 1394
Бобкис Доминикас, valsčiaus raštininkas 2325
Бобордзе (Bebarzdžiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 1829
Бобровскиe Василий Павлович 1406/22; Дмитрий, urėdas 2344, 2347; Павел Петрович, valsčiaus raštininkas 2333; София Павловна 1406/10
Бобруйск 845
Бобрунцы (Bebrūnai, Kavarsko vlsč.) 18, 23, 52, 772, 1392, 1482, 2458b
Бобялис П. → Бобелис Петр
Богачунас Антон Людвикович, dešimtininkas 18, 1421; Иван 2458; Константин Иоакимович 23
Богвилова Винцента Сигизмундова, bajorė 2456a
Богдан, Богданас Адам, valstietis 262, 380; Антон 262; Владислав 532; Владислав Устинович, dešimtininkas 20; Иван, valstietis 254, 256, 380; Иосиф, valstietis 380; Иосиф Казимирович 256, 266; Казимир, valstietis 221, 256; Марьяна 1540; Матвей Иванович, valstietis 489; Матеуш, valstietis 338; Петр, valstietis 338; Сымон 266
Богданов, Богданова Анатолий Ксенофонтович 1406/41; Ольга Феодоровна → Нездачина-Богданова
Ольга Федоровна
Богданович ? 738; Адам Карлович, bajoras 1120; Александр Юльянович 1520; Антон 1294, 1314; Ельжбетта 420; Иван Людвикович 420; Иосиф Иосифович 260; Казимир 262; Казимир Егорович
260; Михаил 262; Михаил Иосифович, bajoras 2456–56a; Устин 412; Юрий Иосифович, valstietis
740, 746, 1662, 2460
Богдошенко Адам, valstietis 256, 338; Антон, valstietis 255–56, 338; Доминик, valstietis 255–56; Иосиф, valstietis 255–56, 338; Казимир, valstietis 256
Богомоловы Григорий Терентьевич 1406/37; М. Николаевна 1406/37
Богрышки → Кузьмишки-Богрышки


Богужис Тадеуш, valstietis 1113
Божерянова Прасковья Николаевна, bajorė 748, 2460a
Божинская-Божко Тамара Корниловна 748
Бойко Иван 775; Матеуш 773
Болейшик Августин Иосифович 758
Болейшис Сильвестр, valstietis 318a, 322, 738, 739, 742
Болейшо? bajoras 403; Наркиз Александрович, pristavas 2338
Болотников Андрей, urėdas 2342
Болтушникова, valstietė 734–35
Больникское сельское общество 238, 279
Больнички 735
Больцевич, bajoras 736
Больцо Устин, valstietis 738–740
Больши-Добуже → Добуже Большие
Бондзюлис Игнатий Павлович, kunigas, draugijos kasininkas 41
Бонки Антон 1059; Викентий 1694; Францишка 1059
Бонус Август 420; Иоганна 420; Марьянна Якубовна 420
Борвейне, Боровайне (Debeikių vlsč.) 748, 2458–58a
Борейши, Борейше (Bareišiai, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 221, 284, 2219a; Борейши I 260,
262, 270–72, 783, 1520, 1534 ; Борейши II 260, 262, 270–72, 783, 1534
Борисевич Елизавета Николаевна, akušerė 1394; Иосиф Бонифациевич, felčeris 1394, 2422
Борисов (Минская губ.) 845
Боричевская-Гаврилова Анастасия Федоровна, mokytoja 840, 846, 992, 2368, 2399, 2407; Боричевский
Андрей, mokytojas 910
Боричко Евдокия Максимовна 1406/31
Борковский Викентий 1540; Иван 1540; Игнатий 1540, 1540; Иосиф Константинович, valstietis 759; Константин Казимирович 214; Францишка Иосифовна, bajorė 2456
Борколь Песа 757
Боркон Лейба, miestietis 768
Боркум Ф. 756; Шимель, miestietis 768; Эльяш-Шимель 30, 45, 46
Боркун 807; Ельяш-Шимель 802
Боровайне → Борвейне
Боровиик Владимир Павлович 1406/32; Зинаида Павловна 1406/29; Игнатий Росианович 43; Павел
Иванович, mokytojas 951, 2357
Боровский Антон, крест. 274; Вацлав Францишкович 420; Гаспер 262; Гертруда 420; Иосиф 1545; Казимир 262; Людвик Францишкович 420; Марцин 412; Матеуш 262; Наполеон Михайлович, bajoras
2458b–58c; Петр, valstietis 274, 338; Франц Матеушевич 1533; Францишек Викентьевич 420; Юзефа
Францишковна 420; Ян Томашевич 412
Боровщизна (Kavarsko vlsč.) 16, 380, 489
Бороновский Иван Гасперович, valstietis 2456
Борткевич Ероним Иосифович, pristavas 2340; Гонората Франциевна 748; Констанция Фадеевна →
Реутты
Борткушки 318a, 740
Борткевич Рупертас Аполонас, kunigas 2180; Степан Иванович 409
Бортковские Александр, Франц, Кароль, Степан 409
Борткушки (Barkuškiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 322, 738, 739, 741–42, 2127, 2216, 5785
Борувка → Заблоцы
Борунели 1270
Боруновы Анна Фоминична 1406/23; Екатерина Фоминична → Гробова Е. Ф.; Иван Фомич 1406/20; Ирина Фомична 1406/25; Мария Адамовна 1406/25, 28; Пелагея Фоминична 1406/29; Пелагия
Федотовна 1406/7; Пелагия Феодоровна 1406/11; Петр Ф. 1406/30; София Фоминична 1406/9;
Фекла Фоминична 1406/28; Феодор Фомич 1406/15; Фома Яковлевич 1406/25, 27, 28; Яков
Иоакимович 1406/16; Яков Фомич 1406/8
Борунский Покровский монастырь 1741
Борусевич Викентий Габриелович 420; Иосиф Викентьевич 420; Марьянна (Шарбская) 420
Борухович Янкель 1399
Борчева Ольга Щ. 1406/14
Борщевскиe Константин Игнатьевич, zemstvos viršininkas 2314; Мария Онисимовна 1406/16; Павел
Матеушевич 1533; Петр 262, 1062; Петр Павлович 1520


Борщишки 770
Ботвинки Александр и Петр 748
Ботоммы, bajorai 332
Ботхаум Павел 1453
Боубле (Baubliai?) 338
Бояришки (Bajoriškiai, Troškūnų vlsč.) 759, 770, 1062, 2122, 2461a
Бояры (Bajorai, Alantos vlsč.) 60, 61, 1394, 1830–33, 2127
Брадаускас → Бродовский
Бражевич Аницет 330; Гиполит 262; Грациян 262; Мартин Иванович 260; Семен 262
Бражинскас К. П. → Бржезинский Константин Петрович
Бражинский Семен, valstietis 274, 338
Бражишкяй (Bražiškiai) → Брожишки
Бражунас, Бражюнас Адам 1522; Александр 1545; Викентий 262; Марцелин Иосифович, valstietis 2460; Марьяна 756; Михаил, miestiečių valdybos seniūnas 1107, 2320; Михаил Иосифович, valstietis 2460a
Бражыс Марьянна Антоновна → Шыдловские
Бразайтис Юозас Марцианович, gydytojas 44, 753, 1392, 2428, 2429, 2440
Бразг Мовша 926
Бразги (Brazgiai), Бразгяй, Брезге → Брезги
Бразджионис Игнотас, kunigas 2172
Бразис Семен 1577; Франц 1577
Бракнис Франциска Игнатьевна 61
Бранишкис (Braniškis) → Бронишки
Братковский Болеслав Владислав Петрович, bajoras 1181; Викентий Петрович 420; Гелена
Фаустиновна 420; Иван Петрович 420; Каролина Петровна 420; Петр Людвикович 420
Брауда Абель, pirklys 382
Брауде Янкель 742–44
Брафман Ицык 686; Ревека 684; Фрида 684
Бревинские Сильвестр Фаддеевич, miestietis 2461–61a; Юлия Юрьевна, miestietė 2461a
Бредине (Briedynė) → Бредыне
Бредыне (Briedynė, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219a
Брезги, Бразги, Брезге (Brazgiai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 81а, 419, 1002, 1183, 1807, 1834,
2124, 2219a, 2461b–61c
Бренез Ельяш 626
Бренер Ельяш 1261; Зельман 810; Ицык 626, 1261
Брещинский ? 1437; Василий Антонович 747
Бржезинский Константин Петрович 1108; Матеуш 262
Бржескиe Антоний Габриелович 420; Иосиф, bajoras 1468; Иосиф Исакиевич 1412e; Люциан
Игнатьевич, miestietis 748, 2461–61a; Симеон Иосифович 1412e; Уршуля Гернимовна (Колышко)
420; Францишек Антонович 420; Юлиана Викентьевна 1412e
Бржозовский ? 266; Богдан Густавович, bajoras 1181; Густав Антонович 748, 2282, 2457–57a
Бржeзувка (Bžozuvka, Debeikių vlsč.) 2458–58a
Бржостовский, bajoras 398
Брзежовская А. И. 199
Брзозаускас Б. Г. → Бржозовский Богдан Густавович
Бригоцкий Антон 778
Бродовский Иероним Иванович, bajoras 330
Бродские Екатерина Иосифовна 1412b; Иван Иосифович 1412b; Иосиф Иосифович 1412b; Иосиф
Исакиевич 1412b; Мария Иосифовна 1412b; Пелагея Иосифовна 1412b
Брожишки, Бражишки (Bražiškiai, Troškūnų vlsč.) 748, 798, 2461a
Брозовка (Kavarsko vlsč.) 2458b
Бройн Хаим Лейба 1262
Брокар Иосиф 626
Брокарт Людвик, miestiečių valdybos seniūnas 920, 2318
Брокерт Иосиф 623
Бронислава (Bronislava) → Брониславово
Брониславово (Bronislava, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 485, 2219a
Брониш И. С. 185; Леопольд 1237
Бронишки (Braniškis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a


Бружасы Адам 1540; Иван 1540; Карл 1540; Марьяна Станиславовна → Филиппович М. С.; Михаил
1540; Юрий 1540
Бружыс Марьянна Антоновна → Шыдловские
Бруналас Адам 777
Бубинас Адам 1577
Бублевска Схоластика, bajorė 262
Бублис Иван 756; Ульян 1545; Юозапас, kunigas 2174
Бугайлишки (Bugailiškiai) 368, 717
Бугайлишкис (Bugailiškis) Антон 262, 330а; Антоний Семенович 260; Иван 262; Иван Семенович 260; Иосиф 262; Петр 783
Бугайлишкяй (Bugailiškiai) → Бугайлишки
Бугенис Иван 1540; С. 1540; Тадеуш 1540
Бугенишки (Bugeniškis, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 83, 1807, 2219a
Бугенишкис (Bugeniškis) → Бугенишки
Буда, Буды (Būdos, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 316, 771, 2219a
Будвишки или Дублин (Budviškiai, Debeikių vlsč.) 748, 2458–58a
Будвишкяй (Budviškiai) → Будвишки
Буденас Викентий, valstietis 411; Тадеуш 411; Фадей Августинович, valstietis 411
Буденова Викентия 411
Будкишки → Буткишки
Будник Якуб 778
Будниковы Елена Петровна 43; Яков Георгиевич, stačiatikių vienuolyno vyresnysis 38, 43, 2199, 3447-19
Будос (Būdos) → Буда
Будревич bajoras 357; Аницетий Францевич 1522; Егор Иосифович 260; Константин 262; Константин
Адамович, valstietis 2456a; Матвей 221, 262; Матвей Матвеевич 260; Петр 221; Петр Иосифович 260,
262; Юрий 262
Будрейка Антанас, valsčiaus viršaitis 2334
Будрейка → taip pat: Будрейко
Будрейки 732
Будрейко Александр Игнатьевич, valstietis 2460–60a; Антон 790, 1545; Антон Киприанович, valstietis
24–2458a; Антоний Иванович 61; Викентий 1545; Иван 322, 1423, 1545; Иван Фомич, valstietis
2458a; Иосиф 60, 1545; Иосиф Антонович 61; Иосиф Киприанович, valstietis 2458; Иосиф Петрович 1533; Казимир Иосифович, valstietis 2458a; Константин 1545; Михаил Устинович, valstietis 2458a; Рафаил Юльянович, valstietis 2456–56a; Ремигиюш 1545; Циприян 1545; Юрий Юльянович, valstietis 2460a
Будрис Игнатий 269; Игнатий Семенович 268; Иосиф 691; Николай 269
Будры, Будри (Budriai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 19–21, 23, 1392, 1406/11, 1835; Будры I
772; Будры II 772
Будряй (Budriai) → Будры
Будрянский магазин 533
Буды → Буда
Буйвид Иван Иосифович 61
Буйвидай (Buivydai) → Буйвиды
Буйвиды (Buivydai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 266, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97,
2215, 2219a, 2442a, 2442c, 2461d
Буйко Антонина, bajorė 2458c; Константин Игнатьевич, bajoras 2459–59a; Луиза 2408; Фаддей
Константинович 2126
Буйков ? 1232, 1437; К. Н., Л. Н., Ф. Н. 157; Людвика 748; Сузанна, Константин, Петр и Софья 748
Буйокас Казимерас, veterinarijos felčeris 2438
Букас Александр 411; Емельян Мартинович 411; Иосиф 411; Франц Антонович, valstietis 411
Букасов Юлиян 262
Букшо Александр Карлович 2459a; Онуфрий 56; Юлия Онуфриевна, bajorė 747, 2459–59a
Булат, Булатас Агафия Тимофеевна 1406/1, 3; Андрей, valstietis 338; Анна Ивановна 1406/1; Антоний, valstietis 256; Балтромей, valstietis 338; Иван, valstietis 256, 338; Иван Иванович 1406/3; Иван
Матвеевич 1406/1, 3; Игнатий, valstietis 254, 338; Иосиф, valstietis 254, 256, 338, 769; Иосиф
Казимирович, valstietis 768, 1540; Пелагия Петровна 1406/12; Устин, valstietis 338; Юрий
Игнатьевич 1520
Булатов, Kauno miestietis 735–36, 738, 740–42; Иосиф Егорович, miestietis 322, 745
Булота И. К. → Булат Иосиф Казимирович


Бульбенок Зиновий 1533; Лукьян Иванович 514; Савелий 1517; Савелий 1533
Бунакова София, mokytoja 815, 2399
Буракас Флориан Казимирович, valstietis 759
Бурба Иосиф 322; Юозас, mokytojas 2397, 2407
Бурба → taip pat: Бурбо
Бурбекли, Бурбекле (Burbekliai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 511, 749, 770, 1081, 1183, 1364,
1517, 2124, 2219a, 2456–56a, 5785
Бурбекляй (Burbekliai) → Бурбекли
Бурбишки (Burbiškis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 82, 292, 340–41, 748, 1245, 1468, 1478а, 1836,
2124, 2215, 2219а, 2457–57a
Бурбишкис (Burbiškis) → Бурбишки
Бурбо Варфоломей Доминикович, valstietis 2460a; И., draugijos sekretorius 69; Иосиф, mokytojas 322,
840, 845, 846; Сильвестр, valstietis 318a
Бурбулис Анна 779; Иосиф Мартынович, valstietis 760; Каэтан, dimisijos unter-karininkas 1676
Бурзенас Мария Михайловна → Петровская М. М. Буриа (Buria) → Буры
Буричко Агрипина Антоновна 1406/29; Адам Петрович 1406/2, 3; Антон Адамович 1406/28; Вера
Антоновна 1406/38; Владимир Ант. 1406/36; Евдокия Максимовна 1406/2; Евфросиния А. 1406/39; Елена Адамовна → Рутковская Е. А.; Любовь Антоновна 1406/41; Мария Адамовна → Сорокина М. А.; Мария Викентьевна 1406/28; Надежда Антоновна 1406/24; Ольга Антоновна 1406/34, 35; Павел Адамович 1406/5, 28; Пелагия Антоновна 1406/32; Петр Адамович 1406/2; Петр Антонович
1406/40
Бурковица → Бартулис
Бурковский Иван Степанович, valstietis 760; Юлиян Антонович, bajoras 2456–56a
Буркшова 1437
Бурмакин Алексей Лаврентьевич, mokytojas 943–44; Димитрий, mokytojas 2355
Бурнейкис, Бурнейко Александр 772; Александра Петровна 420; Антон 772; Викентий 55, 437, 772; Викентия Казимировна 16; Иван 772; Иосиф 772; Иосиф Карлович, dešimtininkas 20; Иосиф
Петрович 420; Степан 772; Томас 1247; Юлияна Петровна 420; Юрий Августинович 2459a; Юстин
Петрович 420
Бурокас Станисловас, mokytojas 2375
Бурокас → taip pat: Буракас
Буры (Buria, Kurklių vlsč., dab. Kurklių ir Kavarsko sen.) 485, 770, 2124, 2218, 2219a, 2459–59a, 5785; Буры (Kavarsko vlsč.) 1437, 2127
Бурый Иосиф Рафаилович, bajoras 748
Бурньянов Петр, vienuolyno naujokas 1412/12
Бутавичюс Винцентас, kunigas 2191
Бутвид Бенедикт М. 412; Гаспер 412; Доминик 412; Иосиф 412; Станислав 412; Томаш 412; Юозапас, kunigas 2190
Бутейки (Buteikiai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 1540, 2218
Бутейкяй (Buteikiai) → Бутейки
Бутенай (Būtėnai) → Буцяны
Бутенас Франц Степанович 264
Бутены → Буцяны
Бутерлевич Казимир Семенович 770
Буткевичи Агнешка Михайловна (Жагель) 420; Антон 262; Константин Иосифович 420; Рахеля
Иосифовна 420; Фортунат 1694
Буткишки (Butkiškis, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 221, 262, 270–72, 693, 768, 783, 1082,
1534, 1810а, 2214
Буткишкис (Butkiškis) → Буткишки
Буткунай (Butkūnai) → Буткуны
Буткуны (Butkūnai, Kurklių vlsč.) 1540, 2218
Буткуны → Пелише
Буткус Августин 778; Агнешка 412; Адам 778; Андрей 778; Антон 778; Антон Михайлович, dešimtininkas 18; Викентий 774, 778; Иван 776, 778; Иосиф 776; Иосиф Доминикович 212; Казимир 776; Казимир Антонович, dešimtininkas 21; Константин 778; Миколас, bajoras, valsčiaus raštininkas 2325, 2337, 1082; Михаил 412; Регина 778; Юрий 778


Бутлер Викентий, bajoras 1006; Иван Викентьевич, bajoras, patarėjas 748, 1041, 2282, 2458b–58c,
2461b; Лаврентий Андреевич, bajoras 284; Ф. В. 96, 128; Федор Андреевич 748; Федор
Федорович, bajoras 95; Эрнест Федорович 748
Бутманишки (Anykščių vlsč.) 2215
Бутяны (Butėnai) → Буцяны
Бутярлявичюс К. С. → Бутерлевич Казимир Семенович
Буцянское народное училище 838
Быковский Антон Станиславович 228
Буцяны, Бутены, Бутяны (Būtėnai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 24, 61, 1394, 1837, 2219a, 2462
Бученишки 83
Бучинскас Иозефата 351; Петронеля Антоновна 1511; Яков 351
Буякас Михаил Андреевич 351
Быковский Антон Станиславович 220
Бялозаревичюс Александрас, kunigas 52, 53, 488, 1288, 2180
Бялозоришки 403
Бялозоров Антон 50
Бялякявичене Ю. → Билякевичева Юзефа
Бяржонис (Beržonys) → Бержан Бярнатавичюс → Бернатович Бярнатонис → Бернатонис Бярнотас, Бярнотене → Бернатасы
Бярнотишкяй (Bernotiškiai) → Бернатышки
Бярсянис Адомас, kunigas 2194, 2177

Вагилка (Vagilka, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 403, 2124, 2219
Вагоскин → Платон
Вадактай (Vadaktai) 1309
Вадокляй (Vadokliai) → Водакли
Ваешяй (Vajėšiai) → Вояше
Важделес, Важдели (Važdėlės) → Вождели
Вазгели (Vosgėliai) → Возгеле
Вайгушка Кароль 269
Вайнбрен Лейзер 1262; Янкель 1262
Вайнер Берко 924; Зельман 1261; Лейба-Мортфель 686; Мовша 1261; Орель 1261; Шахно 1261
Вайвадишкяй (Vaivadiškiai) → Войводишки
Вайвяришкяй (Vaiveriškiai) → Войверишки
Вайгинис Августин 412; Винцент 412; Игнатий 412
Вайдакавичюс → Войдакович
Вайдланцы → Войдланцы
Вайдлонис (Vaidlonys) → Войдланцы
Вайешяй (Vajėšiai) → Вояше
Вайжгантас (Vaižgantas), Тумас Юозас 1197а
Вайн Абрам-Хаим 626
Вайнанис Станислав Семенович, dešimtininkas 21
Вайнаускас Домининкас, kunigas 2186
Вайнберг Фрейда 757
Вайнер Берко, miestietis 626, 1188; К. 810; Нафтель, miestietis 1188; Шахно 626
Вайнерштейн Мовша-Шлиома 1264
Вайник Овсей 626
Вайнилавичюс → Войнилович Вайнишкяй (Vainiškiai) → Войнишки Вайнштейн Арон-Давид 686
Вайнюнай (Vainiūnai) → Войнюны Вайсютишкис (Vaisiutiškis) → Войшутышки Вайтанис Игнатий Михайлович 16
Вайтекунас Адам Иосифович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иосиф 262, 330а, 726
Вайтекунас → taip pat: Войтекунас
Вайткунай (Vaitkūnai) → Войткуны
Вайткунас Балтромей 532; И. → Войткунас Иосиф


Вайткушкис (Vaitkuškis) → Войткушки
Вайткявичюс Пранцишкус, valsčiaus viršaitis 2336
Вайткявичюс → taip pat: Войткевичи
Вайтонис → Вайтанис, Войтанис Вайтутишкяй (Vaitutiškiai) → Войтутышки Вайчкунас И. → Войтскунас Иосиф Вайчулис Кароль 269
Вайчюконис И. В. → Войчуканис Иван Викентьевич
Вайчюлис Адомас, valsčiaus viršaitis 2336; Клементий Карлович 2131. – Žr. taip pat: Войчулис Казимир
Вайчюлишкяй (Vaičiuliškiai) → Войцюлишки Вайчюнас Иосиф, valstietis 1694. Dar → Войчунас Вайчюс Юозапас, kunigas 2194
Вайцякаускас → Войцеховский
Вайшвила Ионас 1534
Вайшвила → taip pat: Войшвилло
Вайшвилишкяй (Vaišviliškiai) → Войшвилишки Вайшнюнай (Vaišniūnai) → Войшнюны Валавичюс А. → Волович Антон
Валандишкяй (Valandiškiai) → Волундышки
Валашинскас Юргис, kunigas 2191. – Dar → Волошинский
Валейко Андрей 1540; Евва 779; Иван 262; Иван Андреевич 16; Иосиф 1540; Казимир 1540
Валентас Антанас, kunigas 2180
Валентиновичи Мариянна Иосифовна, bajorė 2456; Мариянна Карловна, bajorė 2456a; Марцелия 747; Онуфрий 411; Якоб 1270
Валериановка (Valerijanava, Debeikių vlsč.) 2216
Валериянава (Valerijanava) → Валериановка
Валерштейн Мовша-Шлиома, miestietis 30, 46; Сора, miestietė 756–58, 768–69
Валечкай (Valečkai) → Валечки
Валечки (Valečkai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų vlsč.) 214, 2214
Валинишкис 262; Сильвестр Фадеевич 260
Валионис → Валянис
Валис Юрий 878
Валицкий Амбросий 269
Валки (Troškūnų vlsč.) 2219
Валнасала, Вольносело 265
Валуев Василий Платонович 1406/10
Валунге, Валунги 322
Валундишкяй (Valundiškiai) → Валундышки
Валундышки, Волундышки (Valundiškiai, Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, , 284, 331, 337–38, 696–97,
2215, 2442a, 2442c, 2461d
Валуцкий Игнатий 23
Валуцкис → Волуцкий Валчкус → Вольцкус Валчюнас → Волчунас
Вальдман Зельман 684; Лейб 686; Носель 684; Хаит-Ицык 684
Вальсон Носель 686
Валюканис, Валюконис Адам Иванович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Аницетий 783; Антон, valstietis
338; Антон Иванович, valstietis 337; Балтромей Станиславович 1522; Гаспер Иванович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иван, valstietis 274, 338, 790; Иван Иванович 262; Иосиф, valstietis 256, 262,
338; Иосиф Антонович 260; Иосиф Фелициянович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Петр Иванович
262; Петр Мартинович, draugijos valdybos narys 41; Сигизмунд, bajoras 1173; Станислав 262; Юрий, valstietis 256, 338; Яков Антонович 260
Валюнас Игнас, valsčiaus viršaitis 2324
Валючка Игнатий Антонович 1232
Валянис, laisvasis žmogus 147
Валяуго Константин Матеушевич 1520
Ванагай (Vanagai) → Ванаги
Ванагас Адам, dvarininkas 691; Адам Викентьевич, valstietis 485; Адам Томашевич 30, 56, 486; Антон
351; Ержий 289; Иван, valstietis 50, 338, 779, 1186; Иван Казимирович, dešimtininkas 18; Казимир,


valstietis 262, 1545, 2460a; Казимир Юрьевич 260; Людвик, valstietis 1065; Людвика Иосифовна
1520; Матеуш, valstietis 254, 256, 338; Пятрас, kunigas 2180; Устин, valstietis 274; Юльяна
Иосифовна 1520; Юрий, valstietis 338; Юрий Матвеевич, valstietis 274; Юрий Юрьевич, valstietis
2460a
Ванаги (Vanagai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 1809b, 1838, 2219a
Ванаускас Д. И. → Вановский Доминик Иванович
Вангалис Юозапас, kunigas 2183
Вандерман Фишель 1262; Шиома 1262
Вановский Доминик Иванович 2460a
Вансавичюс → Вонсович
Ванькович Иван 262
Ваняуга Станислав 778
Варгуле (Varguliai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 1809b, 1839, 2219a
Варгуляй (Varguliai) → Варгуле
Вардзюкевич Иосиф Рафаилович 758, 1232; Михаил Рафаилович, bajoras 1181
Варейки (Vareikiai) 338
Варенцов Василий Кесариевич, mokytojas 2368
Варкульце 212, 412–13
Варнарейстис 500
Варнас Адам 775; Бартоломей 412; Варвара 771; Винцент 412; Габриель Иосифович 412; Иван 775; Иван Иванович 212; Иван Матеушевич, dešimtininkas 18; Иоахим Матвеевич 212; Иосиф 775; Иосиф Иванович, dešimtininkas 19; Казимир 412; Матеуш Балтромеевич 412; Матеуш Варфоломеевич 212; Михаил 412; Семен 412
Варнасалис (Varnasalis) 2127
Варнела Доминик 262
Варнеле, Варнели (Varneliai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 52, 486, 773, 1840, 2217
Варнельский магазин 791
Варнишки, Ворнишки (Varniškiai, Kurklių vlsč., dab. Debeikių sen.) 212, 412–13, 1270, 1809, 2218
Варнишки → Поезерцы
Варнишкяй (Varniškiai) → Варнишки
Варнялишкис (Varneliškis), Варнялишкяй (Varneliškiai) → Ворнелишки
Варняляй (Varneliai) → Смирделка
Варуни (Andrioniškio vlsč.) 2456a
Варфоломей, vienuolyno vyresnysis 1412/20, 2202
Варшавка (Varšauka, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Варшаука (Varšauka) → Варшавка
Василевские Агата 420; Александр Петрович 420; Алексей Романович 260; Анна Ивановна 420; Анна
Петровна 420; Василий Григорьевич 1406/39; Григорий Димитриевич 1406/6; Д. П., mokytojas
2402; Димитрий 1406/8; Димитрий Алексеевич 1406/1, 2; Евгения Алексеевна 1406/7; Евфросиния Лукиановна 1406/8; Константина Матвеевна 1406/31; Ксения Ивановна 1406/1, 2, 8;
Мария Дмитриeвна 1406/8; Михаил Петрович 420; Параскева Варлаамовна 1406/1; Петр
Иванович 420; Петр Матвеевич 1406/36; Стефан Димитриевич 1406/2; Яков Митрофанович
1406/9
Василенко Евгения Владиславлевна 1406/11; Михаил Адамович, valsčiaus raštininkas 1406/11 2331
Василенок Михаил Адамович, mokytojas 2357; Ольга Михайловна 1406/17
Василишки (Vasyliškis, Debeikių vlsč.) 2216
Васильев, Васильева Алексей 221; Анна Фоминична 1406/11, 39; Григорий Васильевич 1406/39; Дросида Александровна, mokytoja 990, 2393, 2407; Иван 411; Иосиф Васильевич 1406/40; Павел,
urėdas 2346; Пелагея Петровна 1406/40
Васильевское сельское общество 514, 1520, 1522
Васильковые, sentikiai 164; Егор Григоревич, miestietis 1809b
Василькявичюс Казимерас, kunigas 2197
Вашкевич Адам Сымонович 420; Анеля 420; Викентий, bajoras 221; Дорота Матеушевна 420; Иван
1540; Иван Матеушевич 420; Карл Венедиктович, pristavas 2339; Катерына Фраццишевна 420; Мартин Матеушевич 420; Марьянна 420; Матеуш Сымонович 420; Петр Матеушевич 420; Францишек Сымонович 420; Эва (Новицкая); Юлиянна Матеушевна (Вильдзюны) 420
Вашкявичюс Ионас, provizorius 1491, 1497, 2432, 2435–36; Пранцишкус, kunigas 2197
Вашоканис Антон 255
Вашуокенай (Vašuokėnai) → Вошокяны


Вая (Vaja) → Вое
Веблаускас Игнотас, kunigas 2174, 2197
Вебра, Вебро Адам, valstietis 740; Адам Иосифович, valstietis 382; Антон Иосифович, valstietis 2458b; Иосиф 779; Матеуш Антонович, dešimtininkas 19; Михаил Иосифович, valstietis 2458b; Станислав,
dešimtininkas 20, 779; Ульян 779; Феликс 779; Эмилия 779
Вегелис Иван, valstietis 2458a
Вегелло Петр Иванович, valstietis 2458
Ведего Томаш, valstietis 338
Ведейко Иван 262; Иосиф 262; Фабиян Антонович 514
Веелишки → Веялишки
Вежа (Anykščių vlsč.) 2215
Вежеле 212, 412
Вежис Казимир, draugijos sekretorius 55, 776; Матвей 55, 437; Матвей Викентьевич, valstietis 759,
2461a; Миколас, kunigas 2186; Тадеуш 776; Уршуля 55, 437; Юргис 55; Вежис Юрий 437
Вейдланы, Вейдланцы → Войдланцы
Вейнгартен Николай Александрович, gydytojas 2420
Вейнциер Людвик, mokytojas 910
Вейсенгоф Иван 358
Векшняй (Viekšniai) 2337а
Веланишкис Александр, valstietis 2461a
Велейская Александра, mokytoja 2399
Веленис Иосиф 1423
Велжис Винцентас, kunigas 2188
Великие Луки 845
Великунай (Velykūnai) → Великуны
Великуны (Velykūnai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97,
1406/3, 5, 6, 8, 16, 18, 20, 26, 29, 31, 34–35; 1410, 1810а, 2200a, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Величка Ксавер, valstietis 274; Севериян 790
Велихов Митрофан Семенович, pristavas 2339
Величкасы, Величко → Вяличкасы
Велко Берко 686; И. Я. 684
Велкович Берка 684
Велогин (Troškūnų vlsč.) 2461
Велутис Матеуш 52
Вельк Берко 1267
Велькавес, Велька-Весь (Kurklių vlsč.) 16, 485–86, 747–48, 770, 1232, 1437, 1798, 2218, 2459–59a; Велькавес I 1540; Велькавес II 1540; Велькавес III 1540
Вельтуны (Kurklių vlsč.) 5785
Вембре Юозапас, kunigas 40, 41, 1290, 1329, 2173
Венажиндис Устин Матвеевич, valstietis 759
Венгелевский Антон Викторович, bajoras 2461c; Виктор Георгиевич, bajoras 747; Иван Викторович, bajoras 2461c; Иосиф Викторович, bajoras 2461c; Ромуальд Викторович, bajoras 2461c; Рудольф
Сигизмундович, bajoras 1089, 2456a; Эдуард Викторович, bajoras 2461c; Юстин, bajoras 2461c
Венгеришки 47
Венгрово (Kavarsko vlsč.) 18–21, 777, 2217
Веникович, dvarininkas 697
Венис (Venys, Troškūnų vlsč.) 759, 2219
Венслав Иосиф, valstietis 338
Венцкович, atsargos kapitonas 331; К., kunigas 289
Венцкявичюс ?, bajoras 340; Клеофас, kunigas 1309–10
Венцлавович ? dvarininkas 693; Владислав Оттонович, bajoras 30, 49, 298, 299, 748, 2127; Генрих
Онуфриевич, bajoras 2311, 2457–57a; Даниил Онуфриевич, bajoras 292, 2457; Иван, bajoras 1014;
М. О. → Радецкая-Микулич-Венцлавович Мария Онуфриевна; Матильда Владиславовна, bajorė
748, 2460–60a; Онуфрий Иванович 82, 187, 748; Оттон Александрович 748; Петронеля, bajorė

1014; С.-Э.
Эмилия 47

→ Еленская-Венцлавович София-Эмилия Павловна; Станислав Онуфриевич, 2457;

Вепалис (?) Антон 1540; Карл 1540; Карл Андреевич, dešimtininkas 19; Станислав Андреевич 2459a
Верейка Феликсас, kunigas 2174
Верелюнас Иван Станиславович 2131


Веренинка (Kurklių vlsč.) 747
Вержбицкий ? bajoras 403; Адам Ксаверьевич, miestietis 2461c; Антон Ромуальдович 1533; Иван
Фердинандович, miestietis 2461–61a; Ксаверий Станиславович, miestietis 1683, 2461b
Вержбицкий → Ксенофонт
Вержболовская таможня 1180
Вержбувка (Verbuvka, Anykščių vlsč.) 2215; Вержбувка (Verbuvka, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2218
Вержиловский 1307
Вержкайне 403
Верикас Казимир 1694
Веришки (Vėriškės) 404
Верпушки (Debeikių vlsč.) 322, 735–36, 738–41, 2216, 5785
Верснис 351
Верцинские ? 393a; Апполония Андреевна, bajorė 2458c; Владислав Игнатьевич, bajoras 747, 2458c; Казимир М. 262; Петр Владиславлевич 770
Вершели, Вершеле (Veršeliai, dab. Kavarsko vlsč.) 16, 18, 21, 52, 775, 1392, 1842, 2217
Вершелисы Евва 776; Иосиф 771, 776, 779; Людвика 776; Семен 776
Вершилис Антон 1553
Вершилло Иордан, miestiečių valdybos seniūnas 2322
Вершулис Матеуш 1540
Вершяляй (Veršeliai) → Вершели
Веселая лина (Kurklių vlsč.) 2218
Веселовка, Веселово (Veselava, Kavarsko vlsč., dab. Anykščių vlsč.) 747, 2217, 2458b–58c; (Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 485, 489, 768, 1084, 1392, 2122, 2124, 2218
Веселовское сельское общество, Коварская вол. 16, 18–21, 23, 487, 533, 772–73
Вестин Петр 50
Ветейкис Казимир, valstietis 1154
Ветигола (Vetygala, Anykščių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 52, 54, 262, 270–72, 783, 221, 2215; Ветигола, Бетигола, Бетыгола (Vetygala, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1097, 1392, 2217
Ветишкес (Vietiškės) → Вицишки
Вецкович, dekanas 1344
Вецлов Иосиф 262
Вешинтелес (Viešintėlės) → Вешинтечки
Вешинтечки, Вешинтки (Viešintėlės, Andrioniškio vlsč.) 314, 749, 2214
Вешинтка (Andrioniškio vlsč.) 748
Вешинтская волость 1468, 1772, 2417
Вешинтская еврейская молитвенная школа 919
Вешинтское еврейское общество 511
Вешинтская мещанская управа 655
Вешинтская пожарная дружина 434
Вешинтский запасный магазин 1240
Вешинтский приход 410, 418, 2167–71
Вешинтское еврейское молитвенное общество 1258–60
Вешинтское мещанское общество 627, 688
Вешинтское мещанское управление 687
Вешинтское народное училище 827, 831–32, 834, 837, 840, 843, 845, 907, 953, 997, 1423, 2353, 2400,
2406–07. Библиотека 2161
Вешинтское озеро 2463
Вешинтское сельское общество 512
Вешинты (Viešintos, Andrioniškio vlsč.) 84–85, 214, 290, 314–15, 409–11, 421a, 511, 524, 538, 595–609,
733, 748, 756–58, 765, 768–69, 783, 1003, 1188, 1226, 1228, 1273, 1276, 1286, 1364–68, 1376,
1401, 1406/36, 1423, 1482, 1494, 1520, 1522, 1533, 1562, 1807, 1843, 2124, 2196–98, 2213–14,
2233, 2279, 2323, 2347, 2409, 2418, 2423, 2441–42, 2456–56a
Вешинты, оз. 693
Вешкуны (Vieškūnai) 254
Веялишки, Виелишки (Vėjeliškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 221, 260, 262, 270–72, 330а, 351,
693, 2215
Вигада, Вигадка (Vigadka) → Выгодка
Видегине (Troškūnų vlsč.) 2219, 2461a
Видзиховский Казимир 1540; Казимир Иванович, dešimtininkas 16


Видзишки (Vidiškiai, Kavarsko vlsč.) 18–21, 486, 777, 2217, 2337а, 2458c Видзюнас Николай Матвеевич 2461b; Фома Матвеевич 2461b Видогиры, Видугирце → Видугирцы
Видугирцы, Видогиры, Видугирце (Vidugiriai) 262, 270–72, 783, 1085, 1632, 1086, 1520, 1810а, 1844–
45; Видугирцы (Vidugiriai, Andrioniškio vlsč.) 221, 2214; Видугирцы (Vidugiris, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Видугиряй (Vidugiriai) → Видугирцы
Видумедис (Vidumedė, Kavarsko vlsč.) 2217
Видумяде (Vidumedė) → Видумедис
Виейки (Vijeikiai, Utenos vlsč.) 1846
Виелишки → Веялишки
Вижаны (Vyžuonos) 1330
Вижинтас (Гилевский) Иван Юрьевич 513
Вижунское плебание 308
Вижуны 696
Визбор Августин Казимирович, valstietis 2461b; Александр Казимирович 2461b; Гилярий 262; Иван Томашевич, valstietis 760; Иосиф 262; Казимир Гиляриевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Онуфрий 726; Рафаил Августинович, valstietis 759; Томаш 262; Фома Казимирович 2461b; Франц Казимирович 2461b
Виканце → Виканцы
Виканцы (Vikonys, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų vlsč.) 2219a; Виканцы, Виканце (Vikonys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 24, 60, 221, 256, 260, 262, 266, 270–72, 284, 330а, 368, 693, 1467, 1588, 1847,
2215, 5785; Викани, Викони (Vikonys?) 59, 61
Виконис (Vikonys) → Виканцы
Виланишкис Адам 59; Варвара Доминиковна 61; Уршуля Доминиковна 61
Вилджюнай (Vildžiūnai) → Вильдзюны Вилдишкяй (Vildiškiai) → Вильдзишки Вилейшис Иосиф Казимирович 260
Виленская дирекция училищ 908, 910, 912–13
Виленская духовная академия 1316
Виленская духовная консистория 1305–07, 1321, 1364
Виленская духовная семинария 1294, 1311, 1313–16, 1318, 1324, 1327, 1335–38, 1352, 1356, 1362
Виленская евангелическая реформатская коллегия 359
Виленская епархия 1331
Виленская капитула 904
Виленский в честь Сошествия Св. Духа на апостолов мужской монастырь 1704
Виленский во имя Святой Троицы мужской монастырь 1748
Виленский земельный банк 290
Виленский уезд 1315
Виленский учебный округ 830, 944
Виленское городское правление 1363
Виленское уездное дворянское училище 1315–16
Вилимавичюсы → Вилямовичи
Вилис Казимир Томашевич 61
Вилк Мерко 684
Вилкабрукяй (Vilkabrukiai) → Вилкобруки
Вилкакаи → Шавли
Вилкас Ионас, urėdas 2346
Вилкатенай (Vilkatėnai) → Вилкотанцы
Вилкатупе (Vilkatupė) → Вилкотупе
Вилкиш, Вилкишис Иосиф Иосифович, dešimtininkas 19; Матеуш, valstietis 380
Вилкишкяй (Vilkiškiai) → Вилькишки
Вилкобруки 212, 412–13; Вилкобруки (Vilkabrukiai, Vyžuonų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Вилкобруки → taip pat: Свенторжецы
Вилкомир (Ukmergė) 431, 524, 1254, 1261, 1406/35, 1453, 2166, 2283, 2312
Вилкомирская государственная сберегательная касса № 339 1380, 1385
Вилкомирская дворянская опека 290, 1400
Вилкомирский деканат 1275, 1346, 2166


Вилкомирский уезд 13, 16–24, 33–34, 36, 71–74, 418–19, 425, 431, 436–37, 440, 476, 484–88, 511–13,
521, 525, 543, 622–26, 691, 729–39, 734, 736, 740, 745–46, 756, 757–64, 766–70, 796, 821, 824,
826, 828, 849, 1186, 1189–91, 1198, 1200–08, 1210, 1212, 1214–19, 1221, 1232–33, 1241–42, 1245,
1251–57, 1272, 1280, 1282–85, 1291, 1293, 1301, 1356, 1375–76, 1404, 1414–15, 1418, 1423–24,
1436–39, 1443, 1446, 1449, 1464, 1482, 1484–85, 1499, 1503–04, 1508–11, 1547–51, 1689–90,
1776–1781, 1783, 1784–1807, 1809–10, 2122–24, 2125–28, 2129, 2131, 2134, 2136–37, 2150, 2155,
2157
Вилкомирский уездной земельный суд 1456
Вилкомирский уездной суд 1448, 1464–65
Вилкомирское дворянское училище 1294, 1314
Вилкомирское казначейство 770. Государственная сберегательная касса 1378–79
Вилкомирское лесничество 252, 710; 3-е 697
Вилкомирское полицейское управление 1324
Вилкончюсы → Вильканцы
Вилкотанцы (Vilkatėnai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 52, 213, 263, 273, 284, 354, 485, 696–97,
749, 770, 774, 1087, 1392, 2124, 2217, 2458b
Вилкотупе (Vilkatupė, Troškūnų vlsč.) 2131, 2219, 2462
Вилнанис Иван 1485; Иосиф Юлбянович, valstietis 2408, 2460–60a
Вилокицкий Августин, valstietis 256
Вилушис Иосиф Юрьевич 1520
Вилчинскас Стяпонас, urėdas 2341
Вильвишки (Vilviškiai, Kupiškio vlsč.) 214
Вильджюнас Юозас, valsčiaus viršaitis 2330
Вильдзис, Вильджус Адам 52, 779; Адам Адамович, dešimtininkas 19; Анна 773; Антон 773, 779; Бенедикт 773; Иосиф 779; Казимир 773; Констанция 773; Петр 779; Яков 779; Якуб Юрьевич, dešimtininkas 20
Вильдзишки (Vildiškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 1848, 2215, 2457–57a
Вильдзюнас Адам 773; Адам Иванович 16; Иван 773; Иосиф 773; Казимир 773; Матеуш 773; Михаил
774; Павел 773
Вильдзюны (Vildžiūnai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 396, 420, 748, 1392, 1437, 1540, 1849–53, 2124,
2218, 2459–59a; Вильдзюны II 1540; Вильдзюны III 1540
Вильканцы Адам Севастианович, bajoras 2458b; Антон Игнатьевич, bajoras 747, 2458b; Антон
Станиславович, bajoras 2458c; Владислав Михайлович, bajoras 1183; Иосиф Mатвеевич, bajoras
2458b; Иосиф Юрьевич, bajoras 747; Иосиф, bajoras 770; Оттон Михайлович, bajoras 1181; Станислав Игнатьевич, bajoras 747, 2458b–58c; Юзефа Винцентовна 1181; Юлиан Юрьевич, bajoras 2458c
Вилькицкий Антон, valstietis 338; Камилий, valstietis 338
Вилькишис Владслав Иосифович, valstietis 1185
Вилькишки (Vilkiškiai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 1854, 2219a
Вильно (Vilnius, Вильнюс) 689, 911, 1297, 1309, 1316, 1454
Вильчевский Адам 772; Балтромей 772
Вильчинские Иоанна 1183; Людвик 1472–73; Франц 1473
Вилямовичи 1372–73
Вин Копель Михелевич, miestietis 2461a
Вингелишки (Troškūnų vlsč.) 2219
Вингилис Доминик Мацеевич 268; Иосиф 269; Иосиф Мацеевич 268; Лаврентий Лаврентьевич 268; Фома Николаевич 268; Якуб 269
Вингрис Адам 351; Антон 351; Доминик 1574; Егор 351; Иван 1574; Иосиф 351; Казимир 351; Константин 351; Миколас, urėdas 2342, 2346; Михаил 351; Петр 351; Семен 351
Виник Берко 684; Геноф 1267, 1268; Жехама, miestietė 768; Мовша Вульф 686; Сара-Ривка 684; Хаим
1267, 1268; Шлиома 684
Винкшнелис Петр Иванович, vargonininkas, draugijos iždininkas 59, 1394
Винник Хана, miestietė 768
Виноградов Василий Александрович, zemstvos viršininkas 2314; Иван Арсеньевич, mokytojas 2364
Винцлав, Винцлов Антон Иванович 1533; Иван Иосифович, valstietis 759; Иосиф 260
Вирвелас Юрий 262
Вирене, Вирoне (Andrioniškio vlsč.) 748, 2456–56a; Вирене (Troškūnų vlsč.) 2219
Вирпушки (Virpuškiai, dab. Debeikių sen.) 47, 318a
Вирсни (Virsnys, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 2214


Вирснис (Virsnys) → Вирсни
Виршилло, kunigas 1300
Вирялюнас И. С. → Верелюнас Иван Станиславович
Висетишки (Visėtiškės, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1394
Висканта Антанас, kunigas 2172
Висоцкис → Высоцкий
Витебская губ. 845
Витенберг, tūkstantininkas 1464
Виткаускас И. Ф. → Витковский Иван Францевич
Виткевичи ? 262; Валерия, bajorė 2461a; Самуил, kunigas 289; Франциск, kunigas 1288
Витковский ? 262; Бронислав Петрович 420; Вероника Петровна 420; Иван Петрович 260; Иван
Францевич, valstietis 759; Иосиф 773; Иосиф Францевич 1520; Константин Петрович 420; Петр
Иванович 420; Уршуля Антоновна 420; Франц 221, 262; Франц Егорович 260
Витковщизна (Debeikių vlsč.) 2458a
Виткунас Адам, valstietis 1412; Адомас, valsčiaus viršaitis 2326; Амброзий 354, 774; Казимир Яковлевич
512; Петр 1540; Устин 1540
Виткявичене В. → Виткевичева Валерия
Виткявичюс Пранцишкус, kunigas 2194
Витулис Матеуш 771; Михаил 774; Рафаил 262; Станислав 221; Юльяна 771
Витянишки или Шавелянце (Kavarsko vlsč.) 747, 1392
Вицишки (Vietiškės, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215
Вицюнай (Viciūnai) → Вицюны
Вицюны (Viciūnai, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 213, 263–64, 273, 354, 2219a
Вичуны (Vičiūnai) 287
Вичюнай (Vičiūnai) → Вичуны
Вишековский С. 1454
Вишели 413
Вишинскис Викторас, kunigas 2177
Вишневский Адам Антонович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Вероника 55, 437; Иван, valstietis 274; Казимир, valstietis 338, 790; Матеуш, valstietis 338; Франц, valstietis 255, 274, 338, 790
Вишомирская София 1437
Владислава (Vladislava) → Владиславово?
Владиславово (Vladislava, Kavarsko vlsč.) 485, 2217
Владыки (Šačių vlsč.) 403
Власовец Артемий, mokytojas 2400
Воболишки → Гичаны
Вобольники 284
Вобольникская лесная дача 2149
Воботне (Troškūnų vlsč.) 2461
Воверинка, Воверишки (Voverynė, Troškūnų vlsč.) 759, 2219
Воверис Иван 1540; Юрий 1540
Воверишки → Войверишки
Воверси (Voversys, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Воверсис (Voversys) → Воверси
Воверунас Устин 1540
Вовишки (Taujėnų vlsč.) 283
Вовярине (Voverynė) → Воверинка
Водакле, Водакли (Vadokliai, Raguvos vlsč.) 37a
Вое (Vaja, Kurklių vlsč.) 1392, 2218
Воевода Семен 777
Воеводзишки → Войводишки
Вождели, Вожделе (Važdėlės, Subačiaus vlsč., dab. Troškūnų sen.) 288, 288, 493, 1083, 1412а, 2123,
2137, 2219a
Возгеле, Вазгели, Возгелишки (Vosgėliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 141–45, 284, 503, 741–44,
1857–58, 2215
Возгелишки → Возгеле
Воздвиженское сельское общество (Kavarsko vlsč.) 16, 18–21, 23, 487, 774
Вознесенское сельское общество (Anykščių vlsč.) 830
Войверишки (Vaiveriškiai) 1437; Войверишки (Vaiveriškiai), Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 485, 2218


Войводишки, Воеводзишки, Войвадишки (Vaivadiškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 86, 403, 499,
1482, 1855–56, 2124, 2215
Войдакович Иван 1540; Константин 1540
Войдланцы, Вейдланцы, Вейдланы (Vaidlonys, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 403, 1841, 2137, 2219
Войе → Вое
Воймутышки (Anykščių vlsč.) 2457–57a
Войнанис Анна 772; Евва 772; Иван 772; Якуб 772
Войнилович, miestietis 403
Войнишки (Vainiškiai, Troškūnų vlsč.) 2131, 2219
Войнюны, Войнюнцы (Vainiūnai) 212, 412–13
Войтанис Адам 779; Антон 779; Аполония 771; Викентий 779; Иван 779; Петр 779
Войтекунас Августин 262; Андрей Павлович 260; Балтромей 385; Иосиф, valstietis 262, 385; Иосиф Балтромеевич 260; Иосиф Иосифович 16; Иосиф Францевич 260; Павел Петрович, valstietis 1142; Петр Казимирович, valstietis 759
Войткевич ? bajoras 221; Екатерина, bajorė 1684; Иосиф, bajoras 318a; О. П., draugijos sekretorius 47; Онупр 406; Станислав Михайлович 139, 2461; Станислава Михайловна, bajorė 2461a; Ян 406
Войткунас Иосиф, valstietis 382
Войткуны (Vaitkūnai, Aluotų vlsč.) 2462; Войткуны (Vaitkūnai, Debeikių vlsč., dab. Svėdasų sen.) 24, 59,
61, 527, 1186, 1859–63, 2124 2216
Войткушки (Vaitkuškis, dab. Anykščių sen.) 202
Войтова Мария Ефимовна, mokytoja 984, 2407
Войтович Татьяна Сергеевна 1406/38
Войтскунас Иосиф 330а
Войтутышки, Войтутишки (Vaitutiškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2124, 2215
Войценько Анна Иосифовна 420; Василий Стьепанович 420; Иван Иосифович 420; Иосиф Степанович
420; Яков Иосифович 420
Войцехович Наталия Иванoвна, mokytoja 840, 845, 846, 962, 2364, 2407
Войцеховский Антон Францевич 260; Георгий Александрович, mokytojas 840, 845, 997, 2400, 2407; Казимир 262
Войцеховское войтовство 226
Войцюлишки (Vaičiuliškiai, Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 90, 345, 770, 1437, 1540, 1869–70, 2127,
2218; Войцюлишки I 1540; Войцюлишки III 1540; Войцюлишки IV 1540
Войчик Зельман 1262; Мовша 1262; Т., miestietė 768–69; Эффраим 1262
Войчкус Иосиф Иванович 1210
Войчуканис Иван Викентьевич, valstietis 759
Войчулис Казимир 268
Войчунас Петр, valstietis 57; Сильвестр Юрьевич 1468
Войшвилишки (Vaišviliškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių ar Skiemonių sen.) 87–88, 770, 1864–68, 2215,
2457a
Войшвилло, Войшвила ?, valstietis 1586; Августин Тадеушевич, bajoras 747, 2456; Августин Фаддеевич, bajoras 2456a; Амброий Иванович 330а; Антон Иосифович, bajoras 747, 2461–61a; Болеслав Иосифович, bajoras 747; Иван, bajoras 747, 2461a; Иван Антонович 30, 65, 66, 67; Игнатий 262; Леопольд, bajoras 734–36, 738–46; Леопольд Юрьевич, bajoras 259
Войшнюны (Vaišniūnai, Alantos vlsč.) 1088
Войшутышки (Alantos vlsč.) 2461b; Войшутышки (Anykščių vlsč.) 747, 770; Войшутышки, Войшутишки
(Vaisiutiškis, Debeikių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 89, 732, 2122, 2216
Волдакевич Уршуля → Янишысы
Воленс Анна Алексеевна, mokytoja 845, 952, 2407
Волк Двейро 684; Элиаш 810
Волкас Амбразеюс, kunigas 2191
Волковы Александра Терентьевна 1406/33; Анастасия Стефановна 1406/7; Анна Дементьевна 1406/6; Анна Кузьминична 1406/30, 1406/7; Даниил Николаевич 1406/17; Дария Степановна →
Медведева Д. С.; Любовь Терентьева 1406/32; Мария Ивановна 1406/5; Надежда Дементьевна
1406/9; П. Ивановна 1406/4; София Дементьевна 1406/12; Степан Данилович 1406/4; Терентий
Степанович 1406/30; Феодор Степанович 1406/10
Волович Антон 1232, 1540; Н. 808
Волоцкий, pristavas 1254
Волошинский, valstietis 403
Волпе Гилель 1261; Гирш 626, 1261; Ельяш 1261


Волундышки → Валундышки
Волуцкий Игнатий 774
Волченко Михаил, urėdas 2344, 2347
Волчунас Иван 262
Вольскис Юозапас, kunigas 312 , 2179
Вольфзон Л. 733; Ривка, miestietė 769, 768
Вольцкус Иосиф Иванович 260
Волюнец Зинаида Максимовна 1406/40
Вонсович Адам Бенедиктович 420; Тереза 420
Вонтковщизна (Debeikių vlsč.) 2216
Воркульце → Варкульце
Ворнелишки, Варнелишки (Varneliškis, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 1089, 1184, 2214, 2456a
Ворнишки → Варинишки
Воробьева Афилия Лифантьевна 1186
Воробьевка (Troškūnų vlsč.) 2219
Воронец Александр Васильевич, pristavas 2340
Воронич Николай Степанович, pristavas 1255, 2340
Воропович Антон Сильвестрович 420; Виктория Сильвестровна 420; Зофия Сильвестровна 420; Каролина Сильвестровна 420; Сильвестр Казимирович 420; Текля (Циткевич) 420; Теодор Сильвестрович 420; Юлия Сильвестровна 420
Воротынская Казимира Адамовна, bajorė 1184
Восгеляй (Vosgėliai) → Возгеле
Воскобойник 768, 1268
Воскресенское народное училище. Сырвиды 834, 889, 2401–02, 2406. Библиотека 2161
Воскресенское сельское общество (Kavarsko vlsč.) 16, 18–21, 23, 791
Вошокяны (Vašuokėnai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 91, 284, 290, 406–08, 422, 748–49, 759–60,
1290, 1589–91, 1807, 1871–72, 2124, 2219, 2461–61a
Воя → Вое
Вояше, Вояшишки (Vajėšiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 266, 275, 277–78, 284, 312, 331,
337–38, 696–97, 1004, 1810а, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Врублевский, Врубляускас Александрас, kunigas 2180; Михаил Иванович, zemstvos viršininkas 1781,
2313
Выгодка (Vigadka) 736, 739, 745–46, 1810а, 2148; Выгодка (Vigadka, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.)
2215; Выгодка (Vigadka, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217
Выдрин Василий Максимович 2309
Высоковщизна (Debeikių vlsč.) 2216
Высоцкиe ? valstietis 338; Александр Федорович 1406/41, 3447-19; Анна 1406/37; Анна Тарасовна
1406/35; Антон Константинович, mokytojas 2388; Василий Феодорович 1406/8, 9; Дарья А.
1406/14; Евфимия Федоровна 1406/3; Евфросиния Евфимовна 1406/35; Екатерина Феодоровна →

Маргис Е. Ф.; Елена Прокофьевна

→ Рудакова Е. П.; Ефрем Феодорович 1406/17; Ефросиния

Евдокимовна 1406/27; И. Никифорович 1406/3; Иван Максимович 1406/14; Иван Феодорович
1406/15; Иулиания Казимировна 1406/42; Ксения Антоновна 1406/7, 39; Мария Феодоровна
1406/10; Матвей 262; Матрeна 1406/23; Николай Антонович, valsčiaus raštininkas 2325, 2329; Стефан Феодорович 1406/18, 42; Тарасий Феодорович 1406/27; Фекла Антоновна 1406/3, 7;
Фекла Феодоровна → Багнюк Ф. Ф.; Феодор Исаевич 1406/3, 21
Вышомирские Зофия, bajorė 1137; Константин, bajoras 1140
Вяблаускас И. → Веблаускас Игнотас
Вядяга → Ведего
Вялионишкис А. → Веланишкис Александр
Вяличкасы Ксаверий, valstietis 338; Ксаверия Тадеушевна, valstietė 338; Лаврентий Андреевич 228
Вямбре Ю. → Вембре Юозапас
Вянгяляускас → Венгелевский Вянсловас → Венслав Вянцкявичюс → Венцкявичюс Вянцлавовичи → Венцлавовичи
Вянцловас И. И. → Винцлов Иван Иосифович
Вярбицкас → Вержбицкий
Вярбувка (Verbuvka) → Вержбувка
Вярейка Ф. → Верейка Феликсас


Вярцинскасы → Верцинские
Вяршулис → Вершулис
Вятейкис К. → Ветейкис Казимир

Габец Илия, šventikas 3447-5, 3447-10, 3447-12, 3447-14, 3447-16, 3447-19
Габрелай (Gabrėlai) → Габриелишки
Габренас Антоний 289; Блажей 289; Иосиф 69, 289; Казимир Иосифович 330а; Михаил 289; Павел
Антонович, vaistininkas 768
Габриелишки (Gabrėlai, Kurklių vlsč., dab Kurklių sen.) 485, 748, 770, 1406/8, 1410, 1437, 1511, 1540,
2200a, 2218, 2459–59a
Габриелович, seniūnas 1798
Габрилович ? 87, 1437; Константин, valsčiaus viršaitis 1437, 2330
Габшевич, valdybos narys 661; Габшявичюс (Gabševičius) Антанас, miestiečių valdybos narys 2316; Юозапас, kunigas 1694, 2193, 2461
Гаватинка → Гиватине
Гавелович Рохля, miestietė 768
Гавриил, vienuolyno vyresnysis 2202
Гаврилов, Гаврилова Александр Гаврилович, unter-karininkas 1406/2, 15; Ефросиния Александровна
1406/2; Ксения А. 1406/2; Л. 2138; Леон 739–42; Леон Степанович 322; Мария 1412а; Мария
Лазаревна 1406/11, 31; Мария Филипповна 1406/15; Роман 322; Роман Захарович 738, 739; Татьяна Никифоровна 1406/21; Феодор Трофимович 1412а
Гаврилова А. Ф. → Боричевская-Гаврилова Анастасия Федоровна
Гаврилович, Габрилович Антон 772; Иван 771; Иосиф 52, 772; Казимир 772; Карл 772; Константин
772; Леон Степанович 322; Михаил 771; Р. 52
Гае → Гай
Гаели (Gojelis?, Anykščių vlsč.) 2215
Гай (Gojus, Гае) 61, 1005, 1090, 1873; Гай (Gojus, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Гай (Gojus, Kavarsko vlsč.) 2217; Гай (Gojus, Troškūnų vlsč.) 2219; Гай или Леонполь (Kavarsko ar Troškūnų
vlsč.) 770
Гайгалас, ? крест. 738, 739, 741; Иосиф 322; Казимир, valstietis 322, 734–36, 738–40, 1545; Франц 322
Гайгола (?) 403

Гайдамавичюс

→ Гайдымович, Гейдемович

Гайдаманцы, Гайдеманце (Alantos vlsč.) 748, 2461b
Гайдамишкяй (Gaidamiškiai) → Гайдемишки
Гайдамович Иосиф Юрьевич, darbininkas 41; Михаил Петрович 512; Платон, vienuolyno naujokas
1412/11
Гайдвинович Балтромей 262
Гайделе, Гайдели (Gaideliai, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 1874, 2219a
Гайдеманце → Гайдаманцы
Гайдемишки, Гайдамишки (Gaidamiškiai, Debeikių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2124, 2140, 2216, 2458a
Гайджупис, Гайджупи, Гайдзюпе, Гайдюпе (Gaidžiupiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 492, 2137,
2219
Гайджюпяй (Gaidžiupiai) → Гайджупис
Гайдзюнас Антон 262; Иосиф 262
Гайдукас Антон, Варвара, Гертруда, Елизавета, Михаил 1423. Dar → Гайдюкас
Гайдуковы Александра Ивановна 1406/8; гения Ивановна 1406/4;Евдокия Лаврентьевна 1406/4; атерина Ивановна 1406/6; Иван 262; Иван Васильевич 260, 1406/4; Константин Васильевич, mokytojas 813–14, 2397; Параскевия Михайловна → Потапова П. М.
Гайдымович Варвара 771; Иосиф 262; Иосиф Егорович 260; Франц Антонович, 1863 m. sukilimo dalyvis
1467
Гайдюкас Адам 262
Гайдюпе → Гейдзюпис Гайдяляй (Gaideliai) → Гайделе Гайжуны (Gaižiūnai, Utenos vlsč.) 2122
Гайковский Тимофей, miestietis 736
Гайлюнас Игнотас, valsčiaus viršaitis 2324
Гайлюшис Адам, valstietis 759; Антанас, valsčiaus viršaitis 2336; Яков Казимирович, valstietis 2461c; Петр Доминикович 2131; Юрий Гасперович 2131. Якуб, valstietis 1694. Dar → Гейлюшис
Гайлявичюс Повилас, kunigas 2196


Гаймонишки (Kurklių vlsč.) 2218
Гаймотышкина (Troškūnų vlsč.) 2219
Гайнарович Констанция Михайловна 1406/21
Галвиджяй (Galvydžiai) → Гальвидзе Галвишкис (Galviškis) → Гальвишки Галин Ицык, miestietis 522
Галинис (Galiniai, Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 284, 697, 1810а, 2215
Галкин Н. В., zemstvos viršininkas 1547
Гальбицин Хаит, miestietis 1188
Гальбицкая Шейка-Зельда, miestietė 768
Гальбичик Гецель 1261; Гирш 1261; Е., miestietis 1188; Хаит-Екель, miestietis 1188
Гальвидзе 1810а; Гальвидзе, Гальвидзи (Galvydžiai, Alantos vlsč.) 24, 1875; Гальвидзи (Galvydžiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1394, 2219a, 2460a
Гальвишки (Galviškis, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1876, 2219a
Гальперн, pirklys 790; Арон 1262
Гандин, provizoriaus padėjėjas 2432
Гансевский Вацлав 773
Ганусовский Никодим Антонович, pristavas 2340; Телесфорас, kunigas 2180
Гарб Муся, miestietė 768; Шмуель 1262; Эстра, miestietė 768–69
Гарбацкий Ефроим 757
Гарбенай (Garbėnai) → Гарбянце
Гарбер Бенцель 511; Вульф, miestietis 46, 1262; Иосель 1262; Шмерель 2408
Гарберович М. 794
Гарбянце, Гарбянцы (Garbėnai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1877–78, 2219a
Гаргас Викентий Викентьевич, vaistininko padėjėjas 1394
Гаркуль Анна Антоновна 1406/26; Анна Флоровна 1406/26, 28, 30; Антон Антонович 1406/26, 28; Антон Егорович 1406/1, 2; Антоний Иосифович 1406/32; Гаркуль Михаил Антонович 1406/10; Гаркуль Николай 1406/21; Григорий Антонович 1406/2; Давид Антонович 1406/1; Ева Евдокимовна 1406/1; Иосиф Антонович 1406/32; Ирина Антоновна 1406/14; Мария Антоновна → Потапова М. А.; Параскевия Антоновна → Сочнева П. А.; Пелагея Антоновна 1406/28; Тимофей
1406/18
Гарс Е. 1261; Ефроим 626; Лейбо 686
Гарункштис Онуфрий 221; Франц Лаб. 262
Гаспаришкяй (Gaspariškiai) → Гасперишки
Гасперанис Иван Юрьевич 16; Иосиф 772; Франц Адамович 260; Юрий 772; Якуб Францевич 262
Гасперишки (Gaspariškiai, Debeikių vlsč.) 2216, 2458a
Гасюнас Иосиф, valstietis 1083
Гаудушявичюс Юозапас, kunigas 2182
Гаурилавичюс → Гаврилович
Гафанович Иосель 808; Янкель 2408; Гафановичева Ц. 756
Гафинович Б. 733
Гегужине (Gegužinė, Alantos vlsč.?) 1079
Гедзюнас Иосиф 772
Гедра Петр Петрович 265; Фома, atsargos kareivis 265
Гедрайтишкяй (Giedraitiškiai) → Гедройцишки
Гедрикас Юозапас, kunigas 2174
Гедрис Иван Иванович 1186; Иван Карпович 1520
Гедройцишки (Giedraitiškiai, Kavarsko vlsč.) 19, 21, 380; 2217
Гедройцы ?, kunigaikštienė 360; ?, kunigaikštis 356; Адам Леопольдович, valstietis 1522; Александр
Иванович, pristavas 2338; Амбросий 221, 262, 330а; Анна, kunigaikštienė 357, 360, 1015; Идалия
357; Иван 1160; Иван Иосифович 1533; Иосиф 221, 1478а; Иосиф Амброзевич 1535; Иосиф
Яковлевич 260; Константин Адамович 1533; Леопольд 262; Мариан 770; Мария (Гротковска, † 23
05 1845) 357; Степан, kunigaikštis 357, 358, 360, 1016; Цезарий Ад. 2122
Гейдемович Матвей Адамович 64
Гейдзе (?) 696
Гейдзюнас Антон Фадеевич 214; Михаил Фадеевич 214
Гейдзюпис или Дубришки (Gaidžiupis, Troškūnų vlsč.) 2461a
Гейлини (?) 61
Гейлюшис Антон 66, 67; Иосиф Антонович, draugijos iždininkas 65


Гейман Вихня, miestietė 768; Ицык 925; Рохля Лея 758
Гейхман Абрам, miestietis 453; Зелик 1261; Зелик-Ошер, miestietis 626, 1188; Зельман 1261; Ицык 51; Лейба-Вульф, miestietis 1188
Гейшер Абрам 626; Зельман 626; Лейзер Мордхель 626; Хаим-Шолом 626
Гектер Эфроим 1262
Гелажине (Geležinė, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 92, 500, 1406/13, 1879, 2215, 2457, 5785; Гелажине (Geležinėlė, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Гелажис Устин Казимирович 411
Геленово (Kavarsko vlsč.) 2217
Гелуце, Гелуци (Gelučiai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko vlsč.) 1880, 2219a
Гельман Гершен 626; Иосель 926; Лейба, bajoras 515; Нохим 926; Нохум, miestiečių valdybos seniūnas
2319; Сора-Ривка, miestietė 768; Эта 758; Хаит 511
Гельцнер Абель 1262
Гембицкий Халим, urėdas 2342
Ген Шолом 1262
Гена Шмуил 746; Янкель 736, 738, 740–42, 745
Генаневская 1437
Генанцы (Geniūnai, dab. Skiemonių sen.) 694
Генейтис Сигизмунд Францевич 16; Тадеуш Антонович, dešimtininkas 16; Юрий Игнатьевич 16
Генис Ева 55, 437; Франц, valstietis 1066
Генянцы 59
Георгий, jerovienuolis 1412/9
Герасимова Евдокия Герасимовна → Козлова Е. Г. Гервалтовский Иосиф Фомович 228
Гервиш Лея 758
Гервя Франц Казимирович, valstietis 760
Герелка → Посмады-Герелка
Геринская Иосафата Матвеевна, bajorė 2461
Герканце (Gerkonys, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 93, 1881, 2216
Геркишки (Gerkiškiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 747, 759, 2124, 2219, 2461, 2461–61a
Герман Марья Никитьевна, miestietė 768; Станислав 770
Гершельман Роман Робертович фон, zemstvos viršininkas 2313
Гефанович Зелка, miestietė 46
Геффен, ?, купец 505; Целель 740–44, 746
Гехтер Витля 757–58; Гена, miestietė 768; Тиса, miestietė 757, 768
Гецевичи Анеля Михайловна, bajorė 2458a; Карл 748; Карл Карлович 94, 747
Гецовт, Гецольд 911
Гечанис Иосиф Рафаилович 61
Гечаны (Gečionys) 94, 262, 270–72, 693, 783, 1091, 1183, 1520, 1522, 1534, 1619, 1807, 2124, 2127,
2132, 2140; Гечаны (Gečionys, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 221, 284, 2214; Гечаны
(Gečionys, Debeikių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 748, 770, 1181, 2126, 2216, 2458a
Гече, Гечи? (Alantos vlsč.) 2127
Гечевичи, ?, bajoras 2127, 2140; ?, bajorė 2126; Казимир 748, 2126–27; Флориян (Флорентий) Карлович, bajoras 2140
Гечевские Августин 1043; Анна Мартиновна 420; Сыльвестр Иванович 420; София Матвеевна 2461b;
Станислав 1043; Тереза Сильвестровна 420
Гечунас Анна Ивановна, valstietė 1394
Гечус Антон 262
Гибас Яков 1809b
Гиватине, Гиватыни (Gyvatynė, Troškūnų vlsč., dab. Kurklių sen.) 1092, 2218–19, 2459a
Гиватине, Гаватинка (Gyvatynė) → Новосяды
Гиватыни → Гиватине
Гигер Г. 1261; Гершон 923
Гиж Арон, miestietis 1230
Гижинский Леонард Фомич 2461a; Фома Матвеевич 747, 770
Гиканы (Gikonys, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97, 2215,
2442a, 2442c, 2461d
Гикель Михаил 1722
Гики (Gykiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 61, 1394, 1545, 2219a


Гикис Бенедикт Викентьевич, valstietis 2460a; Иосиф Бенедиктович, valstietis 2460a; Юрияна
Матеушевна 61
Гиконис (Gikonys) → Гиканы
Гикяй (Gykiai) → Гики
Гилвиджяй (Gilvydžiai) → Гильвидзи
Гили (Gyliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254–56, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97, 2215,
2442a, 2442c, 2461d
Гилис Викентий, valstietis 1076; Иосиф 771; Иосиф, knygnešys 52; Иосиф Иосифович, dešimtininkas 19; Карл 771; Юрий 771
Гилкман Завеле 2156
Гиллель Арнест 1269
Гильвидзи, Гильвидзе, Гильвидзы (Gilvydžiai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 214, 221, 260, 262,
284, 330а, 368, 514, 715, 783, 1467, 1522, 1633–38, 1810а, 2214
Гильвидис Иосиф Иосифович, valstietis 759, 2461a
Гильяшев Георгий Евстафьевич, urėdas, valsčiaus raštininkas 2329, 2346
Гиляй (Gyliai) → Гили
Гилятышки (Troškūnų vlsč.) 759
Гиндренас Антон 262; Антон Антонович 260; Антон Матеушевич 260; Иван 776; Иван Антонович 260; Игнатий Антонович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иосиф 221, 262; Иосиф Иванович 260; Иосиф Лаврентьевич 260; Каетан Якубович 260; Константин 262; Матвей 262; Матвей Антонович 260; Франц Иосифович 262
Гинейко Антон Иосифович 23; Игнатий 777; Илиций Иосифович, bajoras 2458b; Сизизмунд 777
Гинейтис Иван 775; Тадеуш 775; Циприян 775; Юрий 775. Dar → Генейтис
Гинейты (Gineičiai?, Kavarsko vlsč.) 777, 2217
Гинета Иосиф Семенович 747
Гинетанце (Genėtiniai?, dab. Panevėžio raj. savivaldybė) 524
Гинзбург Орель, miestietis 768–69; Хава 757–58; Шая 734
Гинтвайнис Летус, kunigas 2197
Гинтвилишки (Gintviliškis, Alantos vlsč., dab. Anykščių sen.) 2219a, 2461b–61c
Гинтвилишкис (Gintviliškis) → Гинтвилишки
Гинтила Ионас, kunigas 2182
Гинтиняй (Gintiniai) → Гинтыне
Гинтовт Михаил 1436; Сигизмунд Антонович 184, 1064; Я. Н. 108
Гинтыне (Gintiniai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 1882, 2216
Гиняйчяй (Gineičiai) → Гинейты?
Гирела (Girelė, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Гирели 61
Гирелка (Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216
Гирнис Антон 322 ; Петр 284
Гирнупе 351
Гирша 1494
Гиршович Лейба 795; Фейга, miestietė 768; Ш. 795; Юдель 809
Гиряле (Girelė) → Гирела, Гирелка, Пуща
Гирялка (Girelė, Troškūnų vlsč.) 2219, 2461–61a; Гирялка (Girelė, Гирела, Гиралка, Гирелка) 24, 95,
1093, 1883–85; Гирялка, Большая (Didžioji girelė, Troškūnų vlsč.) 759
Гитальзон Бенямин 686
Гитаны (Raguvos vlsč.?) 268, 1797
Гичаны или Воболишки (Debeikių vlsč.) 256, 2216
Главделис → Гливделис
Гладкиe Александра Ивановна 1406/4; Анастасия Евфимовна 1406/14; Анастасия Павловна 1412c; Анастасия Платоновна 1412f ; Анна Мироновна 1406/12; Анна Филиповна 1406/3; Василий Митрофанович 1406/3; Владимир Евфимович 1406/18; Дементий 262; Дементий Яковлевич, valstietis 260, 288, 1406/24; Евфим Дементьевич 1406/3, 1412c; Евфимия Ивановна 1406/3; Ефросиния Евдокимовна → Высоцкая Е. Е.; Евфросиния Ефремовна 1406/3; Елена Дементьевна, Шавронская 1412а; Игнатий Евфимович 1406/16; Иван Евстафьевич 1406/9; Карл Дементьевич
1412f ; Мария Васильевна 1412f ; Мария Георгиевна 1412f; Мария Евфимовна 1406/7; Мария Карповна 1406/17; Мирон Дементьевич 1406/3, 14; Михаил Яковлевич 1406/9; Наталия Тихоновна 1406/4; Павел Евфимович 1406/22; Платон Дементьевич 1412f; Тихон Дементьевич


1406/4; Трофим Евфимович 1406/20; Феодор Миронович 1406/15; Феодосий Карпович 1412f; Филипп Евдокимович 1406/12; Фома Ефимович 1412c
Гладкины Анастасия Евдокимовна → Павловская А. Е.; Анна Терентьевна 1406/12; Анна Филипповна
1406/33; Евдокия Созонтовна 1406/19; Евфимий Дементьевич 1406/34; Иван Филиппович
1406/35; Филипп Евфимович 1406/34
Гладкова Агафия Ал. 269
Глаз Иосель-Шимель 684; Липман-Мотель 686; Морхель-Лейб 1267
Глауделис Иосиф 1540
Глебович Стефания Михайловна 748
Глезеp Берель 1267; Гирша 1267, 1268; Дави 1259; Ельяш 1267; З.-Н. 684; Злата 1495; Меер 1268; Мортхель 1267, 1268; Морхель-Орель 686; Орель 686, 1267, 1268; Пейсах 1267, 1268; Фейга 758; Хонель 1267; Шимель 1267, 1268; Шмерель 1267, 1268; Шнеер, miestietis 684, 768, 1268; Юдель
1261; Янкель 686; Янкель-Меер 686, 1267
Глейзер Борух 411
Гливделис Иван Иосифович 41
Гликберг Лейзер, miestietis 768
Гликман Завель 2155; Зельман 2155; Эльяш 510
Глиндынка (Debeikių vlsč.) 2216
Глудкин Агафия Леонтьевна 1406/18; Александра Леонтьевна 1406/26, 28; Анна Кондратьевна
1406/21; Афанасия Семеновна 1406/19; Григорий Александрович 1406/28; Евдокия Емельяновна
1406/33; Евфимия Леоновна 1406/13; Емельян Леонович 1406/27; Иосиф Александрович 1406/26; Леонтий Павлович 1406/19; Матвей Леонтьевич 1406/15; Михаил Емельянович 1406/27; Созонт
Ермолаевич 1406/18; Трофим, valstietis 338; Федор Трофимович, valsčiaus raštininkas 2329; Фотиния
Ивановна 1406/27. Dar → Глуткины
Глуткины Александра Леоновна 1406/6; Анастазия Степановна 1406/2; Евфимий Ермолаевич 1406/6; Евфимия Леоновна → Иванова Е. Л.; Емельян Леонтьевич 1406/24; Ермолай Павлович 1406/2;
Мария Леоновна 1406/10; Петр Л. 1406/8; Созонт Ермолаевич 1406/2; София Ильинична 1406/13;
Фекла 1406/24; Фотиния Ивановна 1406/24. Dar → Глудкины
Глушков Иван Алексеевич, valsčiaus raštininkas 2337
Глябавичене С. М. → Глебович Стефания Михайловна
Глямжо Балтромей Казимирович 1520
Гобия, Гобий (Guobė, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 770, 2219, 2461–61a
Гобисы Анна 47; Мартин Казимирович 412
Гобич Викентий 412
Гогелис, Гогялис Антон Иосифович 311; Антон Станиславович, valstietis 2458–58a; Доминик
Викеньевич и Иван 2458a; Иван Юзефатович 2461b; Иосиф 262; Иосиф Станиславович, valstietis
2458a; Казимир 1180; Каролина 47; Матвей Гасперович, valstietis 2123, 2460a; Михаил, valstietis
1132; Станислав Станиславович 2461b; Юргис, kunigas 2174, 2197; Юрий 2461b; Юрий
Доминикович, kunigas, draugijos sekretorius 40, 41
Гогель Никодим 726
Годлевский Иван Томашевич 420; Иосиф 790; Юрий Адамович 41; Ян 1555
Гойделишки, Гойдомишки → Гайдамишки
Голбичик Гирш 1268; Хая 757
Голикова Евгения Андреевна, mokytoja 2399
Голицкие Аделя Лаврентьевна, bajorė 2458a; Иероним Яковлевич, bajoras 2140, 2458a
Голоббах Бейла, miestietė 462; Цыва, miestietė 463
Головацкие Матрена Ивановна 1406/3; Никандром vienuolyno naujokas 1412/5, 6; Пелагея Лазаревна
→ Кублицкая П. Л. Голонеты (Raguvos vlsč.) 392
Голубева Мария Иванoвна, mokytoja 944, 2399
Голубецкиле, Голубицкеле (Golubiškis, Taujėnų vlsč., dab. Traupio sen.) 1476, 2219a, 2461c
Голубишкис (Golubiškis) → Голубицк иле
Гольбичик Нохим 626
Гольдберг Зисля, miestietė 768
Гольдинг Ента 686
Гольдман Абрам 626, 1261; Буна Этля 758; Лейба 626, 1261; Сора 758; Хаим- Хаим 1261; Хацкель 51; Ш. 920; Шолом 1261; Янкель 626
Гольдо Фрейда, miestietė 768
Гольдфайн Мович-Овсей 510


Гольдшмид Давид 322, 738–42, 745
Гольман Гершен 1261
Гольстенгаузен-Гольстен Мария Карловна, baronienė 749
Гольцов Николай Николаевич, pristavas 2339
Гонгид Антон, bajoras 734–36
Гонсевская Марьянна Венедиктовна, bajorė 2459
Гонсевскис → Гансевский
Гончар Зельман, miestietis 447
Гоппенишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Гоппены ? 1437; ? bajoras 221; Адольф Иосифович, bajoras 113, 205, 748, 2458b–58c; Ванда Эдуардовна, bajorė 749; Владислав Карлович, bajoras 748, 2126, 2458b–58c; Емельян Иосифович, bajoras 748, 2456; Казимир 757; Казимир, provizorius 768, 2432, 2440; Казимир-Адриан Антонович, bajoras 1183; Казимир Антонович, vaistininkas, draugijos revizijos komisijos narys 41; Н. 40
Гордон Иосель 808; Лейзер-Ицык 686; Мовша 768, 1232, 1261, 2408; Хаим, miestiečių valdybos seniūnas
2317; Ельяш, miestietis 1188; Хаим 808; Шмуель 920; Шмуйла 1261; Шмуйль-Лейба 922; Этля, miestietė 768; Янкель-Зельман 686
Горин Иван Михаилovič, mokytojas 2400; Казимир Петрович, mokytojas 953, 1522, 2357, 2400
Горман Юлия Михайловна, bajorė 2456
Горн И. Б. 110
Городецкие Иосиф Дионисович, bajoras 2461b; Луция Иосифовна, bajorė 2457
Горополье 3447-8
Горские Анна 357, 360; Юлий 357–58; Юлия 357
Горчаков Василий Ильич 2122
Горюновичева Марцианна Ивановна, miestietė 2456a
Госневские 735–36, 738; Викентий Францевич 420; Марияна (Атрашкевич) 420; Наполеон, bajoras
735; Роза, bajorė 735
Государственный земельный банк 290
Готайне 1478
Готовецкий Карл 354
Гофанович Еля 686
Гофен Ц. 739
Гофман П., jaunesn. inžinierius 489
Гоюс (Gojus) → Гай
Гоялис (Gojelis) → Гаели? Грабовецкий Цыприян 358; Юльяна Грабовицкий Циприян 357; Юлиян 357
Грабовская Генриетта Ивановна, bajorė 2458c; Евва 773
Гравец Вульф 810; Лейзер 510; Нохим 626, 925, 1261; Райх, miestietis 452; Хая, miestietė 448
Гравжалы (Grauželė, Anykščių vlsč.) 260, 262
Гравжинисы Юрий и Казимир, valstiečiai 2457a
Граврогкас Фердинандас 902
Градкевич Иван 790
Градкис Матеуш 790
Градовский Г. 1694
Граецкий Константин 779
Гражанишки 1468
Гражевский Иосиф Матвеевич, valstietis 2460a
Гражис Антоний, valstietis 274; Антон Иванович, valstietis 338; Антон Юрьевич, valstietis 338; Викентий
2140; Викентий Викентьевич, valstietis 2457a; Иосиф 47, 322; Иосиф Бартоломеевич 260; Иосиф
Иосифович, valstietis 2457a; Людвик 1545; Матеуш, valstietis 274, 338; Михаил, valstietis 47, 48,
338; Михаил Казимирович 2123, 2460a; Томаш, valstietis 338; Томаш Томашевич 337; Франц 1545
Гражулина (Gražumynas, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Гражулишки (Kurklių vlsč.) 768
Гражуминас (Gražumynas) → Гражулина
Гражус Иоахим 262
Граужяле → Гравжалы
Грансис Антон 53; Иосиф 53
Грантовский Иван, valstietis 256
Граткаускасы → Гротковские


Граужала, Граужалы (Grauželė, Anykščių vlsč., dab. Troškūnų sen.) 221, 270–72, 284, 1810а, 2215
Граужинис Юрий Устинович, valstietis 768–69
Граужяле (Grauželė) → Граужала
Грежаны, Грижаны (Griežionys, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 14, 693, 732, 735–36, 738–42, 747–
48, 770, 1517, 1639–42, 2122, 2124, 2126, 2214, 2456–56a
Грежионелес (Griežionėlės) → Грешанишки
Грежионис (Griežionys) → Грежаны
Греймас Юлюс, mokytojas 840, 845–46, 968, 2370, 2407
Греймер Абрам 922, 1261; Хаит 1261; Хаит-Шолом, miestietis 925, 1188
Грейсы Мовша 1232; Хана 758
Грешанишки (Griežionėlės, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 2214
Гржибовский Константин 779; Роза 779
Гриб, Грибас Андрей, mokytojas 2357; Казимир 1809b; Семен 1540, 1809b
Грибели, Грибеле (Grybeliai, Utenos vlsč.) 2146
Грибишки (Grybiškės) 214
Грибуле, Грибули (Grybuliai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219, 2461–61a
Грибулис Адам Матвеевич 217; Михаил Матвеевич 217
Грибуляй (Grybuliai) → Грибуле
Григалюнасы А.К. → Анна Казимировна Шукис; Иван 775; Карл Иосифович, valstietis 489; Семен 775; Якуб 779
Григанавичюс → Григанович, Григонович
Григанис, Григонис Андрей 412; Гаспер Иванович 212, 412; Юрий 268
Григанович Антон 52, 541
Григас Якуб 263
Григишки (Grigiškis, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 262, 331, 693, 783, 2137, 2214, 2442c
Григишкис (Grigiškis) → Григишки
Григишкис Иосиф 1540; Эльжбета 55, 437
Григолевич Семен, urėdas 2344
Григолис Франц 691
Григонис → Григанис
Григонович Иван Иосифович, valstietis 2461c
Григорьев Викентий 260; Иван 412
Гридюшко Иосиф Леонтьевич, pašto viršininkas 2413
Грижаны (Griežionys) → Грежаны
Грижас Михаил 48: Якуб 417
Грижевич Иоахим 262
Гриканы (Grikieniai, Andrioniškio vlsč.) 2456–56a; Гриканцы (Kurklių vlsč.) 16, 1540
Грикеняй (Grikieniai) → Гриканы, Грикянцы
Грикопели, Грикопеле (Grikiapeliai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 24, 1394, 1886
Григорьев Яков, mokytojas 910
Грикот Давид Ицык 513
Грикши Фердинанд Вильгельмович 420; Эмилия 420
Грикянцы (Grikieniai, Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 19, 2218
Грикяпяляй (Grikiapeliai) → Грикопели
Грилович Антон 263
Гримаков Михаил Маркович 1511
Гриммашевскиe Иван 256; Тересса 779; Юрий 256; Юстин (Устин) 254, 256
Грин Лаврентий 255–56
Грина Павел 262; Юрий, valstietis 337
Гринблат Гирша-Лейба, miestietis 768–69
Гринбло Гирша 1262
Гриндзинский Казимир Адамович 758
Гриневич Михаил, vienuolyno naujokas 1412/17
Гринис Бенедикт 774; Иосиф 774; Казимир 774; Матеуш 774; Петр 774; Юрий 774
Гринкевич Казимир 437; София Фаддеевна, bajorė 2458c
Гринкявичюс Казимерас, kunigas 2174
Грино Юрий, valstietis 256


Гринцевич ? 1437; Антон 774; Антон Иванович, dešimtininkas 21; Иван 774; Казимера 55; Карл Францевич, valstietis 1112, 2459a; Константин 774; Леопольд Октавианович, bajoras 2458–58a; Матеуш 1540
Гринштейны Перец 1258, 1259; Ф. 756; Фейга Тема 757–58; Шимель 758; Янкель 1261
Гринявичюс Станисловас, kunigas 1333, 2176
Гриступе, Гриступи (Gristupis, Troškūnų vlsč.) 2219
Гритенас Адам Станиславович 228; Андрей Семенович 228
Грицюнас Антон 262; Иван 773; Иван 773; Иоахим 262; Иоахим Иванович 260; Иосиф 773; Карл 52,
773; Михаил 773; Сыльвестр 262; Франц Антонович 265
Гришкевич ? bajoras 403; Александр Иванович 1406/7, 12; Балтромей 777; Иван 777; Иосиф 777; Иосиф Казимирович, dešimtininkas 21; Казимир 777; Михаил 777; Мария Федотовна 1406/6 ; Петр Егорович 2458c; Семен, urėdas 2344; Томаш 777
Гришко Иосиф 773; Иосиф Устинович, dešimtininkas 20; Казимир 775
Гришкявичюс П. Е. → Гришкевич Петр Егорович
Гришонок Иван 668
Гробовы Агафия Ивановна 1406/2, 20, 27; Агафия Михайловна 1406/23; Александр Иванович 1406/4,
23; Александр Михайлович 1406/24; Андрей Иванович 1406/14; Анна Ивановна 1406/16; Антон
Иванович 1406/41; Гликерия Александровна 1406/4; Домникия Михайловна 1406/21; Евдокия Семеновна 1406/26, 28; Евфимий Михайлович 1406/27; Екатерина Фоминична 1406/18, 41; Елена Александровна → Рутковская Е. А.; Елена Гаврииловна 1406/8; Иван Александрович
1406/11; Иоанна Евфимовна 1406/11; Мария Алексеевна 1406/4, 26; Мария Михайловна
1406/30; Мария Петровна 1406/28, 31; Мария Тарасовна 1406/32; Мирон Михайлович 1406/28; Михаил Александрвич 1406/20, 26, 28; Симеон Михайлович 1406/30; Тарасий Ал. 1406/31
Гродковский Ф. → Гротковский Фердинанд
Гродно (Gardinas) 1245
Гроздов Сергий vienuolyno naujokas 1412/5, 6
Громаков Марк 1517
Громницкий Казимир 1540; Франц 1540
Гронский Адам Станиславович 260; Петр 262; Петр Адамович 266
Гротковские Александр, bajoras 290; Александра Александровна, bajorė 421a; Генрих, bajoras 1522; Идалия 357; Константин 357; Мария (Мариянна) Ивановна, bajorė 192, 193, 1017–19, 2140, 2458; Константин, bajoras 357, 2140; Гротковский Степан, bajoras 2140; Фердинанд Степанович, bajoras
1466, 2140; Эдуард Карлович, patarėjas, bajoras 109, 748, 2458–58a, 2461a
Гротяляй (Groteliai) → Груотели
Грубай (Grubai) → Грубы
Грубин Рашля, miestietė 768
Грубы, Груба (Grubai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 284, 289, 337, 696–97, 1810а, 2215
Грудки 275, 277–78
Грудовик Михаил, vienuolyno naujokas 1412/15
Гружевский, dvarininkas 697
Гружец Мордхель 2408
Грузец 403
Груотели (Groteliai) 1270
Гудавичюс → Гудович
Гуданис Иосиф 783
Гуданце, Гуданцы → Гудони
Гудас Адам 1517; Адам Лаврентьевич, valstietis 2456–56a; Дементий Семенович 260; Казимир 262, Фабиан 262
Гудели, Гуделе (Gudeliai) 322, 1272, 1889–93; Гудели (Gudeliai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216;
Гудели (Gudeliai, Kavarsko vlsč.) 380, 2217; Гудели (Gudeliai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 17, 18,
20, 1392, 1540, 2127, 2218, 5785; Гудели (Gudeliai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 403, 1423,
2219
Гуделис Павел Иванович, valstietis 760; Петр Викентьевич 41; Франц 322
Гудельскле народное училище 834, 837–38, 843, 873–74, 964, 2365–66, 2406–07. Библиотека 2161
Гуденас Казимир 1540; Петр 1540; Петр Казимирович 16; Устин Петрович 1587; Юрий 1540
Гудене П. → Гудова Петрунеля
Гуджупис (Gudžiupis, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219
Гуджюпис (Gudžiupis) → Гуджупис
Гудзинишки 500


Гудзишки, Гудишкяй (Gudiškiai) → Гудышки Гудова или Гутовская Петрунеля 330а Гудович Иосиф 1540; Исидор, kunigas 28, 30
Гудони, Гуданце, Гуданцы (Gudonys) 24, 61, 1094–95, 1437, 1465, 1471, 1807, 1887–88 ; Гуданце, Гуданцы (Gudonys, Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 420, 485, 770, 1392, 1511, 1540, 2218,
2459–59a; Гуданцы (Gudonys, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Гудышки, Гудзишки (Gudiškiai, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 1894, 2219a
Гудялис П. И. → Гуделис Павел Иванович Гудяляй (Gudeliai) → Гуделе, Гудели Гузевич Кароль, valstietis 338, 790
Гузевичева Ф. → Мешковская-Гузевичева Францишка
Гукер И. 924, 925; Израиль, miestietis 51, 626, 768, 920, 922, 1261
Гукто Франц Карлович, valstietis 2456
Гулбинас Мотеюс, kunigas 2177
Гулевичи Ева 1055; Станислав 1055; Устин 1055
Гульбины (Gulbinai) 1426
Гумбины (Gumbinai) 24
Гумилин Петр Петрович, mokytojas 2388
Гуобе (Guobė) → Гобия
Гуобис → Гобис?
Гураполис (Gurapolis), Гураполь → Гурополь
Гурвич Абрам Янкель 684, 686; Берко 686; Зельман 511; К. 733; Либа 684; Мина 684; Сара 684; Тауба
769; Фейга 684; Хаса-Либа 684; Ц. 684; Шлиома 684; Шолом-Шимель 686, 1267, 1268
Гуревич Абель-Мовша 511; Тауба, miestietė 768
Гурий (Плещиков), jerodiakonas 1741
Гуринович (Gurinavičius) Константин 1237
Гуриян Мовша 799
Гуркишки (Troškūnų vlsč.) 403, 2219
Гурклис Александр Игнатьевич, valstietis 1164; Иосиф 691
Гурник Иосиф 262; Иосиф Матвеевич 260
Гурополь, Гураполь (Gurapolis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 95a-b, 196, 197, 748, 1096, 2124,
2219a, 2461b–61c Гутаускас → Гутовский Гутенберг Вульф 743
Гутовская П. → Гудова Петрунеля
Гутовский ? 1423; Александр 266; Антон, valstietis 338; Антон Иванович 512; Болеслав 52; Гаспер, valstietis 2140; Иван, valstietis 254, 338; Игнатий, valstietis 256; Изидорюс, kunigas 2188; Иосиф, valstietis 47, 338; Казимир, valstietis 338; Михаил Иванович, bajoras 768; Симонас, kunigas 2173,
2186; Степан, valstietis 48, 338; Франц, valstietis 256, 338; Франц Иванович 337; Юрий, valstietis
256, 338
Гуцевич Паулина → Барановские
Гялучяй (Gelučiai) → Гелуце Гяляжине (Geležinė) → Гелажине Гяляжинеле (Geležinėlė) → Гелажине Гянетиняй (Genėtiniai) → Гинетанце? Гянис Ф. → Генис Франц
Гянюнай (Geniūnai) → Генанцы
Гярбачяускас Юозапас, kunigas 2191
Гярве Ф. К. → Гервя Франц Казимирович
Гяринскене И. М. → Геринская Иосафата Матвеевна
Гяркишкяй (Gerkiškiai) → Геркишки
Гярконис (Gerkonys) → Герканце Гячионис (Gečionys) → Гечаны Гячявичюс Казимерас 2349
Гяцявичюсы → Гечевские, Гецевичи

Дабкевич Дементий Егорович 260; Иосиф Юрьевич, bajoras 2461
Дабужяй (Dabužiai) → Добуже
Дабулявичюс Пиюс, mokytojas 2388; Станисловас, mokytojas 945, 2355


Дабуры 297
Дабше 798
Дабшишки, Дапшишки (Dapšiškiai, Andrioniškio vlsč.) 221, 260, 262, 270–72, 2214
Давбор Онуфрий 358
Давид Гейман, miestiečių valdybos seniūnas 2321
Давиданис Устин Казимирович 2460a
Давыдов, mokytojas 910; Иван Васильевич 1406/8
Давидовичи Абрам 262, 794; Берко 794; Иосиф Васильевич 1406/10; Иохель, miestiečių valdybos seniūnas 2320; Лейба 794; Тайба-Гинда 758; Филипп Васильевич 1406/12
Давидонис У. К. → Давиданис Устин Казимирович
Давнейки (Dauneikiai, Aluotų vlsč.) 696
Дага (Dagės, Kurklių vlsč.) 2218; Дага, Дагиа (Dagia, Kavarsko vlsč.) 1437, 2124, 2217; Дага I 485
Дагелисы Ева 268; Казимир 269; Казимир Симонович 268; Мацей Янович 268; Устин Казимирович 268; Юстин 269
Дагес (Dagės) → Дага
Даги (Dagiai) 1272, 2408
Дагиа → Дага
Дагисы Вероника Ивановна 61; Доминик, valstietis 1094; Иван Рафаилович 61; Иосиф 262; Онуфрий
Иванович 61; Сигизмунд 262
Дагяй (Dagiai) → Даги
Далабовский Франц 358
Далинка (Dalinka) → Долинка
Далмант Доминик 770
Дамбраускас → Дамбровский, Домбровский
Дамбровский Винцентас, kunigas 2180; Владас, kunigas 2197; Юстин 1311
Дамесек Лейба, rabinas 2203
Дамулевич, bajoras 403
Данайко Хая 757
Данейко Берко 1262
Даниил, jerovienuolis 1412/13, 14
Данилавичюс → Данилович
Данилевичи Валентина 1186; Иван Иосифович, bajoras 1182
Данилишки (Daniliškiai) 284
Данилло Адам 776; Антон 776; Антон Матвеевич, dešimtininkas 20; Иван 776; Карл 776; Кароль
Матвеевич 16
Данилович Адам Матеушевич 260; Антон Адамович 260; Героним, bajoras 221; Константин 262; Петр
262; Станислав 262; Якуб 262
Данишуны (Danišiūnai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 1895, 2216
Данишюнай (Danišiūnai) → Данишуны
Данциг Ицик 1236
Данюлисы Марияна 420; Сымон Матеушевич 420; Ян Сымонович 420
Данюнасы, вдова 774; Адам 437; Адам Францевич, dešimtininkas 20; Антон 778; Доминик 1540; Иван
774; Мариана Антоновна, valstietė 1392; Франц 778; Юзефа Антоновна, valstietė 1392
Дапкявичюс И. Ю. → Добкевич Иосиф Юрьевич
Дапшис Гаспер, valstietis 1127
Дапшишкяй (Dapšiškiai) → Дабшишки, Добшишки
Дапшуны 47
Дарабинас (Darabynas) → Дерабин
Даргявичюс Антанас, kunigas 2186
Даскальчук Федор 293, 294, 297
Даубарас → Давбор, Довбор
Даубо Семен Адамович 23
Даугаравичене У. П. → Довгорович Урсула Петровна
Даугвила К. И. → Довгвилис Казимир Иосифович Даугелишкяй (Daugėliškiai) → Довгялишки Даугилис → Довгилис
Даугинчяй (Dauginčiai) → Довгинцы
Даугирдас Мотеюс, valsčiaus raštininkas 1505, 2327, 2331
Даугирдене → Довгердова


Даугулис Иван 48
Даугялене Р. Ф. → Довгялло Роза Феликсовна Даугялишкис (Daugėliškis) → Довгелишки, Довгялишки Дауиочяй (Daujočiai) → Довяцы
Дауканис Франц Юрьевич 265
Даукшишки (Troškūnų vlsč.) 2219
Даукши, bajoras 283; Анна 668; Анна П. (Роубо) 420; Апполония 55, 437, 487, 1540; Аполония
Устиновна 1511; Иосиф Лаврентьевич 420; Мартин Лаврентьевич 420; Петрунелла Ивановна →
Кублицкая П. И.
Даумантай (Daumantai) → Довмонты
Дауноравичюс 2462
Дауноравичюсы → Довнаровичи
Даутартас → Довторт
Даучулис Иван 47
Дачаны 52
Дачус Вита 262
Дашкевичи Антонина Устиновна, bajorė 382; Вильгельм, bajoras 382
Дашкова Ева, valstietė 1625
Дварели → Дворели
Дваронис (Dvaronys) → Дворжанцы Дваряляй (Dvareliai) → Дворели Дварянас Юстин Августинович 311
Двинское мещанское общество 671
Двоеглазов Борис Прокофьевич 1406/41
Дворакинце → Дворжанцы
Дворели (Dvareliai, Anykščių vlsč.) 2215; Дворели, Дварели (Dvareliai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.)
16, 23, 52, 485, 773, 2124, 2217
Дворжанцы, Дворакинце, Дворокинце (Dvaronys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 221, 260, 262, 266,
270–72, 284, 330а, 338, 368, 511, 693, 1467, 2215
Дворишки 1406/21
Девак Петр Матвеевич, valsčiaus raštininkas 2333
Девейкис Антон, valstietis 1163; Героним 691; Героним Юрьевич 269; Иван 269, 691; Игнатий 269; Иосиф, seniūnas 259; Кржиштоф Кржиштофович 268; Людвик 269; Матвей 1135; Михаил Кристофорович 268; Устин, valstietis 2461a; Юрий Кристофорович 268; Юрий Томашевич 268; Юрий Якубович 268; Ян Францевич 268
Девейкис (Troškūnų vlsč.) 759
Девейне → Девени
Девени, Девейне, Девене (Deveniai, Andrioniškio vlsč.) 221, 260, 262, 270–72, 693, 783, 1324, 1533,
1809, 2214
Девейник Агата 942
Девяняй (Deveniai) → Девени
Девятников Терентийц Федорович 411
Деганце → Дегянцы
Дегелло Адам 771; Адам Казимирович 16; Иван 771; Иван Иосифович 771; Иосиф 437, 771; Иосиф
Амброзеевич, dešimtininkas 21; Казимир 771; Казимир Иванович, dešimtininkas 21; Константин
771; Матеуш 771; Розалия 771; Степан 771; Тереса 771; Устин 771; Юрий 771
Дегионис (Degionys) → Дегянцы
Дегутис Адам 1540; Адам Юрьевич 16; Барбара Яновна 411
Дегянцы, Дегянце (Degionys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 20, 776, 1896, 2217
Деделло Адам 52; Викентий 52; Иосиф 55, 487; Казимир 52; Михаил 52
Декинт Ян 668
Дексне, Дексна (Degsniai, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 1897, 2219; Дексня (Degsniai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Декушка (Troškūnų vlsč.) 2219
Делидис Антон 756
Делиндо Антон Викентьевич 1522; Викентий Казимирович 262; Михаил Иосифович 262
Дембо 1234


Дембувка (Dembuvka) 734, 1643, 1898–99, 2124; Дембувка (Dembuvka, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2215; Дембувка (Dembuvka, Debeikių vlsč.) 2216, 2458a; Дембувка, Дембувок (Dembuvka, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 772, 2217
Демосюк Карл, urėdas 2344
Ден Рудольф фон 6141–42
Денебургскиe Генах, miestietis 768; Лея, miestietė 768
Денюны 61
Денянцы, Денянце (Dienionys, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1810а, 2219a
Депульше (Alantos vlsč.) 338
Дерабин (Darabynas, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 732, 770, 2214
Дергачев Константин Александрович, mokytojas 845–46, 2407; Константин Алексеевич, mokytojas 991,
2395
Дереллы Антонина 779; Екатерина Якубовна, valstietė 768; Петр 50, 1186; Петр Сильвестрович 53; Степан 779
Державин 908; Николай 878
Дершевский Николай 1485
Десюшки, Дзесюкишки, Дисюшки (Desiuškiai arba Desiukiškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 96,
322, 761, 1006, 1902–04, 2215
Дехтерев Захар Семенович 1406/11
Дечаны (Dečionys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 19, 20, 23, 779, 1186, 1392, 1900, 2217
Дечкус Антон, valstietis 338; Антон Матулевич 41; Антоний 254; Иоахим, valstietis 338; Матеуш, valstietis 338; Петр, valstietis 338
Деюны, Мазарщизна (Dejūnai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 19, 56, 345, 486, 748, 1437, 1540,
1644, 1807, 1901, 2127, 2218, 2459–59a
Джугас Адам 1540; В. 1540; Викентий Данилович, dešimtininkas 19; Казимир 1540; Людвик 1540
Джуги (Džiugai, Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 19, 1540, 2218
Джюгай (Džiugai) → Джуги
Дзевалтово (Deltuva) 182, 202
Дзевалтовский Иосиф Михайлович 260
Дземкишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Дзено Адам 52, 778; Иван 52, 778; Иосиф 772, 778; Канстант 772
Дзесюкишки → Десюшки Дзидзюлишки → Дыдзюлишки Дзялынский Иван Антонович, bajoras 749
Диджпруджяй → Дычпрудзе Диджюлис → Дыджюль, Дыдзюли Диджюлишкяй (Didžiuliškiai) → Дидзюлишки
Диджябалис (Didžiabalis) → Дыдзебалис
Дидкявичюс → Дыдкевич
Диктарай (Diktarai) → Дыхторы
Дилис → Дылис
Дилькявичюс → Дылькевич Диляй (Diliai) → Дыли Дилякас Казимир 48
Диляцкие Иосель 626; Мордхель-Нафтель 1232, 1436; Пера, miestietė 768; Рафаил 51
Димонты Иосель 769; Фрейда, miestietė 768–69
Дирвонай (Dirvonai) → Дырваны
Дитмонас → Дытмон
Диференция (Troškūnų vlsč.) 760
Дичпетрис → Дычпетрис Дичюнай (Dičiūnai) → Дычуны Дичюнас → Дычун
Дичюс → Дычус
Длугоборские Александр Иосифович 420; Бронислав Францевич, bajoras 1182; Вероника Иосифовна
420; Генрих Казимирович-Даниелевич, bajoras 1183; Игнатий Иванович 420; Иосиф Иванович
420; Ипполит 1365; Казимир 673; Марьянна 420; Саломея Иосифовна 420; Франц Гиполитович, bajoras 1181


Длускисы Александр Станиславович 420; Анна Станиславовна 420; Антоний Рафалович 420; Гелена
Станиславовна 420; Ева Игнатьевна (Явойш) 420; Иозефа 420; Петронеля 420; Рафал Тадеушевич
420; Станислав Андреевич 420; Устин С. 420; Юганна 420; Юлия Устиновна 420
Дмуховский Константин 779
Добалины → Добилине
Добейки (Debeikiai, Debeikių vlsč.) 37, 47–49, 263, 284, 337, 343, 516, 522, 756, 765, 768, 1273, 1276,
1286, 1288, 1290, 1330–38, 1386, Добейки 1406/21, 36, 39; 1411a-11b, 1482, 1495, 1905–06, 2124,
2166, 2176–78, 2200a, 2206, 2233, 2283, 2312, 2317, 2342, 2426, 2349, 2441–42, 2458–58a
Добейкская волость 93, 322, 422, 423, 763, 765, 767, 770, 1246, 1335, 1338, 1406/23, 1446, 1468, 1502,
1504–05, 1800, 2123, 2137, 2157, 2216, 2223, 2229, 2236, 2243, 2250, 2257, 2264, 2271, 2290,
2297, 2304, 2328–29, 2337а, 2348, 2417–18, 2437, 2440a, 2444, 2451, 2458a
Добейкский волостной суд 1800
Добейкский земледельческий кружок 30, 49, 2163, 2165
Добейкский приход 2167–71
Добейкское волостное правление 322, 1191, 1337, 1508–09, 2135
Добейкское еврейское общество 750, 808
Добейкское мещанское общество 628–33
Добейкское мещанское управление 32
Добейкское народное училише 812, 814–15, 819, 822, 823, 827, 830–31, 834, 837, 840, 843, 845, 846,
872, 944, 962–63, 972, 2350, 2352–53, 2363–64, 2406–07. Библиотека 812, 2161
Добейкское плебание 308, 696
Добейкское почтовое отделение 1197
Добейкское сельское общество 513, 1246
Добилине, Добалины (Dobilynė, dab. Debeikių sen.) 2124, 2458a, 2461b
Добкевичи Евгения Владиславлевна → Василенко Е. В.; Иосиф Юрьевич, bajoras 747, 2461a
Добровольский Александр Алексеевич 1406/9; Владимир Алексеевич 1406/13; Владислав Игнатьевич, bajoras 2456a; Иван, valstietis 403; Иван Михайлович 1533; Сергей Алексеевич 1406/11; Томаш
262; Юльян Михайлович 1533; Юрий, valstietis 403
Добровский Алексей 878; Михаил Клементьевич, pašto viršininkas 2413
Добрякова Лидия Димитриевна, mokytoja 840, 845–46, 954, 2357, 2360, 2407
Добуже, Добужи (Dabužiai) 52, 97, 99, 342, 419, 732, 1406/9, 1412d, 1690, 1693, 1907, 2122, 2124,
3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-22, 3447-23, 3447-27; Добуже (Dabužiai, Anykščių vlsč.) 2215, 2457–57a, 2458c; Добуже (Dabužiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 20, 485, 693,
747–48, 773, 1184, 2217, 2458b; Добуже Большие (Didieji Dabužiai, Kavarsko vlsč.) 98, 748, 1272,
2128, 2217
Добужинский Леопольд Иосифович 2461b; Людвик Иосифович 2461b; Лев Иосифович 2461b
Добужский магазин 791
Добулин Юрий, seniūnas 668
Добшишки, Дапшишки (Dapšiškiai) 783
Довболчишки (Andrioniškio vlsč.) 749
Довбор ? bajoras 403; Антон Иозефатович, felčeris 40, 2421; Онуфрий 357, 360
Довбуры (Anykščių vlsč.) 2215
Довгвилис Казимир Иосифович, valstietis 2458a
Довгелишки (Daugėliškiai, Kurklių vlsč.) 2218; Довгелишки (Daugėliškiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 770, 1181, 1272, 2219, 2461–61a
Довгелянцы, Довгеляны (Andrioniškio vlsč.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 338, 693, 783, 1520, 1533–34,
2214
Довгердова Матрена Францевна 1511
Довги (Daugai, Puponių vlsč.) 716
Довгилис Казимир, valstietis 338
Довгинцы, Довгинце (Dauginčiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 19, 779, 1392, 1908, 2217
Довгорович Урсула Петровна, valstietė 2461a
Довгялишки → Довгелишки
Довгяллы Викентий 357, 360; Викентий Викентьевич 358; Роза Феликсовна, bajorė 2458b
Довейкис Викентий 262; Кастант 262; Устин Иосифович, valstietis 759
Довейкишки (Doveiniškis, Troškūnų vlsč., išnykęs) 2219
Довейкишкис (Doveiniškis) → Довейкишки
Довейни 1406/19, 20, 35, 41


Довмонты (Daumantai) 1097, 1807, 1909–11, 2124; Довмонты (Daumantai, Anykščių vlsč.) 1392, 2215; Довмонты, Довмонтишки (Daumantai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 773, 2217, 2458c
Довнаровичи, Довноровичи ? 704; Бронислав Эразмович 2461b; Виктор Э. 770; Витольд Э. 770; Иван
Иванович 770, 2461b; Иван Юльянович 420; Иозефа 420; Ипполит, bajoras 1117; Клементина 770; Клементий Иванович 748, 2461b; Константин Михайлович, bajoras 2461; Константин Францевич, miestietis 748, 2456–56a, 2461a; Павел, bajoras 1468; С. Юльяновна 420; Эразм 747; Юлиян Иванович 420; Ян Юльянович 420
Довторт Адам 774; Александр 262
Довят Викентий 357
Довяци, Довяцы (Daujočiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1545, 2219a, 2462
Довяцкое сельское общество. Свядосцкая волость 1545–46
Довяцы → Довяци
Догалис Викентий Казимирович, valstietis 759
Додельзон, Додельсон Завель 626; Леви, miestietis 1188
Долгов Авдикин 1648
Долинка (Dalinka, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219a
Долмат Доминик Амброзиевич, bajoras 1161
Долобовский Франц, bajoras 310, 360
Домановский Александр Егорович 2461b
Домбровский ? 1437; Владислав, bajoras 747, 770, 2459; Иван 1478а; Иосиф 790; Матеуш, valstietis
338; Мечислав, bajoras 747, 770, 2459; Михаил, valstietis 322, 738–41, 743–45; Франц 357
Домейки (Domeikiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 19, 21, 23, 380, 382–83, 385, 1185, 2124,
2217
Доминус Адам 262; Тадеуш 262; Томаш 262
Домяйкяй (Domeikiai) → Домейки
Донейко Х. 756
Донюгас Адам 55
Допкевич Дементий 221
Дорондо Елисей 1517; Исай 1517; Михаил 1517; Павел 1517
Дорошенко Иван Григорьевич, pristavas 2339
Дорфман Лазарь 686
Досизанова Ольга Леонидовна 43
Драбиш Орел Овсеевич 263
Драбчуны (Drobčiūnai, Svėdasų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 100–01, 748, 1394, 2124, 2460–60a
Дравановский, bajoras 380
Драгауджяй (Dragaudžiai), Драговдзе → Дроговдзе
Драговдзе, Дроговдзе (Dragaudžiai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 1809b, 1912, 2219a
Драгунас Адам 262; Антон 262; Гаспер 262; Гаспер Михайлович 260; Франц 262
Драздаускас Э. → Дроздовский Эдуард
Драчун, valstietis 403
Дрейлинг Павел, miestiečių valdybos seniūnas 2317
Дрелинг Констанция Оттовна, miestietė, dvaro nuomininkė 1392
Држевицкий ? 360; Виктор 357–58
Дробис 2121; Овсей 740–44; Ривка, miestietė 768; Шмуель 626
Дробчуны, Дробчюнай (Drobčiūnai) → Драбчуны
Дробыш Констанция 770
Дроговдзе → Драговдзе
Дроздовский Эдуард 380
Дронсевичева Камиля Иосифовна 2461b
Дронсейки Федор Бонифатиевич 2461b; Фелиция Феликсовна 2461b
Друвиль Александр 878
Друкман Давид 926; Сора Бася 758
Друски 61
Друскис Матеуш, valstietis 1668; Никодим, valstietis 1668; Петр valstietis 1668; Семен, valstietis 1668
Друскович Хая 757
Дрызгина Феодора Степановна → Метлина Ф. С.
Дубалишки (Dubiškės, Andrioniškio vlsč.) 2214
Дубаускас А. М. → Дубовский Антон Матвеевич
Дубица (Dubica, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 2214


Дубишкес (Dubiškės) → Дубалишки
Дублин → Будвишки
Дубовики Елена Иосифовна 1406/40; Иосиф, urėdas 2341, 2344
Дубовский ? 1437; Абрам 626, 1261, 1421; Антон Матвеевич, valstietis 2459a; Иосиф 1540; Иосиф
Матвеевич, dešimtininkas 19; Казимир 1540; Михаил 1540; Мордхель 1261; Нохель 626, 1261,
1264; Файвиш 1264; Фрейда 489, 758; Шмая 922, 1261; Юрий 1540
Дубра Адам Гаспарович 64
Дубришки (Dubriškis, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 403, 760, 2219, 2124
Дубришки → Гейдзюпис
Дубришкис (Dubriškis) → Дубришки
Дубровка 1406/39
Дубурай (Duburai) → Дубурис
Дубурис (Duburai, Anykščių vlsč.) 2215
Дуда К. → Дудус Казимир?
Дуделанцы, Дудоланце (Raguvos vlsč.) 392
Дуденай (Dūdėnai) → Дудзяны
Дудзяны (Dūdėnai, Troškūnų vlsč.) 2461
Дудишкес (Dūdiškės) → Дудышки
Дудко Григорий Иосифович, pašto viršininkas 2415; Татьяна Георгиевна 1406/36
Дудоланце → Дуделанцы
Дудос (Dūdos) → Дуды
Дудус Казимир, valstietis 2456a
Дуды 787; Адам 1540; Антон 1540; Бенедикт 1540; Ева 55, 437; Иван 1540; Иван Казимирович 1540; Иосиф 1540; Казимир 262, 1540; Казимир Якубович 1468; Карл 1540; Матвей 55, 1540; Павел
1540: Юрий 1540; Якуб 1540
Дуды (Dūdos, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1392, 1540, 2218
Дудышки, Марьянево (Dūdiškės, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 2126, 2219a, 2461c–61c; Дудышки
(Dūdiškės, Troškūnų vlsč.) 2461a
Дуканские или Дыховичи Антонина Игнатьевичи 1575; Томаш 1575
Дульскис Антон Юрьевич 1533; Казимир 1540; Каспарас, dekanas 1360
Думблюны (Dumbliūnai, Subačiaus vlsč.) 369
Дундишкяй → Дундышки
Дундулис Иосиф 322
Дундышки (Dundiškiai, Subačiaus vlsč.) 369
Дунтен, bajoras 1005
Дунчи Балтромей 52, 771; Иван 771; Иосиф 771; Иосиф Адамович, dešimtininkas 20; Казимир 771; Казимир Константинович 23; Марьяна 771; Матвей 771; Михаил 771; Петр Адамович 16; Феликс
771; Юрий 771
Дупчис Адам, valstietis 306
Дурасевичи ?, bajoras 221, 693; Антон Михайлович, bajoras 2461a; Виктор, bajoras 411, 733; Владислав, bajoras 411; Владислав Иванович, bajoras 148b, 748, 1148, 2311, 2461a, 2461c; Иван (Ян) Викентьевич, bajoras 1183; Иван, dvarininkas 1690; Иван Владиславович 770; Иван Михайлович, bajoras 1003, 1149, 2461–61a; Камилия Иосифовна, bajorė 2458a; Мариан Владиславович 2282; Онуфрий, bajoras 770, 2461a; Пржемыслав 733; Пржемыслав Иванович, poručikas 150, 706, 1367, 1044; Уршуля 330а
Дурновский Иван Яковлевич 420
Дусяты (Dusetos) 1426
Дуткевич Maрк, mokytojas 2372
Дыбовский Абрам 357
Дыбяк Иван Алексеевич, mokytojas 2366
Дыдас Адам 771; Викентий 1540; Игнатий 771; Игнатий Матеушевич, dešimtininkas 19; Иосиф 771; Иосиф Юрьевич, dešimtininkas 18; Матеуш 771; Петр 771; Петр Игнатьевич, dešimtininkas 19;
Розалия 771; Якуб 771
Дыджоя (Didžioji, Kavarsko vlsč.) 2217
Дыджюль, dvarininkas 693
Дыдзебалис (Didžiabalis) 382
Дыдзюли Ольгерд Станиславович 14; Вацлав 748; Викентий Иванович 747, 770; Екатерина
Иосифовна, bajorė 2458b–58c; Иван Адамович 747; Иван Фелицианович 770; Игнатий 748; Иозефа
748; Мария 748; Матвей Викентьевич, bajoras 2461a; Михаил Викентьевич, bajoras 2461a; Михаил


Фелицианович 770; Ромуальд Карлович, bajoras 380, 382; Станислав Иванович, bajoras 2456a; Фекла Ивановна 747, 770; Фелициян Викентьевич, bajoras 2461–61a; Янина Игнатьевна 1187
Дыдзюлишки (Didžiuliškiai, Troškūnų vlsč.) 2219; Дыдзюлишки, Дзидзюлишки (Didžiuliškiai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 514, 783, 1533, 2214
Дыдкевич Франц 262
Дыдлов Станислав Иванович, bajoras 2456
Дык Ицык 686; Шмуель 1267
Дыли (Diliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337, 696–97, 2215, 2442c,
2461d
Дылисы, Дилисы Алексей 1517; Антон 254; Антон Р. 260; Вероника 47; Григорий 262; Ефим 1517; Иван, valstietis 338; Иван Юрьевич 1535; Казимир 47; Казимир Устинович 855; Михаил, valstietis
337; Ромуальд 262; Семен Францевич, valstietis 41, 511; Циприан 23; Юрий 262, 738, 739; Юрий
Ромуальдович 260
Дылькевич 747, 770; Антон Михайлович, bajoras 2461–61a; Иван 386
Дырваны (Dirvonai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 760, 1437, 2218
Дыржис Казимир 30
Дырс Иосиф 738, 739
Дытмон Иван, valstietis 274
Дыховичи Т. и А. → Дуканские или Дыховичи Томаш и Антонина Игнатьевичи
Дыхторы, Дикторы, Дыкторы (Diktarai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 256, 275, 277–78, 284,
331, 337–38, 696–97, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Дычко Антон 779
Дычпетрис Иван 773; Иосиф 773
Дычпрудзе, Дычпрудзи, Дичпрудзе (Didžprūdžiai, Kupiškio vlsč.) 369
Дычун Юрий 1809
Дычуны (Dičiūnai, Utenos vlsč.) 1913
Дычус Антон, valstietis 256, 338, 2140; Игнатий, valstietis 254, 256; Семен 2140; Симон, valstietis 256,
338; Юрий Семенович, valstietis 256, 338
Дыштерлоф, bajoras 403
Дьяконова Лидия Владимировна 1406/23
Дябейкяй (Debeikiai) → Добейки
Дявяняй (Deveniai) → Девени Дягсняй (Degsniai) → Дексне, Дексня Дялтува (Deltuva) → Дзевалтово Дянионис (Dienionys) → Денянцы Дясюкишкяй (Desiukiškiai) → Десюшки Дятеловицкий монастырь 1709
Дячионис (Dečionys) → Дечаны
Дячкус → Дечкус
Дяюнай (Dejūnai) → Деюны

Еаган Шейпля, miestietė 768
Евдокимов Мовсей 1437
Евиевская Св. Успенская церковь 3447-21
Евлампий, jerovienuolis 1412/13–15
Евстафий, jerovienuolis 1412/15–17
Евунишки (Andrioniškio vlsč.) 2214
Еглекальнис (Egliakalnis, Anykščių vlsč., dab. Ėgliai) 2215
Егляй (Ėgliakalnis) → Еглекальнис
Егорова Параскевия Ивановна 1406/17
Егоровка (Andrioniškio vlsč.) 783, 1810а, 2214
Едоглис (Debeikių vlsč.) 2216
Ежеренская (Зарасайская) православная церковь 3447-10
Езаки (?) Аницетий Якимович, valstietis 2458b; Феликс, valstietis 2458b
Езельский Рафаил, valstietis 2458a
Ейзер Шолом, rabinas 2203
Езерский Абрам 686
Ейдинберг Ицык 510
Екатеринославская губ. 845


Екштановы Анна, valstietė 2456a; Доминик, valstietis 2456a
Еленскиe ?, bajoras 319, 321, 736, 738, 740; Антон 322, 741–42; Антон Павлович, bajoras 322; Антон
Эдуардович, bajoras 318a, 749; Витольд Антонович 322; Мариан 419a, 2408; Павел Антонович
322; Ромуальд, bajoras 320, 322; Сабина Леопольдовна, bajorė 322, 2122, 2458–58a; Венцлавович
София-Эмилия Павловна, bajorė 30, 47, 49, 749; Сабина Леопольдовна 322
Елшканис Павел 52
Елькицишки → Элькицишки
Ельжбетувка, Ельжбетовка (Elžbietynė, Troškūnų vlsč.) 759, 2219
Ельменики, Ельминики, Эльменики (Elmininkai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 256, 266, 275,
277–78, 284, 330–31, 337–38, 696–97, 734, 736, 738, 740–41, 744–46, 748, 1172, 1406/1, 2–8, 11,
12, 14, 16–21, 23–24, 26, 27, 29, 31–36, 39, 40, 41; 1411a-11b, 1467, 1807, 1809, 2122, 2124,
2200a, 2215, 2442a, 2442c, 2457–57a, 2461d, 3447-6, 3447-7, 3447-8, 3447-9, 3447-17, 3447-20,
3447-23, 5785; Эльменики I 275, 277–78; Эльменики II 275, 277–78; Эльменики III 275, 277–78; Эльменики IV 275, 277–78; Эльменики V 275, 277–78; Эльменики VI 275, 277–78; Эльменики VII
275, 277–78; Эльменики VIII 275, 277–78
Ельминишки 284, 289, 696, 1270
Ельмишки, Эльмишки (Elmiškis, Anykščių vlsč.) 47, 254, 256, 266, 275, 277–78, 338, 696–97, 1423; Ельмишки I 275, 277–78
Ельяшунас Казимир, valstietis 411; Лукас Матвеевич, valstietis 411; Фадей, valstietis 411
Емельянов Иван 411
Енидзе → Янидзе
Ердовский Константин Адамович, miestietis 2461a
Ержи 330а
Ермаловичева, valstietė 403
Ерошевич Иосиф Венедиктович, miestietis 2458b
Ершовы ? 1437; Ефим Иосифович, kasininkas 43; Иван Иосифович 43; Мария Евфимовна (Оникшты) →
Мельчунова М. Е.; Степанида Ефимовна 43
Ечгола (Andrioniškio vlsč.) 693, 783, 2214
Ечус Адам 262
Ечян Лаврентий 777
Ешкепис (Andrioniškio vlsč.) 2214

Жабас Антон Александрович, darbininkas 41
Жабицкий, kunigas 910
Жабо Владислав Иосифович, miestietis 2458c; Иосиф, bajoras 1169; Устин-Иван, bajoras 1097; Эдуард
Иванович, bajoras 30, 54
Жабулис Иван 262
Жабулянис Иван Егорович 260

Жагели Агнешка Михайловна

→ Буткевичи; Адам, bajoras 1053; Адам Игнатьевич 420; Вероника

Мартиновна 420; Гелена Мартиновна 420; Игнатий Михайлович 420; Каетан Игнатьевич 420; Казимира 420; Казимира Игнатьевна 420; Мартын Казимирович 420; Михаил Казимирович 420; Онуфрий Игнатьевич 420; Ружа Игнатьевна 420; Текля 420; Эдуард Ангелович, bajoras 158, 1134,
2459a; Эдуард Антонович, bajoras 748; Юлиян Игнатьевич 420; Юлияна Игнатьевна 420; Юстин
Игнатьевич 420
Жагентупис 500
Жаги (Kavarsko vlsč.) 102, 2217; Жаги (Žiogai?, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 500, 2219a
Жаглишки (Kurklių vlsč.) 1392, 1540, 2218, 2459a; Жаглишки I 1540
Жагракалис Казимерас, kunigas 2180
Жагялис → Жагель
Жажакишки, Жежекишки, Жакелишки (Andrioniškio vlsč.) 1517, 2214, 2456–56a
Жажумбра, Жажумбрис (Žažumbris) → Жежумбры
Жакавичюс М. → Жакович Матвей Жакелишки → Жажакишки Жакович Матвей, bajoras 1315
Жалалекнис 351
Жалино (Andrioniškio vlsč.) 2214, 2456a
Жалиойи → Зеленка
Жалис Адам, valstietis 1517, 1633; Владислав 1540; Казимир 262
Жалкаускас → Жолковский


Жалнерунас Варфоломей 269
Жалперевич (?) Габриель, valstietis 338; Юрий, valstietis 338
Жамка (?) Казимир Адамович, valstietis 759
Жаранковы Параскевия Ивановна 1406/12; Василий Егорович 1406/12
Жаромский Владимир, mokytojas 2357
Жарскиe ? 262; Валериян Казимирович 330а; Антон Павлович 1406/27; Владимир Антонович 1406/27; Елизавета Ивановна 1406/27; Карл 771; Николай Антонович 1406/29; Павел Августинович 1533; Семен Михайлович 1520; Сильвестр Иосифович 41; Симонас, valsčiaus viršaitis 2324; Юрий 262
Жасинас Юозас, miestiečių valdybos seniūnas 2316
Жаубер Матеуш, valstietis 288
Жвикас Иван 262; Иван Иванович 260; Иван Матвеевич 260; Константин 773; Стефан 262; Стефан
Иванович 260
Жвилюнай (Žviliūnai) → Жвилюны
Жвилюнская казенная корчма 435
Жвилюны (Žviliūnai, Subačiaus vlsč., dab. Troškūnų sen.) 435, 492, 734–35, 738–42, 745, 798, 1423,
1468, 2219a, 2462
Жвирбленай (Žvirblėnai) → Жвирблянцы
Жвирблис Адам, valstietis 1651; Аполинарий 1545; Виктор 262; Иосиф 1649, valstietis; Киприан
Иосифович, valstietis 2460a; Михаил 1545; Франц Иванович 1533; Юрий Яковлевич 411
Жвирблишки (Kurklių vlsč.) 1810а, 2218
Жвирблянцы, Жвирбляны (Žvirblėnai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 18–21, 23, 52, 486, 494,
771, 1392, 2124, 2217
Жвирбляны → Жвирблянцы
Жданов Алексей Михаилovič, zemstvos viršininkas 2313, 2439
Жебрис Доминик 1186
Жежекишки → Жажакишки
Жежумбры, Жажумбра, Жажумбры, Жежумбра (Žažumbris, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 284, 331,
337–38, 547, 696–971810а, 2215, 2442a, 2442c, 2461d; Жежумбры I 254, 275, 277–78; Жежумбры
II 254, 275, 277–78; Жежумбры III 254, 275, 277–78; Жежумбры IV 254, 275, 277–78
Жейвяны (Anykščių vlsč.) 761
Жейменская волость 1361
Жеймис Антон Юльянович 1533; Иван 262; Иосиф 262; Иосиф Егорович 260; Казимир, valstietis 262,
338; Казимир Антонович 1533; Матеуш Людвикович 41
Жейчупис (Troškūnų vlsč.) 2219
Жек Иван 266
Жеканис Викентий 262; Викентий Игнатьевич 260; Гаспер 289; Доминик 221, 289; Иван, valstietis 338
Иоахим Иванович 260; Иосиф Матвеевич 260, 262; Сыльвестр 262; Томаш 262; Устин, valstietis
274; Франц 262; Франц Иосифович 260
Железники Зельман 2152; Песа 757–58; Рейза, miestietė 768–69; Фрада 758; Хая 758
Железнякова П. 756
Желинский Фаддей Феликсович 2461; Феликс Ипполитович 2461
Желиховские, dvarininkas 693; Вильгельм-Антон, bajoras 1106; Иозефата Михайловна 748–49, 2461a; Ричард Вильгельмович 748; Семен Андреевич, bajoras 116, 748, 2461–61a
Желябишки (Andrioniškio vlsč.) 2214
Жемаймоле (?, Andrioniškio vlsč.) 2456–56a
Жемайтис Александр 1540, 1545; Антон 511; Героним 1540; Доминик Александрович, valstietis 1394; Иван Лаврентьевич 1540; Иосиф 511; Константин 1545; Матвей Иванович, valstietis 759; Семен
1540; Юрий Гасперович, valstietis 2460a; Якуб Юрьевич 23. Dar → Жемейтис
Жемейтеле → Жемейтели
Жемейтели, Жемейтеле (Žemaitėliai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 747, 783, 1098, 1914, 2124,
2214
Жемейтис ? 774; Августин 773; Адам 773; Адам Адамович 16; Антон 779; Бенедикт 52, 779; Викентий
771; Гаспер 1062; Доминик Антонович, valstietis 2458–58a; Егор 779; Иван 779; Иосиф 779, 1062; Иосиф Яковлевич 2461c; Казимир 779, 1585; Казимир Степанович, dešimtininkas 21; Петр 773;
Рафаил Иосифович 311; Сильвестр 23, 779; Устин 773; Якуб 773
Жемейтышки (Kavarsko vlsč.) 2217
Жемчугов Роман, miestietis 736, 738–42; Терентий, valstietis 1136
Жибенишки (Alantos vlsč.) 748
Жибец, Жибеце, Жибеци → Жибуце


Жибецкое народное училище 834, 837, 843, 845–46 998, 2403–04, 2406–07. Библиотека 2161
Жибика Иван 1577; Иван Гасперович, valstietis 759
Жибуце, Жибеце, Жибучи (Žibučiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 147, 263, 273, 338, 696,
734–36, 738–43, 774, 1809, 1810а, 2137, 2217, 2215, 3447-7; Жибеце II (Anykščių vlsč.) 1799, 5785
Жибучяй (Žibučiai) → Жибеце, Жибуце
Жив, Зив ? 686; Иосель-Бенямин 684; Мовша-Ицык 684; Янкель-Лейба 684, 686, 1267
Жигелишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Жидишки, Жыдышки (Utenos vlsč.) 403
Жижис Семен 771
Жижмы (Pagirių vlsč.) 403
Жижюнас Константин 351
Жиздры → Зыздра
Жиленас или Жилас Устин, valstietis 1131
Жилинский Андрей Иванович 1587; Антанас, mokytojas 50, 52–53, 485, 488, 845–46, 965, 2368; Ванда
52; Ержий Адамович, gydytojas 1182, 1394; Казимир Иванович 265; Константин Иосифович 2461b; Павел Юльянович, valstietis 2461a; Феликс Ипполитович, valstietis 2461a; Феодосий 1361
Жилис Игнатий 1545
Жилишкес (Žiliškės) → Жилишки
Жилишки (Žiliškės, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2137, 2149, 2219, 2462
Жило Андрей 1511
Жимантас Бронюс, kunigas 2186
Жимкявичюс Казимерас, kunigas 2188
Жиогай (Žiogai) → Жаги
Жирнена (Troškūnų vlsč.) 2219
Жировицкий монастырь 1757, 1759
Жиролис Игнатий 1540
Жичковские Андрей, valstietis 382; Иосиф 532; Казимир 385; Марьян 385; Михаил 385; Михаил
Андреевич 16; Евва, valstietė 385
Жичкус, laisvasis žmogus 143
Жлиобишкяй (Žliobiškiai) → Жлябишки
Жлябишки (Žliobiškiai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 1099, 1522, 1533, 1535, 1915–16, 2124,
2214, 2456–56a; Жлябишки I 783; Жлябишки II 783, 1520

Жмогины Анастасия Степановна

→ Романова А. С.; Андрей Семенович 1406/15, 26; Анисия

Тимофеевна 1406/1; Анна Андреевна 1406/20; Анна Кузьминична → Волкова А. К.; Анна Степановна

1406/20; Анна Тимофеевна

→ Кублицкая А. Т.; Антон Петрович 1406/3; Афанасий Иванович

1406/32; Афиноген Тимофеевич 1406/6; Василисса Петровна

→ Павловская В. П.; Владимир

Степанович 1406/29; Диомид Андреевич 1406/24; Домна Стефановна 1406/31; Донат Болеславович
512; Е. Тимофеевна 1406/4; Евфимий Кузьмич 1406/17; Евфимия Васильевна 1406/19; Евфросиния Семеновна → Синякова Е. С.; Екатерина Ивановна 1406/3; Елена Семеновна → Рутковская Е. С.; Елена Тимофеевна → Шарапова Е. Т.; Захарий Кузьмич 1406/22; Иван Андреевич 1406/22; Иван Петрович 1406/6; Иван Семенович 1406/21; Игнатий Кузьмич 1406/20; Иван Максимович 1406/33; Иван С. 1406/36; Иулиания Стефановна 1406/34; Кузьма Антонович 1406/3, 27; М. Ивановна
1406/1; Максим К. 1406/3, 32; Марина Андреевна 1406/18; Мария Никитична 1406/15, 26; Мария
Симеоновна 1406/9; Мария Степановна 1406/18; Мария Тимофеевна 1406/8; Марфа Ивановна
1406/3, 28; Матрона Степановна 1406/21; Мелания Степановна 1406/3, 27; Михаил Кузьмич
1406/12; Михаил Тимофеевич 1406/10; Надежда 1406/18; Никифор Андреевич 1406/26; Ольга
1406/9; Павел Иванович 1406/34; Павел Степанович 1406/26; Параскевия Кузьмична 1406/27; Параскевия Тимофеевна 1406/16, 26; Пелагия Ивановна 1406/32; Пелагия Семеновна 1406/12;
Пелагия Тимофеевна 1406/3; Петр Антонович 1406/18; Платон Андреевич 1406/16; Семен Иванович
1406/4, 13; Степан 1412/20; Степан Васильевич 1406/16, 24, 26, 35; Татьяна Семеновна 1406/4; Тимофей, valstietis 338; Тимофей Иванович 1406/1, 3, 19; Тихон Кузьмич 1406/14
Жмуйдецкая волость (Žemaitkiemio vlsč.) 487–88, 1437, 1553
Жобневич Иван Юрьевич 772
Жойдик Михаил, mokytojas 2357
Жолковские Болеслав Иосифович 770; Валерия, bajorė 1187; Иван Устинович, patarėjas 2457; Октавиан Иосифович 770
Жолнеревич Антон 790; Юрий 790
Жолтишки, Жолцышки, Жолцишки (Želtiškiai, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 103–105, 2122, 2219a,
2461b–61c; Жолцишки I 500; Жолцишки II 500; Жолцишки III 500


Жонголович А. И. 137
Жубяны (Troškūnų vlsč.) 2219
Жувеники (Žuvininkai, Troškūnų vlsč., dab. likęs tik miškas) 2219
Жувининкай (Žuvininkai) → Жувеники
Жуджгалис (Žudžgalys) → Жуджголи
Жуджголи, Жуджголе, Жуджголь, Жутжголи (Žudžgalys, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1917–18,
2137, 2219
Жугжлис Донат 775; Михаил 775
Жуджголь, Жутжголи → Жуджголи
Жук Вероника Игнатьевна 1412а; Григорий Андреевич 1412а; Елена Григорьевна 1412а; Иван 1535; Татьяна Дионисовна 1406/3
Жукас А. → Зукас Антанас?
Жукас Августин 1577; Антон 772; Домининкас, kunigas 2183; Игнатий 772; Иван 1577; Игнатий
Фаддеевич, valstietis 2460a; Иосиф Антонович, valstietis 2456a; Иосиф Иосифович 1533; Казимир
Андреевич, valstietis 2456; Каспер Станиславович, valstietis 759, 2461–61a; Томаш 772; Юрий 783
Жукаускай (Žukauskai) → Жуковщизна
Жукаускас → Жуковский
Жукле, Жукли (Anykščių vlsč.) 221, 262, 270–72, 1810а, 2215
Жуков, Жукова Алексей Григорьевич 1406/12, 27, 38; Владимир Алексеевич 1406/20; Григорий, valstietis 338; Григорий Андреевич 1406/3, 17; Дария Григорьевна 1406/15; Дария Игнатьевна
1406/12, 27; Дария Тимофеевна 1406/22; Евгения Алексеевна 1406/37; Елена Григорьевна
1406/21; Иван Алексеевич 1406/33; Иоанна 1406/15; Надежда Алексеевна 1406/27; Николай 878
Жуковские ? 262, 661, 1062, 1437; вдова 774; Адам 771, 773; Адам Францевич 41; Антон 773; Антон
Егорович 260; Болеслав Матвеевич, miestiečių valdybos seniūnas 2316; Владислав Антонович, bajoras 511; Иван 262, 773; Иван Антонович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иван Михайлович, valstietis 2461–61a; Иосиф 262, 330, 773; Иосиф Семенович 260; Карл 773; Константин 262; Матвей, miestiečių valdybos seniūnas 771, 2316; Михаил Иосифович 260; Петрунеля 773; Станисловас, kunigas 487, 2183; Станислав Антонович, bajoras 420, 770, 2459; Фелициян, valstietis 262, 338; Фелициян Семенович 260; Франц 262; Франц Михайлович 260; Франц Семенович 260
Жуковщизна (Žukauskai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 759, 2124, 2219, 2461
Журавин Израиль, rabinas 2203
Журайсце 735
Жура, Журас Антон 221; Ержий, valstietis 288; Себастьян 221
Журавлева Вера Ермолаевна 43
Журавский, bajoras 221, 696
Журас Антон Казимирович 260; Себестиян Казимирович 260, 262; Франц 262; Юрий Станиславович
2123
Журли (Žiurliai, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 1919, 2219a
Жусиновичи Егор, valstietis 1468; Казимир Александрович, valstietis 1468; Юрий Александрович, valstietis 1468
Жусиновска Агнешка 756

Жутжголи

→ Жуджголе

Жюрляй (Žiurliai) → Журли
Жяконис → Жеканис
Жялтишкяй (Želtiškiai) → Жолцышки
Жямайтис → Жемайтис
Жямяйтяляй (Žemaitėliai) → Жемейтели
Жямянтаускас Винцентас, kunigas 2194
Жяубярис М. → Жаубер Матеуш

Забела → Забеллы, Зобелло
Забелино 1412f
Забеллы ? 266; Антон 1540; Болеслав Игнатьевич 1232; Иван, valstietis 256, 338; Игнатий, valstietis
255–56, 338; Иоахим, valstietis 254, 338; Иосиф Бенедиктович, draugijos valdybos narys 41; Казимир, valstietis 55, 254–56, 338, 437; Петр, valstietis 255–56, 338; Семен, valstietis 338;
Сильвестр, valstietis 338; Станислав, valstietis 254–56, 338; Сымон, крест. 274; Францишка

Иосифовна

→ Пузины, Пузинасы; Юрий, valstietis 255–56, 338; Яхим Станиславович 266

Забельщизна (Zabelynė, dab. Andrioniškio sen.) 1007


Заблацкай (Zablackai) → Заблоце
Заблоце, Заблоци (Zablackai, Kavarsko vlsč., dab. Anykščių sen.) 2217; Заблоце (Zablackai, Troškūnų vlsč.) 19, 21, 773, 1392, 2219, 2461–61a
Заблоце (Zablocė) → Заблоцы?
Заблоцкий ? 262; Иосиф 262
Заблоцкия 3447-6, 3447-7, 3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-22, 3447-23, 3447-27
Заблоцы 1406/9, 12, 13, 25, 27; 2124; Заблоцы (Debeikių vlsč.) 2216, 2458a
Заблюваны (Užbliuvonys, Kurklių vlsč.) 1437, 2124, 2218
Заболоты 1406/31
Заборские Григорий 1062; Отилия-Паулина, bajorė 302
Заборцы, Заборце (Užušiliai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 19, 486, 1406/7, 10, 13, 14; 1437, 1540,
1809b, 2200a, 2218. Dar → Невяжники
Забродский Лука Юльянов, mokytojas 967, 2372
Забулянис Иван 530; Иван Иванович 1520, 1522
Забялине (Zabelynė) → Забелещизна, Изабелины
Завадзишки, Завидзишки (Zavadiškis, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 747, 1412а, 2219, 2461–61a
Завадзкие Александр 262; Александр Александрович 420; Антонина Александровна 420; Игнатий 357–
58, 360; Константин Александрович 420; М. Т. 161; Марьянна Симоновна (Пацевич) 420
Завадишкис (Zavadiškis) → Завадзишки
Завельзон Фейга, miestietė 768
Завесишки → Зависишки
Завидзишки → Завадзишки
Завилевские, laisvasis žmogus 78; Иван 1540; Петр Иванович 420; Мальвина Петровна 420; Марьянна
420
Зависишки, Завесишки (Zaviesiškis, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 485, 748, 1100, 1392, 2124, 2217,
2458b–58c
Зависишкис (Zaviesiškis) → Зависишки
Завиш, Завиша ? 1307; Бенедикт, bajoras 263, 1477–78; Валериан Францевич, bajoras 1478
Завишишки → Зависишки
Завнишы 1470
Загай, Ажугае, Загае (Zagajai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 18, 273, 376, 485, 696, 774, 1392,
1470, 1817, 2217, 2458c
Загайце (Ažugojai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 770, 2215, 2457–57a; Загайце, Загайцы (Kurklių vlsč.) 748, 2218
Загаяй (Zagajai) → Загай
Зажече → Заржече
Зазовит Елизавета Андреевна, mokytoja 840, 845–46, 2357, 2407; Георгий Константинович 1406/41; Константин Георгиевич (Юрьевич), mokytojas 840, 845–46, 955, 2357, 2407, 2439
Зазовит-Астапкевич K. T., mokytojas 2357
Зайковский Антон 221; Антоний Иванович 260; Иосиф 262, 1035; Павел 262; Павел Антонович, valstietis 2456a; Петр 262; Петр Иванович 260; Тимофей, miestietis 738–42, 745–46; Тимофей Яковлевич 322; Федор Устинович 43; Франц, bajoras 288
Зак Иосель 1262; Нафталь 794; Шмуель-Янкель 540; Шолом-Файвиш 686; Янкель, miestietis 768, 1262,
1264
Закишки → Повошоки
Заком, miestietis 503
Закржевская Анна Юрьевна 61
Закс Михель 1258; Янкель 2408
Залагенас Степан 351
Залевские Иосиф Станиславович 420; Станислав Петрович 420; Тереся (Вильдзюны) 420
Залесе (Zaliesė) → Залесье
Залеские Венедикт Александрович, pristavas 2339; Вероника 770; Виктория 747; Юргис, kunigas 2187
Залесье (Zaliesė, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216; Залесье (Zaliesė, Kavarsko vlsč.) 2217; Залесье
(Zaliesė, Kurklių vlsč.) 2218; Залесье (Zaliesė, Troškūnų vlsč.) 749, 2219
Залк Ельяш Берко 684, 686; Иосель, miestietis 757–58, 768–69; Иосель-Цемах, žydų maldos valdybos narys 929; Мортхель 686; У. 766; Шлиома 686; Шмуйла 686, 1267
Замовск (Utenos vlsč.) 242
Занавечяй (Zanaviečiai) → Зановесце
Занвель Вульф 686


Заневич или Зданевич Иван Юрьевич 1520
Заневск Г. И. 2440
Заневский Г. Н. 40; Генрих 44
Зановесце, Зановесцы (Zanaviečiai, Kurklių vlsč.) 16, 396, 485, 1437, 1540, 2218, 2459–59a
Зановицы (Anykščių vlsč.) 2215
Заполье (Kurklių vlsč.) 1540, 1810а, 2218
Запруды, Запрудзе (Užuprūdžiai, Debeikių vlsč.) 748, 1412b, 1412f , 2216
Заранка, Заранко Антон 322; Францишек 758; Юрий 322
Зарантышки (?) 500
Заремба Н. А. → Зарембо Наполеон Антонович
Зарембишки (Zarumbiškis, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 745–46, 748, 2217, 2217
Зарембо Адам-Болеслав Наполеонович 748; Наполеон Антонович, bajoras 148, 748,2461–61a
Заржече, Заречи, Заречье (Troškūnų vlsč.) 749, 1181, 2219
Заречная (Užupiečiai, Anykščiai) 738, 740, 742–44
Заржецкий, pristavas 731; Заржецкий Иосиф Яковлевич, pristavas 2340
Зарумбишкис (Zarumbiškis) → Зарембишки Застенок, Новый (Andrioniškio vlsč.) 2456a Захаров Степан, Rygos miestietis 318a Зацише (Zacišė, Subačiaus vlsč.) 411
Заштовт Петр Каэтанович 512
Зверевы Владимир Петрович, pristavas 2338; Зинаида Ефимовна, mokytoja 2358
Зданевич Иван Юрьевич 1520
Зебер Юдель 2408
Зелев Леон И. 1520
Зеленка 738, 744; Зеленка (Žalioji, Kavarsko vlsč.) 2217; Зеленка (Žalioji, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219, 2461a
Зельбович Меер-Бенямин 1267
Зельвер Хаит-Иосель 797
Зельдовой Гирша 797
Зельман Наймарк, miestiečių valdybos narys 2321
Зельманович Юдель 800
Зенкевич, bajoras 403
Зенкишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Зенюк Иван Матвеевич, mokytojas 979, 2407
Зерницкий 774
Зибалас П. К. → Зыбал Петр Казимирович
Зибер Юзефат 2140
Зиберк Ян, vaivada 1399
Зив или Жив Янкель-Лейб 686
Зигмантава → Зыгмунтово Зигмонтувка → Зыгмонтувок Зиздра (Zizdra) → Зыздра Зилберг Иван, grafas 332
Зильнес Михалина, miestietė 768
Зильнис Антон Иванович 62, 758
Зильтер Израиль 686; Шмуель 686
Зингер 2159
«Зингер и Ко», компания швейных машин 1228
Зиновьев Терентий 262
Зиский Ицык-Ошер 626, 659
Зискинд Ицык 1261; Ицык-Ошер 51, 923
Златко 487
Златкус, Злоткус ?, valstietis 274; Антанас, valsčiaus viršaitis 2324; Антон, valstietis 262, 330, 1522; Антон Иосифович 65; Антоний Семенович 260; Антоний Устинович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467;
Габриель, valstietis 262, 338; Габриель Антонович 260; Иван Антонович 1533; Иоахим 262; Иосиф
262; Казимир 221; Казимир Иосифович 260; Казимир Казимирович 260, 262; Клементий
Иосифович 1533; Людвик Михайлович 260; Матеуш 262, 330а; Матвей Яковлевич, valstietis 2456–
56a; Михаил 530; Михаил Антонович 41; Михаил Георгиевич 64; Михаил Юрьевич 1522; Семен


Казимирович 260; Устин 262; Устин Егорович 260; Франц, valstietis 262, 1626; Юозас, valsčiaus viršaitis 2326; Яков Казимирович 260
Злотко Михалина 55
Зобелло, grafas 350; Антон Петрович, valstietis 760
Зок Х.-Ф. 684
Зосима, vienuolyno vyresnysis 2202
Зубавичюс → Зубович
Зубаревич Г. И. → Ольхович-Зубаревич Григорий Иванович
Зубишки (Puponių vlsč.) 61
Зубович Антон Иосифович, bajoras 770, 2456–56a; Иван 262; Юргис, dekanas 1330
Зубрявичюс Андрюс, kunigas 2177
Зукасы Адам 771; Антанас, valsčiaus viršaitis 2332; Антон 771; Антон Игнатьевич, valstietis 16, 489; Иван Игнатьевич, valstietis 489; Иван Михайлович 420; Игнатий Иосифович, valstietis 489; Иосиф, valstietis 489; Казимир 771; Петр 1540; Петрунеля 771; Юрий 52; Яков 52, 771
Зулан Кароль 262
Зунделевич Зундель 686
Зурас Иван, dešimtininkas 20
Зыбал Петр Казимирович, valsčiaus raštininkas 1511, 1522, 2325
Зыгмонтувок (Anykščių vlsč.) 1187, 2215
Зыгмунтово (Zigmantava, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216
Зыздра (Zizdra, Žemaitkiemio vlsč.dab. Kurklių sen.) 107, 416, 419, 732, 1587, 1008, 2124, 2219a, 2461b

Иатканы → Иодканы
Иванаускасы (Ivanauskai) Андрюс 1295; Ионас, kunigas 2174, 2194; Текле 1364; Юозас 2349. → taip pat: Ивановский
Ивановы А. К. 1406/5; Александр Агапиевич, pristavas 1500; Анна Емельянова 1406/25; Анна
Никитична 1406/8; Григорий Никитич 1406/6; Дмитрий, urėdas 2346; Евдокия Никитична 1406/5; Евфимия Леоновна 1406/30; Емельян Л. 1406/25; Иван 262; Ксения Семеновна 1406/3, 4; Никита
Иванович 1406/3; Николай Ферапонтович, pristavas 2339; Феодосия Никитична 1406/3; Фотиния
Ивановна 1406/25; Церин Никитич 1406/5
Иванович Егор Петрович 260
Ивановский Генрик Дементьевич, dvarininkas 411; Даниил Михайлович, bajoras 770, 2456–56a; Иосиф, bajoras 40, 1522; Руфин Онуфриевич, bajoras 2456–56a
Ивановское сельское общество 530. 1520, 1522; (Andrioniškio vlsč.) 1403
Ивановчишки (Andrioniškio vlsč.) 2456
Иванполь (Janapilis, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219a; Иванполь (Janapolis) 207–08, 1104, 1621–23; Иванполь (Janapolis, Anykščių vlsč.) 2215, 2457–57a
Ивашкевичи bajoras 1398; Александра, bajorė 1685; Доминик 1074, 1687; Иван, valstietis 338; Иван
Доминикович 2461b–61c; Иван Поликарп Доминикович, bajoras 206, 1181, 1685–87; Иосиф
Иванович 1520; Эмиля Иосифовна, bajorė 747, 770, 1685, 1687
Ивовичи Домна Михайловна 1406/10; Евдокия Михайловна → Рутковская Е. М.; Евфросиния
Михайловна 1406/7; Емельян Михайлович 1406/13; Лукерия Михайловна → Орлова Л. М.
Ивони (Ivonys, Anykščių vlsč., dab. Debeikių sen.) 254, 256, 275, 277–78, 284, 331, 338, 696–97, 2215,
2442a, 2442c
Ивонис (Ivonys) → Ивони
Игельстром Алексей 1639
Игнатувка (Ignatuvka, Debeikių vlsč.) 2216
Игнатышки, Игнотишки (Ignotiškis, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 748, 1392, 1807, 2124, 2217,
2458b–58c
Игнатьев Гавриил, urėdas 2344; Михаил, valsčiaus raštininkas 2329
Игнотишки, Игнотишкис (Ignotiškis) → Игнатышки
Идзель Пранцишкус, kunigas 2179
Иезнас (Jieznas) 1310
Иероним, jerovienuolis 1412f, 1412/27, 28
Иечусы-Иечисы Казимир и Иван 1093
Изабелины (Zabelynė, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 330a, 368,
693, 783, 1406/5, 8, 11, 13, 15, 17, 22, 31; 1411a–11b, 1520, 1522, 1533, 1535, 2200a, 2214
Измаилов Арсений, mokytojas 943–44, 2388
Изотов Кузма, miestietis 677


Израилевич Тауба, miestietė 768–69
Ила Игнотас, valsčiaus viršaitis 2332. Dar → Иллы
Илгабрада (Ilgabrada) → Илгоброда
Илгоброда (Ilgabrada, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Иллы Адам 1540; Антонина 1540; Вероника 1540; Иван 1540; Игнатий 1540; Иосиф 1540; Казимир
1540; Матвей 1540; Томаш 1540; Юрий 1540
Илоки (Ylakiai) 1328
Ильин Алексей Антонович, pristavas 2339
Ильчюкас Андрюс, mokytojas 842, 972, 2407
Ильчуны 1412b, 1412f, 1412/12, 14, 15, 20
Ильяшевич → Леонид
Ильяшенко Яков Петрович 2309
Имая (Anykščių vlsč.) 2215
Имбрас Иосиф 1540; Петр Семенович 41
Имполишкис (Impoliškis) → Имполь
Имполь (Impoliškis, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 759, 2219
Индрулис Ионас, kunigas 2183
Индрунас Иосиф 1062; Людвик 1545
Инкунай (Inkūnai) → Инткуны
Инткуны (Inkūnai, Svėdasų vlsč., vėliau – Aluotų vlsč., dab. Anykščių sen.) 2154, 2219a, 2460–60a
Инчуры, Инчуро Иван Юрьевич 61; Казимир, valstietis 260, 262, 338, 1627; Марта Игнатьевна 61
Иов (Садковский), archimandritas, vienuolyno vyresnysis 288, 1717–18, 2202
Иовайшы Феликс и Александр 1360
Иоганишки (Joganiškiai) 411
Иогело Улиян Никодимович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467
Иодаглине, Иодаглинис, Иодеглинис (Juodeglynis, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 24, 221, 260, 262,
284, 1810а
Иоданцы (Juodonys, Aluotų vlsč.) 1394
Иодапурве, Иодипурвы, Иодопурве, Иодпурвис (Juodpurvė, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 1810а,
2219a
Иодвилишки (Juodviliškis, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 2214
Иодвиршис Адам, valstietis 262, 1634; Аницет Балтромеевич 514; Балтромей 262; В., valstietis 745–46; Гаспарас 758,2463; Григорий Никодимович 1520; Константинас 2463; Лаврентий, valstietis 1634; Никодим 262; Никодим Матвеевич 260; Станислав Степанович 260; Юргис, valsčiaus viršaitis 2324
Иодгелис Казимир, valstietis 745–46
Иодеглине → Иодаглине
Иоделис Адам, valstietis 255, 338; Антон, valstietis 254, 338, 1180; Антон Антонович 513; Антон
Михайлович 513; Викентий Иванович 41; Грациан, valstietis 254, 256; Доминик 256, 337; Иван, valstietis 338; Иван Михайлович 1468; Иван Яковлевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иосиф Иосифович 41; Иосиф Ипполитович, valstietis 2460a; Казимир, valstietis 40, 254, 338; Матвей, valstietis 254, 256, 337; Матеуш Иосифович 41; Михаил, valstietis 256, 338; Михаил Андреевич 256; Устин 266; Устин Юрьевич 256; Франц, valstietis 256, 338; Юрий, valstietis 254, 256, 337; Юрий Яковлевич 266
Иодзе (Juodžiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 773, 1232, 2217
Иодзевич Иосиф, valstietis 338; Иосиф Константинович, valstietis 338; Казимир, valstietis 256; Юрий, valstietis 256; Якуб 256
Иодипурвы → Иодапурве
Иодисы Агата 771; Адам 771; Антон 756; Викентий 52, 771; Иосиф 55, 437, 771; Иосиф Константинович, valstietis 2461c; Казимир 351, 771; Константин 771; Константин Иосифович, valstietis 2458a; Константин Константинович 2458–58a; Матвей Якубович, dešimtininkas 21;
Матеуш 771; Оттолия 758; Петр 771; Станислав 774; Франц 771; Франц Юрьевич, dešimtininkas 21
Иодканы, Иатканы (Jotkonys, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 61, 2219–19a
Иодко Иосиф Иванович, valstietis 512
Иодлувка (Kurklių vlsč.) 1540
Иодпурвис → Иодапурве
Иодыня, Иодыне (Judinys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 546, 2217; Иодыня, Новая 771
Иодялис Антоний 311
Иозакас Антон 1533; Иван Казимирович 1533
Иозакенас Карл 268


Иозапава (Juozapava) → Иозефово
Иозапас Аницет, valstietis 1143
Иозенасы, Юзенасы Георгий 351; Елена 351; Юрий 351; Якуб 351
Иозефанис, Иозепанис Иван, valstietis 255–56, 338; Иосиф, valstietis 338, 790; Казимир, valstietis 256
Иозефовичи Берель 1268; Беркo 686, 1267; Нотель 686; Павел 1371; Песа-Фейга 684; Ф. 512; Шахно
1267; Шейна 684
Иозефово (Juozapava) 108, 262, 349, 350, 747, 783; Иозефово (Juozapava, Andrioniškio vlsč.) 2456a; Иозефово (Juozapava, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217; Иозефово, Иозефувка (Juozapava,
Troškūnų vlsč.) 2219
Иозефувек (Kurklių vlsč.) 2459
Иозефувка → Иозефово
Иозифанис Иосиф, valstietis 274
Иозокас Адам 262; Аницет Иванович, valstietis 759; Антон Иванович 64; Доминик 262; Егор
Казимирович 260; Иван Казимирович 260; Иоахим 262; Иоахим Михайлович 260; Иосиф 262; Казимир Иванович 1520; Станислав 262
Иокубава (Jokūbava) → Якубово
Иокубелишкис (Jokūbėliškis) → Якубелишки
Ион, igumenas, vienuolyno vyresnysis 1709, 2202
Ионава (Jonava) → Янувек
Ионанис Иосиф 262
Ионанце, Ионанцы (Jononys?) 1183, 1272, 2122; Ионанце, Ионанцы (Jononys?, Alantos vlsč.) 2219a,
2461b; Ионанцы, Ионанце (Jononys, Kurklių vlsč.) 19, 500, 1092, 1101, 1540, 2124, 2218
Иониджяй (Jonydžiai) → Янидзе
Иононис (Jononys) → Ионанце, Ионанцы
Ионялис Доминикас, valsčiaus viršaitis 2336
Ионялишкес (Joneliškės) → Янелишки
Ионялюнас Станисловас, kunigas 2180
Иорзовка (Jerzuvka, Ježuvka, Kavarsko vlsč.) 2217
Иоселевич, Иоселиович Абель 368; Иосель-Шимель 1258, 1259; Ицик 1809b; Мовша, miestietis 768,
1260; Рубель 318a
Иосель Сора Тауба 757–58
Иосельсон Шолом-Лейб 510
Иотконис ((Jotkonys) → Иодканы
Иоф Вульф Абелевич 2456a
Иофе 807, 1425; Арон-Вульф 1259; Вульф Мордхель 801; Герц 920, 1261, 1377; Гинда, miestietė
2458b; Гирш-Янкель 1261; Ицык 926, 1267, 1268; Л., miestietis 516; Лейба 1258; Рафель-Вульф
1259; Шая-Рафаил 802; Шнеер 1261; Эйдер 520
Иоффе ?, valdybos narys 661; Арон 1258; Бениямин 686, 1268; Берель 411; Давид, narys miestiečių valdybos 2316; Ельяш 684; Изрель 686; Иосель 434; Ицык 686; Михаил Адамович 16; Мовша, bajoras 808, 2127; Овсей 684; Рафаил, miestiečių valdybos seniūnas 2323; Рафаль-Вульф 1258,
1259; Рохля, miestietė 768; Рубин 626; Сора 768–69; Хаим 808; Ш.-М. 684; Я. 513; Янкель 626
Иохель Абрам 756; Давидович, miestiečių valdybos seniūnas 2321; Зельман-Берко, prekybos deputatas
2276; Сара 756; Сора-Тауба, miestietė 768; Шая 45
Иочголь (Тортылы) 262, 331, 1467, 2442a, 2442c
Иочунай (Jočiūnai) → Ячуны
Исак Франц Иосифович, mokytojas 965a , 1392, 2368
Исаковскиe Анна 357; Иван 357
Исерович Хая, miestietė 768
Исидор, vienuolyno naujokas 1710
Итомлинский Алекс. Владимирович, mokytojas 954a, 2357
Ицыковичи Бенямин 684; Лейба 684; Лейзер-Носель 686; Файвиш 686; Цегель 745
Иулиан, jerovienuolis 1412/4
Иустин, jerodiakonas 1412/13, 32, 33
Иусуп, jerovienuolis 1412/32, 33
Ицкович Файвиш 1267, 1268
Ицыкович Бениамин 1268

Кабачник Лейзер Вульф 684
Каббак Владимир, provizoriaus padėjėjas 2435


Кабляны (Keblonys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Кавалюнас Иосиф 311, 330а; Иосиф Ярославович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Рафаил Юрьевич 311; Франц Станиславович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Тадеуш 330а; Фелициян 330а; Юльян 311
Якуб 311
Каваляускас Казимерас 1336; Юозас 1335. → taip pat: Ковалевский
Каварскас (Kavarskas) → Коварск
Каверовы М. П. 420; Матвей Петрович 420; Наталья Михайловна 420; Ольга Петровна 420; П. Петрович 420; Петруха Петрович 420; Пиотр Микитович 420; Тимофей Петрович 420
Кавказ (Kaukazas, Troškūnų vlsč.) 2219; Кавказ или Смерделка (Kaukazas, Kavarsko vlsč.) 2217
Кавлинишки (Kauliniškis, Vyžuonų vlsč., dab. Vyžuonų seniūnija) 2146
Каволишкис (Kavoliškis) → Ковалишки
Каволюнасы → Ковалюнасы
Кавшпедас Бенедикт 262; Доминик 262
Каганы Давид 626, 924, 1261; Ицко 1262; Лея, miestietė 757, 768–69; Рейза, miestietė 768; Шейлла
769; Шейтля 757–58; Юдель, prekybos deputatas 434, 758, 1259, 2279
Каданские Гена 756; Николай Александрович 1406/10
Каджупис (Kadžupys) → Кодзюпе
Кадзялис Александр 775
Кадилович Абель 798
Кадис Станислав 50
Кадишевич, Кадышевич ? 738; Абель 806; Абрам 1262; Залкинд 806; Калман-Ицик 801; Меер 800; Хаим 1262; Хаим-Ицык, miestietis 1124
Кадошевич Меер 289
Кадраны (Taujėnų vlsč.) 489
Кадышев Абель 798; Абрам 2152; Залкинд 798
Кадышевичи Г. 684; Лейба 684; Рафель-Шимель 686; Хана 684; Шмуель 1267; Шмуйла 686; Янкель
1267, 1268
Кажукаускас → Кожуховский
Казадочева Параскевия Тарасовна 1412c
Казакаускас Бронисловас, kunigas 2180; Константинас, kunigas 2183. → taip pat: Козаковский
Казакевич Иван 1540; Казимир 1540; Михаил 1540; Станислав 1540
Казановский Венедикт 1809b; Иван 1809b; Иосиф 1809b
Казанская 2-ая гимназия 1362
Казанская община (Kurklių vlsč.) 2459a
Казанский Александр Ефимович, pristavas 2340
Казелово → Козелово
Казимерайтис Казимерас, kunigas 2174
Казлас Антон 778; Иосиф 778
Казловский Викентий, valstietis 338; Егор, kareivis 334; Казимерас, kunigas 1358, 2187; Пранцишкус, kunigas 2180, 2183, Сымон, valstietis 274. → taip pat: Козловские
Казлюки (Kazliukai) или Стефановичи, valstiečiai 1732
Казнаускасы → Казновские
Казновские Адам, valstietis 338; Александр Феофилович, bajoras 2461a; Анна Юлиановна, bajorė 2461–
61a; Казимир, valstietis 338; Карл Феофилович, bajoras 2461a; Михаил Феофилович, bajoras
2461a; Феофил Леопольдович, bajoras 2461; Эдмунд Феофилович, bajoras 2461a
Кайкарис 488; Антон, provizorius 50, 768, 1232, 2433
Кайрис ? 1437; Адам 255–56, 289; Антон Францевич, vaistininkas 52–53; Матвей, valstietis 256, 338; Станислав, valstietis 256, 338; Станислав Станиславович, valstietis 2460; Франц, valstietis 274, 338
Кайрюкштис → Кейрукштис
Каладе Ф. → Колодис Франц? Каладзинскас А. → Колодзинскис Антанас
Калвайтисы Доминик 1577; Петр 1577, 2131; Уршуля 2131
Калвели (Kalveliai, Anykščių vlsč., dab. Debeikių ar Skiemonių sen.) 47, 254–56, 284, 289, 331, 337–38,
696–97, 761, 1406/2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 35, 39, 41, 42; 1809, 1810а, 2200a,
2215, 2442a, 2442c, 2461d, 3447-7, 3447-8, 3447-16, 3447-17, 3447-19, 3447-20, 3447-22, 3447-23,
3447-27; Калвели I 275, 277–78, 1406/3, 10, 20, 35, 42; 1411a–11b, 3447-9, 5785; Калвели II 275,
277–78, 1406/3, 5, 7, 8, 11, 30, 32, 37; 1411a-11b, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 5785
Калвяляй (Kalveliai) → Калвели
Калдунишкяй (Kaldūniškiai) → Колдунишки


Калевяны (Klevėnai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių ir Anykščių sen.) 2215
Калекишки (Debeikių vlsč.) 2216
Калибаты Агнешка 771; Адам 771; Адам Иосифович 16; Александр 771; Амброзий 771; Антон 771; Бенедикт 771; Бенедикт Иванович 16; Болеслав 771; Евва 771; Иван 771; Иосиф 52, 771–72;
Иосиф Гасперович, dešimtininkas 20; Казимир 771; Казимир М. 486; Константин 52, 771; Матеуш
771; Матеуш Якубович, dešimtininkas 20; Петр 52, 771, 774; Пранас, valsčiaus viršaitis 2330; Ульяна
771; Феликс 52; Феликс Францевич 23
Калинин Василий Иванович 1406/30
Калинко Антон, valstietis 256; Якуб, valstietis 338
Калиновка → Калинувка
Калиновский Франц Петрович 1533
Калинувка, Калиновка (Kalinuvka, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1809b, 1810а, 1920, 2218
Калисце (Kališkos, Troškūnų vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219
Калишкос (Kališkos) → Калисце
Калмонович Тауба 684
Калноцы, Калнуочяй (Kalnuočiai) → Колноце
Калнуочяй (Kalnuočiai) → Колочи
Калунда Антон, valstietis 380
Кальве (Kalviai, Alantos vlsč.) 1921
Кальвяй (Kalviai) → Кальве
Кальданское сельское общество 531
Кальчис Антон Михайлович 262; Антоний Матеушевич 260; Доминик Якубович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Станислав Антонович 330а
Кальчяй (Kalčiai) → Кольча
Каляусис Клеменс, valstietis 288
Камараускас → Комаровский
Каменец Борух-Завнас 686; Иосель 686
Каменский Иван Иосифович 41; К. В. 122
Каминскас, Каминский Казимир 389
Каминскиe ? 1437; Агафия Антоновна 1406/11; Алексей Фомич 1406/32; Андрей Иванович 260; Андрей Онуфриевич, bajoras 382; Аницет Иосифович 511; Анна Филимоновна 1406/23; Антон 262; Балтромей 1577; Вера Фоминична 1406/40; Гавриил 1577; Георгий Феодорович 1406/20; Егор Федорович 1406/1; Иван 1577; Иван Якубович 2131; Игнатий Фомич 1406/24; Иван Филимонович 1406/11; Ирина Егоровна → Ясиневич И. Е.; Ирина Фоминична 1406/35; Казимир Матеушевич 2131; Любовь Фоминична 1406/39; Матеуш 1577; Михаил Филимонович 1406/12;

Надежда Фоминична

→ Островская Н. Ф.;

Никита Филимоновна 1406/15; Николай Фомич

1406/36; Пелагея Никитична 1406/25, 28; Пелагия Никифоровна 1406/10; Петр 1577; Петр
Филимонович 1406/20; Прокопий Филимонович 1406/18; Розалия Иосифовна 1406/14; Розалия Михайловна 1406/1; Семен 262; Сергий Филимонович 1406/28; Фекла Флоровна 1406/27, 33; Феодор Филимонович 1406/25; Феодор Фомич 1406/16; Филимон Иванович 1406/25, 28; Филипп Иванович 1406/10; Фома Георгиевич 1406/27; Юлиания Фомична 1406/27
Камисарава (Kamisarava) → Комисаровка Кампинишки, Кампиняй (Kampiniai) → Компинишки Кан Ицик 2157
Канапяцкас → Конопацкий, Конопецкий
Кандраны 1406/8
Канер Ривка 757
Канишевский, органист 15
Канович Лейба 810
Кантаутас Антанас 2282. → taip pat: Контовт
Кантор Янкель, miestietis 470
Канчишкяй (Kančiškiai) → Кончишки
Канцевичева 358
Канюкишки → Конюкишки
Капелюшник Мовша 1261
Капер Ш. 758
Каплан, miestiečių valdybos seniūnas 2320; Абель 330а; Гершон 686; Тевель 1239; Шефтель, prekybos deputatas 2277; Ш. 756; Шимель 758
Каплер Юрий 776


Капочюс Винцентас 1247
Капочюсы → Копачи
Капустас 774
Капусце, Капусти (Kapūsčiai, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 747, 770, 2219a
Капусцинский Михаил Юльянович, bajoras 1392
Капусщяй (Kapūsčiai) → Капусце
Капцюшки, Копцюшки (Kapčiuškiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 318а, 322, 1922, 2216
Капчис 1437; Адам 1540; Адам Петрович 486; Антон 1540, 1809b; Иван 1540; Казимир 1809b; Матеуш
1540; Михаил 1809b; Франц 1540; Яков 1540
Капчюшкяй (Kapčiuškiai) → Капцюшки
Карабельник Берель 757
Каравишки (Andrioniškio vlsč.) 2456a
Каразия Павел Каетанович, mokytojas 840, 968a
Каралинава (Karalinava) → Каролиново
Каралишки, Каралишкяй (Karališkiai) → Каролишки
Каралюс, Король Антанас, kunigas 875, 2180, 2197
Карасевы Елизавета Захарьевна 1406/21; Захарий, urėdas 2341–44
Карась, Карасас Викентий, valstietis 255–56; Винцент 289; Доминик Иосифович 1533; Ержий 289; Иван, valstietis 256, 262, 338; Иван Юрьевич, valstietis 284, 2458; Иосиф, valstietis 266, 338; Казимир, valstietis 256, 266, 338; Клементий 1299; Марциян 1320; Матвей 262; Михаил 337; С., vaitas 289; Семен, valstietis 338; Сильвестр, valstietis 256, 266, 284, 338; Симон 284; Степан 255,
338, 1809; Тадеуш, valstietis 255, 274, 338; Юрий, valstietis 40, 47, 266, 338; Юрий Иванович, valstietis 2458a; Ян 289; Юрий Степанович, draugijos valdybos narys 41
Карвелисы ? 773; вдова 779; Адам, valstietis 338; Александр 1545; А. Юрьевич, dešimtininkas 21; Адам, valstietis 256; Антон, valstietis 52, 256, 775, 779; Антон Францевич, valstietis 338; Балтромей,
valstietis 256; Бенедикт 1553; Иван 774–75, 1553; Игнатий 779; 775, 779; Иосиф, valstietis 269,
338; Казимир 779; Карл 774, 779; Константин 779; Мартин Станиславович 2123; Михаил, valstietis 256, 338, 775, 777; Петр Антонович, dešimtininkas 21; Семен 775; Сильвестр 775, 1540;
Стефан 1468; Тадеуш 779; Устин 775; Франц, valstietis 256; Ядвига Ивановна 1511. → taip pat:
Карвялис
Карвелишки (Karveliškis, Debeikių vlsč.) 2216; Карвелишки (Karveliškis, Kurklių vlsč.) 2218
Карвялис Ионас 2408; Иосиф, valstietis 545, 1080; Иосиф Мацеевич 268; Казимир Матвеевич, valstietis
759 2461–61a; Мартин Станиславович 2461b; Матвей Фаддеевич 2461b. → taip pat: Карвелис
Карвялишкис (Karveliškis) → Карвелишки Карданас Казимир Матвеевич, valstietis 2458–58a Карклишки (Kurklių vlsč.) 2218
Карклюкай (Karkliukai) → Карклишки?
Карл Иван Карлович, valstietis 385
Карловский Владислав, miestietis 472
Карнышев Агей 1517; Петр 1517
Каролиново 3447-7; Каролиново, Бече-Каролиново (Karalinava, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 109–
12, 293–94, 748, 1194, 1646, 1807, 2124, 2216, 2458–58a; Каролиново (Karalinava, Troškūnų vlsč.)
2461a–61b
Каролиновское сельское общество 1246
Каролишки, Каралишки (Karališkiai, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 1272, 1407, 1923, 1700, 2137, 2166,
2219a
Каролишская одноклассная школа 848
Каролишское православное общество 2163
Каромалин Михаил Павлович, pristavas 2338
Кароне Касриель, miestietis 456
Каросас Ионас 1324, 1356
Каросас → taip pat: Карась
Карпишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Карповы Анна Иосифовна → Юденок А. И.; Абрам 686; Г.-Э. 684; Каршель 686; Лейзер 1268; Шейна- Гинда 684
Карпович Викентий 221, 262; Иосиф Юстинович 41; Себастиян 262
Карпухи Злата, miestietė 757–58, 768–69; М. 756; Меер, miestietis 46, 800; Орель-Лейба 511; Сора, miestietė 768
Картанис Мартин Казимирович 351; Михаил Юрьевич 351; Яков Юрьевич 351


Картаны (Raguvos vlsč.) 351
Каруняй (Karūniai) → Коруне
Карчевскиe Иван Васильевич, pašto darbuotojas 2411; Таисия Ивановна 1406/24
Карчи, Карчяй → Корче
Карчинскас → Корчинский
Касилковский Витольд Францевич, bajoras 2456
Каспаришкяй (Kaspariškiai) → Касперишки
Каспер Иосель 382
Касперишки (Kaspariškiai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1924, 2219a
Касперовичи Иоанна Наполеоновна, bajorė 749; Иозапас, kunigas 2193; Устин, bajoras 734–36, 738–46,
1468
Каспяравичюс → Касперовичи
Касрельзон Шлиома 758
Кастулиново → Костулино
Катаевские, bajorai 381
Катаржинувка (Katežinuvka, Kelmynė, Kavarsko vlsč.) 485, 2217
Катилюс Юозапас, kunigas 2186
Катинас Антон Михайлович 512; Игнатий 262
Катины (Katinai, Andrioniškio vlsč.) 2214
Катов Иван Никитич 1406/6
Катлеришкяй (Katlėriškiai) → Котлеришки
Катлеряй (Katlėriai) → Котлярцы
Катокас Антон Адамович 266; Иван Адамович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Матеуш Адамович 266
Кауказас (Kaukazas) → Кавказ
Каулакис → Ковлакис
Каулинишкис (Kauliniškis) → Кавлинишки
Каунас (Kaunas) → Ковно
Каунасская Воскресенская церковь 3447-10
Каунетис → Ковнетис
Каушакис Адам Иосифович 311; Игнатий, kumetis 311. Dar → Ковшакис
Каушпедас Иосиф 1545; Станислав, valsčiaus viršaitis 2324; Станислав Доминикович 1520, 1522
Кацалкович Абрам-Берко 686; Ельяш 686; Мендель-Лейб 686
Кацев Михля, miestietė 768–69
Каценеленбоген Г. 684, 686
Кацевы Липман 1262; Лозарь 1262; Шолом 1262
Каценеленбейген Кальман 1262
Кацы Абрам 1258, 1261; Абрам-Берко 1259; Гирша 1267; Добра, miestietė 768; Иосель 757–58, 1262; Лейба 809; Меер, miestietis 768; Минуха 757; Мотель 1259; Мохель, miestiečių valdybos seniūnas
2323; Н.-Л. 513; Тауба Мера 757; Фрейда, miestietė 768; Хацкель 1259; Янкель 1258; Янкель-
Мовша 686
Качановский Владимир Иванович, pristavas 1254, 2338
Качановский Ф. И. → Филарет
Качинский Виктор Андреевич, bajoras 770, 2461b–61c; Иосиф, bajoras 1156; Казимир Иосифович- Онуфриевич bajoras 1182
Кашкевич Иосиф 773; Казимир 773
Каштеляновы Агафия Тихоновна → Рутковская А. Т.; Акинф Романович 266; Алодия Тихоновна 43; Анна Тихоновна → Пустельникова А. Т.; Григорий 262; Иосиф Никитич 43; Никита 262; Надежда Тихоновна 43; Стефан 262; Тихон Николаевич 43
Квагелис (?) М., valstietis 1669
Квасы Года 757; Гора, miestietė 766, 768; Лея, miestietė 768; Мина, miestietė 757–58; 768; Янкель 626,
1261
Квасенский Станислав, valstietis 1670
Квашенков (Квашениников) Василий Петрович 3447-8
Квески Адам 774, 778; Адам С. 778; Антон 778; Бенедикт 778; Иван 778; Иосиф 778; Петр 778; Семен
778; Семен Степанович, dešimtininkas 19; Юрий 774; Якуб 778
Кветкаускас Юозапас, kunigas 2172, 2179
Квоченко Александр Мартинович, pristavas 1500, 2339
Квятковский Михаил Станиславович 420


Кеблас ? 659; Адам 1540; Анна 52; Анна Казимировна, valstietė 768; Иван 1540; Иван Павлович, dešimtininkas 20; Ионас 1247; Людвик 1540; Павел 778; Семен 52, 488, 1540; Семен Петрович 53; Юрий 1540
Кеблис Адам, valstietis 255, 274, 338; Иосиф 255; Мартин Станиславович 2459a; Петр, valstietis 274,
338
Кебурис Антоний 1577; Доминик 1577; Иван 1577
Кевлис Адам 771–22; Варвара 771; Вероника 771; Донат 771; Донат Матеушевич, dešimtininkas 18; Иван 771; Иосиф 771; Казимир 771; Константин 771; Михаил 771, 774; Петр 771; Устин 771;
Юзефата 771
Кевличи ? 1437; Анеля Иосифовна → Рымкевичи; Вацлав Игнатьевич 420; Владислав Владиславович, zemstvos viršininkas 2314; Владислав Игнатьевич 420; Владислав Яковлевич, bajoras 2309; Елена, bajorė 1126; Игнатий Игнатьевич 420, 770, 2459; Иосиф, bajoras 1809b; Иосиф, valstietis 1522; Иосиф Юрьевич, valsčiaus raštininkas 1502, 1504, 2325; Казимир 420; Казимир Игнатьевич 2459–
59a; Катерына Казимировна 420; Магдалена Игнатьевна 420; Михалина Казимировна 420; Петр
Игнатьевич 420; Юлия Устиновна 420
Кевляны (Kiaulėnai, Subačiaus vlsč., dab. Troškūnų sen.) 270–72, 747, 1412а, 2219a, 2461а, 2461b–61c
Кевшагола, Кявшогала, Кяушагола (Kiaušagalys, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 221, 260, 262,
270–72, 284, 368, 693, 783, 1520, 1522, 2214
Кевшас Петр 771
Кедейнис (?) Елизавета Сигизмундовна 2131
Кежанис Антон Карлович 1535
Кезы → Медзяты
Кейбо Антон 773; Иосиф 52, 773, 779; Катрина 773; Устин 773
Кейданис Франц 289
Кейданская Гена 757–58; Гена-Гутла, miestietė 768
Кейрис Антон, valstietis 56, 1671; Антон Викентьевич 486; Антон Рафаилович 485; Викентий Юрьевич, valstietis 2457a, 2459a; И. В. → Тумасанис Игнатий Викентьевич; Иван, valstietis 351, 1672; Матвей
284, 1540; Станислав 266, 1809b; Францишек 289
Кейрукштис Антон Иосифович 265; Игнатий 289; Матвей Матеушевич 265
Кекштас Матвей, valstietis 274
Кела Петр 1060. – Dar → Келло
Келбовские Л. И. 160; Даниель Варфоломеевич, bajoras 403
Келиогала 351
Келло Иван 351; Петр 779
Келпши Марциянна Андреевна, bajorė 2457; Павлина Андреевна, bajorė 2457–57a; Роман Андреевич, bajoras 748, 2126, 2457–57a
Келпшишки (Kelpiškis, Debeikių vlsč.dab. Skiemonių sen.) 2216, 2127, 5785
Келпшо И. А. 118
Келяры (Anykščių vlsč.) 2215
Кемешис Доминик Лаврентьевич, valstietis 1658; Доминик, bajoras 2127; Семен Сильвестрович 1658,
2456; Франц, bajoras 2127
Кемпинская Михалина, bajorė 1667
Кенигсон Иохвед 757
Кенихштетер Эдуард, bajoras 734–36, 738–42, 745
Кенстович Юлий 44
Кера (Kerai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Керайтис 1694
Кербедзь Владислав, bajoras 1162; М. В. 195
Керес Станислав Станиславович, valstietis 2456a
Керкузай → Керкузы
Керкузы, Киркузы (Kerkūzai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 748, 2126, 2132, 2216–27, 5785; Киркузы
(Kerkūzai, Anykščių vlsč.) 1406/8, 9, 11, 15, 16, 20, 23, 25, 27, 28, 30, 41; 1411a-11b, 2200a, 3447-6,
3447-7, 3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-22, 3447-23, 3447-27, 5785
Кермелянцы (Kirmėliukai, Raguvos vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1102, 2219a, 2461b
Кернагисы, вдова 775; Адам 779; Иван 52, 775, 779; Иван Семенович 16; Марьяна 779; Матеуш 779; Семен 779; Тадеуш 779
Кернагишки (Kernagiškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217
Керновский, draugijos valdybos pirmininkas 47
Керсановский Петр Иосифович, valsčiaus raštininkas 2333


Кертишкис-Мешковская Марьяна Сильвестворна, valstietė 768–69
Кершулис Адам 262, 330а; Игнатий 262; Игнатий Львович 2460a; Леонард 1062; Николай Львович, valstietis 2460a; Сильвестр 262, 330а; Сыльвестр Гасперович 260; Яков 1062; Якуб 262; Якуб Викентьевич 260
Кестерис Антон 262
Кестович Иван 40
Кетракис Михаил Симонович 268
Кианицын Александр Николаевич 1406/33
Кибильдзе (Kibildžiai, Žemaitkiemio vlsč.) 748
Киборт Петр Матвеевич, bajoras 2461
Киванцы (Kavarsko vlsč.) 2458c
Кидисман Фрада, miestietė 768–69
Киев 845
Кизис Франц, valstietis 1085
Кикильдзе, Кикильдзи (Kikildžiai) 411
Килавишки → Киловишки
Килда → Килдо
Килданцы (Kildonys, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Килды Феликс Казимирович 1520; Фелициана Иосифовна → Никифоровская Ф. И.
Килдонцис (Kildonys) → Килданцы
Килева (Kilėva, Debeikių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2216
Килевишкяй (Kilėviškiai) → Киловишки
Килис Казимир, valstietis 742
Киловишки (Kilėviškiai, Debeikių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 1926, 2216
Кильданский магазин 531
Кимеклис Никодим Саломонович 61
Кир Юдель-Мовша, miestietis 768
Кирвелис Иосиф, valstietis 338; Миколай Антонович, valstietis 288
Кирвяло, Кирвялло (Kirvėla?) Ержий, valstietis 380; Игнатий Семенович, valstietis 16, 489; Иосиф, valstietis 380; Онуфрий, valstietis 380; Семен, valstietis 380; Степан Иосифович 16
Кирвяны 1406/40
Кирдейки (Kirdeikiai, Anykščių vlsč., dab. Debeikių sen.) 275, 277–78, 284, 331, 696–97, 2215, 2442a,
2442c, 2461d
Кирдейкяй (Kirdeikiai) → Кирдейки
Киренис Степан Антонович, valstietis 759
Кирил (Капитон Н. Береговский), archimandritas, vienuolyno vyresnysis 1758, 2202
Киркай (Kirkai) → Кирки
Киркель Герц 322, 740–42
Киркены (Kirkėnai) 47
Кирки (Kirkai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Киркилишки (Kirkiliškiai, Kurklių vlsč., dab. Anykščių sen.) 733, 749, 770, 1009–10, 1232, 1437, 1540,
2218, 2459
Киркилишкяй (Kirkiliškiai) → Киркилишки
Киркузы → Керкузы
Киркуци, Киркуце (Pagirių vlsč.) 403
Кирмелюкай (Kirmėliukai) → Кермелянцы
Кирна Юозас, kunigas 1288, 1392, 2180
Киршо Адам 773; Константин 773; Петр 773
Киселев Николай Степанович, pašto viršininkas 2412
Киселенкова Александрa Семенoвна, mokytoja 993, 2399
Киселис, Кисель, Киселюс А., valstietis 338; Антанас Иванович, valstietis 1318, 2460–60a; Иван
Иосифович, dešimtininkas 16, 20; Габриель, valstietis 254, 256; Игнатий, valstietis 735; Иосиф, valstietis 338, 417; Иосиф Иосифович, dešimtininkas 18; Казимир, valstietis 338; Лаврентий Гаврилович, valstietis 2122, 2457–57a; Матвей, valstietis 338; Мацей 254; Михаил, valstietis 254,
256, 338; П. 417; Петр, valstietis 338; Станислав, valstietis 338; Сымон, valstietis 256; Тадеуш, valstietis 338; Франц Иванович 266; Юрий, valstietis 256
Кихель Абель 1268; Михель 686, 1267; Мовша 686, 1267; Хаим 686, 1267
Кишкели (Kiškeliai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 289, 331, 337–38, 696–97,
1807, 2124, 2215, 2442c, 2461d


Кишкис Антон Фомич, valsčiaus raštininkas 1502, 1504, 2282, 2337; Антоний Матеушович 337; Иван Матеушович 337; Иван Юлиянович 337; Иосиф 778; Константин Матеушович 337; Михаил 778; Михаил Андреевич, dešimtininkas 21; Устин 778; Юльян 254–56; Юлиян Матеушович, valstietis 337
Кишко Ионас, kunigas 2190;
Кишкяляй (Kiškeliai) → Кишкели
Кияницына Олимпияда Александровна, bajorė 2457
Клайбунай (Klaibūnai) → Клайбуны
Клайбуны, Клейбуны (Klaibūnai, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 263, 1927, 2124, 2219, 2461a
Кланюнас Казимир 1577; Якоб 1577
Клейбуны → Клайбуны
Клекманский Михаил Феликсович 41
Клемашевский Карл Казимирович 41
Кленовский Леонас, kunigas 1325
Клеопацкий Леопольд 1694
Клечковский, пристав 731
Кленувка (Klenuvka, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1928, 2215
Кливечко Иосиф Варфоломеевич, valstietis 759
Кливяны, Клевяны (Klivėnai, dab. Utenos apskr.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 697, 2442a, 2442c,
2461d
Кликунай (Klykūnai) → Кликуны
Кликунас ? 55; Антон 1540; Иосиф 1540
Кликуны (Klykūnai) 1465, 1474, 1929–30; Кликуны (Klykūnai, Aluotų vlsč.) 2462; Кликуны (Klykūnai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 263, 2215; Кликуны (Klykūnai, Kurklių vlsč.) 19, 273, 696, 748,
1437, 1540, 2218, 2126
Климавичюс → Климович
Климанский Иосиф 1180; Феликс 790
Климас Гаспер 1540
Климашевские ? 1437; Адольф Иосифович, bajoras 420, 2459; Гиполит Иосифович 420; Иван Юстинович, miestietis 2459; Инюценция Адамовна 420; Иосиф 770; Иосиф Степанович 420; Ипполит Иосифович, bajoras 2459; Клементина 420; Климентина Норбертовна, bajorė 2459; Констанция Онуфриевна 420; Моника 420; Моника Норбертовна, bajorė 2459; Нарбут 770; Стефания Иосифовна, bajorė 420, 2459
Клименко Дмитрий Ефимович, mokytojas 817, 819, 2357
Климент (Козловский), vyresnysis vienuolyno 2202
Климишкяй (Klimiškiai) → Климчице?
Климко Антон, valstietis 1157; Тимофей 262
Климова М. 411
Климович Адам Иванович 64; Иван 770; Фаддей Иванович, bajoras 2461; Юрий Онуфриевич 2310
Климчице → Науйокай
Климчицкие, dvarininkas 693, 1693a; patarėjas 1693; Александр, bajoras 748; Анна Ивановна → Белевичева А. И.; Бенедикт Иванович 1412d; В. И. 98; Варвара, bajorė 748; Елена, bajorė 748; Елена Ивановна 2128, 3447-8; Елизавета, bajorė 748; Елизавета Ивановна 2128; Иван, bajoras
748; Иван Венедиктович, dvarininkas 1406/9, 2128; Иван Иванович 2128; Иван Венедиктович
1412d; Иосиф, bajoras 748; Казимир, dvarininkas 1690, 1693; Константин Казимирович, gubernijos sekretorius 87, 99, 154, 748–49, 2349, 2457–57a; Лев, bajoras 748; Мария Ивановна, bajorė 748,
2458b, 2458c; Павел, bajoras 748
Клин (Troškūnų vlsč.) 2219
Клин Иосель, miestiečių valdybos seniūnas 2317
Клинишки (Kliniškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 693, 2215
Клинишкяй (Kliniškiai) → Клинишки
Клиокман, bajoras 403
Клитрикас (Troškūnų vlsč.) 759, 2219
Кличис Казимир 1540
Кличман Евдокия Антоновна → Худакова Е. А. Кличь Балтромей Карлович 23; Карл 774
Клобине (Alantos vlsč.) 748
Клонгевич Андрюс Бенедиктас, vyskupas 1309–10
Клонюнас Людвик 389
Клумпе (Klumpė) → Клунпе


Клунпе (Klumpė, Troškūnų vlsč.) 2219
Клышко Фома Иосифович, mokytojas 813–15, 2372
Клюкман Александр, miestietis 745–46
Клявдзишки (Kurklių vlsč.) 2218
Клявенай (Klevėnai) → Калевяны
Клянаускис Леонас, kunigas 2174
Клянувка (Klenuvka) → Кленувка
Клячко Абрам 684; Абрам-Давид 768–69; Вульф 686; Гена, miestietė 756–58, 769,; 768; Гирша 684,
1267; Гутман 1261; Екель 684; Иосель 924, 925; Иохель 626, Иохель 1261; Мендель 684, 1267,
1268; Мортхель-Лейзер 686; Орель 809; Ф. 684; Шимель 686, 1267; Шлиома 686
Кнебе (Knebiai, Teresboras, Aluotų, vėliau – Svėdasų vlsč., dab. Debeikių sen.) 696–97, 2219a, 2460a
Книтишкяй (Knitiškiai) → Книтышки
Книтышки (Knitiškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 18–21, 113, 1392, 1931–32, 2217
Княбяй (Knebiai) → Кнебе
Кобачник Лейзер-Вульф 686
Ковалев Алексей Никифорович 411; Анкудин 1517; Марк Иванович 411; Павел Михайлович 411
Ковалевские, ? 357; ? valstietis 403; Антон Антонович 265; Зыгмунт Игнатьевич 420; Иван, bajoras 262,
2127; Игнатий 358; Игнатий Казимирович 420; Карл, urėdas 2343; Крыстина Тадеушевна
(Новицкая) 420; Лаврентий Сигизмундович 61; Людвик Иосифович, bajoras 2457a; Семен, bajoras
2127; Степан Петрович 513; Уршуля → Крживецы
Ковалишки (Kavoliškis, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215
Ковальков, Коваль Федор, valstietis 1165
Ковальские Зельман 1261; Иосель 626; Ицык 623, 1261; Лейба 1261; Нотель-Ицык 626; Роха 757–58
Ковалюнас Адам 262, 322, 338, 740–41; Адам Иосифович 260; Адам Лаврентьевич 260; Адам Станиславович 260; Адам Францевич 260; Антон 262; Антон Адамович 260; Варвара Юрьевна 260; Варфоломей 1062; Варфоломей Фадеевич 260; Викентий 262; Викентий Францевич 260; Гаспер
1062; Иван, valstietis 322, 736, 738–42, 745–46, 1628; Иван Иосифович 260; Иван Матвеевич 260; Иоахим 262; Иосиф, valstietis 1628; Иосиф Матвеевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иосиф
Матеушевич 1520; Иосиф Францевич 260; Казимир 262; Казимир Иванович 260; Казимир
Иоахимович 260; Кароль Иосифович 262; Константин 262, 1628; Матвей 262; Матеуш 262; Матеуш Станиславович 260; Михаил Адамович 260; Станислав Казимирович 260; Тадеуш 262; Устин 262; Устин Иоахимович 260; Феликс 262; Франц Станиславович 260; Ярослав 262, 726; Ярослав Францевич 260
Коварск (Kavarskas) 16, 18, 21, 25, 32, 37, 50–54, 114, 115, 213, 240–41, 253, 263–64, 273, 295, 330,
353–355, 424, 441–58, 466–68, 485–86, 487–89, 510, 517, 524, 732, 756–58, 768, 800, 810, 1103,
1104, 1186, 1188, 1210, 1228, 1232, 1240a, 1242, 1272, 1275–76, 1279, 1286, 1288, 1339–41, 1375,
1377, 1386, 1392, 1400, 1406/13–15, 22, 36, 39, 40; 1411b, 1414, 1421, 1482, 1488–89, 1592–93,
1700, 1798, 1806a, 1807, 1809, 1933, 2122, 2124, 2126, 2151, 2166, 2200a, 2349, 2179–81, 2207,
2233, 2283, 2312, 2318, 2309, 2343, 2408, 2416, 2427, 2429, 2441–42, 2458b–58c, 2461е; Коварск, kaimas 779; Коварск II 779
Коварская аптека 2433
Коварская волость 2, 23, 419, 422, 486–88, 522, 532–34, 546, 765, 767, 771–79, 781–82, 791, 999, 1187,
1232, 1272, 1414–15, 1437, 1446, 1505, 1555, 1585, 1798, 1803 2128, 2158, 2224, 2230, 2237, 2244,
2251, 2258, 2265, 2272, 2291, 2298, 2305, 2330–31, 2337а, 2348, 2417, 2419, 2437, 2440a, 2445,
2452, 2458c
Коварская государственная сберегательная касса № 6 1392–93
Коварская еврейская молитвенная школа 920–25, 941
Коварская казенная винная лавка 25
Коварская мещанская управа 623, 626, 659, 920, 1192, 1232
Коварская пожарная дружина 51, 432
Коварский аптекарский магазин 1446
Коварский волостной суд 1509, 1798, 1803
Коварский еврейский кагал 809
Коварский земледельческий кружок 30, 54, 2165
Коварский кагал 730
Коварский приход 418, 2167–71
Коварский Римско-католический приход 312
Коварское волостное правление 23, 791, 1186, 1508, 1798, 2135
Коварское еврейское кладбище 501


Коварское еврейское общество 731, 752–54, 796–97, 798–99, 1261, 2155–56
Коварское мещанское общество 634–38, 672, 674–77
Коварское народное училище 813–15, 817, 819–20, 827, 831, 833–34, 837, 843, 845–46, 875–76, 943–
44, 965–66, 2350–51, 2353, 2367–68, 2406–07. Библиотека 2161
Коварское общество потребителей 50
Коварское плебание 283–84, 312, 696
Коварское противопожарное общество 2163
Коварское ссудо-сберегательное товарищество 2163
Ковас Людвик 1545
Ковенская городская дума 796
Ковенская государственная палата 1457
Ковенская губерния 1–4, 26, 28, 30, 527–28, 610, 813, 823, 827, 842–43, 850, 852, 907, 1277, 1279,
1424–25, 1502, 1552, 1804–06, 2135
Ковенская губернская палата государственных имуществ 1317
Ковенская губернская строительная и дорожная комиссия 1458, 1462
Ковенская губернская чертежная 2133
Ковенская дирекция народных училищ 830, 851–52, 908, 912–13, 915, 917
Ковенская казенная палата 40, 44, 60, 669, 672–73, 677, 747–49, 759–61, 764, 767–68, 1274, 1574–76,
1578–79, 1583, 1692, 2122, 2125–28, 2153
Ковенская палата государственных имуществ 612, 1243, 1427–28, 1479
Ковенская уголовная палата 695
Ковенский губернский распорядительный комитет 1436
Ковенское губернское правление 1255, 1257
Ковенское мещанское общество 669
Ковенское плебание 1298
Коверовы Григорий Петрович 1406/12; Марфа Петровна 1406/31; Наталия 1406/13; Ольга Петровна
1406/16
Ковлакис Антон 262; Юрий 262
Ковнетис Антон Игнатьевич, dešimtininkas 21; Иван 775, 779; Игнатий 775; Иосиф 775, 779; Казимир
775; Казимира 779; Матеуш 52, 773; Ульян 773; Уршуля 779; Юрий 775
Ковно (Kaunas) 765, 915, 1308, 1311, 1752
Ковнович Гецель 686, 1267; Мовша-Ицык 1267; Шлиома 1267, 1268
Ковпетис Грасильда 1553; Иосиф 1553; Иосиф Антонович 16; Казимир Августинович 16; Степан
Андреевич 16
Ковская Вера Александровна 1406/23; Елена Александровна 1406/24
Ковшакис Иван Адамович 61
Кодзюпе (Kadžupys) 413
Кодис Иван 773; Иосиф, valstietis 1677; Матвей 1540; Станислав 53
Кодряны 1406/27
Кожановский Антон Матвеевич 41
Кожемякин Афанасий, valstietis 382
Коженецы Айзен 1268; Борух-Явнас 1267; Г. 684; Иосель 1268; Мовша 1267; Овсей 1268; Фейга 684
Коженяускас → Кожановский
Кожуховский Иван 1540
Козаковский Александр, bajoras 301
Козанское сельское общество 16
Козел Викентий Яковлевич, pašto viršininkas 2413; Евфимий Викентьевич 1406/19; Наталия
Викентьевна 1406/22; Николай Викентьевич 1406/20; Ольга Викентьевна 1406/21
Козелово, Казелово (Troškūnų vlsč.) 2219
Козеллы Адам, bajoras 332; Владислав Бернардович 129, 748, 2461b; Мариянна 357–58; Мария
Мечисловна, mokytoja 836, 840, 845–846, 2388, 2407; Юлиян, bajoras 1045
Козико Дем. Григорьевич, mokytojas 2400
Козловы 360; Агафия Сергеевна 1406/3, 22, 25, 27, 28, 32; Акилина Ивановна 1406/22; Анна
Евдокимовна 1406/33; Анна Ивановна 1406/25, 27; Вера Исидоровна 1406/32; Владимир Иванович
1406/22, 35, 36; Владимир Феодорович 1406/40; Владимир Яковлевич 1406/25; Гликерия
Афиногеновна → Рутковская Г. А.; Евдокия Афигеновна → Шарипова Е. А.; Евдокия Герасимовна
1406/21; Евфросиния Герасимовна 1406/23; Еремий Исидорович 1406/29; Иван Афеногенович
1406/22, 25, 27, 28; Иван Иванович 1406/28; Игнатий Исидорович 1406/36; Изидор Афеногенович
1406/26; Иван Афиногенович 1406/39; Иван Исидорович 1406/34; Иван Яковлевич 1406/17;


Иоанна Афиногеновна 1406/36; Ирина Созонтовна 1406/39, 41; Исидор Афиногенович 1406/21,
23; Ксения Ивановна 1406/23; Любовь Ивановна 1406/40; Максим Яковлевич 1406/15, 32; Марина Яковлевна 1406/19; Наталия Андреевна 1406/14, 21; Павел Иванович 1406/31; Параскевия Флоровна 1406/23, 26; 3447-18; Петр Иванович 1406/29; Петр Изидорович 1406/26; Петр Яковлевич 1406/27; Сергий Иванович 1406/33; Тихон Афиногенович 1406/21; Трофим Исидорович 1406/30; Федот Яковлевич 1406/14; Я. Ивановна 1406/27; Яков Афеногенович
1406/22, 25, 27; Яков Иванович 1406/14
Козловские, ?, 1437; Адам, valstietis 221, 254, 256, 262; Адам Антонович 260; Анастасия Напалеоновна
1520; Антон Игнатьевич, valstietis 2460a; Апполония Напалеоновна 1520; Гелена Карловна 420; Донат Иванович 420; Евва Казимировна, valstietė 759; Иван 262; Иван Андреевич, 1863 m.
sukilimo dalyvis 1467; Иосиф 505; Иосиф Матвеевич 260; Иосиф Устинович 420; К. 770; Казимир
221, 262; Казимир Антонович 260; Казимир Мартинович (* 1865), kunigas 59, 1394; Карл
Антонович, bajoras 2459a; Карл Гаврилович 2459–59a; Карл Иванович, valstietis 2460a; Каролина
420; Кароль Габриелович 420; Константин, valstietis 322, 338, 790; Крыстина → Шыдловские;
Марьяна 1520; Михаил 262; Михаил Карлович 420; Михаил Францевич 260; Петр 255–56; Семен,

valstietis 338; Симон 255; Уршуля Антоновна

→ Пржитульские; Устин 254–56; Устин Иванович,

valstietis 2460; Цезарь 1345, 1699; Юрий Константинович 1533
Козловский → Климент
Козловщишки (Kazlauciškis, Troškūnų vlsč.) 2219
Кокорев, patarėjas 384
Колдунишки (Kaldūniškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696,
2215, 2217, 2442a, 2442c, 2461d
Колевзон Мовша, miestietis 768–69
Колейников Александр 1517; Парамон 1517; Феодосий 1517; Яков 1517; Яков Игнатьевич 411
Колесников Ананий 1517; Леон 1517; Мосей 411
Колиония → Колония
Колноце, Колноцы, Колочи (Kalnuočiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 690, 768, 2219, 2461–61a
Колобриды (Žemaitkiemio vlsč.) 161
Колодзинскис Антанас, kunigas 2174, 2180, 2183
Колодис Франц, valstietis 2457a
Колония, Колиония (Kolonija, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2218
Колоколов Алексей Дмитриевич 2397
Колосовские Анастасия Петровна 1406/7, 25, 26; Анна Ивановна 1406/28, 36; Антон Григорьевич
1406/3; Афанасия Петровна 1406/28; Григорий Иванович 1406/35; Зинаида Павловна 1406/36; Зиновий Иванович 1406/33; Иван Антонович 1406/25, 26, 28; Иван Иванович 1406/41; Магдалина Иосифовна 1406/3, 16; Максим Антонович 1406/3; Мария Антоновна → Рутковская М. А.; Мефодий Иванович 1406/29; Надежда Ивановна 1406/26; Ольга Павловна 1406/36; Павел Антонович 1406/7; Юлия Мартыновна 2461b
Колочи → Колноце
Колпаков Семен, miestiečių valdybos seniūnas 2320
Колунда Устин Антонович, dešimtininkas 21
Колыскова, bajorė 221
Колышки, ? dvarininkė 693; Адам Адамович, bajoras 152, 709, 748, 1046, 1128, 2349, 2456–56a;
Уршуля Гернимовна → Бржеские
Кольцов 1437
Кольча (Kalčiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Кольчис Антон 221
Комайко Абель 1262; Мендель, miestietis 768–69; Ривка 757
Комайское еврейское общество 2159
Комаришки (Debeikių vlsč.) 500, 2458–58a
Комаров Тарас Фролович 43
Комаровский Антон, seniūnas 16, 774; Иосиф 52, 774; Иосиф Иванович 16; Константин 774; Симон
Антонович, bajoras 748; Франц, bajoras 1058
Комары ?, bajoras 369, 693, 1692a, 2463; Антон Константинович, poručikas 290, 303, 1412/21, 2461–
61a; Антон Михайлович, bajoras 489, 1187; Георгий Константинович, teisėjas, bajoras 1659, 2126,
2282, 2456–56a, 2461c; Елизавета Ивановна, bajorė 290, 747, 2126, 2461–61a; Иосиф, dvarininkas
1690; Константин Иосифович, bajoras 85, 91, 168, 314–15, 369, 748, 2311, 2408; Луиза
Михайловна 1412e; Михаил Константинович, bajoras 169, 370, 747, 757, 1412e, 2456–57, 2458c,
2461–61a; Михаил Михайлович 1412e


Комисаровка (Kamisarava, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 2219a
Компинишки, Конпинишки (Kampiniai?, Andrioniškio vlsč.) 1182, 2214
Комрах Морфель-Лейба, miestietis 768–69
Конапинский Киприан Михайлович, miestietis 2456a
Конашев Григорий 1656
Конгейм Исаак 742–44
Кондрат Алексей Иванович 1406/21; Иосиф, mokytojas 2355
Кондратович, valstietis 274; Александра Борисовна 1406/15; Бронислав, urėdas 2345; Владимир
Борисович 1406/19; Мария Борисовна 1406/17
Кондратувка (Kondratuvka, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219
Кондратьев Иван Борисович 1406/16; Тимофей 262
Конколевич Фердинандас, kunigas 2180
Конкорович Хана, miestietė 768
Конкурович Р.-Ц. 684; Э.-Б. 684
Конкулявичюс Ф. – Конколевич Фердинандас
Конов Иван 623
Конолецкий Станислав Юрьевич, valstietis 2456
Кононов Андрей Прокофьевич 1533; Владимир Сильвестрович, pristavas 2339; Иван 626; Петр
Иванович 1436
Кононцов Григорий Фомич, pristavas 2338
Конопацкий Героним 221; Героним Петрович 260, 262; Доминик 262; Иван 262; Казимир Михайлович
262; Константин 262; Матвей 262; Матеуш 262, 1036; Саломея Иосифовна, bajorė 1392; Станислав
262
Конопетишки (Troškūnų vlsč.) 2219
Конопецкий Адам Станиславович, valstietis 759; Антон Станиславович, valstietis 759; Владислав
Адамович 1533; Франц Иванович 1533
Константинов Леон 1517
Константиново (Konstantinava, Anykščių vlsč.) 1810а, 2215; Константиновок, Константинувка (Konstantinuvka, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1392, 1540, 1934–36, 2124, 2218; Константинувка (Andrioniškio vlsč.) 760
Контовт Антон Сигизмундович, bajoras 403, 2461–61a; Иосиф Рафаилович, bajoras 770, 2458a; Мечислав Сигизмундович, bajoras 403; Михаил 1034; С. М. 127; Сигизмунд, bajoras 305, 403
Контор Хаим 808
Конхтрович Шнеер 1267
Контрим 1303; Александр Станиславович, bajoras 2456–56a; Анеля 770;
Контримовичи 1437; Барбара (Швайковска) 420; Викентий 770; Елеонора, bajorai 770, 2456a, 2461–
61a; Иван 437; Иван Игнатьевич 55, 420, 770; Иван Станиславович, bajoras 2459a, 2461a; Игнатий
Иосифович, bajoras 420, 749, 2456a; Иосиф Игнатьевич 420; Иосиф Иосифович, bajoras 749,
2456a; Иосиф Станиславович, bajoras 2461–61a; Казимир Иванович, bajoras 2461; Казимира
Игнатьевна 420; Леонард Онуфриевич-Францевич, bajoras 1182; Павлина Петровна, bajorė 2459; Юстина Онуфриевна, bajorė 2459
Концевицишки (Konceviciškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217
Концевицишкяй (Konceviciškiai) → Концевицишки
Концеполь, Концеполи (Konciapolis, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Конця Иосиф, valstietis 759
Концяполис (Konciapolis) → Концеполь
Конча Петр Иосифович, bajoras 134, 2461; Петр Устинович 748
Кончевскиe Александрa, mokytoja 2399; Серафим Иванович 748
Кончи Юлия, Анна и Ефросиния Иосифовны, bajorės 2461a
Кончишки, Кончюшки (Kančiškiai, dab. Skiemonių sen.) 47, 352
Кончюс → Конця, Конча
Конюкишки, Канюкишки (Kaniukiškiai, Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97, 2215,
2442a, 2442c, 2461d
Конюхи (Alantos vlsč.) 748, 1406/1, 2127
Конюхины Валерий Семенович 1406/19; Вера Семеновна 1406/18; Георгий Семенович 1406/23; Зинаида Семеновна 1406/21; Семен Иванович, valsčiaus raštininkas 2333
Конюхов Лаврентий Иванович 1412/24
Копалевич Лейба, pirklys 1198
Копалинскиe Анна, miestietė 2456a; Петр Брунович-Феликсович, bajoras 1183


Копан Шимель 926
Копанс Лейба 318a; Манель, miestiečių valdybos seniūnas 2319
Копанские, ? bajoras 1049–50; Иван Антонович, bajoras 2459; София Иосифовна, bajorė 748; Фалко
1262
Копачи Казимир и Карл, valstiečiai 1650
Копашинский Адам 262
Копелевич Нотель 2408
Копель Михалина Игнатьевна, bajorė 2456a
Копецы, ? bajoras 403; dvarininkas 733; А. Игнатьевич 420; Вацлав Клементьевич, bajoras 749; Гентруда Игнатьевна 420; Е. 769; Ельжбета Игнатьевна 420; Иван Игнатьевич 420; Игнатий
1009; Игнатий Матвеевич 420; Казимир Адамович 2459; Клементий Адамович, bajoras 2459–
59a; Лев Адамович, bajoras 2459–59a; Леон 770; Матеуш 1009; Матеуш Игнатьевич 420; Октавиан Юльянович, bajoras 749; Станислав 1009; Еузебиют Леонович, bajoras 768; Юльян Адамович, bajoras 2459–59a; Юстина 420
Копилевич Абрам Лейбович, miestietis 2457a
Коплевский Иосиф 174
Копустас → Капустас
Копцы 1437
Копцюшки → Капцюшки
Корабликовы ? 1437; Аксения 420; Иван 420; Лаврентий Моисеевич, pirklys 747; Матвей 23; Мирына Федоровна 420; Михаил 420; Михаил Иванович, miestietis 2459; Николай Александрович, valsčiaus raštininkas 1392, 2331; Терентий 420; Терентий Иванович, miestietis 2459
Корвин-Коссоковский С. С. 203
Корзун Яков Кондратьевич, mokytojas 977, 2407
Корзунов Савелий Григорьевич 1533; Харлам 1517
Кори → Корис
Корим Вульф, miestietis 768–69, 1232; Гунда, miestietė 768; Лея, miestietė 758, 768; Ш. 756; Эстра 757
Корис, Кори Карл Антонович 2282, 2310; Юрий Адамович, valstietis 2458c
Кормилица (Kavarsko vlsč.) 2126, 2217
Кормилишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Корнеевы Агей 1517; Екатерина Кузьмична 1406/17
Корнилов Исид. Иванович, mokytojas 2357, 2364
Коробко Вера Феодоровна 1406/10
Коровкевич Ефим Михайлович 747, 1640
Королев Иван Петрович, pristavas 2338
Корсак, bajoras 403; Юозапас, kunigas 2188, 2196
Коруни, Коруне (Karūniai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 747, 749, 770, 1517, 2214, 1105, 2456–
56a
Корхов Александр Алексеевич, mokytojas 840, 845–46, 969, 2372, 2407
Корчи, Корче, Корча (Karčiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 116, 246, 690, 747–48 1106, 1647–48,
1760, 2219, 2124, 2461a
Корчинский Иван Иванович, bajoras 2461а, 2461b–61c; Казимир Юрьевич, bajoras 2461а–61b; Фабиян, bajoras 403; Флорионас, kunigas 2176–77
Корчма-Новая (Troškūnų vlsč.) 2219
Коршун Илья Иванович, paštininkas 1392
Косатый Исидор, vienuolyno naujokas 288
Косинский 387
Коскевич Фадей Григорьевич, pašto viršininkas 2410
Косов 403
Коссаковский Иосиф Казимир, vyskupas 1303; С. О. 202
Косско С. Н., bajoras 172а; Устин Николаевич, bajoras 83, 178
Коссоковский С. С. → Корвин-Коссоковский С. С.
Костечко Антон 1545; Иван 1545
Костецкий Лев, psalmių skaitytojas 2199
Костин Дементий, Kauno miestietis 318а, 322, 738–42, 746
Костовский Петр 262
Костулино, Кастулиново (Debeikių vlsč.) 2216, 2458–58a
Косухины Александра Михайловна 1406/7; Михаил Михаилovič, mokytojas 2355
Косцюшко Казимир 40


Косцялковский, bajoras 397; Витовт Францевич, bajoras 2456a
Косьяненко Кузьма, urėdas 2342
Котвасовский, laisvasis žmogus 162
Котлер Давид 808
Котлеришки, Котляришки, Котляжишки (Katlėriškiai, Anykščių vlsč., dab. Debeikių sen.) 254, 275, 277–
78, 284, 331, 337–38, 696–97, 1810а, 2140, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Котлярцы, Котлеры, Котляры (Katlėriai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331,
337–38, 696, 732, 1406/3, 5, 8, 12, 19, 20, 22–27, 29; 1411a-11b, 1563, 1810а, 1937, 2215, 2200a,
2442a, 2442c, 2461d, 5785
Котляры Абрам 686; Гирш 686; Гирша 684; Р.-Е. 684; Роха-Либе 684; Степан 351; Шевель 1267
Которжинувка → Катаржинувка
Кох Анна Людвиговна 1412b; Фотий 1412b
Коцин Роха 1533
Коцелкович Михель 1261
Коцялкевич Зельман 738, 739, 742
Коцялко, nuomotojas 1694
Коцялковский Зельман 736, 740–41, 745–46
Кочан Сила, urėdas 2343
Кочетков Петр Алексеевич 1406/23
Кошкевич Константин 1540
Коялович Бенедикт Константинович 486; Колета Павловна, bajorė 1181
Кравец Абрам-Ицык 1261; Абрам-Мовша 1261; Борух 626, 1261; Гилель 794; Гирш 626, 925, 1261; Пейсах 1261; Шимель 794; Янкель 626, 1261
Кравцовы Амврозий, sentikis 1665; Анкудин 1517; Гирш 924; Илья Васильевич, miestietis 2456a; Иван, urėdas 2341; Петр Андреевич 1517; Петр Анкудинович 1517; Феодосия Михайловна 1406/14
Кравченковы Авдакея А. 420; Мария Ярмолаевна (Арламова) 420; Мосей А. 420; Павел А. 420; Усциния А. 420
Кравчунасы, laisvasis žmogus 162; Гаспер 262; Ельжбета 351; Иван 221, 351; Игнатий 351; Иосиф 351; Казимир 351; Семен 262; Юрий 262; Яков 351
Краковский Тер. Семенович, mokytojas 2355
Кракувка (Krakuvka, Troškūnų vlsč.) 2219
Кранаускас Ионас, kunigas 2182
Крапшаголы, Крапшаголь, Крапшегола (Пенянки), Крапшогала, Крепшогала, Крепшаголи
(Krepšiagalys, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 117, 693, 747, 1011–13, 1522, 1534, 1586,
1807, 2124, 2214, 2456–56a
Красадомский Болеслов 1362
Красаускас → Красовский
Краснов Григорий Федорович, mokytojas 946, 2355
Красное (Anykščių vlsč.) 2215
Красноженов Яков Яковлевич, mokytojas 969a, 2372
Краснораменский Вячеслав Васильевич, zemstvos viršininkas 1502, 1794, 1799, 2313
Красовский, ? bajoras 283; Адам 774; Бениямин 1268; Валериан Наполеонович, valstietis 2461a; Валерия, bajorė 768; Г. Ф. 84; Д. Ф. 84; Иван 1540; Игнатий 55, 437, 1540; Иосиф Адамович, dešimtininkas 20; Иосиф Устинович, valstietis 2458b; Людвик Августинович, bajoras 1394; Наполеон Устинович, valstietis 2458b; Франц 262; Юрий 262
Краупяны (Kraupėnai, Taujėnų vlsč.) 220, 228
Краучикас Павел Иванович 512
Краучукас Адам Иванович 1520
Краучунас Иван Егорович 260; Игнатий или Юзенас 351; Иосиф 773
Краштай (Kraštai) → Крошты
Кревнер Мовша-Шлиома 686
Крейдич Параскева Гаврииловна 1406/2; Поликарп Иванович, maldų skaitytojas 1406/2,1410
Крейзенкович А.-Л. 684; Абель-Янкель 684; Р.-Е. 684
Крейциковичи Данель 686; Мина-Лея 684
Кремер Сора Итля 757–58
Кренхин Иосиф Иосифович, miestietis 2461–61a
Крепель Иосиф 221
Крепшаголи, Крепшогала → Крапшаголы
Крестьянский поземельный банк 364


Крживецы Зофия Иосифовна 420; Иосиф Францевич 420; Петр Иосифович 420; Уршуля (Ковалевска)
420
Крживинок (Kurklių vlsč.) 2218
Крживицкий, valstietis 2143; Георгий Петрович 2143; Иван Петрович 2143; Петр Матеушевич 2143
Кржижаки, Крижакие, Кшижаки, Кржижоки, Крыжаки (Kryžokai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 747,
1406/21, 22, 24; 1437, 2122, 2124, 2218, 2459–59a Кржижановский Антон, bajoras 312, 1437. Dar → Крыжановские Кривенький Самсон Антонович, mokytojas 1394
Кривинскай (Krivinskai), Кривинце → Кривинцы
Кривинцы, Кривинце (Krivinskai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 783, 1522, 1535, 1938, 2214
Кривицкий Рафаил Иванович, vaistininkas 768
Кривяны 696
Кригер Шмуэль, rabinas 1392, 2203
Крижакие, Крижокай (Kryžokai) → Кржижаки
Крижанаускас → Крыжановские
Криницин Иван, urėdas 2342
Криокшлис (Kriokšlys) → Крокшле
Крисюнас Бернард 1577; Иосиф, valstietis 52, 369, 389; Казимир, valstietis 369; Петр 1577; Станислав
1577
Криштапонис-Адоменас Юозас, vaistininko padėjėjas 1496
Крогер, bajoras 403
Кроковскиe Владимир Терентьевич 1406/16; Екатерина Терентьевна 1406/13; Терентий, urėdas 2342
Крокшле (Kriokšlys, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 696–97, 2215,
2442a, 2442c, 2461d
Кропас Доминик, valstietis 369, 1577; Иосиф, valstietis 369; Иосиф Андреевич, valstietis 759; Матеуш, valstietis 369; Михаил, valstietis 369; Тадеуш 1577
Кроупяны → Краупяны
Крошты (Kraštai, Svėdasų vlsč., vėliau – Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 222, 223, 265, 284, 289, 503,
1107, 1394, 1594, 1649, 1939, 2219a, 2460–60a
Крук Антон Иванович 23; Шмуэль 2408
Крункишки (Krunkiškiai?, Debeikių vlsč.) 2216
Крункишкяй (Krunkiškiai) → Крункишки?
Крупат Ицык 684; Янкель 686
Крупель Иван Иосифович 262; Иосиф Адамович 260
Крупицкий Казимир Иосифович 269; Франц 269
Крупич Федор Ефимович, mokytojas 2388
Крупкова Вера Арсеньева, mokytoja 845–46, 998, 2407
Круповский Алоизий 262
Крускин 411
Крутов Александр, mokytojas 2357
Кручас Антон 262; Бенедикт 262; Казимир 262; Устин Казимирович 260
Кручис Иван Казимирович, valstietis 759
Крыжановские Валерия Викентьевна 420; Викентий Андреевия 420; Доминик Викентьевич 420; Казимира Викентьевна 420; Стефания (Антоневич) 420; Флориян Викентьевич 420
Крыловы Герц 756, 924; Герц-Лейзер 51, 626, 925; Давид 626; Иван 908; Хася, miestietė 768
Кряпшагалис (Krepšiagalys) → Крапшаголы
Кряучюкас → Краучукас
Кряучюнас → Кравчюнас?, Краучунас
Ксенофонт (Вержбицкий), jerovienuolis 1751
Кубилинскас Бронисловас, valsčiaus raštininkas 1783-803, 2337
Кубилис Павел Михайлович 512; Петр Яковлевич 1468; Юрий Казимирович, valstietis 2456–56a
Кубилюс → Кубилис, Кубылис
Кублицкие, ? bajoras 345, 1232; А. Григорьевна 420; А. К. → Иванова А. К.; Агафия Максимовна
1406/22, 41; Аггей Андреевич 1406/27 Александр Матвеевич 1406/40; Александр Петрович
1406/5; Анастасия 1406/26, 31; Анастасия Александровна 1406/3; Анастасия Васильевна, valstietis

759; Анастасия Кузьминична 1406/13; Анастасия Петровна

→ Колосовская А. П.; Анастасия

Тимофеевна 1406/20, 38; Анастасия Филипповна 1406/39; Андрей М. 1406/38; Андрей Петрович

1406/24, 27; Анна

→ Орловы; Анна 1406/27; Анна Афанасьевна 1406/14; Анна Григорьевна 420;

Анна Данииловна 1406/20, 35; Анна Тимофеевна 1406/24, 27; Анна Филипповна 1406/27; Антон


Павлович 1406/3, 22; Антонина 1406/37; Афанасий Григорьевич 420, 1406/13; Варвара
Феодоровна → Праведная В. Ф.; Василий Григорьевич 420, 1406/3, 4; Василий Филиппович
1406/23, 3447-5; Владимир Матвеевич 1406/31; Григорий Захарoвич 1406/41; Григорий Кузьмич
1406/15; Григорий Павлович 420; Григорий Семенович 420, 1406/19; Даниил Антонович 1406/12; Даниил Филиппович 1406/19; Дария → Рутковская Д.; Дария Семеновна 1412f; Дария Федоровна
1406/3; Евгения Емельяновна 1406/35; Евдокия Антоновна 1406/3; Евдокия Корнеевна → Скорина
Е. К.; Евдокия Кузьмична 1406/8; Евдокия Никифоровна 1406/13; Евдокия Онуфриевна 1406/12; Евфросиния Алексеевна 1406/13; Евфросиния Афанасьевна 1406/21; Екатерина 420; Екатерина
Евстафьевна 1406/6; Екатерина Николаевна 1412/23; Екатерина Тимофеевна → Цитухина Е. Т.;
Елена Емельяновна 1406/37; Елена Павловна 1406/31; Елена Филипповна 1406/31; Емельян Петрович 43; Захарий Клементьевич, pašto viršininkas 2410; И. Семенович 1406/38; Иван Андреевич 1406/34; Иван Емельянович 1406/33; Иван Матвеевич 1406/36; Ирина 1406/30; Иулиан Кузьмич 1406/9; Карл 262; Катерына Семeновна 420; Константин Васильевич 1406/6; Константин Даниилович 1406/14; Корнилий Алексеевич 1406/22; Ксения Степановна 1412/15; Кузьма Корнилович 1406/31; Макрыда Павловна → Белоглазовы; Марина Афанасьевна 1406/23; Мария 1406/29; Мария Васильевна 1406/4; Мария Григорьевна 420; Мария Емельяновна 1406/31; Мария Ивановна 1406/18; Мария Михайловна 1406/15; Мария Филипповна 1406/35; Матвей Васильевич 1406/7; Мелания Матвеева 1406/2, 19, 25, 27; Митрофан Филиппович 1406/34; Михаил 1406/33; Михаил Корнеевич 1406/15; Михаил Кузьмич 1406/11; Михаил Петрович
1406/10; Михаил Филиппович 1406/40; Надежда Матвеевна 1406/34; Надежда Филипповна
1406/25; Настасия Григорьевна 420; Наталия Афанасьевна 1406/18; Николай 1406/12; Николай
Григорьевич 420; Николай Даниилович 1406/13; Ольга 1406/10; Ольга Васильевна 1406/10; Ольга

Григорьевна

→ Рутковская О. Г.; Онуфрий Алексеевич 1412/12; Павел 262, 1406/8; Павел

Павлович, valstietis, cerkvės seniūnas 1408, 1410, 2199; Пелагея Лазаревна 1406/3; Пелагия Максимовна 1406/20; Пелагия Матвеевна 1406/33; Петр 790; Петр Васильевич 1406/17; Петр Емельянович 1406/41; Петр Павлович 1411a, 1406/20; Петр Филиппович, cerkvės seniūnas
1406/21, 3447-5; Петрунелла Ивановна 1406/15; Роман Григорьевич 420; Семeн 420; Семeн
Никифорович 420; Серафима Данииловна 1406/15; Степан 262; Стефан Онуфриевич 1412/25; Татьяна Емельяновна 1406/34; Терентий Васильевич 1406/5; Тимофей 262; Тимофей Александрович 260; Тимофей Никифорович 1406/31; Федор Григорьевич 420; Федот Васильевич
1406/14; Феодор Григорьевич 1406/40; Феодосия Феодоровна 1406/26, 27; Филипп Романович
1406/19, 25, 27; Яким Григорьевич 420; Яков Григорьевич 420
Кублицкий-Пиотух, ? 1437; Владимир Устинович, bajoras 90, 164, 345, 748, 2127, 2459; Станислав
Устинович, bajoras 345, 747–48, 2126, 2459–59a; Устин Ф. , bajoras 76, 367, 1048, 2349
Кубылис Петр Яковлевич 1468
Кувейло Устин 772
Кугис Антон 1540; Казимир, valstietis 337; Казимир Казимирович, valstietis 2457–57a; Казимир
Матеушович, valstietis 337; Константин Матеушевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Лаврентий, valstietis 338; Матеуш, valstietis 256; Сымон 255–56
Кудоришки, Кударишки (Kudoriškis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a, 2461а–61b, 2461c
Кудоришки, Кудоришкис (Kudoriškis) → Кудоришки
Кудры (Utenos vlsč.) 212, 412–13
Кудрявцев Иоан Петрович, stačiatikių vyresnysis 2199; Петр Петрович, valsčiaus raštininkas 2325, 2329
Кудряшев Трофим Павлович 43
Кузавинас И. И. → Кузовин Иосиф Иванович
Кузмицкий И., valstietis 403
Кузмичев Алексей Сильвестрович, mokytojas 845, 974, 986, 2375, 2388, 2407
Кузнецов Александр, miestietis 736, 738–41; Александр Романович 322; Лукьян 1517
Кузовин Иосиф Иванович, valstietis 760
Кузьмицкий Иван Иванович, mokytojas 1394
Кузьмишки (Kuzmiškiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216ж Кузьмишки (Kuzmiškiai, Troškūnų vlsč.)
1940, 2219ж Кузьмишки-Богрышки 370
Кузьмишкяй (Kuzmiškiai) → Кузьмишки
Кузьмо Франц Антонович 50
Куйтене 322
Кукавка (Debeikių vlsč.) 2216
Кукишки 1810а; Кукишки (Kukiškis, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1540, 2218, 2459a; Кукишки (Kukiškis, Troškūnų vlsč.) 759
Кукишкис (Kukiškis) → Кукишки


Куксо Дмитрий Яковлевич, valsčiaus raštininkas 2337
Кукта И. → Кухта Иосиф
Кукто Семен Михайлович 486; Симон 437; Симон Михайлович (55), draugijos kasininkas 55; Симон
Симонович, draugijos kasininko padėjėjas 55
Кулаковский Дмитрий Павлович, mokytojas 2364
Кулбак Андрей Казимирович 268
Кулеши ? 411; Виктория, bajorė 2127; Геодон Иванович 748; Иван 262; Иван (* 1897 11 13) 1533; Людвика, bajorė 2127; Матвей 1517; Н. А. 143, 181, 183; Николай 1056; С. Т. 95а-b, 196, 197;
Симонас, kunigas 2179; София Григорьевна 748, 2461а–61c; Т. А. 165, 166; Теофиль 1056
Кулешов Савелий 1517
Куликаускас → Куликовский
Куликовский Анна Станиславовна 420; Викентий Францевич, dešimtininkas 19; Карл, valstietis 380; Клементий Казимирович, bajoras 749, 2456a; Петр, bajoras 2459a; Станислав Станиславович 420; Сымон, valstietis 256
Кулич Антон Антонович 748; Михаил Антонович 748; Павел Антонович 748
Куль (Kulis, Anykščių vlsč.) 2215
Кульбер Гирш 51, 626, 922, 1261, 1421
Кульветис Симонас 399
Кульвец, bajoras 393; Семен Онуфриевич, dvarininkas 351
Кульвинская Лаврентия Францевна 726
Кульвянский Изрель 686
Кулюкас Казимир Томашевич 1522
Кумбурисы Антон Адамович, dešimtininkas 18; Вероника 779; Иосиф 779
Кумелишки (?, Troškūnų vlsč.) 2461a
Кумпеники, Кумпенишки 726, 1810а: Кумпенишки (Kumpiniškis, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 770,
1177, 2122, 2219; Кумпинишки, Кумпенишки (Kumpiniškis, Andrioniškio vlsč.) 747, 760, 783, 1186,
1517, 2124, 2456–56a
Кумпинес (Kumpynės) → Кумпинис
Кумпинис (Kumpynės, Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 696–97, 2215
Кумпинишки → Кумпенишки
Кумпинишкис (Kumpiniškis) → Кумпенишки, Кумпинишки
Кунигели (Kavarsko vlsč.) 2458c
Кунигишки (Kunigiškiai) 24, 338, 734–36, 1650, 1810а, 2200a, 1941–43, 2137; Кунигишки (Kunigiškiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 61, 256, 311, 351, 496, 1394, 2219a
Кунигишкяй (Kunigiškiai) → Кунигишки
Кунигишская корчма 311
Кунигишское народное училище 827, 834, 837, 840, 845–46, 968, 2353, 2369–70, 2406–07. Библиотека
2161
Куницкий Александр 262
Кунишки, Куньцишки, Кунцишки (Kuniškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 221, 260, 262, 270–72,
693, 1406/5, 7, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 21, 26, 38–41; 1410, 1411a-11b, 1799, 1810а, 2137, 2215,
3447-6, 3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-22, 3447-23, 3447-27, 5785
Кунишкяй (Kuniškiai) → Кунишки
Кунишов Иван 262
Кункевич 738
Кункулевич 740, 745
Кунц, Кунця Иосиф Матвеевич, valstietis 2461; Петр 769; Петр Юрьевич, vaistininko padėjėjas
Кунцевич 741–42
Кунцягола 1412d
Кунчюс → Кунц Куньцишки→ Кунишки Купанс Берко 758
Купишки (Kupiškis) 284, 368, 524, 1062, 1234, 1273, 1300, 1330, 1332–33
Купишкис (Kupiškis) → Купишки
Купишская дача 703
Купишский деканат 1273, 1360
Купович Берель 795
Купреев Наум, urėdas 2341, 2346


Купры, Купри (Kupriai) 24, 2137; Купры (Kupriai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 61, 254, 275, 277–78,
696–97, 2219a; Купры (Kupriai, Anykščių vlsč.) 284, 331, 2215, 2442a, 2442c; Купры (Kupriai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217, 2461d
Купрявичюс Сильвестрас, kunigas 2183, 2188
Купряй (Kupriai) → Купры
Купрянис Викентий, valstietis 338; Иван, valstietis 254, 256; Константин, valstietis 338; Франц 256; Юрий, valstietis 338
Купсць Болеслав Дементьевич, bajoras 163, 748, 1138, 2461–61a; Леонард Октавианович 770; Мирослав Никодимович, bajoras 133
Курганович А. Д.→ Феодосий
Курганович И. А. → Антоний
Куржелишки (Kurklių vlsč.) 2218
Курилович Бенедикт 330а; Бенедикт Яковлевич 260, 262
Куркле, Куркли (Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 15, 16, 19, 37, 55–56, 75, 118–124, 313, 356–360, 419,
420–20a, 426, 437, 485–87, 488, 510, 548–63, 732, 747–48, 757–58, 765, 768–70, 787, 1014–32,
1181, 1183, 1188, 1225, 1232, 1247–50, 1272, 1276, 1286, 1290, 1342–52, 1386, 1392, 1406/19–22,
34, 35, 37; 1411a-11b, 1414, 1436–37, 1456, 1466, 1482, 1540, 1594–97, 1651–55, 1807, 1944–45,
2122, 2124, 2126–27, 2142–43, 2166, 2182–84, 2208, 2215, 2218, 2233, 2283, 2312, 2319, 2344,
2349, 2408, 2417, 2441–42, 2457–57a, 2459–59a, 3447-7, 3447-9
Курклевская волость 16, 19, 23, 264, 313, 330, 345, 419, 486–88, 518, 522, 765, 767, 1186, 1232, 1272,
1406/18, 21, 23, 1414–15, 1437, 1446, 1468, 1505, 1798, 1803, 1809, 2225, 2231, 2238, 2245, 2252,
2259, 2266, 2273, 2292, 2299, 2306, 2332–33, 2337а, 2348, 2417–18, 2437, 2440a, 2446, 2453,
2459a
Курклевская еврейская молитвенная школа 926–27
Курклевская лесная дача 702
Курклевская мещанская управа 656, 660
Курклевский волостной суд 1509, 1798, 1803
Курклевский земледельческий кружок 28, 30, 56, 485–86, 2163, 2165
Курклевский Иосель 511; Иосель-Гирш 626
Курклевский орден ксендзов каноников от покаяния 1696–99
Курклевский приход 420, 2167–71
Курклевское волостное правление 1508–09, 1510–11, 1540–44, 2135
Курклевское кладбище 502
Курклевское мещанское общество 639–42
Курклевское народное училище 812–15, 819, 823, 832, 834, 837, 840, 843, 845, 846, 944, 968a, 969–71,
1232, 2350, 2352, 2371–72, 2406–07. Библиотека 2161
Куркли → Куркле
Курклики (Kurkleliai) 125–26, 1033, 1406/22, 23, 25, 1437, 2122, 2124; Курклики (Kurkleliai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215; Курклики (Kurkleliai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2218, 2459–59a
Куркис Матвей 417
Куркляй (Kurkliai) → Куркле
Куркляляй (Kurkleliai) → Курклики
Курляндчик Хава, miestietė 768
Курмина Я. Л. → Лацкая-Курмина Ядвига Людвиковна
Курмины Виктория Ивановна 420; Емилия Иосифовна 420; Иван Алоизиевич, bajoras 420, 1809b; Людвик Алоизиевич, bajoras 2457–57a; Людвика, bajorė 748; Павел Алоизиевич, bajoras 748,
2458–58a; Павел Аполинариевич 2349; Станислав Иванович 420; Фадуль, bajoras 1096
Курносов Трофим 1540
Куртиняй (Kurtiniai) → Куртынцы
Куртишки 382
Куртынцы, Куртинцы (Kurtiniai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 761, 1946, 2216
Куснеры Берко 686; Хава 684; Янкель 1268
Кутас Е. 800; Израиль, prekybos deputatas 2276; Э. 756; Меер 1262; Этта 757–58; Этля, miestietė 768
Куткаускас П. И. → Кутковский Петр Иосифович
Кутко Петр 1338
Кутковский Петр Иосифович, bajoras 2458a
Кутники (?) 263
Кутович Шимель 686


Кутревич ? 1437; Карл Михайлович, bajoras 2127; Станислав Михайлович, pirklio sūnus 747, 2122,
2459–59a
Кухальский Федор Петрович, mokytojas 2357
Куханович Федор Федорович, stačiatikių vyresnysis 2199
Кухта Иосиф 1352; Симон, draugijos kasininkas 487
Кучас Павел 47
Кучевские, ? bajoras 340, 1437; Геленна Леоновна 420; Героним Феликсович 420; Емилия Устиновна, bajorė 2459; Зенон Леонович 420; Иван, bajoras 1021–23; Иозефа Михайловна (Хмелевска) 420;
Иосиф, bajoras 1020; Леон Геронимович, bajoras 420, 748, 2459a; Людвика Феликсовна 420;
Марьянна Леоновна 420; Марьянна Феликсовна 420; Михаил, bajoras 1021–22; Саломея 1023; Станислав Леонович 420; Стефания Феликсовна 420; Феликс Геронимович 420
Кучинскасы Антон Андреевич 216; Вероника-Юзефа, miestietė 1663; Казимерас, valsčiaus viršaitis 2336
Кучкеле, Кучляляй (Kučkeliai) → Кучкели
Кучкели, Кучкеле (Kučkeliai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1947, 2219
Кушелевка (Debeikių vlsč.) 2216
Кушелевский, bajoras 330, 693, 1331; Иван 1057
Кушелис Климент 756
Кушли (Kušliai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Кушляй (Kušliai) → Кушли
Кушнер Кац 684
Кушяляускас → Кушелевский
Кшивицкий Матеуш 1247; Юлионас, kunigas 2174
Кшижаки → Кржижаки
Кяблас Пятрас, valsčiaus viršaitis 2332; Юргис, valsčiaus raštininkas 2333. → taip pat: Кебласы
Кяблис М. С. → Кеблис Мартин Станиславович
Кяблонис (Keblonys) → Кабляны
Кявшас, Кявшис, Кяушас Андрей Иванович, valstietis 338; Антон, valstietis 338; Антон Андреевич 2131; Б., valstietis 338; Балтромей 2140; Иван, valstietis 338; Игнатий, valstietis 254, 256; Иосиф 1423;
Иосиф Иванович 512; Матеуш Иванович 1423; Михаил Балтромеевич 2131; Павел Иосифович
2131; Петр, valstietis 266, 338, 2140; Юрий, valstietis 338; Юрий Казимирович 266
Кявшогала, Кяушагола → Кевшагола
Кязяй (Keziai) → Медзяты
Кякис Клеменсас, kunigas 2197
Кялпша Юлионас, kunigas 2173–74, 2180
Кялпшишкис (Kelpiškis) → Келпшишки
Кялпшы → Келпши, Келпшо
Кямяшис → Кемешис
Кярай (Kerai) → Кера
Кярбядис → Кербедзь
Кяркузай (Kerkūzai) → Керкузы Кярнагишкяй (Kernagiškiai) → Кернагишки Кярснаускас П. И. → Керсановский Пиотр Иосифович Кяршулис → Кершулис
Кяряшюс С. С. → Керес Станислав Станиславович? Кяуленай (Kiaulėnai) → Кевляны
Кяушагалис (Kiaušagalys) → Кевшагола
Кяушас → Кевшас, Кявшас

Лабакоис К. Ю. → Лабокоис Карл Юрьевич
Лабас, Лабы (Lobos, Kurklių vlsč.) 761, 1437, 1540, 2218
Лабдегянцы → Лепдегянцы
Лабе Борух 1267; Гинде 686; Лейзер 686
Лабейки, Лабейка (Alantos vlsč.) 284, 748, 1810а; Лабейки I 500; Лабейки II 500
Лабейкис Адам 262, 330а; Викентий Иосифович 260; Иосиф 262; Рафаил Якубович 262
Лабко Семен Степанович, zemstvos viršininkas 1394, 2314
Лабокоис Карл Юрьевич, valstietis 759, 2461a
Лабудзиова Иозефа 770
Лабы → Лабас
Лавжедышки → Лявжедышки


Лавжикас Августин Яковлевич 260; Александр 262; Яков Иванович 260
Лавишки (Laviškis, Kavarsko vlsč.) 1392
Лавкоголь → Ловкоголь
Лаврентьев Василий Семенович, valsčiaus raštininkas 2329
Лавренчик Матвей 774
Лавринанис Павел Иванович 1522

Лавриновичи Анна Францишковна 420; Анна Юрьевна

→ Петкевичи; Иосиф 262; Людвик, valstietis

1272; Петр Габриелович 420; Стефан Юрьевич 486; Уршуля Петровна 420
Лаврицкая Лидия Федоровна, akušerė 2422
Лаврукенас Викентий 1540; Игнатий 1540; Кароль 1540; Семен 1540
Лагедзи (Lagedžiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 1959, 2124, 2215, 2457–57a
Лагяджяй (Lagedžiai) → Логедзе
Ладаускас → Лодовский
Лазарь Ельяш-Ицык 626; Ицык 1261; Лейзер 745; Мендель 626; Мовша 626
Лазовка (Kurklių vlsč.) 2218
Лайбишки → Пликишки Лайтяляй (Laiteliai) → Лойтели Лайчяй (Laičiai) → Лойце
Лакавичюс А. И. → Лакович Александр Игнатьевич
Лакини, Лакине, Локине (Lakinės, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 760, 2456
Лакинес (Lakinės) → Лакини
Лакович Александр Игнатьевич, valstietis 2456–56a
Лакомкина Параскева Карповна 1406/3
Лан Сора-Лея, miestietė 758, 768
Ланг Бинямин-Мортхель 686; Хаим 626, 1261
Ланжерон, grafas 787
Лапедин Антон 1517
Лапейкис Бенедикт 262; Доминик 262; Иосиф 262, 691; Франц 262
Лапейко Нотель 798
Лапенас Иозефа Юрьевна 61
Лапенис Станислав 1517
Лапин Овсей-Зельман 686
Лапинскас, Лапинский Андрей Петрович, valstietis 2461a; Иван 351; Мартинас, kunigas 2179; Николай
Алексеевич 1406/15; Томаш 351
Лапитупи (Troškūnų vlsč.) 2219
Лапицкий Иван, urėdas 2344
Лапко Адам 777; Адам Станиславович, dešimtininkas 19; Иван 777; Иван Станиславович 16; Иосиф
777; Матеуш 777; Матеуш Юрьевич, dešimtininkas 19
Лапковский Алексей, mokytojas 814, 2357
Лаппы А. 1176; ?, bajoras 1305; ?, bajorai 416, 1587; Адам, bajoras 343, 420c, 1335а; Адам Антонович
343; Адам-Евстафий, bajoras 748; Антон Михайлович, bajoras 93, 107, 748, 2458–58a, 2461а–61b; И. 1176; Иван Адамович 420c; Иренна Адамовна, bajorė 420c, 749; Казимира Адамовна 420c;
Мария Адамовна 420c; Мария Казимировна, bajorė 749; Михаил 1008; Сигизмунд Адамович 420c;
Сигизмунд Казимирович, bajoras 749; Ян Казимирович, bajoras 749
Ларионов Ю. 411
Ларитоновы Иван Кириллович 1406/2; Иосиф Иванович 1406/2; Феодора Лаврентьевна 1406/2
Ласковские, bajorai 404; knygyno vedėjas 1218; Аницет Францевич 260; Антон 262; Аницетиевич 1511; Валериан Антонович 768; Викентий М. 330а; Игнатий Викентьевич 1522, 1533; Иосиф 262; Иосиф
Матвеевич 260, 2457a; Казимир 262; Станислав Аницетиевич 1520; Устин Казимирович 260;
Франц Аницетиевич 1520; Франц Матвеевич 260
Латава (Latava) → Лотово
Латавенай (Latavėnai) → Лотовяны
Лататуев (Ужас) Ларион 1517
Латашинка (Kurklių vlsč.) 2218
Латинский Адам 1232
Латышенко Елисавета Антоновна 1406/15; Иван, vienuolyno naujokas 1412/13
Латышенковы Антон Михайлович, psalmininkas 1411a-11b; Вера Антоновна 1406/18; Павел Антонович
1406/14
Латышкевич Андрей Игнатьевич, valsčiaus raštininkas 2325


Лаужадишкис (Laužadiškis) → Лявжедышки
Лаужикас → Лавжикас
Лаукавичюс Миколас, kunigas 2197; Юозапас, kunigas 2177
Лаукагалеляй (Laukagalėliai) → Ловкоголь Лаукагаляй (Laukagaliai) → Ловкоголь Лаукис Альфонс Георгиевич 890
Лаукишки (Troškūnų vlsč.) 748
Лауренчикас → Лавренчик
Лауринавичюс Александрас, kunigas 2194, 2177. – Dar → Лавриновичи
Лауринонис → Лавринанис Лаурукенас → Лаврукенас Лафер Ельяш, miestietis 1188
Лаце Юдель 446
Лацкая-Курмина Ядвига Людвиковна, bajorė 1182
Лашевский Адам 708
Лашино, Лашине, Лашини, Лашины (Lašiniai, Svėdasų vlsč., vėliau – Aluotų vlsč., dab. Anykščių sen.)
1062, 1183, 1948, 2219a, 2456a, 2460–60a; Лашини (Anykščių vlsč.) 2457a; Лашино (Andrioniškio vlsč.) 2456a
Лашиняй (Lašiniai) → Лашино
Лашкевич 770
Лашокас Антон, valstietis 695
Лебдегяны, Лебдягяны, Лябдегяны (Liepdegėnai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 221, 262, 266, 270–
72, 284, 1406/1–3, 5, 6, 8, 9–11, 13–17, 19, 23, 25, 26, 40; 1410, 1411a-11b, 2200a, 2215, 5785; Лабдегянцы I 270–72; Лебдегяны II 260, 270–72; Лебдегяны III 260, 270–72; Лебдегяны IV 260,
270–72
Лебедевы Анастасия Евдокимовна 1406/37; Афанасий, mokytojas 2364; Василий Васильевич, mokytojas 817, 819–20, 1392, 2368; Дмитрий Иванович, mokytojas 813–15, 2357; Евдоким Григорьевич 1406/25; Евсей Федотович 43; Евфим Евдокимович 1406/25; Елена Алексеевна
1406/25, 40; Иван Евдокимович 1406/30; Мария Евдокимовна 1406/33; Михаил 742, 744–46; Наталия Иванoвна, mokytoja 814, 2399; Наталия Ивановна 1406/18; Николай Афанасьевич
1406/21; Петр Андреевич, mokytojas 2386
Лебедзь, dvarininkas 693
Лебединский Иван Иосифович, mokytojas 985
Лебенишки 1406/34, 37
Левандовский, laiškas jam 490
Леванишкяй (Levaniškiai) → Леонишки
Леви Гирша 686; Давид 1258, 1259; Иосель 686; Кафман 686; Лейба 1258, 1259; Мендель 684, 1267; Нотель 1258, 1259; Нохим 1259; Нохум 1258; Янкель-Хонель 686
Левин, Левина З. 1259; Мотель, miestietis 1188; Гершон 686; Гирш 1377; Иосель 742; Лейба 1268; М.
756; Муша 757–58; Овсей-Лейб 1267; Фишель 686; Цивия 757–58; Хаим, žydų maldos valdybos narys 929; Хаит, miestietis 768; Хаит Гирш 766; Ц. 756; Шлиома 738; Шмуель-Лейб 686; Юдель
798; Я. 756
Левинсон Мовша 51, 626, 1261; Мовша-Рафаль 923–925; Шмуель-Лейзер 626
Левит Вульф 1259; Г. 1259; Идель 1262; Мина, miestietė 768–69; Мовша 925, 1261; Шая 30, 46; Я.
1259
Левицкий Валерий Данилович, pašto viršininkas 2415; Павел Михаилovič, pristavas 2338
Левич Добра 757
Левияс Герман, provizorius 1488
Левон Гирш, miestiečių valdybos narys 51, 626, 1261, 2318
Левонович → Леоновичи
Левченко Александра Петровна 1406/10
Ледницкий Иван, valstietis 274
Легенишки (Legeniškis, Debeikių vlsč.) 1108, 2216
Легецкие Иосиф Юрьевич 2461a; Людгарда Ивановна 2461a; Петр Николаевич, kunigas 52–53, 488,
1392
Лейба Гипс, miestiečių valdybos seniūnas 2321; Скоп, miestiečių valdybos seniūnas 2321
Лейзер ? 742; Ривка, miestietė 768
Лейзер-Тевель Хор, miestietis 444


Лейко Антон 1062; Егор Степанович 260; Иоахим 262, 330а; Иоахим Норбертович 260; Казимир 1062; Леонард 330а, 1062; Леонид 330а; Людвик 262
Лейта Адам 1809b; Гаспер 1809b; Иван 1540, 1809b; Иосиф 1809b; Карл 1809b; Устин 1809b; Юрий
1809b
Лелаус Донатас, kunigas 2180
Лялюнай (Leliūnai) → Лелюны
Лелюнская еврейская молитвенная школа 928
Лелюнский приход 418, 2167–68, 2171
Лелюнское народное училище 837, 842, 2407
Лелюнское плебание 263
Лелюнское сельское общество 500
Лелюны (Leliūnai, Alantos vlsč.) 748, 757–58, 2461b; Лелюны (Leliūnai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.)
47, 93, 128, 500, 522, 768, 1109, 1276, 1286, 1451, 1564, 1807, 1949–53, 2124, 2157, 2216, 2233,
2418, 2441; Лелюны (Leliūnai, Pagirių vlsč.) 2462
Леневич Иван Викентьевич 260; Семен Викентьевич 260
Ленкевич А., kunigas 28; Иосиф 1694
Леовшович Давид 795
Леонид (Ильяшевич), archimandritas, vienuolyno vyresnysis 1412f , 2202
Леонишки (Levaniškiai, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 362, 1954, 2219a, 2283; Леонишки (Шапово, Levaniškiai) 1110; Леонишки (Трашкуны вторые) 403
Леонов Павел 878
Леоновичи, ? 1437, 1540; Агафия Егоровна 1406/3; Александр Петрович 1406/25; Андрей Георгиевич
1406/8; Анна Егоровна 1406/1; Анна Митрофановна 1406/5; Бенедикт Теодорович 16; Владимир
Митрофанович 1406/23; Дария Петровна 1406/20; Егор Петрович 1406/1, 3; Екатерина Митрофановна 1406/10; Иван 1540; Иван Георгиевич 1406/11; Иван Митрофанович 1406/19; Иосиф Егорович 1406/14; Ирина Митрофановна 1406/26; Иулиания Георгиевна 1406/15; Казимир
1540; Ксения Алексеевна 1406/22; Мария Митрофановна 1406/8; Мария Павловна 1406/1–3; Митрофан Иванович 1406/3; Митрофан Петрович 1406/26, 40, 43; Михаил Митрофанович
1406/14, 16; Параскевия Митрофановна 1406/17; Паулина Наполеоновна, bajorė 749; Пелагея
Митрофановна 1406/3; Петр 1540; Петр Михайлович, miestietis 288; С. Григорьевна 1406/3, 26; Симеон Георгиевич 1406/5; София Егоровна 1406/2; Степан Юрьевич, valstietis 411; Степанида Митрофановна 1406/13
Леонполь → Гай
Леонтьевка (Alantos vlsč.?) 500
Лепагиряй (Liepagiriai) → Липогиры
Лепдягенай (Liepdegėnai) → Лебдегяны Лепине (Liepynė) → Липувка Лепогирское народное училище 845
Лепогиры → Липогиры
Лепянка (Lepenka, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 747, 770, 2219a
Лесополь (Andrioniškio vlsč.) 2456a; Лесополь (Lesapolis, Kavarsko vlsč.) 1392, 2217
Лехницкий Матеуш 254; Устин 254
Леховицкий Айзин 686
Лешчипчишки (?, Anykščių vlsč.) 2457–57a
Лешута Иван 40
Лещинский Мартин 262
Либ Бенцель, miestietis 451; Берель 51, 626, 925, 1261; Израиль 1261; Ицык-Арон, miestietis 443; Мовша 626, 924, 925, 1261; Хаим 626, 1261
Либерман Абрам 1261; Иосель 1261
Либеры Зельман 924, 1261; Зельман-Нисель 626; Меер-Бер 1261; Мордхель 51, 626, 924, 925, 1261; Шейна 758
Ливановичева Екатерина Михайловна 1412d
Ливин А. Н. 112
Лигловка (Kurklių vlsč.) 2218
Лигольский Хаим 626
Лидер Зельман-Иосель 923
Лиджяй (Lydžiai) → Лидзи
Лидзе (Ližai?, Troškūnų vlsč., dab. Anykščių sen.) 2219
Лидзи (Lydžiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 760, 2219a


Лидимай (Lydimai) → Лидимы
Лидимы (Lydimai, Kavarsko vlsč.) 16, 773, 1392, 2217
Лижай (Ližai) → Лидзе?
Лижели (Liželiai, Andrioniškio vlsč.) 783, 1520, 1522, 2214
Лижяляй (Liželiai) → Лижели
Ликалувка, Ликолувка, Ликолавка (Kupiškio vlsč.) 369
Ликуцевские Розалия 358; Фома 358
Лилишки (Alantos vlsč.) 748
Лимановский Доминик Эдуардович 30
Лимба Иван Иосифович, valstietis 2458a; Михаил Иосифович, valstietis 2458a; Андрей Фомич, valstietis
2458–58a; Иосиф Фомич, valstietis 2458–58a
Лимейки (Limeikiai, Troškūnų vlsč.) 2219
Лимонский Мовша, miestietis 768–69
Лимяйкяй (Limeikiai) → Лимейки
Линамарка (Linamarka) → Линомарка
«Линес Гецедек», Оникштынское общество пособия бедным больным евреям 30, 46
Линкевичи Балтромей 777; Барбара 777; Иван 777; Иосиф, valstietis 369, 777; Казимир 777; Катерина
777; Тересса 777; Томаш 262; Юрий 777
Линкишки 214
Линомарка, Линомарки (Linamarka, Kurklių vlsč.) 1437, 2218
Липко, pristavas 731; Александр Феликсович, pristavas 2338, 2340
Липогирское народное училище 834, 837, 974, 2374–75, 2406–07. Библиотека 2161
Липогиры (Ramygalos vlsč.) 2461c; Липогиры, Лепогиры (Liepagiriai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.)
378, 364, 378, 1186, 1394, 1569, 2124, 2219a, 2460a
Липпоман, majoras 507
Липск (Lipšis, Debeikių vlsč.) 748, 1181, 2145, 2216, 2458–58a
Липувка (Liepinė, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2215
Липшис (Lipšis) → Липск
Лисаускас → Лисовские
Лисицов Григорий Терентьевич 212
Лисов Степан, vienuolyno naujokas 1412/16
Лисовские Адам Иванович 420; Алексей 1517; Бронислава Иосифовна, valstietė 760; Владислав Адамович 420; Зофия Аламовна 420; Розалия Адамовна 420; Ромуальд Игнатьевич, valsčiaus raštininkas 1502, 1504–05, 2329, 2331, 2333; Сигизмунд 1694; Трофим, miestietis 745; Федот Васильевич, miestietis 2456–56a; Юстын Адамович 420
Литвин Михаил Гаврилович 749
Литович Сара 756
Литовская духовная консистория 1412
Литовская епархия 1725
Литовская православная духовная консистория 288, 1722, 1734
Литовский Брест 1399
Литовский православный епархиальный совет 3447-10, 3447-19
Литовское католическое Ясенское общество. Трашкунское отделение 70
Литовское общество по оказанию помощи пострадавшим от войны 37a
Литовщиковы Анна Ивановна 1406/26; Степан, urėdas 2341
Лихницкий Матеуш, valstietis 256
Лиходзиевский Александр 1081
Лихтенштейны Гилель 684; Гилель 686; Лазарь 686, 1267, 1268; Лозер 684; Марианна 686; Н. 684; Хаим 1267; Хаит 686; Хана 684; Хаса-Хиена 684; Шмуель 1267
Лихтин Берель 1268; Берко 684, 686, 1267; Елиаш 684; Нахман, prekybos deputatas, miestietis 768,
1267, 2278; Рофля, miestietė 768; Рохя 758; Этля, miestietė 768
Ловкоголь (Laukagalėliai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 23, 2124, 2219, 2461–61a
Ловкоголь (Laukagaliai) 127, 1034, 1955–58; Ловкоголь (Laukagaliai, Kavarsko vlsč., dab. Traupio sen.)
777, 2217
Ловкогольское сельское общество 1797
Ловцич Матеуш 513
Логедзе → Лагедзи
Логинова Иоанна Григорьевна 3447-5
Лодовский Иосиф Семенович, raštininkas 264


Лозарь Лейзер 322, 738–40
Лозицкий Антон Устинович, bajoras 1392
Лойтели, Лойтеле (Laiteliai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 214, 262, 693, 783, 1520, 2214
Лойце, Лойцы (Laičiai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 129, 214–15, 224, 233, 262, 330а, 363, 693,
783, 1035–40, 1467, 1511, 1520, 1533, 1656, 1796, 1960–62, 2124, 2137, 2214, 2461b
Лойцево 234
Лойцевское войтовство 245
Лойцевское народное училище 834, 837, 973, 2373, 2406–07. Библиотека 2161
Лойцы → Лойце
Локине → Лакине
Локуцовские Розалия 357; Фома 357
Ломанас Юозапас, kunigas 2183
Лосицкий Гавриил Самойлович, pristavas 1252, 2339, 2340
Лотово (Latava, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 693, 734–36, 783,
1522, 1533–34, 2124, 2214
Лотовяны (Latavėnai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 68, 130–132, 732, 747–48, 760, 770, 1181,
1963, 1807, 2122, 2124, 2219, 2461–61a
Лохомкин Василий Никитич 1406/8
Лошас Лаврентий Фомич 2461a
Лошины (Lašiniai?) 61
Лощинский Алекс. Иванович, valsčiaus viršaitis 2336
Лукаускис Киприонас, kunigas 2193
Лукашевичи Александр 382–83; Анна 684; Иван, valstietis 262, 338; Иван Николаевич 1520; Марьянна
420; Михаил Антонович, seniūnas 1268, 2322; Михаил, valstietis 262, 686, 740–41, 771; Николай
260, 726; Оттон Болеславович, bajoras 138; Петронеля 44; Франц Николаевич 1520; Юрий 420
Лукашишки (Lukošiškiai) 1964; Лукашишки (Lukošiškiai, Andrioniškio vlsč.) 2214; Лукашишки (Lukošiškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Лукашишки (Lukošiškiai, Troškūnų vlsč.) 2219
Лукашунас Иван Михайлович 260; Иосиф, valstietis 385; Матеуш, valstietis 382
Лукна (Lukna) → Лукня
Лукня (Lukna, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215
Лукович Александр 1517
Лукошишкяй (Lukošiškiai) → Лукашишки, Лукошишки
Лукошюнас М. → Лукашунас Матеуш
Лукянский, valstietis 403
Лункянка (Debeikių vlsč.) 2216
Лунский Иван 1540; Иосиф Антонович 41
Лурий Мовша 924, 925
Лурия Абель 738, 739; Арон 808;Иосель 51; Мовша 51
Луцаенко О. П. → Романов-Луцаенко Олимпий Платонович
Луцюнай (Luciūnai) → Луцюны
Луцюны (Luciūnai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 310, 497–98, 1540, 2218
Лущевский Антон Семенович, valstietis 255–56, 266, 338, 790; Матеуш 790
Любимов Николай, mokytojas 993a, 2397
Любичь (Kavarsko vlsč.) 485, 2217
Любшис Юозапас, kunigas 2185
Людвиново (Liudvinava, Troškūnų vlsč.) 2219
Людишкяй (Liūdiškiai) → Людышки
Людкевич Ришард Викторович, bajoras 2461а–61b
Людышки (Liūdiškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254–56, 266, 275, 277–78, 284, 289, 337–38,
398, 696–97, 2215
Люлевич Петр 769; Петр Викентьевич 768
Люн Элка 1533
Люрии Абель 740–42, 435; Буна 757–58; Екель 1261; Иосель 626, 924, 925, 1261; Мендель 1267; Мовша 626, 1261; Мордхель 686; Рохля, miestietė 768; Сора 757–58; Фишель 768–69; Хаим-Шолом
1267; Хая 758; Ш. 684; Шолом-Хаит 686
Люрия Иосель-Шебсель 922; Михель 800; Фишель 1262
Люткевичи 748; К. Ф. 80
Лышко Казимир 1540
Ляванаускас Винцентас, kunigas 2191


Лявдышки (?, Kurklių vlsč.) 2218
Лявжедышки (Laužadiškis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 126а, 748, 2219a, 2461c
Лявкишки, Ляукишки (Liaukiškis, Troškūnų vlsč.) 748, 1577, 2219, 2461–61a
Лявсувка (Liausynė, Troškūnų vlsč.) 2219
Лявучишки (?, Kurklių vlsč.) 2218
Лявшики (?, Kurklių vlsč.) 2218
Лягай (Legeniškis) → Легенишки
Лягасы (Legai) Иозефата Викентьевна, valstietė 2458a; Иосиф 330а; Юрий, valstietis 2458a
Лягейко Юлиян 262
Лягис Григорий Казимирович 260; Иван 746; Иосиф 262; Матеуш Григорьевич 1522; Михаил, valstietis
1635; Семен 262
Лягянишкис (Legeniškis) → Легенишки
Лягяцкас Пятрас, kunigas 2179
Ляйсувка, Ляцсувка (Troškūnų vlsč.) 759, 2461
Ляк А., mokytojas 2361; Григорий 262; Шая Аронович, mokytojas 840, 845, 956, 2361
Лялис Д. → Лелаус Донатас?
Лянгерд Франц, bajoras 330
Лянгерты Александр Фрацишкович 420; Виктор Фрацишкович 420; Владислав Фрацишкович 420; Елеонора Фрацишковна 420; Иван Фрацишкович 420; Мальвина Фрацишковна (Куркли) 420
Лянжберк Ксавера Устиновна 420
Лянкявичюс Антанас, kunigas 2187
Лянцет Марья Ипполитовна, miestietė 768
Ляонавичене П. Н. → Леонович Паулина Наполноновна
Ляпянка (Lepenka) → Лепянка Лясаполис (Lesapolis) → Лесополь Лясковские, laisvieji žmonės 148a Лясковский Иосиф 738, 739
Лясович В. Иосифович 1468
Ляуданскис Адольфас, pristavas 2339
Ляукишки, Ляукишкис (Liaukiškis) → Лявкишки
Ляус Александр 52, 626
Ляусине (Liausynė) → Лявсувка
Ляуше (Liaušai, Žemaitkiemio vlsč.) 133
Ляушяй (Liaušai) → Ляуше
Ляхницкий Матеуш, valstietis 337
Ляхович Иосиф 411
Ляховские Болеслав Петрович 420; Константин Петрович 420; Констанция Петровна 420; Михалина
Петровна 420; Моника 420; Павлина Петровна 420; Пиотр Иванович 420; Стефания Петровна 420
Ляцсувка → Ляйсувка
Маевский Евгений Александрович, valsčiaus raštininkas 2325, 2335; Евгений Михайлович, garbės pilietis, vienuolyno naujokas 1182; Ипполит Александрович, mokytojas 2357; Михаил, vienuolyno naujokas
1412/10–12
Мажанис Доминик 262
Мажаны → Можаны
Мажвилка (Mažvilka) → Можвилка
Мажейкишкис (Mažeikiškis) → Можейкишки
Мажейконяй (Mažeikoniai) → Можейканцы
Мажели (Maželiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1392, 2214, 2217, 2456; Мажели I 779;
Мажели, Мажеле, Можели II 779; (Maželiai, Andrioniškio vlsč.) 16, 18, 21, 52, 783, 1520, 1522,
1996–98
Мажелисова Иосафата Юрьевна, valstietė 2461b
Мажионис, Мажонис (Mažonys) → Можаны Мажялене И. Ю. → Мажелисова Иосафата Юрьевна Мажялис Ионас, valsčiaus raštininkas 2325
Мажяляй (Maželiai) → Мажели
Мазалишки (Debeikių vlsč.) 2216
Мазарщизна → Деюны
Мазурас Семен Георгиевич, valstietis 2459–59a


Мазуришки (Mozūriškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 256, 275, 277–78, 284, 331, 337–38,
696–97, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Мазуро Антон 322; Вероника 47
Майгяй (Maigiai) → Мойги
Майковский Петр Константинович, mokytojas 1232, 2372, 2372
Майокай (Majokai) → Маяки
Макаревич Павел, urėdas 2344
Макарий, jerovienuolis 1412/27–29
Макаров Константин, urėdas 2343
Макарские Антоний Иванович 420; Антонина Ивановна, bajorė 2456a; Апполония Карловна 420; Иван
Антонович 420; Иосиф Антонович 420; Фердинанд Антонович 420; Юлиян Октавианович, bajoras
748, 2458–58a
Макарьевский Иван Федотович, pristavas 2338
Макасьев Леон 1517; Прокопий 1517
Макович Иосиф 777
Максимишки (Maksimiliškis, Troškūnų vlsč.) 2219
Максимовы Ана, sentikė 672; Василий Давидович, valsčiaus raštininkas 2331
Максимович Мария Владимирoвна, mokytoja 840, 846, 994, 2397
Макштис, ? 771; Иосиф Михайлович 16
Малакаускай → Малаховские
Малах 411
Малаховские Анна Юрьевна 420; Марьянна (Цитевская) 420; Тереза Юрьевна 420; Юрий Игнатьевич
420; Яков Иосифович, pristavas 1253, 1256, 2339
Малгажатава (Malgažatava) → Малгажатов
Малгажатов, Малгажатава (Malgažatava, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217
Малданце, Малданцы (Maldeniai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1810а, 2219a
Малданцы → Малданце
Малдейки (Maldeikiai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 214, 262, 331, 693, 783, 1467, 1520, 1522,
2214, 2442a, 2442c
Малдейкис, ?, valstietis 547; Адам 262; Адам Кахимирович 262; Аницетий Казимирович 1520; Антон
262; Антон Адамович, valstietis 2456–56a; Доминик 262; Зыгмунт 262; Иван 262; Иван Адамович, valstietis 2456a; Игнатий 289; Иоахим 262; Иосиф 262; Иосиф Адамович 1520; Иосиф Казимирович
330а; Казимир 262, 1478а; Константин Матеушевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Михаил
Иосифович 2131; Павел Иванович 1520; Семен 262; Семен Юрьевич, valstietis 2460a; Сильвестр, valstietis 256; Франц 269; Франц Казимирович 1520, 1533; Юрий 262; Юстин 262
Малдинкос (Maldinkos) → Малдынка
Малдуци (Meldučiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 2216, 2458a
Малдыне 1810а
Малдынка (Maldinkos, Andrioniškio vlsč.) 2214
Малдяйкяй (Maldeikiai) → Малдейки Малдяняй (Maldeniai) → Малданце Малевич Сергий Михайлович 1406/39
Малейши (Maleišiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 24, 61, 1394, 2219a
Малейшяй (Maleišiai) → Малейши
Малечинский Иосиф Станиславович, bajoras 368
Малецкие Алоизий Карлович, dvarininkas 375; В. К. 126а; Владислав Эдуардович 748, 2461c; Иосиф Викентьевич, bajoras 126а; Иосиф Карлович 748; К. В. 102, 126а; Марианна Эдуардовна 748; Медард Эдуардович 748; Пелагея Каликтовна 748; Р. К. 111; Э. И. 126а; Эдуард Эдуардович 748
Малиновские, ? 1437; Августин, valstietis 411; Антон Яковлевич 2459a; Бенедикт 783; Валерия
Юстиновна, miestietė 2459; Иван 262, 783; Иван Августинович, valstietis 411; Игнатий, dešimtininkas
19; Игнатий Иванович, dešimtininkas 16; Иосиф 783; Казимир 262; Казимир Иосифович, valstietis
411; Казимир Николаевич 220; Мартинас, kunigas 2183; Матвей 1540; Матвей Иванович, valsčiaus raštininkas 2331–32; Павел 783; Сильвестр 1540; Сильвестр Антонович, dešimtininkas 16; Станислав Казимирович, valstietis 411; Фадей, valstietis 411; Юрий 1540
Малинувка (Troškūnų vlsč.) 2219
Малицкий Амброзий, valstietis 759; Антон 268
Малк Меер 1261
Малов Иван Меркурьевич, unter-karininkas 1412e
Малонишки (Maloniškis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216, 2458–58a


Малонишкис (Maloniškis) → Малонишки
Мальдзис Иван Флориянович, dešimtininkas 20
Малюкас Габриель 790; Мартин, valstietis 274
Маменас Владислав Иосифович 890
Манзуров Гавриил 1517; Никита 1517
Манкаускас Домининкас, kunigas 2197; Донатас, kunigas 2180
Манставичюс Юозапас, kunigas 2180
Мансуров Никита Панфилович, miestietis 2456a
Манчинский Раполас 1321
Маполянис (?) Юрий, valstietis 1125
Маргавонес (Margavonės) → Марговяны
Марги, Морги (Margiai) 1966–69, 2217; Марги (Margiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Марги
(Margiai, Kurklių vlsč.) 2218
Маргисы Викентий Иосифович 1406/41, 42; Екатерина Феодоровна 1406/13, 42
Марговейне → Марговяны
Марговяны, Марговейне (Margavonės, Anykščių vlsč., dab. Troškūnų ir Viešintų sen.) 2215–16
Марголисы Года 758; Даниил 757; Нохим 686; Рейза 757–58; Фейга, miestietė 768–69; Юдиса, miestietė
768; Янкель 2152
Маргяй (Margiai) → Марги
Мариамборг, Мариамбор, Мариатборк (Troškūnų vlsč.) 748, 2219, 2219, 2461–61a
Мариамполь (Marijampolis ar Marimpolis) 1965, 2122; Мариамполь (Marijampolis, Kavarsko vlsč.) 1392 ,
2217; Мариамполь (Marimpolis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216
Мариконий grafas, dvarininkas 330, 693, 696–97; Люциян, grafas 1062, 1674; Люциан Г. 176
Маримполис (Marimpolis) → Мариамполь
Маринишкяй (Mariniškiai) → Маринянцы?
Маринянцы (Mariniškiai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2219a
Марионишкис (Marijoniškis) → Марьянишки
Мариямполис (Marijampolis) → Мариамполь Мариянава (Marijanava) → Марьяново Марканце 1971
Маркевичи urėdas 61; Адам, bajoras 1468; Викентий Викентьевич, bajoras 382–83; Констанция
Иосифовна 748; Лейба 795; Мария, bajorė 382; Сыльвестр 262; Эдуард, urėdas 2345
Маркель Ельяш-Зельман 686; Шмуель 686
Маркиан, archimandritas, vienuolyno vyresnysis 1705, 1709, 1774, 2202
Маркишки 214
Маркова Ольга Николаевна, bajorė 748, 2127
Марковский Дмитрий, urėdas 2342
Маркунас Адам Т. 262; Антоний Петрович 260; Балтромей 16; Габриель 262; Доминик Матвеевич
2458a; Иван 221; Иван Петрович, valstietis 759; Иосиф, valstietis 338; Иосиф Антонович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иван Томашевич 221; Иван Ш. 262; Иосиф 221; Иосиф Климентьевич,
valstietis 296, 1099, 2456–56a; Казимир, valstietis 14, 262; Кароль 322; Мартин, valstietis 1114;
Матвей 262; Матеуш 262; Петр Иосифович, valstietis 2456–56a; Петр Михайлович 266; Семен, valstietis 262, 338; Семен Фомович 260
Маркунишки (Morkūniškiai, Svėdasų vlsč., vėliau – Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 61, 133а, 411, 2219a,
2460–60a
Маркуны (Šačių vlsč.) 403
Маркус Хая, miestietė 768
Маркушкис (Anykščių vlsč.) 2215
Маркявичене К. И., Маркявичюс Э. → Маркевичи
Мармакас Станислав Людвикович, valstietis 2456a
Марсант Вера Александровна, mokytoja 840, 845, 846, 975a
Март Иосель 1261; Кальман 1261; Шимель 1261
Мартинонис, Мартинанис Адам 1556; Иосиф 262; Иосиф Андреевич 260; Петр Доминикович 1520
Мартишаускис Пранцишкус, kunigas 2177
Мартынов Илья Иванович, valsčiaus raštininkas 2327
Мартушевская Мариянна Александровна 61
Март Иосель-Меер 626; Калман 626
Марудин, sentikis 313; Яков 1540; Яков Емельянович 1437


Марцинкевич Антон 262, 530; Антон Константинович 1522; Иосиф Антонович 1522; Иосиф Игнатьевич
2461a; Карл 221; Кароль Антонович 262; Марцелин 262; Михаил 262, 338
Маршалович Афанасий, urėdas 2347
Марьянево → Дудышки
Марьянишки (Marijoniškis) 1181
Марьяново (Marijanava, Troškūnų vlsč.) 2461a
Марьянувка (Troškūnų vlsč.) 2219
Масальский, taikos tarpininkas 734–35; Веньямин Константинович, valstiečių reikalų tarpininkas 322,
738–42, 745–46, 2311; Феликс Иосифович, valstietis 2460a
Масевичи, ? 1437; Анна 2459a; Каетан Казимирович 770, 2459–59a; Константин Казимирович 770,
2459; Софья Генриховна, bajorė 2459a; Феофил 2459
Масионисова Анастазия, valstietė 1681
Масис, ? 262; Августин 262, 330а; Антон 221, 262; Антоний Варфоломеевич 260; Антоний Петрович
260; Викентий 221; Викентий Матвеевич 260; Доминик 289, 530; Доминик Иосифович 1522; Иван
330а; Иван Адамович 1520; Иван Станиславович 260; Иосиф 262, 338; Иосиф Антонович 1533; Иосиф Францискович 64; Казимир 262, 338, 505; Петр 262; Рафаил Иосифович 1520; Сильвестр
262; Томаш 262; Франц 262; Франц Матеушевич 64; Юрий, valstietis 57
Масквитис → Москвитис
Масколишкис (Maskoliškis) → Москалишки
Масколюнас Адам 262; Адомас, valsčiaus viršaitis 2330; Андрей 773; Иван 773; Иосиф 262; Франц 773
Маслаускай → Масловские
Маслов Николай Дмитриевич, zemstvos viršininkas 2315
Масловские Антоний Мартинович 420; Иосиф Иосифович 420; Катарина (Шенбер) 420; Юлиян 262
Масюлис Антон 289; Кржистоф 289
Масявичюс Константинас, gydytojas 2428
Масялис Казимир Иосифович, valstietis 759
Маташунас Владислав Антонович, valstietis 759
Мателисы Анеля Иосифовна 61; Бенедикт 437; Бенедикт 55
Матеюнай → Матеюны
Матеюнас Августин 262; Антон Августинович 1520; Виктор 262; Габриель 55, 437; Иосиф 262; Иосиф
Викторович 1520
Матеюны (Motiejūnai, Alantos vlsč.) 2461а; Матеюны, Матеюна, Мацеюны (Motiejūnai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 748, 760, 1111, 1970, 2124, 2219, 2461–61b
Матеяшис Доминик 262; Доминик Викентьевич 260
Матияшис Дементий 221
Матсюны →Мацюны
Матулевичи, ? 1437; Александр Игнатьевич 757; Иван 1545; Казимир 1545; Феодора, bajorė 2459a
Матулевский Викентий, urėdas 2341, 2343–44, 2347; Викентий, valstietis 1412; Иван 756; Иосиф 1545; Киприан Антонович, valstietis 2460a; Матвей 1545; Устин 1545; Юрий 1545
Матуленис Викентий Казимирович 311
Матулисы, ? 1437; Анна 47; Гаспер 2140; Иван Варфоломеевич, valstietis 1643, 2458a; Иосиф 773; Казимерас, kunigas 2188; Казимир 47, 48, 60; Матвей 2140
Матулянис, ? 1437; Викентий, valstietis 1078; Гаспер Адамович 228; Егор Лаврентьевич 228; Казимир
Иосифович 228; Павел 417; Фадей Адамович 228
Матуляускас → Матулевский
Матюканис Игнатий 1540
Матюкас Адам Доминикович 1186
Махвитц Владислав Люциянович, bajoras 2461а–61b; К. З. 101; Л. З. 149; Михаил Зенонович, bajoras
133а, 2460–60a; Михаил Константинович, bajoras, dvarininkas 1394; Оттон Люциянович, bajoras
2461а–61b; Степан Константинович, bajoras 748, 2460–60a
Мацарщизна (Kavarsko vlsč.) 1437
Мацевичи Иван Казимирович 420; Доминик Казимирович 420; Казимир Михайлович 420; Катерына
(жена Казимира Михайловича) 420; Катерына Казимировна 420
Мацеевскиq Николай 56; Эдуард Р., bajoras 1522
Мацейкишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Мацейково (Kavarsko vlsč.) 2217
Мацеюны → Матеюны
Мациевич Иван 269
Мациевские, ? 262; Иосиф , mokytojas 976; Николай Викентьевич, bajoras 485


Мацияускас Эдуардас, valsčiaus raštininkas 2325; Юозас, mokytojas 2378, 2407
Мацкалис Михаил 1540
Мацканисы Анна 778; Иван 778; Марьяна 774
Мацканцы (Mackonys, Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 23, 771, 1973,2218
Мацкевичи Александр Альфонсович, bajoras 1392; Анна Михайловна, bajorė 768; Казимир 790; Клементина Бонифатьевна 124, 2457a, 2126; Наполеон 770; Рафаил Иосифович, bajoras 2461;
Феликс Рафаилович, bajoras 2461a; Феликс, prekybos deputatas 757, 2278; Феликс Рафаилович 30,
67; Франц, valstietis 274, 338
Мацкелишки 23, 1553
Мацкинисова Марьяна 354
Мацконис (Mackonys) → Моцканцы
Мацконяй → Мацканисы
Мацкялишкяй (Mackeliškiai) → Моцкелишки
Мацкяны → Моцканце
Мацюнай (Maciūnai) → Мацюны
Мацюнасы Антанас, valsčiaus raštininkas 1392, 2329; Зиновия Тимофеевна 1406/39
Мацюны, Матсюны (Maciūnai, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 134, 1974–75, 2219, 2461a
Мачанис Адам 1540; Антон 1540; Иван 1517; Иосиф 1540; Петр 1540; Петр Игнатьевич, dešimtininkas
19; Людвик 269; Станислав 269; Сымон 269; Устин 1540
Мачанский Тадеуш 774
Мачаны → Мочаны
Маченасы → Моченисы
Мачионис → Мочаны
Мачионис Антанас, valsčiaus viršaitis 2332. – Dar → Мачанис
Мачудо Матвей 262
Мачуткальни (Mačiutkalnis, Troškūnų vlsč., išnykęs) 2219
Мачутки (Troškūnų vlsč.) 2219
Мачюткальнис (Mačiutkalnis) → Мачуткальни
Машинка (Mašinka) → Машинки
Машинки (Mašinka, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 748, 770, 1182, 2124, 2219, 2461–61a
Маяки (Majokai, Kavarsko vlsč.) 23, 779, 1392,2217
Мегинис Ксаверия Онуфриевна 61
Медведев Григорий, urėdas 2343, 2345; Дария Степановна 1406/4, 24, 27; Евдокия Ивановна 1406/2; Евфросиния Лукиановна → Василевская Е. Л.; Иван Иванович 1406/2; Кирилл Тихонович 1406/30;

Мария Ивановна

→ Рутковская М. И.; Михаил Григорьевич 512, 1406/23; Наталия Ивановна

1406/5; Пелагия Ивановна → Жмогина П. И.; Петр Тихонович 1406/27; Тихон Иванович 1406/24,
27; Феодор Иванович 1406/8; Феодор Тихонович 1406/30; Феодосия Евфимовна 1406/5; Фотиния
Ивановна → Глуткина Ф. И. Медзиелисова Мариянна 266
Медзиоли, Медзиоле, Медзюли (Medžiuoliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 266, 275, 277–78,
284, 289, 337–38, 696–97, 1810а, 2215
Медзиолис Иван, valstietis 338; Мацей 289; Ян 289
Медзюны 284
Медзяты (Medžiočiai) 1798, 2122; Медзяты (Keziai, Kurklių vlsč.) 1112, 1540, 2218, 1925, 2218, 2459a; Медзяты (Medžiočiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 135, 419, 485, 747, 1437, 1807, 2124, 2217,
2458b–58c
Мединишки (Mediniškiai, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a; Мединишки, Медынишки (Mediniškiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 216, 235, 242, 403, 495, 1657, 1810а, 1976–77, 2219
Мединишкяй (Mediniškiai) → Мединишки
Медиус Мария Иванovna, pribuvėja 2425
Медникович Бенцель 808
Медына, Медыне, Медыни, Медыны, Медынце (Medinos) 136–38, 296, 485, 736, 738, 1113–14, 1533,
1978–81, 2122; Медыне (Medinos), Alantos vlsč. 2461b; Медыне (Medinos, Kurklių vlsč.) 2218
Медыне, Медыни, Медыны → Медына
Медынис Венедикт 1694; Матеуш Иосифович 216
Медынишки → Мединишки
Медынка (Troškūnų vlsč.) 2219
Медынце, Медыни (Medynos, Troškūnų vlsč.) 740, 742, 1810а, 1892, 2124, 2219
Мееров Абрам 1261; Ельяш 1261; Лейб-Мовша 686; Маркель 1261; Мортхель 684; Рафаль 1261


Меерович Голда 758
Межельский магазин (Andrioniškio vlsč.) 529
Межиско Шевель-Шмерель 686
Межишки (Miežiškiai, Raguvos vlsč.) 387, 691
Межишкяй (Miežiškiai) → Межишки
Мезаник Израиль 1261
Мейлах Skop, miestiečių valdybos seniūnas 2321
Мейлушки (Meiluškiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Мейлушкяй (Meiluškiai) → Мейлушки
Мейнкин Завель 686; С.-Б. 684
Мейчинишки (Troškūnų vlsč.) 2219
Мейштас Иван 262; Франц 262
Меламед Израиль 1261
Меланце (Alantos vlsč.?) 500
Мелдуце (Meldučiai, dab. Debeikių sen.) 2219a
Мелевщизна 403
Мелер Двейра, miestietė 768; Меркель Б. 795; Нисель 1269
Мелетий, vienuolyno vyresnysis 2202
Мелешкевич Константин Михаилovič, valsčiaus raštininkas 2337
Меллер Рейза 756
Меловщизна (Kavarsko vlsč.) 2217
Мельдзис 1553; Антон 779; Иван 775; Иосиф 775, 779; Семен 775; Тадеуш 775; Устин 775; Феликс
775; Флориян 775
Мельнигола (Kavarsko vlsč.) 485
Мельник Мера Голда 758; Сора, miestietė 768–69; Феликс, piemuo 311
Мельников Александр Васильевич, pristavas 2339
Мельничук Федор Николаевич, policininkas 1394
Мельцер Абрам 756–57; Эфроим 733
Мельчунов Макарий Николаевич 1406/36
Мелюнас Томаш Александрович 2131
Мелявшишки (Meliaušiškis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 256, 266, 275, 277–78, 284, 331, 337,
696–97, 1809, 1810а, 2215, 2442c
Мелянцы (Melėnai, dab. Skiemonių sen.) 2219a
Менчунишки, Мончунишки (Menčeniškiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 747, 770, 2219, 2461–61a
Мерецишки (Merečiškiai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 74, 217, 225, 238, 243, 365, 735–36, 740,
742, 744, 1041–42, 1475, 2219a
Меркели Борух 684; Гирша 1267; Мина 684; Мортхель 1267; Роса-Хая 684; Сара 684; Шмуель 1267,
1268
Меркелис Иосиф 351
Меркисы Доминик Андреевич, bajoras 2456–56a; Домицеля 1517
Меркус Константин Иосифович 61
Мерстан Мера Либа 757
Мерфельт Уршула 1321
Метлины Василий Петрович 1406/23, 27; Иулиания Васильевна 1406/24; Мария Ивановна 1406/26; Михаил Петрович 1406/11; Николай Васильевич 1406/27
Феодора Степановна 1406/23, 27
Механик Витля 758; Израель 1377
Мечанис Казимир, valstietis 1122
Мечковская Мария Игнатьевна 2122
Мешканас Иосиф Игнатьевич 512
Мешке (Meškė, Kavarsko vlsč.) 485, 2217
Мешкелюнас Варфоломей Фадеевич 260; Иосиф, valstietis 338; Казимир 262
Мешкис Александр, kumetis 311; Иван 255; Станислав Лаврентьевич 260; Сымон 311; Франц 311; Юстин Францевич 311; Ян, kumetis 311
Мешковская-Гузевичева Францишка 255
Мешковскиe Александр Ювентьевич 1406/12; Анна 255; Анна Антоновна 512; Антон 262, 790; Антон Иосифович 41, 58; Антоний Матвеевич 260; Доминик 255; Донат 262; Иван 40; Игнатий 262; Игнатий Антонович 260; Игнатий Семенович 266; Иосиф, valstietis 254, 262, 338; Иосиф Фадеевич
260; Казимир, valstietis 274; Константин, valstietis 274, 338; Константин Фадеевич 260; Мартин


Матвеевич 260; Матеуш, valstietis 256, 262, 338, 779; Михаил 779; Никодим 1317; Павел Иосифович 512; Семен, valstietis 338; Фадей 1313; Сымон, valstietis 256; Тадеуш 262; Ювеналий Иосифович 1406/13
Мешковщизна (Debeikių vlsč.) 2216, 2458a
Миганце (Migonys) 284, 289
Мигдалишки (Migdoliškis, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 1658, 2124, 2214, 2456–56a
Мигдолишкис (Migdoliškis) → Мигдалишки
Мизерох Абрам, pirklys 505, 736, 738–46
Микалаюнас Адам 1553; Антон 1553; Бенедикт 1553
Микалюнас Адам 775; Антон 775; Антон Матвеевич, dešimtininkas 16; Иван Адамович 16; Петр
Францевич 260. – Dar → Николаюнас
Миканце → Микянцы
Микелюнасы Иосиф 1540; Марьяна 1540; Устин 1540
Микенай (Mikėnai) → Микянцы
Микенасы Вероника 47; Иван 774
Микеры (Mikieriai, Aluotų vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 330а, 693, 696–97,
1062, 1394, 2219a
Микеряй (Mikieriai) → Микеры
Микилюнова Уршуля Петровна, valstietė 2461
Микнюнай (Mikniūnai) → Михнюны Микнявичюс С. → Михневич Станислав Миколаевский Юстинас, kunigas 1328, 2173, 2177
Миколаюнас Антон 221; Антоний Михайлович 260; Петр 221
Миколишкис (Mikoliškis) → Михалишки
Миколюнас, laisvasis žmogus 148
Миконис Игнатий Казимирович, felčeris 2423
Микуленасы Анна 47; Иван 47; Марьяна 1540
Микуленис Иосиф Михайлович 872
Микуличи 1373, 1479; ?, bajoras 75, 359, 787; Алдона Эдмундовна 748; Анна Эдмундовна 748; Богуслав, bajoras 337, 359, 1010, 1025; Богуслав Карлович, dvarininkas 787; Виктор Казимирович
420; Виктория-Смихалина-Люция Эдмундовна 748; Гияцинта Эдмундовна 748; Дорота
Казимировна 420; Иоанна Эдмундовна 748; К. Б. → Радецкий-Микулич Карл Богуславович; Резголичева Казимера 1456; Л. С. → Радецкий-Микулич Лев Станиславович; Казимир Карлович

420; Кароль, dvarininkas 787; Людвик Станиславович 787; М. О.

→ Радецкая-Микулич Мария

Онуфриевна; Марьянна 420; Регина Карловна, dvarininkė 787; София Доминиковна 1412/22; София Эдмундовна 748; Станислав Карлович, dvarininkas 787; Франц 1476; Э. У., bajoras 167а;
Юльян Казимирович 420; Ядвига Эдмундовна 748
Микутанис Иосиф Михайлович 412
Микуце 322
Микуцкий Иосиф, bajoras, draugijos sekretorius 58, 59; Иосиф Адамович (* 1873 03 23), bajoras 1394; У.
28
Микучанис Героним 412
Микшас Лаврентий 262
Микшис Антон 262; Доминикас, kunigas 30, 49, 1290, 2176; Иван 262; Лаврентий 262; Устин 262
Микялюнене У. П. → Микилюнова Уршуля Петровна
Микянцы, Миканце (Mikėnai) 220, 228, 790, 798, 1090
Милайкишки → Милейкишки
Милашевич Адольфас, kunigas 2191, 2197
Милашевские Матеуш Адамович 420; Фелициянна 420
Милашунас Александр Иосифович 262; Антон 262; Балтромей Иосифович 262; Егор Семенович 266; Иосиф, valstietis 256; Казимир, valstietis 256, 338; Матеуш 274; Михаил 221; Петр Антонович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Устин, valstietis 338; Якуб, valstietis 1636

Милашявичюс →

Милашевич

Милевич Элияш 810
Милейкишки, Милайкишки (Mileikiškiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 139, 406, 748–49, 770, 1983,
2124, 2137, 2219, 2461–61a
Милейкишкяй (Mileikiškiai) → Милейкишки
Миллер Александр 756; Аполинар, bajoras 734–36; Шмуель 2155
Милонов Владимир Николаевич, valsčiaus raštininkas 2325


Мильнер Иохель-Ицык 925; Ицык 51; Лейба 794; Лейзер 794; Хаим 734, 736; Ш. 1261; Шмуель 626,
2156
Милюкас Габриель, seniūnas 1468
Милюнас Габриель 1553; Гаспер 1553; Казимир 1553; Мартин 262; Мартин Антонович 260; Матеуш
Габриелович 16
Милюны (Miliūnai) 265, 284, 289, 403
Милявшишки → Мелявшишки
Миляновский Андрей Петрович, mokytojas 2355
Мингайло Казимир Иосифович, bajoras 2457a; Константин Иосифович, bajoras 198, 748, 2457; Леон
Михайлович-Петрович, bajoras 1183; Михаил-Петр, bajoras 1171; Мингайло-Туменас Ванда
Михайловна, gydytoja 1394
Миндрине (Mindrinė) → Миндриня
Миндриня, Миндрине (Mindrinė, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 773, 2217
Миндрупе (Mendrupys, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 2214
Минейко, valstietis 1694
Минкевичи, ? pirklys 790; Анна 684; Владислав 684; Гиполит Феликсович 262; Игнатий 777; Иозефата
684; Каетан Бонифатьевич 2460a; Мойсей 772; Нарфель 772; Никита 1533; Парфен 772; Парфен
Тимофеевич, dešimtininkas 20; Прасковья 1533
Минская губ. 845
Минский Казимир 1540
Минчинский Павел, mokytojas 2357
Миодушевские Антон Станиславович, bajoras 770, 2461–61a; Вацлав Фаддеевич, bajoras 2461–61a; Иван Антонович, draugijos valdybos narys 65; Юзефа Леонардовна, bajorė 2460a
Мирбах Владимир Юрьевич, valsčiaus raštininkas 2337
Мирвич Эстра, miestietė 768
Миркенай (Mirkėnai) → Миркяны
Миркяны (Mirkėnai, Utenos vlsč.) 1237
Мирский, ? 1303; Иосиф Иосифович 311; Михаил Иосифович 311
Мисевичи, ? bajoras 403; Адам Иванович, bajoras 2461–61a; Алексей Михаилovič, valsčiaus raštininkas
2325; Елена, bajorė 2461а–61b; И. А. 167
Мисенкова Матрена 1517
Мисюканис Иосиф 1540; Юльян 1540
Мисюнас Александр 776; Антон Казимирович, dešimtininkas 19; Иван 776; Иван Семенович 16; Иосиф
776, 1478а; Казимир 776; Константин 1540; Матеуш 776; Михаил 1540; Павел 262; Петр 771, 776
Митавская губерния 1361
Миташунас Антон 776; Владислав 16, 772; Михаил 776; Петр 776
Миташуны (Mitošiūnai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 389, 747, 760, 770, 798, 1577, 1984, 2219,
2461–61a
Мительтон Августин 1024
Митиянишки, Митянишки (Šačių vlsč.) 403
Миткявичюс Казимерас, kunigas 2197
Митошюнай (Mitošiūnai) → Миташуны
Митрай (Mitrai) → Митры
Митры (Mitrai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 759, 1985, 2219
Митькевич Иван, протоиерей 1711
Митянишки → Митиянишки
Михаил, jerovienuolis 1412/29
Михайлова Александра 1490
Михайловка (Kurklių vlsč.) 2218
Михайлов, Михайлова Александра Николаевна 1406/9; Аркадий Николаевич 1406/11; Георгий Николаевич 1406/15; Мария Михайловна 1406/8; Михаил Николаевич 1406/14; Надежда Николаевна 1406/12; Наталия Николаевна 1406/17; Феодосия 1406/6
Михайловский, ? bajoras 377; Валериан Иванович, miestiečių valdybos seniūnas 2318; Владимир
Николаевич, bajoras 378, 2460–60a
Михайловское сельское общество (Andrioniškio vlsč.) 1403; (Kurklių vlsč.) 1522, 1540
Михалинская Тауба 756
Михалишки (Mikoliškis) 140, 141, 1115, 1810а, 1986–87, 2122; Михалишки (Mikoliškis, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 697, 2215, 5785; Михалишки (Mikoliškis, Troškūnų vlsč.)
759, 2219, 2461a


Михалишские Валериан, seniūnas 623; Тауба 757–58; Эйда 1187; Хаит-Г. 1187
Михалкевичи Агата 773; Иосафата, bajorė 2457–57a; Казимир 770; Киприян Иосифович, bajoras 770,
2461а–61b
Михалович Янкель 809
Михаловский Матвей Адамович 409; Спиридон Иосифович, pristavas 2339
Михельсон М. 756
Михеюк Николай Феодорович 1406/36
Михневич Иван, bajoras 262, 289, 790; Иван Григорьевич 260; Модест 1694; Станислав, valstietis 2459a
Михнюнское народное училище 834, 837, 975, 2376, 2406–07. Библиотека 2161
Михнюны (Mikniūnai, Anykščių vlsč., dab. Debeikių sen.) 24, 47, 254, 275, 277–78, 284, 331, 338, 368,
696, 1810а, 2215, 2442a, 2442c, 2461d
Миц М., miestietis 449
Мицевич, ? bajoras 1732; Агапит 1694; Доминик, bajoras 406; Том 727
Мицканевский Ионас, kunigas 2190
Мицкапятрис (Mickapetris) → Мицкопетры
Мицкевичи Иосиф, mokytojas 2355; Терезия Флориановна, bajorė 748, 2461a
Мицкопетры, Мицкопитри (Mickapetris, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1412а, 1412b, 2219
Мицкунай (Mickūnai) → Мицкуны
Мицкунайтис, Мицкунейтис Иосиф 262; Иосиф Антонович 260; Иохим 262; Казимир 262; Казимир
Станиславович 260; Петр Иоахимович 260; Устин Устинович 260, 262; Юстин 221
Мицкунишки (Mickūniškiai, Taujėnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219a; Мицкунишки (Kavarsko vlsč.) 485; Мицкунишки (Mickūniškiai, Troškūnų vlsč.) 142, 1988–90, 2219, 2461
Мицкунишкяй (Mickūniškiai) → Мицкунишки
Мицкуны (Mickūnai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 749, 1394, 2124, 2216
Мицявичюс → Мицевич
Мичаны (Mičionys, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 337, 761, 2216
Мичионис (Mičionys) → Мичаны
Мичуда, Мичудо Адам 262; Антон Антонович 2131; Казимир 262; Матвей Петрович 330а; Франц
Иосифович 260
Мичудышки (Troškūnų vlsč.) 2219
Мичулис 316
Мичуны (Puponių vlsč.?) 47
Мичюда М. П. → Мичуда Матвей Петрович
Мишейкис Марта Францевна 61
Мишканцы → Мишкинце
Мишкелюнас Антон 266; Антон Матеушевич 266; Иван 256; Игнатий, valstietis 2140; Иосиф 255; Казимир 330а; Матеуш Станиславович 1520; Станислав 254; Тадеуш, valstietis 1629
Мишкини (Miškiniai) 47, 61, 1810–10а; Мишкини (Miškiniai, Andrioniškio vlsč.) 1186; Мишкине, Мишкини
(Miškiniai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a, 2462; Мишкине (Miškiniai, Kurklių vlsč.) 143, 1540,
1991–93, 2218; Мишкини (Miškiniai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1392, 2217
Мишкинис Антон 1540; Викентий 487, 1540; Елена 890; Иван 262, 773, 1540; Иван Доминикович 266; Иван Петрович 351; Иосиф 47; Иосиф Иванович 513; Казимир 1540; Клементий Александрович 61;
Матеуш Антонович 486; Михаил 322, 773; Павел 47; Семен 322; Стефан Антонович 872; Юозапас
1337; Юрий, valstietis 338, 790, 1540
Мишкинишки (Miškiniškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 337, 696–97,
1406/1–34, 1410, 1411a–11b, 1810а, 2200a, 2215, 2442a, 2442c, 2461d, 3447-5, 3447-6, 3447-9,
3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-23, 3447-27, 5785
Мишкинишкяй (Miškiniškiai) → Мишкинишки
Мишкинишское народное училище 831–32, 840, 845, 975a, 2352–53, 2407
Мишкинце, Мишканцы (Miškiniai) 322, 1994; Мишкинцы (Miškiniai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.)
2216
Мишкиняй (Miškiniai) → Мишкине, Мишкини, Мишкинцы
Мишкялюнас → Мишкелюнас
Мовле 403
Мовша Тавт, miestiečių valdybos seniūnas 2321; Хонель Ковалевский 1429
Мовшиц Абрам, miestietis 768
Мовшович Абрам 809; Гирш 809; Маркель 809; Ш. 795
Могилай (Mogylai) → Могилы?
Могилевская губ. 845


Могило, ? 783; Адам Фаддеевич, valstietis 2460–60a; Антон 420, 1535; Иван 420; Игнатий 420; Иосиф
420; Устин 420; Устин Фаддеевич, valstietis 2460–60a; Юрий 783
Могилы (Mogylai, Aluotų vlsč.) 1062, 1810а, 1995
Можаны (Mažonys) 1423, 1810а; Можаны (Mažonys, Aluotų vlsč.) 2462; Можаны (Mažonys, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 368, 693, 783, 1186, 1522, 1533–34, 2214
Можвилка, Мажвилки (Mažvilka, Troškūnų vlsč.) 403, 2219
Можейканцы (Mažeikoniai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1116, 2217
Можейка Антон 262; Игнатий, miestietis 740, 741–46; Фабиян Петрович, bajoras 142, 2461
Можейкишки (Debeikių vlsč.) 256, 734–36, 745, 1186, 2458a; Можейкишки (Mažeikiškis, Alantos vlsč., dab. Anykščių sen.) 1043, 1117, 2219a, 2461b–61c
Можейко Игнатий 739; Томаш 1694
Можеле, Можели → Мажели
Можелис Матеуш Михайлович 739
Мозурене → Мазуро
Мозуришкяй (Mozūriškiai) → Мазуришки
Мойги, Мойге (Maigiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 144–45, 146, 147, 696, 748, 1807, 1999–202,
2124, 2215, 2457–57a
Мойгисы, ? dvarininkas 697; Амвросий Казимировичи, bajoras 106, 748, 2458b–58c; И. К. 106; Онуфрий
Казимировичи, bajoras 106, 748, 2458c; Фаддей Казимирович, bajoras 2458b; Фадуль-Иван 1100
Мойсеев Владимир Алексеевич 1406/11
Мойсей, jerovienuolis 288
Молявко Фома Романович, mokytojas 819, 822, 2372
Монгиры 369
Монгялло Гилярий 1694
Монжевский Михаил Васильевич, pristavas 2339
Монкявичюс Ионас Людвикас, kunigas 2197; Миколас, kunigas 2197
Монтвиллы 421; Бронислав Александрович, bajoras 2461a; Станислав Андреевич, bajoras 86, 194, 403,
757; Станислав Станиславович, bajoras 30, 65–67, 403, 748, 1231, 2282, 2349, 2408, 2461–61a; Элигиюс, kunigas 2188
Мончунишки → Менчунишки
Морги → Марги
Мориконий → Мариконий
Моркис Повилас, kunigas 2183
Моркунас Антанас, valsčiaus viršaitis 2324
Моркунишкяй (Morkūniškiai) → Маркунишки
Морозовы ? 1437; А. Леонович 420; Акинф Львович, miestietis 2459; Всеволод Александрович, pristavas 2340; Изот Львович, miestietis 420, 2459–59a; Марк Изотович 420; Мина Львович, miestietė 420, 2459; Митрофан Изотович 420; Михаил Львович, miestietis 2459–59a; Т. Изотовна
420; Федосия 420
Мороцкий Леонтий Никифорович, mokytojas 995, 2397, 2405
Мосевич, gydytojas 274
Москалишки (Maskoliškis, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 2003, 2219a
Москва 845
Москвитис Аницетий Владиславлевич 1533
Моссевичи Каетан Казимирович 420; Катерина Карловна (Сацевич) 420
Мотеюнай (Motiejūnai) → Матеюны Мотеюнас → Матеюнас Моцарщизна → Деюны
Моцканце, Мацкяны, Моцканцы (Mackonys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 18, 1973, 2122, 2217
Моцкелишки, Мацкелишки (Mackeliškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 18–21, 775, 1392, 1972,
2217
Моцкус Винцентас, kunigas 2183
Мочанисы Казимир Игнатьевич 268; Станислав Иванович, valstietis 1468; Ян Симонович 268; Уршуля
Антоновна 2131
Мочаны, Мачаны (Mačionys) 254, 256, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97, 1406/42, 2442a, 2442c,
2461d; (Šlapios, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 1799, 2215
Мочевский Иосиф Валериянович 61
Моченисы Августин, Гаспер, Петронеля и Каролина Гасперовны 2131
Мочунас Августин Ксаверьевич 61; Игнатий Ксаверьевич 61


Мошкович Довид 288
Мошковская М. → Кертышкис-Мошковская Марьяна
Музыкант Бендель 1262
Мулевич Устин Францевич, valstietis 768
Мулер Бенцель 511; Берель 1261
Мульяш Хана-Песа, miestietė 768
Мулявичюс У. Ф. → Мулевич Устин Францевич
Мунзялка (Troškūnų vlsč.) 2219
Муниц Лейба 322
Муницкий Ю. 741; Юдель 738, 739
Мурай (Mūrai) → Муры
Муранце (Anykščių vlsč.) 2215
Мурве (Kurklių vlsč.) 485
Мурмокас Викентий 1694; Иосиф Иванович, valstietis 2461b
Мурников Константин Фаддеевич, miestietis 330, 2458b
Мурованка (Mūrelis?, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Мурованка (Mūrelis?, Kavarsko vlsč.) 2217
Муры (Mūrai, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2215
Мурялис (Mūrelis) → Мурованка?
Мусников Павел Васильевич, mokytojas 943–44, 2388
Мусницкий, ? bajoras 403; Иосиф 1452; М. Ф. 208; П. Ф. 208
Мустейкис Игнатий, valstietis 1660
Муша (Mūša, Kavarsko vlsč.) 758, 768, 2217
Мушелис, ežeras 696
Мушинская-Копецкая Анна Михайловна 486
Мыслова (Kavarsko vlsč.) 2217
Мышко Иоаким, urėdas 2347
Мяджиуолис → Медзиолис
Мяджиочяй (Medžiočiai) → Медзяты Мяджюоляй (Medžiuoliai) → Медзиоли Мядинос (Medinos) → Медына, Медынце Мядишаускасы → Миодушевские? Мялдучяй (Meldučiai) → Малдуци Мяленай (Melėnai) → Мелянцы

Мяляушишкис (Meliaušiškis)

→ Мелявшишки

Мяндрупис (Mendrupis) → Миндрупе
Мянченишкяй (Menčeniškiai) → Менчунишки Мянчянишкяй (Menčeniškiai) → Мончунишки Мяряцишкяй (Mereciškiai) → Мерецишки Мятелица Ксенофонт, vienuolyno naujokas 1412f Мяшкаускас → Мешковский
Мяшке (Meškė) → Мешке
Мяшкялюнас → Мешкелюнас

Набоков Федор Никифорович, pristavas 2339
Наваришкяй (Navariškiai) → Новаришки
Навасадай (Navasadai) → Новосяды Наваселка (Navasiolka) → Новоселки Навашинскас → Новашинский Навикай (Navikai) → Новики
Навина (Navyna) → Новина, Новины
Навицкас → Новицкие
Навра Томаш 1062
Навшас (?) Франц Иванович 872
Нагелло Александр 289; Антоний 289; Матеуш Адамович 265; Матеуш Балтромеевич 265; Степан
Адамович 265
Нагорный Александр Никифорович, valsčiaus raštininkas 2325, 2331; Константин Николаевич, mokytojas 812, 2364
Нагродскис Теофилис, kunigas 255, 1694, 2185, 2193–94
Нагуркишки (Nagurkiškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2004, 2215, 2457a


Нагуркишкяй (Nagurkiškiai) → Нагуркишки
Нагурский, ? bajoras 349; Антон, valstietis 1145
Надзея (Anykščių vlsč.) 2215
Надрович Миколай 217
Назаров Алексий Михайлович 1406/19; Анна 1406/34; Анна Лазаревна 1406/23; Артемий Димитриевич
1406/16; Илья Димитриевич 1406/19; Ксения Димитриевна 1406/14; Марк Димитриевич 1406/21; Петр Димитриевич, cerkvės seniūnas 1406/11, 3447-5, 3447-9
Найман М. 794
Наймарк Зелик-Зельман 794; Ицко 794; Фрейга-Ривка, miestietė 461
Найнис Теофилюс, kunigas 896, 2188
Наканы (Nakonys, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2005, 2219
Наконис (Nakonys) → Наканы
Накутис Иосиф 1545; Матвей Адамович 61
Намейкище (?) 2146
Нарбут → Нарбутасы
Нарбутай (Narbutai) → Нарбуты
Нарбутай (Narbutai) → Нарбуцишки
Нарбутасы Анна Венедиктовна, generolo žmona 748, 1172, 2122, 2457–57a; Доминик 412; Иосиф М.
412; Казимир 268; Казимир Михайлович 228; Карл, valstietis 1067; Маурикиюс, kunigas 2196; Устин 289; Устин Матвеевич 265; Эверестас, kunigas 2182, 2459a
Нарбутисы Иоахим 412; Юрий и Семен, kiti valstiečiai 2458a
Нарбуты (Narbutai, Troškūnų vlsč.) 148, 749, 2006–07, 2124, 2137, 2219
Нарбуци (Narbūčiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Нарбуцишки (Narbutai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 52, 54, 403, 485, 748, 775, 1187, 2008–09,
2217, 2458b–58c
Нарбучяй (Narbūčiai) → Нарбуци
Нарвич Зельда, miestietė 768
Нарвойши, ? bajorė 283; А. Иванович, bajoras 130, 748 2122, 2461a; Иван 330
Наргеллы, Норгеллы Андрей 256; Евва 776; Иосиф 776, 790; Иулиания Казимировна → Высоцкая И.
К.; Казимир 256; Казимир Андреевич, valstietis 256; Матвей, valstietis 338
Наркевичи, ? bajoras 382, 385, 735; Ванда Игнатьевна, bajorė 382; Варвара, bajorė 382; Евва 384; Ева
Игнатьевна (Бажинская), bajorė 382, 748; Игнатий Устинович, bajoras 382; Казимир, bajoras 307; Михалина Игнатьевна, bajorė 382; Станислав, valstietis 736, 738, 740, 742; Эдуард Игнатьевич, bajoras 173, 175, 382–85, 2349, 2458b; Юлионас, kunigas 2185
Наркишки, Наркишкис (Narkiškis) → Норкишки
Наркунас Казимир Андреевич 216
Наркявичюсы → Наркевичи
Нармонтас Юргис, kunigas 2187
Нарунтис (Naruntis) → Нарунты
Нарунты (Naruntis, Svėdasų vlsč.) 2460a
Наруны (Subačiaus vlsč.) 732
Нарушевич, kunigas 1303; Иосиф 265
Нарышки → Норышки
Насалис (?) Казимир 1540
Науйикай (Naujikai) → Новики
Науйионис (Naujonys) → Новяны
Науйокай (buv. Климчице, Klimiškiai?, Kavarsko vlsč., dab. Naujokai, Anykščių sen.) 16, 18, 773, 1392,
2217
Науйокай (Naujokai) → Новьянки
Наура 1437
Науясодис (Naujasodis) → Новосады
Нацюны (Naciūnai) 214
Невьяшка (Kavarsko vlsč.) 2217
Невяжа (Nevėža, Anykščių vlsč., išnykęs) 2215
Невяжи (Nevėžka, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219; Невяжка (Nevėžka, Kurklių vlsč., dab.
Traupio sen.) 1437, 2126, 2218, 2459a
Невяжники (Nevėžninkai, Kurklių vlsč.) 2011–12, 2459; Невяжники (Nevėžninkai, Taujėnų vlsč., dab.
Traupio sen.) 2219a
Негодяев Егор, urėdas 2345


Недельскиe Александр Федорович, stačiatikių šventikas 2199; Анна Иосифовна 1406/4; Игнатий Ильич, mokytojas 1406/4, 2357; Константина Игнатьевна 1406/4
Нежинцов Василий Иванович, valsčiaus raštininkas 2329
Нездачина-Богданова Ольга Федоровна, mokytoja 840, 845–46, 957, 1406/41, 2358, 2407
Нейвяны 221, 693
Нейман Иосель, miestietis 756, 768–69, 1259; Ицко 1259; Мина-Рохля, miestietė 768; Носель 1259
Неймарк Иохвед 757–58; Зельман, prekybos deputatas 2277; Мина-Роха 678Рохля 758; Фрейда 756–58
Нелюбин Павел Иосифович 1406/39
Нелюдин Иван Иосифович 1406/37
Немейры (Nemeiriai, Andrioniškio vlsč.) 214, 262, 693, 783, 1522, 2214
Неменчинский Зорох-Лейба, gydytojas 1394, 2430; Лев Акимович, gydytojas 1394
Немков Кузьма, urėdas 2342, 2345
Непокойчицкие, bajorai 394–95, 693, 1693c; Антонина, bajorė 411; Игнатий, bajoras 411; Станислав, bajoras 337
Нерганис (?) Антон Тадеушевич 2460a
Нетыкишки, Нетикишки (Netikiškiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a, 2462
Неуры Антоний Иванович 61; Марияна Ивановна 61. – Dar → Навра, Наура?
Неусыпова Елена Федоровна, mokytoja 845–46, 966, 2368, 2407
Нечунасы Пранцишка 55; Францишка 437
Нибрагалис (Nibragalis) → Нибраголь
Нибраголь (Nibragalis, Troškūnų vlsč.) 2461–61a
Нидокай (Nidokai) → Нидоки
Нидоки (Nidokai, Žemaitkiemio vlsč.) 414, 734, 736
Никитин Леонтий Михаилovič, mokytojas 2357
Никитский Михаил Семенович, pristavas 2340
Никифоров, Никифорова, ? valstiečiai 1714; Иван, dimisijos unter-karininkas 1678; Мария Ивановна, miestietė 2461a; Федор, urėdas 2343
Никифоровская Фелициана Иосифовна 1412/12
Никодим, jerovienuolis 1412/1
Николаев, Николаева Наталья Николаевна 1406/35; Николай, urėdas 2346; Параскева Николаевна, mokytoja 996, 2397
Николаевич Андрей Матвеевич, mokytojas 845–46, 963, 2364, 2407
Николай, jerovienuolis 1412/22, 26–31, 33
Николай (Сядковский), vienuolyno vyresnysis 2202
Николаюнас Антон 262; Балтромей 262
Никольский Павел Петрович, mokytojas 905, 943–44, 2397
Никольское (Andrioniškio vlsč.) 783, 1186, 1810а, 2214
Нилов, pristavas 1257
Нит Павел Казимирович, valstietis 768
Нищенский, taikos tarpininkas 362, 738, 739; Иван Сильвестрович 2310
Новаришки (Navariškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Новашинский Иван, valstietis 338
Новая (Debeikių vlsč.) 500, 2216
Новик, Новикас, ? 262; Август 1478а; Адам, valstietis 262, 338; Адам Матвеевич 260; Викентий Казимирович, valstietis 760; Героним 262, 726; Иван, valstietis 262, 338; Иван Петрович 260; Иван Сильвестрович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иоахим 262, 726; Иосиф 262; Иосиф Егорович 260; Казимир, valstietis 262, 338; Казимир Матвеевич 260; Матвей Петрович 260; Онуфрий 262; Фелициян 262; Фома Матвеевич 260; Франц Иосифович 514, 1522; Юрий Иванович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467
Новики (Naujikai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1119, 1659–60, 2013, 2219a; Новики (Navikai, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 2219a, 2461а–61c
Новина (Navina, Debeikių vlsč., išnykęs) 2014, 2216
Новины (Navina, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Новицкие, ? girininkas, atsargos poručikas 692, 696; Адам Антонович 420; Анеля Сильвестровна 420; Антон Сильвестрович 420; Барбара Адамовна 420; Валериян 1540; Валериян Адамович 420;

Валериан Сильвестрович 1437; Вероника Антоновна

→ Пержынские; Иосиф 1540; Казимир

Адамович 420; Крыстина 420; Крыстина Тадеушевна

→ Ковалевские; Марьянна Адамовна 420;

Михаил 55, 437; Сильвестр Антонович 420; Станислав 262; Эва →
1540

Вашкевичи; Юзефата 420; Юрий


Новишки (Troškūnų vlsč.) 760, 2219, 2461–61a
Новоалександровский уезд (Zarasų apskritis) 524
Новосады, Новосяды 148a, 330, 783, 2015–20, 2126; Новосады (Naujasėdis ar Nausodė?, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 220, 228, 2219; Новосады (Naujasodis, Kavarsko vlsč.) 485, 2217, 2458b;
Новосады (Naujasodis, Taujėnų vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219a; Новосады II 783
Новоселки (Navasiolka, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219a
Новоселово (Troškūnų vlsč.) 2219
Новосяды 2124; Новосяды (Navasadai, Andrioniškio vlsč., dab. Gyvatynė, Andrioniškio sen.) 2214
Новотшебы, Новотржебы (Pagirių vlsč.) 297
Новошинский Иосиф Якубович 16; Казимир 256; Станислав, dešimtininkas 19, 772; Яков 772
Новошоки 369
Новьянки, Новяки (Naujokai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1120, 1121, 1421, 2217
Новяки → Новьянки
Новяны, Новьяны (Naujonys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 262, 266, 1392, 1406/1, 3, 8, 10, 11, 16,
19, 20, 30, 33, 34, 37, 38, 40, 41; 1410, 1411b, 2200a, 2215, 3447-6, 3447-7, 3447-8, 3447-9, 3447-
16, 3447-17, 3447-20, 3447-23, 3447-27, 5785
Норвайша → Нарвойша
Норвайша Антанас, kunigas 2174; Антон Иванович, bajoras 2461. → taip pat: Нарвойша А. Иванович
Норвейши 1406/38
Норгела → Наргело
Норкишки (Narkiškis, Debeikių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 1118, 2010, 2126, 2216
Норкунас → Наркунас
Норышки, Нарышки (Noriškiai, Troškūnų vlsč.) 759, 1193, 2219
Носимовы Алексей 1406/24; Иулиан Лазаревич 1406/21; Параскевия 1406/13; Пелагия Ульяновна →
Стрелкова П. У.; Степан 1406/13; Ульян Лазаревич 1406/13
Носимович Наум Юлианович 1406/16
Носсадовский Николай, bajoras 1026
Нотоцкое сельское общество 415
Нохиман Мендель 686
Нохимович Мендель 924; Хацкель 800; Янкель 809, 920, 922
Нохиреева Наталия Димитровна 1406/8
Нугарявичюс Винцентас, kunigas 2177
Нуранце, Нуранцы, Нюранцы (Niūronys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 297, 693, 749, 1180, 1406/36,
2022, 2124, 2215, 2457
Нуранцкое народное училище 834, 837, 877, 2377–78, 2353, 2406–07
Нуранцкое училище письменности 976
Нут Генцель (Бенцель?), miestietis 740, 742
Нырнов Евдоким, urėdas 2344; Петр Евдокимович 1406/22
Нюранцы, Нюронис (Niūronys) → Нуранце
Нявежа (Nevėža) → Невяжа, Невяжи, Невяжка
Нявежка (Nevėžka) → Невяжка
Нявежнинкай (Nevėžninkai) → Невяжники Нямейряй (Nemeiriai) → Немейры Няменчине (Nemenčinė) 1308, 1362
Нятикишкяй (Netikiškiai) → Нетыкишки
Нявро, Няур Антон 47, 48; Иван Михайлович 260; Иосиф 60, 1545; Иосиф Иосифович, valstietis 2458a; Лаврентий 1545; Тадеуш 262, 330а. – Dar → Неуры

Обелине (Obelynė, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 2219a
Обжариня, Обжорня (Apžarniai, Kurklių vlsč., išnykęs) 2218
Ободовский Михаил Платонович, tardytojas 2286
Обремский Гаспер 1809b
Оброцкая Павлина, bajorė 1183
Обруцкие Анна Иосифовна, bajorė 2459; Болеслав Игнатьевич 420; Матеуш Игнатьевич 420; Элеонора
Игнатьевна 420; Текля (Поверинце) 420
Обрувчевка 1406/12
Обялине (Obelynė) → Абелине, Абелины, Абелиня, Обелине
Обяляй (Obeliai) → Абели
Ованта, Ованты (Alanta) 497–98, 1406/13, 21, 23, 24; 1411b


Овантская алтария 310
Огинская, ? 1437; Казимира Антоновна, bajorė 748, 2459a Ожанце (Ožionys, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2023, 2219a Ожинский Овсей 926
Ожионис (Ožionys) → Ожанце
Озаринский Антон 322; Антон Матвеевич, valstietis 2460
Озер Ельяш Вульфович 2460a
Озерчук Петр, mokytojas 2397
Окелишки (Anykščių vlsč.) 2215
Окмяна (Akmena) 734, 736, 1731
Окмянка (Akmenka, Kurklių vlsč.) 2218
Окмяны (Akmena) 738, 740, 745–46, 1412а; Окмяны (Akmena, Andrioniškio vlsč.) 288, 748, 2214, 2456; Окмяны (Akmena, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 2219a
Окнистка, Окниста, (Aknystėlė, Debeikių vlsč.) 747, 749, 1661, 2025, 2122, 2127, 2216, 2458a
Окнистское мещанское управление 668
Окнистский земледельческий кружок 30
Окнистское сельское общество 1246
Окнисты, Окништы (Aknystos, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 49, 318a, 419a, 298–99, 319–322,
735–36, 738–42, 758, 766, 1809, 2745–46, 2024, 2124, 2138, 2216, 2458–58a
Окнище (Aknysčiai, Debeikių vlsč, dab. Debeikių sen.) 2216
Окуличи Елена 66, 67; Казимир Михайлович, bajoras 65, 68, 1181; Михаил Антонович, bajoras 131,
2122, 2282, 2461–61a; Павел Антонович 2122
Окуневич → Автоном
Окуневич Зинаида Тимофеевна → Мацюнас З. Т.
Окуневскиe Мария Титовна 1406/13; Надежда Титовна 1406/14; София Титовна 1406/15; Тит, urėdas
2343
Олейниковы Александр, miestietis 738–41; Алексей 322, 740–42, 745; Алексей Васильевич 322ж Фекла
Степановна 1406/14
Олендзские Иозафат Степанович, majoras 748, 2458a; Каролина Ивановна, bajorė 2458
Оленики (Aleininkai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 1392
Олехно Иван Устинович 2461c; Устин, draugijos sekretorius 56; Устин Казимирович 485–86
Олехновичи Иозефата Станиславовна → Свяцкие; Федор, bajoras 1809b
Олотская лесная дача 697
Олоты (Aluotai) 496, 1000–01, 1234
Олукянская дача 691
Олукяны (Alukėnai, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 220, 228, 734–36, 1122, 2219a
Ольшевский Андрей Томашевич 217; Иосиф 777; Казимир 777; Константинас, kunigas 64, 2176; Петр
Петрович 2309; Семен Станиславович 2461b
Ольхович-Зубаревич Григорий Иванович, valsčiaus raštininkas 2337
Ольховка (Anykščių vlsč.) 2215
Оляны 403
Онанце 500
Оникште → Оникшты
Оникштинское староство 694, 785–87, 1371–73, 2139
Оникшты, apylinkės 1176
Оникшты, Оникште (Anykščiai) 32, 37–46, 66, 218–19, 226–27, 244–48, 254–56, 262, 265–66, 274–78,
282, 284, 289, 330–38, 368, 429–30, 459–60, 465, 469, 489–91, 504, 506–07, 510–12, 515, 540, 545,
611–18, 621, 670, 693, 696–97, 728, 732, 734–36, 738–46, 756–58, 761, 766, 768–69, 784, 789–90,
798, 800, 831–32, 858, 929, 1123–24, 1181–83, 1185–86, 1187–88, 1198, 1218, 1235–38а, 1240а,
1244, 1273, 1276, 1279, 1286, 1288, 1290, 1294, 1302–29, 1399, 1404–13, 1406/2–18, 20–24, 26–33,
35–41; 1424, 1426–29, 1443, 1452–55, 1457–63, 1467–68, 1478а, 1479, 1482, 1486, 1490, 1497,
1511, 1581–82, 1598, 1662–64, 1700, 1807b, 1809, 1810а, 2121, 2140, 2151, 2166, 2173–75, 2199–
200а, 2205, 2220, 2233, 2276, 2283, 2285, 2312, 2316, 2337а, 2340–41, 2349, 2408–09, 2416, 2418,
2421, 2428, 2441–4242d, 3447-7, 3447-8, 3447-11, 3447-16, 3447-17, 3447-19, 3447-23, 3447-27,
5785
Оникшты, ферма 255
Оникштынка, upė 547, 670
Оникштынская аптека 1497, 2431–32
Оникштынская больница 803


Оникштынская водяная мельница 544
Оникштынская волостная вспомогательная касса 1781
Оникштынская волость 3, 338, 398, 422, 511–12, 765, 767, 830, 1186, 1271–72, 1317, 1326, 1423,
1446, 1468, 1485, 1505, 1511, 1574, 1781, 1794, 1799, 1809, 2123, 2215, 2222, 2228, 2235, 2242,
2249, 2256, 2263, 2270, 2289, 2296, 2303, 2326–27, 2337а, 2348, 2417, 2437, 2440a, 2443, 2450,
2457, 3447-7
Оникштынская вольно-пожарная община 1218
Оникштынская государственная ссудо-сберегательная касса № 2 1386–88
Оникштынская еврейская молитвенная школа «Бет-Гамедрам» 929
Оникштынская еврейская молитвенная школа 930–31, 939–40
Оникштынская лесная дача 695, 698–701
Оникштынская мещанская управа 661–63
Оникштынская мукомольная мельница 539
Оникштынский волостной суд 1509–10, 1781, 1794, 1799
Оникштынский еврейский кагал 1399
Оникштынский земельный суд 1235, 1237, 1451
Оникштынский кагал 730
Оникштынский комитет для оказания помощи беженцам 39
Оникштынский мыловаренный завод 1227
Оникштынский приход 418, 2167–71
Оникштынский хлебозапасный магазин 1427–28
Оникштынское 1-ое мужское народное училище 833–34, 837, 958, 2353, 2359, 2407. Библиотека 2161
Оникштынское 1-ое народное училище 843, 845–46, 2352, 2406
Оникштынское 2классное министерское училище 814, 827, 833–34, 837, 840, 843, 845–46, 944, 951–
53а, 954a, 955, 960–61, 2353, 2356–57, 2406–07. Библиотека 2161. Центральная учительская библиотека 871. Книжно-продажной склад 870–71, 2162.
Оникштынское 2-ое мужское народное училище 833, 843, 845–46, 954, 959, 2353, 2360, 2407
Оникштынское 2-ое народное училище 834, 837, 2352, 2406. Библиотека 2161
Оникштынское войтовство 790
Оникштынское волостное правление 1191, 1218, 1269a, 1508–11, 1638–39, 1781, 1798–99, 2135
Оникштынское еврейское молитвенное общество 788, 1262–64, 1269
Оникштынское еврейское народное училище 827, 839–40, 845, 956, 2361
Оникштынское еврейское общество 731, 755, 788, 796, 798–807, 2152–53
Оникштынское еврейское училище (cheder) 857
Оникштынское женское народное училище 827, 834, 837, 840, 843, 845–46, 957, 2352–53, 2358, 2406–
07. Библиотека 2161
Оникштынское мещанское общество 643–47, 669, 671, 2140
Оникштынское мещанское управление 32
Оникштынское мужское народное училище 859–69
Оникштынское народное училище 6, 813–19, 840, 2350, 2352
Оникштынское общество пособия бедным больным евреям 45
Оникштынское общество потребителей 1218, 1219
Оникштынское потребительское общество 39, 40, 44, 2163, 2440
Оникштынское почтово-телеграфное отделение 1196, 2410–11
Оникштынский православный приход 3447-19
Оникштынское противопожарное общество 2163, 2439
Оникштынское сельское общество 240, 255–56, 273, 308, 368, 417, 615, 696, 1467, 1809
Оникштынское сельское приходское училище 856
Оникштынское ссудо-сберегательное товарищество 1389–91, 2280
Оникштынское староство 337, 1580, 1599
Онисимова Дария Николаевна 1406/21; Параскевия Николаевна 1406/9
Опейки → Станиславово
Опейки Анна 47; Викентий Казимирович, valstietis 2458; Иван Людвикович 513; Казимир Викентьевич
2458a
Опульский Фелициян Каэтанович, miestietis 2461b
Орвидас Пранцишкус, kunigas 2190
Ордо Леонард Казимирович, bajoras 2461
Ордынская Александрa, mokytoja 876, 2368
Ордышки, Ордишки, Ардишки (Ardiškiai, Anykščių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 511, 1392, 2215


Орел 845
Орелевич Гольда 758
Орелиович, ? 403; Овсей 745
Орелишки (Areliškis?, Kavarsko vlsč.) 2217
Орелович Е. 795
Орест, vienuolyno vyresnysis 2202
Орзейман Ноал, miestietis 460
Орлов → Орловы
Орловская гимназия 1352
Орловская губерния 845
Орловский Балтромей 777; Иван Иосифович, valsčiaus raštininkas 2331, 2333
Орловы, ? 1437; Авдокия Васильевна 420; Авдокия Захарьевна 420; Авдокия Луковна 420; Авдокия Митрофановна 420; Агафия Ивановна 1406/29; Акилина Александровна 1406/28; Александра Васильевна 1406/11; Александра Михайловна 1406/18; Алексей Иванович 1406/22; Анастасия Ивановна 1406/27; Анисия Михайловна 1406/27; Анна 420, 1406/19; Анна (Кублицкая) 420; Анна Ивановна 1406/13; Аркадий Васильевич 1406/12; Аседор Михайлович 1406/8; Василий Иванович
420, 1406/12; Василий Никитич, valsčiaus raštininkas 2327; Васса Кирилловна → Сморыгина В. К.; Владимир 1406/19; Владимир Григорьевич 1406/33; Георгий Митрофанович 1406/28; Герасим
Васильевич 420; Гликерия Михайловна 1406/27; Григорий Иванович 1406/10; Григорий
Михайлович 1406/16; Денис 1517; Евдокия Иосифовна 1406/22; Евдокия Исидоровна 1406/20; Егор 1517; Егор Митрофанович 420; Елена Васильевна 1412/2; Ермолай Михайлович 1406/20; Захар Митрофанович 420; Захар Семeнович 420; Иван И. 1406/1; Иван Иванович 1406/15; Иван Митрофанович 420, 1406/20, 27; Иван Михайлович 43, 1412/2; Иван П. 420; Иван Семенович 420; Иван Лаврентьевич 1406/11; Иван Михайлович 1406/13; Иосиф Андреевич, pristavas 2340; Косьма Иванович 1406/24; Кулина Васильевна 420; Лука Илиевич 420; Лукерия Михайловна 1406/20; Любовь Михайловна 1406/36; Мария 420; Мария Ивановна 1406/33; Мария Исидоровна 1406/27;

Мария Филипповна

→ Гаврилова М. Ф.; Марфа Захарьевна 420; Митрофан Васильевич 420;

Михаил 262; Михаил Иванович 1406/18; Михаил Михайлович 43, 260, 1406/27; Мосей Васильевич
420; Надежда Георгиевна 1406/28; Надедда Григорьевна 1406/36; Надежда Михайловна 1406/23; Никита, valstietis 338; Николай, urėdas 2343; Николай Иванович 1406/17, 23; Николай
Лаврентьевич 1406/8; Николай Михайлович 1406/9; Павел Григорьевич 1406/35; Пелагия
Михайловна 1406/12; Сергий Никитич 1406/13; София Васильевна 420; Степан, urėdas 2345; Степан Митрофанович 420; Степан Михайлович 1406/14, 41; Степанида Михайловна → Сморыгина С. М.; Тимофей Иванович 1406/11, 3447-23; Тимофей Митрофанович 420; Тихон Лаврентьевич 1406/5; Трофим П. 420; Фекла Ивановна 1406/16; Феодор Иванович 1406/1; Феодор Михайлович 1406/11; Феодосия 420; Феодосия Денисовна 1406/8
Филип П. 420; Эмилия 1406/8; Яков Иванович 1406/20
Оршевский Константин 1540
Осиновка (Kurklių vlsč.) 1540, 1810а, 2218
Осочева Иустиния Ивановна 1406/15
Остейкунис Викентий 284
Остравас Павел Иосифович, valstietis 759
Островские Александр Терентьевич 1406/10; Анна Терентьевна → Гладкина А. Т.; Евдокия Егоровна
1406/12; Евдокия Ивановна 1406/8; Екатерина Стефановна 1406/7; Надежда Фоминична 1406/19,
37; Терентий Павлович 1406/8; Феодор Степанович 1406/37
Острувка, Островка, Острувок (Astruvka, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 1517, 1810а, 2214, 2456–
56a
Оступы (Alantos vlsč.) 2127
Отольяно (Antalina, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 148b, 748, 2219a, 2461c
Ошахлинская Мария Димитриевна 1406/3
Ошкинце 369
Ошкишки (?) 263
Ошкяница (Ožkenyčia, Kavarsko vlsč.) 2217
Ошкянцы (Kavarsko vlsč.) 2217
Ошмяна (Ašmena) 1308
Ошмянскис Адомас, kunigas 2179
Ошоклинский Степан Викентьевич, mokytojas 970, 2372

Паажуоляй (Paąžuoliai) → Падембе, Паужоле, Подубишки


Паандрионишкис (Paandrioniškis) → Под-Андронишки
Пабаршка Адам Михайлович 1186
Пабиржис Ионас, valsčiaus viršaitis 2332
Пабяржяй (Paberžiai) → Побирже Пабяряжяй (Paberežiai) → Побережи Паварес (Pavarės) → Поварис, Повары Паваринис → Поваринис
Паваяй (Pavajai) → Повойце
Павел, vienuolyno naujokas 1707
Павиланис, ? 260; Андрей 289; Антон, valstietis 254, 284, 338; Викентий, seniūnas 337; Иоахим, valstietis 256, 338; Иосиф 254, 769; Иосиф Михайлович, valstietis 768; Казимир, valstietis 289, 338; Мацей 289; Михаил, valstietis 254, 256; Павел 542; Петр 289; Юрий, valstietis 256, 266, 284, 338; Юстин 289; Я., valstietis 338; Яков Иванович 214
Павилионис, ? valstietis 331; Казимир Доминикович, valstietis 2461–61a
Павилонис → Павиланис
Павилюнас Андрей 351; Антонина 776; Евва 776; Екатерина 351; Иосиф 351, 776; Казимир 47, 351; Константин 776; Семен Иванович 351
Павиржис Андрей 1540; Андрей Матвеевич 420; Иван Матвеевич 420; Иосиф Матвеевич 420; Матвей
Филиппович 420; Рафаил 1540; Францишка Матвеевна 420
Павиринчяй (Pavirinčiai) → Поверинце
Павлиново (Paulinava, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2215
Павлов, ? valstietis 403; Алексей Димитриевич 1406/36; Дмитрий, urėdas 2341; Исай 1517; Исаий Моисеевич, miestietis 2456a; Петр Пантелеевич, pašto darbuotojas 2411; Пимен Карпович, miestietis 2456a
Павлович Иосиф Иванович 41; Онуфрий 1176
Павловские А. и М. 2126; Анастасия Евдокимовна 1406/33; Б. В. 121; Василисса Петровна 1406/22; Исидор, valstietis 288; Каролина Бонифатьевна, bajorė 2457; Клементина Бонифатьевна, bajorė
2122, 2457; Мария Бонифатьевна, bajorė 2457; Мария Карловна 124, 2457a; Томаш, valstietis 288; Фабиян 1694
Павловское сельское общество 16, 23
Павлоградский лейбгусарский полк, 6-ой резервный эскадрон 507
Павлюкас Иван Константинович, valstietis 759, 2461; Иосиф Модестович, valstietis 1657; Лаврентий
Бернардович, valstietis 2461b; Модест Семенович, valstietis 2461
Павлюкишки, Паулюкишки (Vyžuonų vlsč.) 212, 412
Павлючук Вера Максимовна 1406/12
Павлюченко Ольга Самуиловна, pribuvėja 2425; Федор Иосифович, mokytojas 815, 819, 896–97, 2388
Павришки → Пауришки
Пагайджюпе (Pagaidžiupė) → Погайдзюпи
Пагиряй (Pagiriai) → Погиры
Пагое (Pagojė) → Подгае, Подгай Пагранда (Pagranda) → Погрунда Паграужяй (Pagraužiai) → Пограуже Пагрежяй (Pagriežiai) → Погрежеле Пагубрис (Pagubrys) → Погубры Пагулянка (Pagulianka) → Погулянка Пагяркле (Pagerklė) → Погеркле
Падварнинкай (Padvarninkai) → Подворники
Падгайка (Padgaika) → Подгайка
Падембе (Paąžuoliai, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2215
Падзюнас Иван Иосифович 2457a; Иосиф 1004
Падруис (Padrujys) → Подруя
Падчульби, Подчульбе (Alantos vlsč.) 770, 2461b–61c Падямбе (Padembė) → Поддембувка, Подембе Паежяряй (Paežeriai) → Поезерце, Поезерцы Пажелвяй → Позельвы
Пажеряй → Пожеры?
Пажукляй (Pažukliai) → Пожкуле
Пазниокай → Позняки
Пазол Иосель 925, 1261; Ицык 1261; К. 1261


Паилгамишкис (Pailgamiškis) → Поилгамишки
Паилге (Pailgė) → Поилга
Пайодис Петр Антонович 1423
Пакалнишкяй (Pakalniškiai) → Пакальнишки
Пакальнис, Покальнис Казимир Михайлович, valstietis 759, 2461a; Норберт, kunigas 1288
Пакальнишки, Покольнишки (Pakalniškiai, Kurklių vlsč.) 1810а, 2218
Пакальняй (Pakalniai) → Покальне, Покальни, Покольне, Покольно
Пакапе (Pakapė) → Покапе
Пакарклис, Пакаркляй (Pakarkliai) → Покаркла
Пакаушис И. И. → Покавшис Ипполит Иванович
Пакенай (Pakėnai) → Пакянцы
Пакенас Павел Сильвестрович 2457a
Пакени (Pakėnai) 403
Паковичи Бася 511; Лейба 768–69, 1262
Пакермяжяй (Pakermežiai) → Покермеже
Пакульнис Бенедикт 23, 775
Пакуркляй (Pakurkliai) → Подкуркли
Пакшис Аницет 260, 262, 338; Антон 262; Антон Казимирович 260; Иосиф 262, 330а; Иосиф
Казимирович 260; Юлиян 262
Пакштас Иосиф 1545
Пакянцы (Pakėnai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2219a
Пакяршяй (Pakeršiai) → Покерше
Пал Давид-Хаим 510
Палатавис (Palatavys) → Полотово Палашишис (Palašyšis) → Подлашоса Палевяне (Palėvenė) → Полавень Палевенис (Palėvenis) Адам 52
Палейкис → Полейкис?
Палепейкяй (Palepeikiai) →Подлепейки
Палец Мортхель 738–45
Палионис → Палянис
Палионис (Palionys) → Полянце Палипше (Palipšė) → Подлипск Палицын Степан Михайлович 2122
Палишки 284
Паловенис → Половенис
Палокишки 61
Палтарокас Томас, kunigas 1232, 2182
Палубинскас Каспарас, valsčiaus raštininkas 1504, 2335
Палубинскис → Полубинский Палукняй (Palukniai) → Полукне Палукшня (Debeikių vlsč.) 2216
Палюлис Адам Якубович 16; Анна 771; Антон 771, 2330; Иосиф 771; Константин 771; Петр 771; Устин
771
Палянис Иосиф Егорович 260
Памалайшяй → Помалейши
Памарнацкий Иосиф 1451; Тадеуш, teisėjas 1235, 1237, 1451. → Помарнацкий
Панаркале (Kurklių vlsč.) 2218
Панасевич, pristavas 731
Панасюк Спиридон Никитич 1406/30
Панделис (Pandėlys) → Понедель
Паневежский монастырь ордена пиоров 1695
Панейвенай (Paneivėnai) → Понейвяны
Панкевич Адам Иванович 770; Александр Иосифович, bajoras 2461–61a; Вильгельм Адамович, bajoras
2458c; Владислав Наполеонович, bajoras 2458b–58c; Игнатий, bajoras 1111; Казимир 262; Феликс
Иосифович 2461–61a
Пановка Абрам 1262; Меер 922, 1261; Хацкель 757–58; Янкель 758; Янкель-Шолом, miestietis, žydų maldos valdybos narys 929, 1227
Панфилов Алексей Гаврилович, valsčiaus raštininkas 2325, 2337


Панютич Нестор Фомич, mokytojas 947, 819, 2355
Панявежис (Panevėžys) → Поневеж
Папартине (Papartynė) → Попартынка, Попартышка
Папевис Матеуш, valstietis 1088; Юрий, valstietis 262, 338
Папиленай (Papilėnai) → Попеляны
Папиляй (Papiliai) → Попиле
Папирас Антон Иосифович, valstietis 2460a
Папишки (Papiškiai) 311; (Papiškiai, Alantos vlsč.) 265, 2461а–61b; Папишки (Papiškiai, Aluotų vlsč.)
2462; Папишки, Попишки (Papiškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 289, 1000, 1140, 1324, 1356,
1620, 2217
Папишкяй (Papiškiai) → Папишки
Папрагяй (Papragiai) → Попроги Папруджяй (Paprūdžiai) → Попрудзе Папучка Иосиф 330а. – Dar → Попучко Папушко Иосиф Егорович 260; Юрий 262
Папши (Papšiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 322, 2216
Папшяй (Papšiai) → Папши
Папялише (Papelyšė) → Попелише
Параве (Paravė) → Пораве
Парайсчяй (Paraisčiai) → Поройсце, Поростце
Париз, Парис Берко-Лейба, miestiečių valdybos seniūnas 2323
Парис Мина, miestietė 768–69; Фейга 758
Париш Брайна 757
Парнавас Иоахим Шимкович 260; Мат. 262; Матеуш Петрович 260
Пархоцик Стефан 1412/15
Паршелис, Першелис, ? 262, 1437; Егор Фадеевич 260; Иван Яковлевич 260; Иоахим Иосифович 260; Иосиф 221, 262; Иосиф Иосифович, valstietis 2459–59a; Иосиф Стефанович 260; Казимир Андреевич 260; Карл Иосифович, крестьянин 1232; Людвик 262; Пранас 1327; Франц 221, 262; Франц Степанович 260; Юлиян Фадеевич 260; Феликс 262
Парштелис Казимир 1582
Паршялис → Паршелис, Парштелис (?) Пасаусяй (Pasausiai) → Посовсе
Пасвалис (Pasvalys) 903–04
Пасеки, Посеки (Pasėkai?, Andrioniškio vlsč.) 2456a; Пасеки (Debeikių vlsč.) 2216
Пасмакис Антон Иванович, valstietis 760; Иоахим Геронимович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467. – Dar →
Посмакис
Пасманис Героним 262, 771
Пасмодай (Pasmodai) → Посмады-Герелка
Пасмокис → Пасмакис
Пасповди (Troškūnų vlsč.) 2219
Пастернаков Ф. Т. → Билима-Пастернаков Филипп-Мартин Тимофеевич
Пастернаков Филипп Филиппович 2282
Пасуосис (Pauosis) → Пососе
Пасусенис (Pasusienis) → Посусне
Паська (Kavarsko vlsč.) 2217
Патумсисы, Потумсис, ? 262; Адам 221; Адам Иосифович 260, 262; Иван 262; Иоахим Казимирович
260; Иосиф 756; Иосиф Казимирович 260; Казимир 262; Кароль 40; Матвей Я. 262; Павел 330а; Павел Казимирович 260; Рафаил 221; Рафаил Иосифович 260; Стефания 758; Тадеуш 262
Паужоле, Паужоли (Paąžuoliai) 149, 1125; Паужоли (Paąžuoliai, Alantos vlsč.) 2461а–61b
Паулинава (Paulinava) → Павлиново
Паулино А. М. → Розеншильд-Паулино А. М.
Паулишки (Pauliškiai) 413
Паулюкас → Павлюкас
Паулюки (Pauliukai) 403
Паулюкишки → Павлюкишки
Паунжеле (Andrioniškio vlsč.) 2456
Пауразас → Повразас
Пауришки, Павришки (Pauriškiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 59, 2219a, 2460a
Пауришкяй (Pauriškiai) → Пауришки


Пахарев Сергей 772; Сергей Григорьевич, dešimtininkas 21; Тимофей Сергеевич 1436
Пацевич Марьянна Симоновна → Завадзкие
Пац-Помарнацкий Владислав Николаевич, bajoras 103, 105, 172, 2122; Фаддей Владиславович 92,
2457
Пацявичюс Винцентас, kunigas 1279, 2194; Еронимас, kunigas 2196; Фелиционас, kunigas 2177
Пачекас Адам 779; Александр 779; Владислав 779; Иосиф 779
Пачеса В., mokytojas 2364
Пачинские Анна 773; Александр 773; Александр Иванович, dešimtininkas 20; Иван 773; Павел
Казимирович 1535; Устин 773
Пачол Иосель 626; К. 626
Паш Мовша-Иосель 686
Пашиле (Pašilė) → Пошиле?
Пашильчишкис (Pašilčiškis) → Пошильцишки
Пашиляй (Pašiliai) → Пошильце
Пашкевичи, ? bajoras 393a, 403; Адам Юрьевич, bajoras 2456–56a; Иван 221, 262; Иван Казимирович,
1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иозефата Казимировна, bajorė 1184; Иосиф 262; Иосиф Гаврилович
260; Иосиф Францевич 262, 2457a; Казимир Клементьевич 1522; Клеменс Т. 262; Матеуш
Томашевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Миколас, kunigas 47, 48, 2177; Михаил Юстинович 420; Наполеон 770; Станислав Мартинович 260; Станислав Юстинович 420; Ульян 773; Фома 221; Фома Лаврентьевич 260; Франц 221; Францишек Юстинович 420; Юстын Иванович 420; Юстын Юстинович 420
Пашковский Ян 44
Паштукова Александра 771
Паэльмис (Paelmis) → Поэльми

Паюдинис (Pajudinys) →

Поиодыни

Паюоджяй (Pajuodžiai) → Поиодзи

Паюодис

→ Пайодис, Поиодис

Паюостинис (Pajustinys) → Поиостине Паюостис (Pajuostis) → Поиосцы Пегиковска Францишка 256
Пейсахович Давид 800, 2152
Пекарский, ? 1437; Викентий, bajoras 2127; Матеуш 47; Николай Иванович 1406/13
Пелеше, Пелеши → Пелише
Пелише, Пелеше, Пелеши, Пелиши (Pelyšos) 150–52, 300, 301, 693, 732, 733, 798, 1044–46, 1126,
1127, 1128–30, 1271, 1468, 1690, 1693b, 1797, 1807, 2122, 2124, 2126; Пелише (Pelyšos, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 368, 748, 2214, 2456–56a; Пелише, Пелиши (Pelyšos,
Troškūnų vlsč., dab. Viešintų sen.) 2219, 2461–61a; Пелише, Буткуны (Pelyšos) 1047
Пелишелес (Pelyšėlės) → Пелишки
Пелишки (Pelyšėlės, Andrioniškio vlsč.) 749; Пелишки (Pelyšėlės, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 770,
1131, 2026, 2124, 2137, 2219, 2461a
Пелюшки (Peliuškos, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 284, 331, 337, 696, 1810а, 2215, 2442c,
2461d
Пелякишки (Pelekiškis, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Пемогики (?) 275, 277–78
Пенагалис (Pienagalys) → Пенагола
Пенагола, Пенаголь (Pienagalys, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 262, 284, 331, 693, 1191, 1467,
1520, 1522, 1533, 1535, 2137, 2214, 2442a, 2442c; Пенагола I 783; Пенагола II 783
Пенионис (Pienionys) → Пеняны
Пенко Ефим, urėdas 2342
Пенянки, Пенянка (Peniankai) 153–54, 732, 733–35, 738, 739, 745, 1182, 1807, 2122, 2124, 2200a; Пенянки (Peniankai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 748, 2214, 2456–56a; Пенянки (Peniankai, Anykščių vlsč.) 740–42, 748, 2215, 2457–57a, 5785
Пенянко Калман 758, 1261; Шмуель 626, 757–58; Шмуйла 1261
Пенянская казенная лесная дача 330, 691, 693, 697, 703
Пенянский Калман, miestietis 1103
Пенянское сельское общество 16, 18–21, 23, 487, 529, 537, 775, 1403, 1522
Пенянское староство 433
Пеняны (Pienionys) 155, 221, 260, 270–72, 330, 368, 406, 419, 696, 726, 735–36, 738–40, 745, 747, 768,
1406/2–4, 7–9, 11–14, 23, 27, 30, 33, 34, 36, 41; 1410, 1426, 1553а, 1565, 1588, 1600, 1807, 1810а,


2122, 2124, 2137, 2200a, 2441; Пеняны (Pienionys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 260, 262,
330а, 693, 741–42, 798, 1411a-11b, 1478а, 1479, 1799, 2215, 5785; Пеняны (Pienionys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 485, 2217, 2458b–58c
Пеняны → Эйдриганы-Пеняны
Перевич Людвик Петрович, valstietis 2458a; Матвей Петрович, valstietis 2458a; Петр 322; Тадеуш
Томашевич 1468
Передунова Пелагея Абрамовна 43
Перекшлис Павлина Казимировна, valstietis 768
Перель Рейза, miestietė 768
Пержинские Анеля Иосифовна 420; Анна Иосифовна 420; Вероника Антоновна (Новицкая) 420; Иосиф
Антонович 420; Иосиф Станиславович, bajoras 1181; Марианна, bajorė 1809b; Схолястыка, bajorė
1187
Перк Берко, miestiečių valdybos seniūnas 926, 2319; Фрума, miestietė 758, 768; Эйда, miestietė 768
Перко Владимир Адамович, mokytojas 958, 2359
Перлис Юдель 322
Пернавас, valstietis 713
Перновский Иван, valstietis 2457a
Першелис → Паршелис
Перщкие Барбара Казимировна 420; Казимир Иванович 420; Марьянна 420
Песанка Рафаил, bajoras 310
Пески 1412/24
Песлишки (Pesliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Песлишки (Pesliai, Kurklių vlsč.) 2218
Песляк Михаил 354, 774
Петельчиц, bajoras 221
Петербурго-Варшавское шоссе 489
Петкевичи dvarininkas 733; Александр Юрьевич 420; Анна, bajorė 1181, 1295; Анна Юрьевна
(Лавринович) 420; Антон Адамович, bajoras 1181; Болеслав Юрьевич 420; Валерия Дионисовна
2461a; Владимир, vienuolyno naujokas 1412/3–7; Вдалислав Дионисович, bajoras 2461–61a; Гелена, bajorė 1181; Донат Дионисович 2461a; Игнатий 411; Иосиф, bajoras 1158; Константин Юрьевич 420; Людвика 1469; Михаил 1469; Михалина Станиславовна, dvarininkė 411; Юлия, bajorė 2461a; Юрий, miestiečių valdybos seniūnas 420, 2319; Ян, bajoras 1181
Петкунас Казимир Викентьевич, valstietis 760
Петкуны, Пяткуны (Petkūnai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1412а, 1468, 2219, 2408
Петкус Аполония Ивановна 61
Петлицкий, bajoras 356; Иосиф Иванович, pašto viršininkas 1392, 2413; Михаил, urėdas 2342
Петнюнасова Анна Гавриловна, valstietė 2461b
Петр 317; jerovienuolis 1412/30, 32
Петрайцы 403
Петранис Антон, valstietis 256, 262, 311, 338; Габриель, valstietis 256, 338; Иван Степанович 512; Игнатий, valstietis 338; Иосиф, valstietis 338, 1540; Иосиф Антонович 266; Иосиф Францевич 311;
Казимир, valstietis 338; Казимир Михайлович, valstietis 256; Клеменс, valstietis 338; Матеуш 262;
Михаил, valstietis 338; Рафаил 262; Станислав, valstietis 256; Томаш, kumetis 311; Устин 256, 262; Феликс Иванович 214 ; Юрий, valstietis 338; Юстин Карлович 311
Петрашевские, ? bajoras 283, 330; Елена, bajorė 1688; Иоанна Виталисовна, bajorė 2458b; Иоганна
Игнатьевна 2122; Иосафат Карлович, bajoras 1232, 2458b–58c; Иосиф Иосифович-Фаддеевич, bajoras 1183; Карл Игнатьевич 2122; Рахель Антоновна, bajorė 1396; Ф. В. 171
Петрашки Анна, bajorė 2461; Матвей, miestietis 382–83
Петрашкевич, bajoras 283
Петрашуны (Petrašiūnai) 403
Петренко Валентина Зиновьевна, mokytoja 978, 2407
Петржкевичи Анна 221; Роберт, dvarininkas 1690
Петрикас Адам 775; Балтромей 1553; Викентий Иванович, valstietis 2458c; Иосиф 775; Казимир 775,
1553; Михаил Лавретьевич, valstietis 489; Роза 1553; Сильвестр Балтромеевич, dešimtininkas 20; Эдвард 779
Петриков Тимофей Васильевич 1533
Петров, Петрова Вера Емельяновна 1406/39; Иван 1517; Кирилл 1406/7; Мария Димитриевна →
Ошахлинская М. Д.; Федор 411
Петровка (Debeikių vlsč.) 2216; Петровка, Петрувка (Petruvka, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16,
772, 2217


Петровскиe Александр, mokytojas 6, 2357; И. 28; Мария Михайловна 1406/33; Семен 1540
Петровское сельское общество (Andrioniškio vlsč.) 1403, 1520, 1522
Петровщизна → Гурополь
Петроград 845
Петрувка → Петровка
Петрулис Войцех Иванович, valstietis 759; Иван Семенович 260; Иосиф, valstietis 338; Константин
Иванович, valstietis 759; Матвей, valstietis 284, 338, 505
Петрусевичи Антон, bajoras 1809b; Иван 55, 437; Михаил, kunigas 312; Петр 1577; София Антоновна
770
Петрушевский Игнатий Карлoвич, gydytojas 2429
Петрушка Петр Иосифович, valstietis 759
Петрушявичюс → Пятрушявичюс
Петух А. → Пиотух Антон
Петух Т. → Пиотух Тадеуш
Петше (Troškūnų vlsč.) 2461
Печерск (Mogiliovo gub.) 845
Печко Иосиф Карлович 1533; Франц Иосифович 1533; Печко или Стралис Иван Казимирович 1522
Печковский Павел, jerodiakonas 1775
Печкус Антон Людвикович 1520. – Dar → Печко
Печуле, Печули (Pečiuliai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2124, 2215, 2457–57a
Печулишки (Pečiuliškis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 256, 275, 277–78, 284, 2215
Печуры Анна Иосифовна, valstietė 749; Антон, valstietis 262, 338; Антон Яковлевич 260; Антоний Антонович 260; Людвик 1545; Людвик Иванович, valstietis 2458a; Сигизмунд 58, 769; Сигизмунд Иосифович, valstietis 757–58, 768; Франц, valstietis 262, 338
Пештине, Пештиняй (Peštiniai) → Пиштыни
Пиварунас Ержий 412
Пивары, ?, вдова 775; Адам 1553; Александр 50; Антон 775; Антон Станиславович, dešimtininkas 19; Викентий Матвеевич 23; Донат 775; Иван 775, 779, 1553; Иван Иосифович 16; Иван Казимирович,
dešimtininkas 21; Иосиф 775, 779; Казимир 779; Палмира 775; Петр 775; Петр Матвеевич 16; Роза
1553; Станислав 775; Тадеуш 1553; Устин 775; Юрий Устинович 1553; Юстин 775
Пиварюн Хризостом 262
Пиварюнас Казимир 1545
Пиворюс → Пивары
Пизани ? 1437; Елена Устиновна 2459; Николай Петрович, bajoras 2459a
Пикер Гирш 1261; Зельман 1261
Пикета (Pikieta) → Пикетка
Пикетка (Pikieta, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2021, 2028, 2217
Пикеткий Израиль 626
Пиктагалис (Piktagalys) → Пиктагола, Пиктаголе
Пиктагола, Пиктаголе, Пиктаголи (Piktagalys) 23, 221, 270–72, 284, 734–36, 738, 740, 745–46, 1406/3,
4, 6–17–25, 27–41; 1467, 1553а, 1665, 1809, 1810а, 2029, 2200a; Пиктагола (Piktagalys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 16, 330а, 368, 486, 693, 741, 798, 1410, 1411a-11b, 2215, 3447-6, 3447-7,
3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-22, 3447-23, 3447-27, 5785; Пиктагола (Piktagalys,
Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 18–21, 260, 262, 742–44, 775, 2217
Пилат Антон, valstietis 256, 338
Пилекальнис (Piliakalnis, Anykščių vlsč., dab. Traupio sen.) 2215
Пилецкий, pašto-telegrafo valdininkas 1196
Пиликолне → Шилиня
Пилипай (Pilypai) → Филипы
Пилипенок Викентий Григорьевич, valsčiaus raštininkas 1392, 2331
Пилипович Ольга 1406/17
Пилипонисы Адам Казимирович 61; Вероника Рафаиловна 61
Пилкаускас Юозас, valsčiaus viršaitis 2328
Пилки Адам 1540; Антон 1540; Антон Семенович, dešimtininkas 16; Иван 1540; Игнатий 1540; Иосиф
1540; Михаил 1540; Розалия 55, 437
Пилковские Альберт Константинович 1511; Анна 47; Антон Устинович, valstietis 759, 2461; Валериян
1545; Иосиф 47, 48, 1545; Казимир 47; Казимир Людвикович, valstietis 2460a; Люциян 1545; Рафаил 1545
Пилов Абель-Лейба 1261; Абрам 1261; Сора, miestietė 466; Фейга-Душа 757–58


Пильвишки (Pilviškiai) 88, 747, 1048, 2030, 2124, 2126; Пильвишки (Pilviškiai, Anykščių vlsč., dab.
Skiemonių sen.) 284, 331, 2215, 2442a, 2442c, 2457a, 2461d; Пильвишки (Pilviškiai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 254, 275, 277–78, 696–97, 1540, 2218
Пильвишкяй (Pilviškiai) → Пильвишки
Пилькис (Pilkys) Томаш 221, 262; Фома Яковлевич 260
Пилюшенко Параскевия Флоровна → Козлова П. Ф.
Пилякальнис (Piliakalnis) → Пилекальнис
Пимничко Адам 772; Иосиф 772; Юрий 774
Пинок Иосель 809
Пинтусевич Хая 757–58
Пинхович Хая, miestietė 768
Пиотровские Анна (Урбанович) 420; Антоний Иосифович 420; Вероника Казимировна 420; Елена, bajorė 1150; Иван Казимирович 420; Иосиф Михайлович 420; Казимир Викентьевич 420; Леонард, bajoras 1150; Уршуля Михайловна 420; Фелициан, kunigas 409
Пиотух Леопольд Викентьевич, bajoras 2461а–61b; Онуфрий 357; С. У. → Кублицкий-Пиотух
Станислав Устинович; Тадеуш 1052, 1238; У. Ф. → Кублицкий-Пиотух Устин Ф.; Устин, bajoras
1809b
Пиотух В. У. → Кублицкий-Пиотух Владимир Устинович
Пиотух-Кублицкий Антон Фаддеевич, bajoras 159, 189, 367, 420, 1048, 2122
Пипинская Сора 757
Пипирас, laisvasis žmogus 88; Иван 262; Игнатий 262; Иосиф 262; Иосиф Габриелович 260; Иосиф
Иоахимович 890; Казимир Казимирович, valstietis 2457a; Матвей 262; Матвей Иосифович 260,
266; Тадеуш, valstietis 705; Серафима Иоахимовна 890; Фадей Иосифович 260
Пипирас А. → Папирас Антон Иосифович (?)
Пискунов Алексей, urėdas 2346
Пишнис Иосиф 221; Иосиф Станиславович 260; Рафаил 262; Станислав 221; Франц 262; Франц
Станиславович 260; Юргис 1579; Юрий Иосифович 262
Пиштыни, Пештине (Peštiniai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2027
Пищик 1437
Плакишки (Plakiškiai, Troškūnų vlsč., išnykęs) 2219
Плакишкяй (Plakiškiai) → Плакишки
Платер Анна → А. Гедройц
Платон (Вагоскин), jerovienuolis 1757, 1759
Платы, Плота (Plotai, Kurklių vlsč.) 494, 1810а, 2218
Плачево (Plačeva, Kavarsko vlsč.) 2217
Плаштака (Plaštaka) → Плаштока
Плаштока, Плаштоки, Плаштоко, Плоштоки (Plaštaka, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 156, 302,
2031, 2124, 2219a, 2461b–61c
Плаштокское народное училище 834, 837, 879, 980, 2379–80, 2406–07. Библиотека 2161
Плевака Адам Симонович 217
Плегола (Andrioniškio vlsč.) 2214
Плентаука (Plentauka) → Плентувка
Плентувка (Plentauka, Kavarsko vlsč.) 2217
Плепишки (Plepiškiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 338, 696–97, 2215,
2442a, 2442c, 2461d
Плесский Михаил Федорович, pristavas 1500, 2339
Плет Доминик, крест. 369; Людовик, valstietis 369
Плето, Плета Александр Иосифович 2129; Антон Доминикович, valstietis 759; Антон Иванович 2129; Антон Иосифович 2129; Викентий Иосифович 2129; Доминик Иосифович 2129; Доминик Матеушевич 2129; Доминик Францевич, valstietis 759, 2129; Иван Людвикович 2129; Казимир Францевич 2129; Матеуш Юрьевич 2129; Михаил Матеушевич 2129; Устин Казимирович 2129; Юрий 1577; Юрий Устинович 2129; Якуб Устинович, valstietis 759
Плеханова Параскева Михайловна 1406/39
Плещиков → Гурий
Пликишки, Лайбишки (Plikiškiai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 2214, 2456a
Пликишкяй (Plikiškiai) → Пликишки
Плота, Плоты (Plotai, Subačiaus vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 494, 2219a
Плотай (Plotai), Платы → Плота
Плотели (Svėdasų vlsč.) 2460a


Плотник Зельма 2155
Плоштоки → Плаштока
Плукасы Петр Иванович, Антонина Францевна 2131
Плюшкевич Евгения Адольфовна, mokytoja 1394, 2390
Пляпишкяй (Plepiškiai) → Плепишки
Плятер, Плятерова (Pliaterienė), grafienė 387, 414
Пнувка (Andrioniškio vlsč.) 2214
Поберанис Петр 262
Побережи (Paberėžiai, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Поберецкий Петр Михайлович 260
Побертис (Troškūnų vlsč.) 2219
Побирже, Побержи (Paberžiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1132, 1272, 1392, 2217
Поборосско Франц Михайлович 41
Побоче → Баты-Побоче
Поваринис Петр 1540; Петр Иванович, dešimtininkas 19; Семен 1540
Поварис (Pavarės, Debeikių vlsč.) 2216
Повары (Pavarės, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 284, 331, 337–38, 696–97, 740–44, 734–36, 738,
739, 745–46, 1133, 1406/22, 24, 26–28; 1799, 1810а, 2215, 2442c, 2457a, 2461d; Повары I 254,275,
277–78; Повары II 254, 275, 277–78; Повары III 254, 275, 277–78; Повары IV 254, 275, 277–78
Поверинское сельское общество 16
Поверинцы, Поверинце, Поверинце, Повиринце (Pavirinčiai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 157–60,
367, 419–20, 485, 747–48, 768, 1049–52, 1134, 1232, 1272, 1437, 1540, 1566, 1601, 1807, 2122,
2124, 2126–27, 2218, 2408, 2459–59a
Повидзе 403
Повилайтис Казимир 539
Повиланис Антон, valstietis 256; Генрих 262; Иван 262; Иоахим 262; Иоахим Устинович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Константин, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Иосиф Михайлович 512; Мартин
262; Мартин Стан. 260; Михаил Иванович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Петр 1423
Повилишки (Alantos vlsč.) 2149
Повилюнас Иосиф 351. – Dar → Павилюнас
Повиналис (?, Kavarsko vlsč.) 2217
Повойце (Pavajai, Anykščių vlsč, dab. Anykščių sen.) 396, 2215
Повошоки (Pavašakiai) 1412c, 1412/12; (Pavašakiai, Andrioniškio vlsč.) 369, 760; Повошоки, Закишки
(Pavašakiai, Troškūnų vlsč.) 290, 759, 2219; Повошоки, Новые (Naujieji Pavašakiai, Troškūnų vlsč.)
759
Повразас Иван 1517
Погайдзюпи, Погейдзупе (Pagaidžiupė, Troškūnų vlsč.) 2131, 2219
Погерканце (Pagerkonys) 318а, 322, 736, 738, 739, 742
Погеркле (Pagerklė, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216
Погирское волостное правление 878
Погирское 1-ое народное училище 977, 2407
Погирское 2-ое народное училище 978, 2407
Погирское народное училище 827, 838, 878
Погирское сельско-хозяйственное общество 57
Погиры (Pagiriai, Debeikių vlsč.) 37a, 57, 768, 1807, 2032–34, 2216, 2458–58a
Погодзе 492
Погражели (Troškūnų vlsč.) 783, 1520, 2219
Пограйне (Anykščių vlsč.) 2215
Пограуже (Pagraužiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Погрежеле, Погражели, Погражеле, Пограужеле, Погрежоле, Погрожели (Andrioniškio vlsč.) 693, 747,
770, 1181, 2214, 2456–56a
Погрунда, Погрунде, Погрундо (Pagranda, Troškūnų vlsč., dab. Viešintų sen.) 1053, 1135, 1517, 1666,
2035, 2219
Погрундели (Troškūnų vlsč.) 2219
Погубры (Pagubrys, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97,
2215, 2442c, 2461d
Погулянка (Pagulianka, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219
Погурка (Troškūnų vlsč.) 2219
Подагель Илларион Петрович, pašto viršininkas 50, 2413


Под-Андронишки (Paandrioniškis, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 2215
Подбарцы (Kavarsko vlsč.) 2217
Подборок (Debeikių vlsč.) 2216, 2458a
Подборце (Anykščių vlsč.) 2215
Подбржеце 500
Подворники (Padvarninkai) 148a, 1406/13, 1520, 2126; Подворники I 783; Подворники II 783; Подворники (Padvarninkai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 161, 855, 1522, 1667, 2036–38,
2214; Подворники (Padvarninkai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1540, 2218; Подворники
(Padvarninkai, Žemaitkiemio vlsč.) 2462
Подворнишки 1054
Подгае, Подгай (Pagojė) 260, 262, 270–72, 738, 739, 1810а; Подгае (Pagojė, Подгай, Anykščių vlsč., dab.
Anykščių sen.) 2215; Подгай (Pagojė) 316–17, 734, 736, 2039, 2121, 2144; Подгай (Pagojė, Alantos vlsč., dab. Kurklių sen.) 748, 2219a; Подгай, Подгаи (Pagojė, Andrioniškio vlsč.) 221, 330а, 368,
693, 740–44, 745–46, 783, 798, 1534, 2214; Подгай (Pagojė, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.)
2217; Подгай (Pagojė, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 2219a
Подгайка (Padgaika, Anykščių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2215
Подгуры (Anykščių vlsč.) 162, 2215
Поддембувка (Padembė, Anykščių vlsč.) 2215
Подембе, Поденбе (Padembė, Troškūnų vlsč.) 220, 228, 268, 735, 2217, 2219; Поденбе (Kavarsko vlsč.)
2217
Подзи, Подзе (Puodžiai, Anykščių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 254, 256, 275, 277–78, 284, 337, 696–97,
2215, 2442a, 2442c, 2461d
Подзис Иван Яковлевич, valstietis 2461b
Подзюнасы, ? 1437; Агата 337; Антон 255, 274, 488, 790; Антон Викентьевич 53; Антон Иосифович, valstietis 338; Антон Сильвестрович, valstietis 338; Антон Тадеушевич, valstietis 338; Б., valstietis
338; Викентий, valstietis 2140; Иван 274, 790; Иван Матвеевич, valstietis 338; Иосиф, valstietis 254,
256, 338; Иосиф Балтромеевич 2140; Казимир Казимирович, valstietis 337; Матеуш 254–55; Михаил Иосифович 266; Петр, valstietis 274; Семен Венедиктович, valstietis 2457a; Сильвестр,
valstietis 274; Устин, valstietis 338; Франц 790; Юрий, valstietis 338
Подкуркли (Pakurkliai, Kurklių vlsč.) 2218
Подлашоса (Palašyšis, Kavarsko vlsč.) 2217
Подлепейки (Palepeikiai, Kavarsko vlsč.) 21, 213, 263, 273–74, 354, 2217
Подлипки (?) 322
Подлипск (Palipšė, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216
Подможели (Andrioniškio vlsč.) 783, 2214
Подневяжка (Troškūnų vlsč.) 2219
Подновяны (Anykščių vlsč.) 1406/4, 6–8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 31–35, 38, 39, 41; 1410,
1411a-11b, 2200a, 5785
Подпесли (Papesliai, Anykščių vlsč.) 2215
Подруя, Бартулис (Padrujys, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 759, 2219
Подседейки (Andrioniškio vlsč.) 2214
Подубишки (Paąžuoliai, Andrioniškio vlsč.) 221, 260, 262, 284, 783, 2214
Подчульбе → Падчульби
Подягялис-Сташюнас Юрий Якубович 2131
Поедупе (Anykščių vlsč.) 1810а, 2215
Поежеринка, ežeras 696
Поезерская старообрядческая община 564, 1374
Поезерце (Paežeriai, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 331, 2219a, 2442a, 2442c; Поезерце, Поезерцы (Paežeriai) 162a, 411, 696, 1136–37, 1437, 1517, 2040–42, 2122, 2124, 2441; Поезерцы (Paežeriai, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 254, 256, 337, 1511, 2214, 5785; Поезерцы (Paežeriai, Debeikių vlsč.) 2216; Поезерцы (Paežeriai, Kurklių vlsč.) 485, 1376, 1540, 2218; Поезерцы (Paežeriai, Troškūnų vlsč.) 759, 1392, 2219, 2461a; Поезерцы, Поезерце, Поезеры (Paežeriai, Anykščių vlsč.) 284, 338,
2215, 2461d
Поезеры 275, 277–78
Поельми → Поэльме
Пожайский в честь Успения пресвятой Богородицы монастырь 1712, 1727, 1739, 1743
Пожеры (Pažeriai) 697
Пожни Шилы → Шилы (Пожни Шилы)
Пожукле (Pažukliai, Anykščių vlsč.) 2215


Позельвы (Paželviai) 37a
Позельвянское еврейское общество 798
Позняк Иосиф 773; Матеуш 773; Петр 773; Петр Бенедиктович 16
Позняки 16, 23
Позоль Израиль-Абрам, miestietis 1188
Поилга (Pailgė, Anykščių vlsč.) 2215
Поилгамишки (Pailgamiškis, Raguvos vlsč., dab. Traupio sen.) 2219a
Поиодзи, Поиодзе (Pajuodžiai, Subačiaus vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1191, 2219a
Поиодис Юрий Фомич, valstietis 759
Поиодыни (Pajudinys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2217
Поиостине (Pajuostinys, Andrioniškio vlsč.) 1534, 2456a; Поиостине (Pajuostinys, Troškūnų vlsč., dab.
Troškūnų sen.) 2219
Поиосцы, Поиосце, Пойосце (Pajuostis, Troškūnų vlsč.) 163, 748, 759, 1138, 2124, 2219, 2461
Пойоцкое сельское общество (Troškūnų vlsč.) 1797
Покавшис Ипполит Иванович, valstietis 2461–61a
Покальне, Покальни, Пакальни (Pakalniai) 16; Покальне (Pakalniai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.)
19, 775, 1139, 1807, 2043, 2124, 2217; Покальни (Pakalniai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.)
2219a
Покальнис → Пакальнис
Покальнское народное училище 979, 2407
Покапе (Pakapė, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 759, 2219
Покаркла, Покаркле, Покаркли (Pakarkliai, Kavarsko vlsč., dab. Anykščių sen.) 1392, 1406/7, 9, 12, 14–
18, 20, 22, 24, 27, 35; 2044, 2217, 3447-6, 3447-8, 3447-9
Покарклис (Pakarklis) Иван Устинович 262
Покермеже (Pakermežiai, Debeikių vlsč.) 2216, 2216
Покерше, Покерши (Pakeršė, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 164, 1809b, 2219a
Покерши → Покерше
Покишки 311
Покольне (Pakalniai) 1055–57, 1668–72
Покольнишки → Пакальнишки
Покольнe (Pakalniai, Utenos vlsč.?) 165, 166
Покоркле (Pakarkliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215
Покровские Екатерина Ивановна 1406/16; Иван Михаилoвич, pristavas 2340; Иллария Ивановна, mokytoja 845–46, 959, 2357, 2360, 2407; Мария Александровна 1406/4, 10, 29; Семен Иванович,
pristavas 1500, 2340; София Ивановна 1406/15
Поксте (Troškūnų vlsč.) 2219
Покульцис (Anykščių vlsč.) 2215
Полавень, Полавене (Palėvenė) 369, 1303, 2126; Полавень (Palėvenė, Subačiaus ir Troškūnų vlsč.) 748,
2461c
Полавенский монастырь 322
Полавянис Антанас, valsčiaus viršaitis 2330
Половенис Якуб Матеушевич 23
Поневежская православная церковь 3447-10
Поневежский церковный парафиальный совет 3447-10
Поневежское русское просветительное общество 3447-18
Полейкис (Anykščių vlsč.) 2215; Полейкис Андрей 322
Поле-Новое (Troškūnų vlsč.) 2219
Полесье (Paliesė, Anykščių vlsč.) 2215
Полешишки (?) 1234
Половенис Адам 778; Адам Адамович, dešimtininkas 19; Иван 778; Иван Матеушевич, dešimtininkas 18; Матеуш 778; Устин 778
Половин Хаим, prekybos deputatas 2278
Полотово (Palatavys, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 693, 783, 1522,
1534, 1810а, 2214
Полубинский Викентий Антонович, valstietis 2457–57a; Каспер Доминикович, valsčiaus raštininkas 1502
Полукне (Palukniai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2045, 2215
Поль, miestietis 1104, 1437; Станислав 771


Поляк, Полякас Ероним 322; Иван 1577; Иван Иосифович 41; Иосиф, valstietis 322, 736; Петр
Бенедиктович, valstietis 749
Поляков Иосиф 738
Полянас Иосиф 40
Полянце (Palionys, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 761, 2215, 2457; Полянце (Palionys, Troškūnų vlsč.) 2461a
Помалейши, Помелейши (Pamalaišiai, Aluotų vlsč.) 61, 1394
Помарнацкий, Помернацкий, ? bajoras 371, 1809а; Болеслав, bajoras 742, 744; Бронислав Юльянович, valstiečių reikalų tarpininkas 2309; Владислав 359; Фаддей Владиславович, bajoras 1061, 2457a
Помыслово → Промыслово
Поневеж 66
Поневежская гимназия 1695
Поневежское дворянское училище 1695
Понедель (Pandėlys) 524
Понейвяны (Paneivėnai) 221, 270–72; Поновяны (Anykščių vlsč.) 260, 262, 693, 2215
Пономарев Юльян 1517
Пономаревский-Свидерский Петр Федорович, pristavas 2339
Поосине, Поосинь (Pauosynė?) 221, 260, 262, 270–72, 284, 693, 1810а
Попартинка (Papartynė, Anykščių vlsč., dab. Traupio sen.) 2215
Попартышка (Papartynė, Kavarsko vlsč., dab. Kurklių sen.) 2217
Попели 284, 1694b
Попелише (Papelyšis, Andrioniškio vlsč., išnykęs) 221, 1810а, 2214
Попелишки (Kavarsko vlsč.) 260, 262, 270–72, 284, 783, 1181
Попелишки → Шилы
Попеляны (Papilėnai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1184, 2218, 2459
Попиле (Papiliai) 366, 2046; Попиле (Papiliai, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 2219a
Попишки → Папишки
Попов Владимир Сергеевич 322, 741–42
Поповиченко Матвей, urėdas 2342
Попроги (Papragiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 20, 21, 23, 213, 263–64, 273, 312, 338, 354,
696, 733, 770, 1141, 1392, 1810а, 2047, 2124, 2217, 2458b; Попроги I 774, 778; Попроги II 774,
778
Попруде, Попрудзе (Paprūdžiai) 254, 275, 277–78, 696–97; Попрудзи (Paprūdžiai, Anykščių vlsč.) 284,
337, 2215; Попрудзи (Paprūdžiai, Kavarsko vlsč.) 485, 1437, 2217
Попучка Иван 1062
Попя Иван Иванович 2459a
Пораве, Порове (Paravė, dab. Debeikių sen.) 47, 1058
Порас Бер, miestiečių valdybos seniūnas 2323
Поройсце 1520; Поройстце (Paraisčiai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2218; Поройсце, Поройсцы
(Paraisčiai) 701, 1810а, 2124, 2217; Поройсце (Paraisčiai, Andrioniškio vlsč.) 221, 284, 1522, 1534,
1809b, 2214; Поройсце (Paraisčiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 52, 260, 693, 773, 783, 1392,
2217; Поройсце (Paraisčiai, Troškūnų vlsč.) 2219, 2461a
Посев Викентий 779
Посеки → Пасеки
Посильщики (Anykščių vlsč.) 1794
Посмады, Посмады-Герелка (Pasmodai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 221, 260, 262, 270–72,
284, 330а, 693, 726, 783, 1467, 1520, 2214; Посмады II 783, 1522, 1534
Посмакис Гиполит Антонович 260
Посманис Иван 262; Казимир 262
Посовсе (Pasausiai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2048, 2124, 2219
Пососе, Посось (Pasuosis, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 167, 1567, 2219a, 2461b
Поспеловы Василий Васильевич 1406/11; Евгения Васильевна 1406/8; Ольга Васильевна 1406/9
Построки (Troškūnų vlsč.) 2219
Посусне (Pasusienys, Anykščių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2215
Потапов Алексей Васильевич 1406/3, 16; Анастасия Алексеевна 1406/20; Анастасия Семеновна
1406/11; Анна 1406/36; Анна Лазаревна 1406/16; Анна Симеоновна 1406/6, 17; Антон Даниилович
1406/3, 18, 40; Архип Васильевич 1406/24; Афанасия Лазаревна 1406/28; Василий, miestietis 322,
736, 738–42, 745–46; Василий Архипович 1406/5; Василий Д. 1406/2; Вера Евстафьевна 1406/33; Георгий Симеонович 1406/8, 35; Григорий Архипович 1406/9; Евдокия Андреевна 1406/11, 28;


Евстафий Антонович 1406/31; Евстратий Антонович 3447-5; Евфимий Архипович 1406/13; Елисей Антонович 1406/3; Иван Георгиевич 1406/41; Иван 1406/38; Иван Архипович 1406/7; Иван Астратович 1406/41; Иван Семенович 1406/16; Ирина Димитриевна 1406/16; Ксения Антоновна → Высоцкая К. А.; Ксения Герасимовна 1406/6; Лазарь Васильевич 1406/11, 28; Максим А. 1406/3; Мария Антоновна 1406/2, 7, 24; Мария Евстафьевна 1406/34; Мария Лазаревна → Гаврилова М. Л.; Мария Семеновна 1406/24; Надежда Герасимовна 1406/31; Надежда Лазаревна 1406/20; Параскева Ерофеевна 1406/3; Параскевия Михайловна 1406/18; Параскевия Семеновна 1406/12; Пелагия Евст. 1406/37; Петр Лазаревич 1406/24; Симеон Васильевич 1406/6; Татьяна Иосифовна
1406/3, 23; Татьяна Семеновна 1406/20; Феодосия → Рутковская Ф.
Потумсис → Патумсисы
Поупече (Anykščių vlsč.) 2215
Почепка, Почепко Владимир, mokytojas 2364; Иван Семенович 43
Почобут Мартин 1303
Пошвытинский хлебозапасный магазин 1427
Пошекшта (Kavarsko vlsč.) 2217
Пошиле (Pašilė ar Pašiliai?) 2049; Пошили (Pašilė, Troškūnų vlsč.) 2129, 2219, 2462; Пошильце (Pašiliai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215
Пошильцишки (Pašilčiškis, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 761, 1186, 2126, 2215, 5785
Поэльме, Поэльми (Paelmis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 331, 696–97, 1810а, 2215, 2442a, 2442c; Поельме I 254, 275, 277–78; Поельме II 254, 275, 277–78
Поюосце → Поиосце
Поюстине, Поюстыне (Pajuostinys, Andrioniškio vlsč.) 221, 262, 270–72, 783, 792, 2122, 2124, 2214, 2456
Поярский Антон Никодимович, valstietis 760; Иосиф Флорианович 1520
Правда (Troškūnų vlsč.) 2219
Праведные Антоний К. 1406/6; Варвара Феодоровна 1406/27; Васса Антоновна 1406/5; Иван К.
1406/27; Исакий К. 1406/6; Калина Антонович 1406/14; Надежда Ивановна 1406/27; Николай
Иванович 1406/29
Правиджяй (Pravydžiai) → Провидзе
Прам Иван Юльевич 768
Прамислава (Pramislava) → Промыслово
Пранцкунас Игнатий 351; Иосиф 351; Устин 351; Яков 351
Пранцкявичюс → Францкевич, Фронцкевич
Праткель Болестав Иосифович 420; Владислав Иосифович 420
Праткунас Иван 255–56; Клементий Семенович 260; Семен 262
Предкунас → Преткунас
Прейс Нехам, miestietis 545
Преображенский Владимир Александрович, mokytojas 2364
Преткунас, Предкунас Антон, valstietis 338; Симон 330а
Пржебышевский Юльян Иосифович, bajoras 768
Пржеводский Иосиф Адамович, valstietis 759
Пржеводы (Anykščių vlsč.) 2215
Пржемыслав → Промыслово
Пржемыславово (Troškūnų vlsč.) 2219
Пржемыслово → Промыслово
Пржецяк Иван 60
Пржигоцкий Иван 774
Пржигоды 162
Пржитульские Анелия Игнатьевна 420; Игнатпий Томашевич 420; Констанция Игнатьевна 420; Марьянна Игнатьевна 420; Уршуля Антоновна (Козловская) 420
Призгентишки (Troškūnų vlsč.) 2219
Приселков Степан Васильевич, mokytojas 2397
Приходько Алексей Алексеевич, urėdas 1394, 2345
Прищевич П. 358; Фелициян 358
Провидзе, Провидзи (Pravydžiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 19, 20, 52, 485, 2050–51, 2124,
2217, 2458b; Провидзе I 771; Провидзе II 771
Проводников К., valstietis 338
Прокопович Иван Доминикович 420
Прокопчук Екатерина Иларионовна 1406/28; Илларион Семенович, valsčiaus raštininkas 1406/28, 2333; Наталья Евдокимовна 1406/28


Промер Бейла, miestietė 768; Бинель 1261; Израиль 1261; Ривка 758; Хацкель 51, 1261; Хая 757; Шейна 757–58; Шмуйла 1261
Промыслово, Пржемыслово (Pramislava, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 485, 747, 1124, 1143, 1272,
2124, 2217, 2458b
Пропадишки (Pagirių vlsč.?) 403
Просцевич 360, 1437; Фелициян 357; Фелициан Бонавентурович, bajoras 770, 2459–59a
Прохожев Павел Васильевич, mokytojas 2357
Прохоровы Иван Лаврентьевич 1406/8; Параскевия Степановна, по первому браку – Яковлева
Параскевия Степановна 1406/3, 20
Прошер Хацкель 1377
Прошкины Константин Михайлович 1406/3; Констанция Ивановна 1406/3, Михаил Петрович 1406/3
Прудай (Prūdai) → Пруды
Прудник Иван Юрьевич 668
Пруды (Prūdai, Debeikių vlsč., išnykęs) 2216; Пруды (Prūdai, Troškūnų vlsč., išnykęs) 2219
Прудышки (Prūdiškis, Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337, 696–97, 1810а, 2215, 2442c
Прунцишкяй (Prunciškiai) → Францушки?
Пручи, Пруче 403
Прушинские Елена Фабияновна, bajorė 1182; Иван 330а
Пряткунас С. → Преткунас Симон
Псеняк Карл Викентьевич, miestietis 2459a
Птакишки 403, 738, 739
Пудик Иван 354
Пудубе 214
Пузыны, Пузинасы Адам Иосифович 420; Анна 1540; Антон Викентьевич 420; Антони Петрович 420; Барбара 420; Викентий 262, 773; Викентий Антонович 420; Гаспер Томашевич 420; Ева 420; Ева Францевна 420; Елжбета Ивановна 420; Иван 420; Иван Иванович 420; Иосиф 1540; Иосиф Антонович 420; Иосиф Викентьевич 420; Иосиф Иванович, dešimtininkas 19; Казимир Томашевич
420; Кароль Францевич 420; Катарына Францевна 420; Катерина Томашевна 420; Крыстына 420; Марьянна 420; Марьянна Адамовна 420; Матвей Иванович 420; Петрунелля 420, 1540; Семен 55,
437, 1139; Томаш Антонович 420; Томаш Викентьевич (Гуделе) 420; Томаш Петрович 420; Францишка Иосифовна (Забелло) 420; Шымон Томашевич 420; Юрий Антонович 420; Уршуля
Ивановна 420; Франц Андреевич 420
Пузыревский, patarėjas 368
Пуйдзевич Иосиф Казимирович 28
Пуйдокас Ионас, kunigas 2180, 2197
Пуйшиский Хаим 769
Пукасы Андрей Семенович 2131; Викентий 1540; Иосиф 1540; Каролина 55, 437; Петр 1540; Рахеля
55, 437
Пукенас Матеуш Францевич, valstietis 2456a; Франц Варфоломеевич 214; Франц Матвеевич 214
Пукени (Pukeniai) 1810а, 2124; Пукени (Pukeniai, Andrioniškio vlsč.) 221, 2214; Пукени (Pukeniai, Anykščių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 260, 262, 270–72, 693, 783, 1535, 2215; Пукени (Pukeniai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2458b
Пукенис Антон, valstietis 262, 289, 338; Викентий 254; Викентий Иосифович 262; Викентий Устинович, valstietis 255–56; Винцент 289; Иван, valstietis 256, 338; Иосиф 289; Иосиф, valstietis 255–56;
Казимир 262; Казимир Иоахимович 260; Матеуш, valstietis 262, 338; Тадеуш 255; Устин
Тадеушевич, valstietis 255–56, 266; Франц 262, 1037; Юстин 289; Ян 289
Пукис Анна 1577
Пукяняй (Pukeniai) → Пукени
Пулакас Иван 775; Игнатий 775; Матеуш 775
Пуликас Иван 790
Пумня (Debeikių vlsč.) 2216
Пумпуце, Пумпуци (Pumpučiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 20, 747, 749, 779, 1392, 2052–54,
2124, 2217, 2458b–58c
Пумпучяй (Pumpučiai) → Пумпуце
Пунер Мортхель 686
Пункенай (Punkėnai) → Пункянцы
Пункянцы, Пунканцы (Punkėnai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 18, 52, 1392, 2217
Пунтик Вульф-Мендель 686; И.-Р. 684


Пунтук, Пунтуки (Puntukas, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 1406/25, 37, 2124, 2215, 3447-7, 3447-9,
3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-23, 3447-27, 5785
Пунтукас (Puntukas) → Пунтук
Пуоджюнас Антанас, valsčiaus viršaitis 2326
Пуоджюнас → taip pat: Падзюнас, Подзюнас
Пуоджюс И. Я. → Подзис Иван Яковлевич? Пуоджяй (Puodžiai) → Подзи
Пуодзюны (Puodžiūnai) 1270
Пупанская волость 716–17, 2123
Пупанское сельское общество 368, 409
Пупаны (Puponys) 284, 330а
Пураны (Aluotų vlsč.) 221, 262, 693; Пураны I 260, 270–72; Пураны II 260, 270–72
Пураускас Пятрас, kunigas 2191
Пурвели (Purveliai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 1392, 2217
Пурвенас, Пурвенис, laisvasis žmogus 95; Иосиф Казимирович 512
Пурвинай (Purvynai) → Пурвиня
Пурвинский Петр 1694
Пурвиня (Purvynai, Andrioniškio vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2214
Пурвишки (Andrioniškio vlsč.) 2456–56a
Пурвяляй (Purveliai) → Пурвели Пурвянис → Пурвенис Пурканцы (Troškūnų vlsč.) 2219
Пуронишки (Puroniškis, dab. Andrioniškio sen.) 60
Пусбачкяй (Pusbačkiai) → Пусбочки
Пусбоче 263
Пусбочки (Pusbačkiai, Troškūnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 213, 273, 287, 354, 1059–60, 1810а, 2219
Пусталаукяй (Pūstalaukiai) → Пустополь
Пустельниковы Андрей Михайлович 1406/25; Анна Тихоновна 1406/25
Пустинка (Pūstinka) → Пустынка
Пустовалов Александр Павлович, valsčiaus raštininkas 2331, 2335
Пустополь (Pūstalaukiai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2215
Пустынка (Pūstinka, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2216
Пусщяй (Pūsčiai) → Пуща
Путилово (Putylova, Andrioniškio vlsč.) 783, 1520, 2214, 5785
Путно, valstiečiai 2461c; Франц, valstietis 300
Путрим Доминик 412; Казимир 412; Людвик 412; Станислав М. 412; Устин 412; Юрий Антонович 412
Путришки (Putriškiai, Troškūnų vlsč., dab. Traupio sen.) 2219
Путришкяй (Putriškiai) → Путришки
Пучкина (?) Мария Феодоровна 1406/39
Пушелашка (Troškūnų vlsč.) 2219
Пушканцы I (Kavarsko vlsč.) 771; Пушканцы II 771
Пушкарский Тимофей Андреевич, pašto darbuotojas 2411
Пушкевич Болеслав 774; Казимир Юстинович 41
Пуща (Girelė, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 18, 20, 21, 485, 772, 1144, 1181, 1232, 1272, 1392,
1436, 2124, 2127, 2217, 2458b, 5785; Пуща (Pūsčiai, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 2219a
Пущанское народное училище 834, 837, 842, 880–88, 981, 2381–82, 2406–07. Библиотека 2161
Пшитульские → Пржитульские
Пшябишевскис → Пржебышевский Юльян Иосифович Пшяводскис И. А. → Пржеводский Иосиф Адамович Пялишос (Pelyšos) → Пелише
Пялюшкос (Peliuškos) → Пелюшки
Пялякас П. Б. → Поляк Петр Бенедиктович? Пялякишкис (Peliakiškis) → Пелякишки Пяляша → Пелише
Пянянкай (Peniankai) → Пенянки
Пянянки → Зависишки, Покоркле
Пяржинскас И. С. → Пержинский Иосиф Станиславович
Пярнавас → Пернавас
Пярнаускас И. → Перновский Иван


Пярявичи → Перевичи
Пярявичюс Юозас, valsčiaus viršaitis 2328
Пярякшлене П. К. → Перекшлис Павлина Казимировна
Пяски (Smėlynė, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 403, 2219
Пяслишки, Пясляй (Pesliai) → Песлишки
Пяткунай (Petkūnai) → Петкуны
Пяткунас К. В. → Петкунас Казимир Викентьевич
Пяткус Никодемас, kunigas 2186
Пяткявич Бенедикт 620; Тадеуш 620. → taip pat: Петкевичи
Пятнюнене А. Г. → Петнюнасова Анна Гавриловна
Пятрайтис Антанас, kunigas 2177
Пятраускас, Петровский 904; Миколас, kunigas 1279, 2174; Феликсас, kunigas 2196. → taip pat:
Петровский, Пиотровские
Пятрашка М. → Петрашка Матвей
Пятрашка П. И. → Петрушка Петр Иосифович
Пятрикас В. И. → Петрикас Викентий Иванович
Пятриковскис Антанас, kunigas 2183
Пятркявичюс Игнотас, kunigas 2188
Пятронис → Петранис
Пятрувка (Petruvka) → Петровка
Пятрулис → Петрулис
Пятрусявичене С. А. → Петрусевич София Антоновна
Пятрусявичюс Миколас, kunigas 1346, 2179
Пятрушаускасы → Петрашевские, Петрушевские
Пятухас → Пиотух
Пячюлишкис (Pečiuliškis) → Печулишки Пячюляй (Pečiuliai) → Печуле Пячюрасы → Печуры
Пяштиняй (Peštiniai) → Пештине

Рабинович Бенямин-Лейзер 686; Берель 1267; Израиль, mokytojas 2361; Лейзер 1262; М. И., darbų vykdytojas 489; Мира 757–58; Михаил, miestietis 768; Михель 626, 1261; Мовша 794, 1262; Ф.
2408; Ц. 684; Шнеер-Зельман 684, 686
Рабцевич Владислав, valstietis 740, 745
Равданикисы Бронислав 775; Константин 775; Марьяна 779; Юльян 775
Равданис Адам 354; Адольф 774; Викентий 774; Викентий Теофилевич 16, 774; Игнатий 354; Иосиф
312, 354; Казимир 774; Карл 312; Феликс 774; Феликс Казимирович 16; Юстин 354
Рагайши, Рагайше, Рагейши, Рогойши (Ragaišiai, Aluotų vlsč., dab. Debeikių sen.) 1001, 1145, 1186,
1810а, 2219a, 2461c
Рагайшяй (Ragaišiai), Рагейши → Рагайши
Рагаущизна, Рагольщизна (Ragolčizna) → Рогальщизна
Рагува (Raguva) → Рогово Рагувеле (Raguvėlė) → Рогувек Рагуля Клим., mokytojas 2400
Радавичюс Александрас, kunigas 2177; Ионас, kunigas 2174, 2191
Радгелис Казимир, valstietis 744
Равданис Иосиф 263
Радванский Владислав, provizorius 1492
Радейки (Radeikiai, Debeikių vlsč., išnykęs) 2216, 2458a
Радейкяй (Radeikiai) → Радейки
Радецк (Radeckai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 167a, 485, 748, 1476, 2055, 2124, 2219a
Радецкие-Микуличи Карл Богуславович, konsulas, patarėjas, kamergeris 123, 748, 1010, 1652, 2457; Лев Станиславович, gubernijos sekretorius 123, 200, 201, 2457–57a; Венцлавович Мария Онуфриевна, bajorė 749, 2457
Радзевичюс → Родзевичи
Радзишевская волость 322
Радзишевское сельское общество 532
Ражкаускас → Рожковские
Раджюнас → Радзюнас


Радзевич Болеслав Иосифович 1533; Даниил 360; Егор Иосифович 260; Эварист 255–56; Якуб 773
Радзиан Адам 777; Владислав 777; Иван 777; Иосиф 777; Казимир 777; Матеуш 777; Павел 777
Радзишевка (Radiškis, Kavarsko vlsč., dab. Debeikių sen.) 485, 524, 748–49, 2126, 2217, 2458b–58c
Радзишевское сельское общество 16, 18–21, 23, 487
Радзюны (Radžiūnai, Troškūnų vlsč.) 2126; Радзюны (Radžiūnai, Kurklių vlsč.) 748
Радзюкевичувна Данела 358
Радзюнас Устин 773
Радионов Николай Радионович, valsčiaus raštininkas 2337
Радишкис (Radiškis) → Радзишевка
Радяцкай (Radeckai) → Радецк
Раецкий Адольф 262; Юльян Адольфович 1191, 1535
Ражанскис → Рожанский
Раженас Антон 262; Антоний Игнатьевич 260
Ражишки (?) 369
Размус Станисловас, kunigas 2188
Райстечек (Raistelis) 382
Райшаны 302
Ракасы Аницет, valstietis 256; Анна Иосифовна 420; Бенедикт 1540; Доминик 1540; Дорота 420; Иосиф
262, 266, 1269a; Иосиф Тадеушевич 420; Иосиф Францевич, valstietis 256, 260; Казимир 262, 338,
1540; Лаврентий 1540; Мат. 262; Матеуш, valstietis 338; Матвей Иванович 260; Матвей Иосифович, valstietis 2457–57a; Розалия 1540; Розалия Иосифовна 420; Семен 1540; Элжбета Иосифовна 420
Ракишки (Rokiškis) 702
Раковский Ромуальд, valstietis 736, 738–42, 745–46
Ракутаны (Rakutėnai, Subačiaus vlsč., dab. Troškūnų sen.) 1412/12, 2219a
Ракутенай (Rakutėnai) → Ракутаны
Ракшанское общество 776
Ралюнас Яков Матвеевич 217
Раманава (Ramanava) → Романово
Раманаускас → Романовский
Рамашаускас Константинас, mokytojas 2380
Рамашконис (Ramaškonys) → Ромашканцы
Рамонай (Ramonai) → Романцы
Рамонас Юрий 262
Рамульдава (Ramuldava) → Ромальдово
Рапопорты Лея 757–58; Фрейда, miestietė 756, 768; Шебаль, Шабель, žydų maldos valdybos narys miestietis 768, 929
Рапцевич Владислав 741–42; Владислав Феликсович 322
Рапшанский Рувин 626; Шмуйла 1261
Рапшанское сельское общество 16, 18–21, 23, 487, 1186
Рапшаны (Repšėnai) 1468; (Repšėnai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 19, 21, 748, 776, 1232,
1553, 2056, 2217, 2458b–58c; Рапшаны (Repšėnai, Troškūnų vlsč.) 1392
Рапшис Иосиф Матвеевич ir kiti valstiečiai 2456a
Расикас Антон, valstietis 338; Юрий, valstietis 254, 338
Расикелине (Rasikėlinė) → Росакилине
Расчикас Игнатий 262
Раткявичюс С. → Роткевич Сильвестр
Ратовт Феликс, kunigas 1166
Раубы, ? 1437; Анна 55, 437; Доминик, valstietis 1653; Иосиф 772, 1540; Люциян Михайлович, bajoras
380, 2122, 2458b–58c; М. К. 140; Мария 2122; Мациан, bajoras 380; Мечислав Иосифович, bajoras

140–41, 1115; Мечислав Константинович 2122; Пелагея Петровна
Францевич-Люцианович-Антонович, bajoras 1183; Семен 772
Раугалас Антоний Петрович 61
Раугелис Ева 55

→ Васильева П. П.; Ришард

Рауданис, Раудонис Адам 263, 312 ; Иосиф, valstietis 1141; Карл Иосифович 228; Кароль 263. – Žr. taip pat: Равданис, Ровданис
Раудоникис → Равданикисы
Раукштаны (Puponių vlsč.) 368, 711, 716
Раупелис Ева 437
Раупис Яков 30


Рафалович 810
Рахман Хана Сора 757
Рацевич Анзельм, vienuolyno viršininkas 1690–91
Рачас Пятрас, kunigas 1288, 2174
Рачинская, bajorė 742–44
Рачис Петр Юрьевич, kunigas 512
Рачковский Балтромей 263; Юлионас, kunigas 2174
Рачус Августин 262
Рашагола → Рощаголь
Рашимай (Rašimai) → Рашимы
Рашимас Иосиф Иосифович 513; К. 47; Карл 2140
Рашимы, Рошимы (Rašimai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 760, 1147, 2124, 2216, 2458a
Рашкас Юрий, valstietis 256
Рашчикас → Расчикас
Рашчягалис (Raščiagalys) → Рощаголь
Ращас Людовик 1545
Ращисы Казимир Иванович 872; Ружа Антонович 2131
Ращус Петр Варфоломеевич 214
Ращюс Эмилия 47
Ревякин Платон Иванович 2311
Резги (Rezgys, Kavarsko vlsč., išnykęs) 2217
Резголичева К. → Микулич-Резголичева Казимера
Резник Шнеер 684
Резников Гирша 808
Резниковичи Абрам 684; Бенямин 1267, 1268; Гирша-Лейба, miestietis 768; Лейба 684, 1267; Меер
686; Мендель 1267; Мовша-Ицык 684, 1267, 1268; Мортхель Вульф 684; Ривка, miestietė 768; С.-Ц.
684; Фейга 684
Рейдо Митрофан Захарьевич, mokytojas 813–15, 2368
Рейзент Мовша 626
Рейзин Рыва, miestietė 442
Рейзман Иосель 684; Мортхе-Юде 686
Рекстыне (Rekstinas, Troškūnų vlsč., išnykęs) 2219
Ремейко Иосиф, kunigas 486
Ремер Абрам 684
Ренгартены, bajoras ? 284, 331, 787, 789–90, 1479; Владислав, bajoras 337; Петр Егорович, papulkininkis 331; Эвелина Яковлевна, bajorė 331
Репечки (Repečkai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 1540, 2218
Репечки Адам 55, 437, 487, 1540; Барбара 55, 437; Викентий 1540; Иван 1540, 2459a; Иосиф 1540,
2459a; Казимир Антонович, dešimtininkas 16, 1540; Казимир Карлович 1540; Казимир Семенович
1540; Павел 1540; Станислав 1540; Уршуля 1540; Юрий 1540
Репин, tardytojas 2285
Репушки (Repuškos, Andrioniškio vlsč., dab. Viešintų sen.) 1517, 1533, 2214, 5785
Репчис Иван 1511; Иосиф Михайлович, valstietis 2456–56a; Томаш, valstietis 1110
Репшис Гаспер Томашевич 1520; Иван 59, Иосиф Доминикович 61
Реутты Адам Юстинович 162а, 420, 2122; Анна Иосифовна 420; Антон, valstietis 1068; Владислав 389; Владислав Марциянович 389; Генрых Иосифович 420; Игнатий Иосифович 420, 2459; Иосиф 358;
Констанция Фадеевна (Борткевич) 420; Наталья Иосифовна 420; Павлина Казимировна
(Сапковская) 420
Решетников Александр Ефимович, valsčiaus raštininkas 2325
Ржева Мария 1406/7
Ржоткевич Петр, miestietis 1809b
Рибокас Юстинас, kunigas 1290, 2183, 2197, 2400
Рибокишкис (Ribokiškis) → Рыбакишки
Рига (Ryga) 677, 1406/24
Ридикас Тадеуш 55, 437
Риклики (Riklikai) → Рыхлики
Римавичюс → Римович, Рымович
Римденюк Василий Федорович, viršininkas pašto-telegrafo skyriaus 2414
Римджяй (Rimdžiai) → Рымдзюны


Римейко Иосиф Петрович, kunigas, draugijos sekretoriaus padėjėjas 437, 487, 1392
Римкевич Казимир 417; Юозапас, kunigas 1366, 2197
Римкунас → Рымкунас
Римкус → Рымкус
Римкявичюс → Римкевич, Рымкевич
Римович 1437
Римша → Рымша
Римшявичюсы → Рымшевичи
Рингуже (Troškūnų vlsč.) 2219
Ринкевичюс → Рынкевич
Рисовы Евфросиния Алексеевна → Рутковская Е. А.; Яков Васильевич, mokytojas 2357
Ритер Карл Андреевич, tardytojas 2285, 2287
Рихлики → Рыхлики
Рихтер Антон 357; П. 357
Ришкус Антон 773
Роба Сидор, urėdas 2347
Робалюны (Andrioniškio vlsč.) 1534
Ровбуты Анна Николаевна 1406/22; Николай Степанович, valsčiaus raštininkas 2329
Ровданис Матвей 354
Рогальщизна (Ragolčizna) 19, 1183, 2126; Рогальщизна (Ragolčizna, Kavarsko vlsč.) 772, 2217; Рогальщизна, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 748, 2215, 2457–57a
Рогачи Пелагея Герасимовна 1406/25, 41; Яков Иванович 1406/41
Рогевич Федот Иванович, mokytojas 819, 822, 2397
Рогов → Роговы
Роговин Гана, miestietė 768
Рогово (Raguva) 66, 544, 1273, 1309, 1330, 1426, 1731, 2312, 2337а, 2338
Роговская волость 236
Роговские Антон 776; Евва 774; Павел, miestietis 1809b; Томаш 776
Роговское лесничество 2149
Роговскоe сельскоe обществo 267, 282, 312
Роговы Казимир Устинович 1520; Степан Казимирович 1520; Шифра 768–69
Рогойши → Рагайши
Рогольщизна → Рагольщизна
Рогувек, Рогувка, Рогувок (Raguvėlė, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 168–69, 369, 370, 564a, 748,
757–59, 1193, 1195, 1276, 1286, 1443, 1807, 2057–58, 2124, 2185, 2219, 2312, 2408, 2441, 2461–
61a
Рогуля Климент, mokytojas 845, 2407
Родзевичи, ? 360; Данелия 357; Францишка Петровна 262; Юльян 262; Юрий 262
Рожанский Викентий Иосифович 513; Иван Фомич, valstiečiai 2458a; Казимир, valstietis 1673; Михаил
Казимирович, valstietis 2458
Рождественское сельское общество (Kurklių vlsč.) 16, 23
Рожковские Людвик Иосифович 420; Эльжбета Людвиковна 420; Уршуля 420
Рожок (Kavarsko vlsč.) 749
Розакас Игнатий Матвеевич 214
Розали 1468
Розалин (Andrioniškio vlsč.) 2456a
Розалинко Рафаил 322
Розан А. К., zemstvos viršininkas 1549
Розводович Доминик 411
Розен Давид 798; Ицик 2155
Розенгарт 66
Розеншильд-Паулино А. М., zemstvos viršininkas 1548
Розин Алексей Константинович, zemstvos viršininkas 1501
Рокас И. М. → Ракас Матвей Иосифович
Рокишкис (Rokiškis) → Ракишки
Ромальдово, Ромуальдаво (Ramuldava, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 318a, 322, 735–36, 738–42,
745–46, 1807, 2216, 2408, 2458a
Романский магазин 791


Романас Адам Иванович 214; Антон Гасперович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Антон Юстинович 2129; Гаспер Юрьевич 214; Доминик 1577; Казимир Иванович 214; Юрий Доминикович 2129
Романишки (Žemaitkiemio vlsč.?) 254, 284, 1410, 2200a
Романов, Романова ? sentikis 161; Александр, Rygos miestietis 318a; Анастасия Степановна 1406/16,
39; Иосиф 411; Кузьма 262; Мария Филипповна 1406/33
Романовичева Мария Яковлевна, bajorė 190, 191
Романов-Луцаенко Олимпий Платонович, pristavas 2340
Романово (Ramanava, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Романовскиe, ? bajoras 403; Аделина (София) Онуфриевна → Харитонова С. О.; Иван Казимирович
1181; Иосиф 289; Клементий 773; Петр 769; Петр Григорьевич, valstietis 768; Петр Юрьевич 434; Сигизмунд Адамович, valstietis 768
Романский Иосиф 262; Казимир Михайлович 2458a
Романцы (Ramonai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 20, 773, 1392, 2217
Романы (?) 16
Ромашевский Константин Адамович, mokytojas 980, 2397
Ромашканцы, Ромашканы (Ramaškonys, Anykščių vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 170, 747, 2059–60, 2122,
2124, 2215, 2457a
Ромашкевич Адам Матвеевич 228
Ромейки (Aluotų vlsč.?) 500, 1406/35, 36
Ромер Абрам 686; Б.-Г. 684
Ромецкий, valstietis 403
Ромуальдаво → Ромальдово
Росакилине (Rasikelinė, Kurklių vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2218
Роселович Константин Францевич, bajoras 2458b
Россен, bajoras 704; Болеслав Викентьевич 2122
Россенов, dvarininkas 733
Россия 1720
Росянас → Россен
Роткевич, Роткович Сильвестр 1345, 1699
Ротковщизна (?) 182

Роубо Анна П.

→ Даукши

Рохман Мирия, miestietė 768–69; Х. 769; Хая, miestietė 768; Х. Сора 758
Рошимы → Рашимы
Рощаголь (Raščiagalys, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 420b, 747, 1146, 1392, 2217, 2458c
Рубажевич, kunigas 1297
Рубацишки (Troškūnų vlsč.) 2219
Рубашевские Апполония → Францкевичи; Фрузына Казимировна→ Францкевичи
Рубики (Rubikiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 256, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 368, 505,
696–97, 734–35, 738–46, 1406/3, 4, 8, 10, 12, 15, 16, 18–22, 24, 26, 28, 30–32, 34–37, 39, 41, 42;
1410, 1411a-11b, 2200a, 2215, 2442a, 2442c, 2461d, 3447-7, 3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17,
3447-20, 5785
Рубикское, Рубицкое озеро 255, 268, 2463
Рубикяй (Rubikiai) → Рубики
Рубин Мендель, miestietis 459; Хаим 1258, 1259
Рубинавичюс Альбинас, kunigas 2188
Рубинов Абрам 1377
Рувесис 382
Рудавичюс Александрас, kunigas 2176
Рудавский Николай Серафимович, pristavas 2339
Рудак, Рудакас, Рудакис Викентий Михайлович 217; Иван 354; Михаил Михайлович, valstietis 757–58,
768
Рудакасы, Рудокосы (Rudakasiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 1810а, 2061, 2219a
Рудакасяй (Rudakasiai) → Рудакасы
Рудакис Михаил 769
Рудаков, Рудакова Елена Прокофьевна 1406/40; Мария Матвеевна 1406/40; Матвей Васильевич
1406/40
Рудаковский 382; Матвей, urėdas 2343
Рудашевский Меер 540, 2408
Руденишки (Andrioniškio vlsč.) 262, 331, 693, 783, 2214, 2442a, 2442c


Руджионис (Rudžionys) → Рудзяны
Рудзинский, bajoras 403; Цезарий Казимирович, gydytojas 1392
Рудзис Евдоким, valstietis 338
Рудзяны (Rudžionys, Troškūnų vlsč.) 330а; 770, 1148, 1149, 1602, 2124, 2219, 2461–61a
Рудикас (Rudikas) Клеменс 262. – Dar → Рудыкас
Рудишкяй (Rūdiškiai) → Рудышки
Рудковскиe bajoras 403; Александр 1412а; Алексей Иосифович 1412b; Анастасия Павловна 1406/4; Григорий П. 1412а; Елена Ивановна 1412а; Матрена Фоминична 1406/4; Михаил Яковлевич
1412/14; Параскева Степановна 1412/12; Фома Степанович 1406/4
Рудминас, Рудминис Иосиф Матвеевич 228; Антон Гасперович 228; Егор Матвеевич 228
Рудно Риса, miestietė 768
Рудня Хаим 51
Рудокас М. М. → Рудакас Михаил Михайлович
Рудокосы → Рудакасы
Рудомино Николай 812; Николай Максимович, mokytojas 2372; Устин Казимирович, dvarininkas 204,
351
Рудуйкис Наполеон 772; Степан 772; Яков 772
Рудыкас Антон 262
Рудышки (Rūdiškiai, Subačiaus vlsč.) 494
Рузги (Aluotų vlsč.) 61, 1394
Руки Малые (Troškūnų vlsč.) 2219
Рукишки (Rukiškis, Troškūnų vlsč.) 759, 1193, 1673, 2062, 2219, 2461–61a
Рукишкис (Rukiškis) → Рукишки
Рукович Виктор 262
Рукша, Рукшо Антон, valstietis 256, 338; Балтромей, valstietis 338; Иван, valstietis 254, 338; Казимир, valstietis 338; Устин, valstietis 254, 256; Франц, valstietis 2456a; Юргис Балтрамеевич, valsčiaus
viršaitis 41, 2326
Рукшишки (Rukšiškiai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 2063, 2216, 2458–58a
Рукшишкяй (Rukšiškiai) → Рукшишки
Рукшо → Рукша
Рунджяй (Rundžiai) → Рундзи
Рундзи, Рундзе (Rundžiai, Žemaitkiemio vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 485, 487, 760, 1437, 2064, 2124,
2219a
Рупка Юргис, kunigas 2196
Русецкий Иосиф, kunigas 311
Русинов Евдоким Константинович 1406/19
Русский народный союз им. Миколая Архангела, Оникштынское отделение 38, 43, 2163
Русско-северно-западное пароходство», Акционерное общество в м. Троупях 62
Рустейка Ионас, kunigas 2194
Русяцкас Юозапас, kunigas 1365, 2187
Рутавичюс → Рутович
Рутенберг Вульф, pirklys 505, 734–36, 738–46
Руткаускасы → Рутковские
Руткевич Уршуля 770
Рутковские Агафия Васильевна 1406/21; Агафия Ивановна → Гробова А. И.; Агафия Иосифовна

1406/34; Агафия Петровна 1406/12, 19; Агафия Созоновна

→ Тимофеева А. С.; Агафия

Тихоновна 1406/37; Адам 778–79; Аксения 1307; Александр Антонович 420; Александр
Иванович 1406/15; Александр Феодорович 1406/16; Александра Федотовна → Цитухина А. Ф.;

Анастасия Григорьевна

→ Шарипова А. Г.; Анастасия Симеоновна 1406/35; Анастасия

Тимофеевна

→ Кублицкая А. Т.; Андрей Димитриевич 1406/8; Андрей Иванович 1406/18;

Андрей Иосифович 1406/29, 3447-10; Андрей Михайлович 420; Анисия Петровна 1406/25, 27; Анна 1406/21; Анна Андреевна 420; Анна Григорьевна 1406/11, 18; Анна Ивановна 43, 1406/25;
Анна Иосифовна 1406/21; Анна Никитична 1406/38; Анна Петровна 1406/3, 30, 37; Анна
Семеновна 1406/3; Анна Феодоровна 1406/18, 32; Анна Фоминична → Васильева А. Ф.; Антон
262; Антон Иосифович 1406/21; Антон Михайлович 420; Антоний Иванович 420; Арсений
Феодорович 1406/15, 39; Барбара Александровна 420; Болеслав Рафаилович 1186; Бронислав
1363; В. С. 104; Варвара 2122; Варвара Григорьевна 1406/23; Варвара Феодотовна → Синякова
В. Ф.; Василий 1307; Василий Евфимович 1406/30; Василий Митрофанович 1406/14; Василий
Михайлович 1406/32; Василий Петрович 1406/23, 34; Василий Симеонович 1406/37; Вера


Ефимовна 1406/22; Вера Феодоровна 1406/26, 33; Владимир Васильевич 1406/22; Владимир Евфимович 1406/24; Владимир Иванович 1406/40; Владимир Кириллович 1406/37; Владимир Петрович 1406/38; Владимир Феодорович 1406/35; Владислав 1363; Гавриил Григорьевич
1406/29; Георгий Евфимович 1406/25, 29; Георгий Иванович 1406/29; Гликерия Афиногеновна
1406/39; Григорий 262; Григорий Евдокимович 1406/25, 27; Григорий Евфимович 1406/29; Григорий Михайлович 1406/3, 21; Григорий Феодорович 1406/21; Григорий Фомич 1406/14;
Давид, valstietis 1069; Дамиан Михайлович 1406/33; Дария 1406/31; Димитрий Петрович
1406/33; Димитрий Степанович 1406/7, 33; Ев. Иванович 1406/2; Евгения 1406/2; Евгения Созонтовна → Семенова Е. С.; Евгения Феодоровна 1406/20; Евгения Фоминична 1406/7, 17; Евдокия Димитриевна → Степанова Е. Д.; Евдокия Димитриевна → Шамровская Е. Д.; Евдокия Ивановна 1406/5; Евдокия Митрофановна 1406/5; Евдокия Михайловна 1406/5, 7; Евдокия

Онуфриевна

→ Кублицкая Е. О.; Евдокия Семеновна

→ Гробова Е. С.; Евдокия Созоновна

(Новяны)

→ Гладкина Е. С.; Евфимий Григорьевич 1406/20; Евфимий Петрович 1406/21;

Евфимий Феодорович 1406/25; Евфимия Феодорова → Асинович Е. Ф.; Евфросиний Алексеевич
1406/25; Евфросиния Алексеевна 1406/23; Евфросиния Павловна 1406/29; Екатерина
Григорьевна 1406/29; Екатерина Игнатьевна 1406/4, 36; Екатерина Созоновна 1406/11, 33; Елена Адамовна 1406/3, 26, 28; Елена Александровна 1406/20, 27; Елена Никифоровна 1406/3; Елена С. 1406/7; Елена Семеновна 1406/21; Емельян Димитриевич 1406/25, 26, 34; Емельян Митрофанович 1406/2; Емельян Феодорович 1406/27; Ермолай Яковлевич 266, 1406/39; Ефим Андреевич 420; Ефим Федотович 43; Зинаида Евфимовна 1406/36; Зиновий 1406/1; Иван 262,
779; Иван Андреевич 420, 772; Иван Васильевич 1406/24; Иван Григорьевич 1406/21, 22; Иван
Ефимович 512, 1406/19; Иван Иванович 266, 1406/1, 26; Иван Кириллович 1406/18, 26; Иван Федорович 1406/14 ,16, 18; Иван Петрович 1406/9, 33; Иван Семенович 1406/38; Иван Созонович 1406/3; Иван Федотович 1406/6; Иван Яковлевич 1406/37; Иоанна Евфимовна → Гробова И. Е.; Иосиф Кириллович 1406/20, 27; Ирина 1406/8; Ирина Димитриевна → Потапова И. Д.; Ирина Иосифовна 1406/27; Ирина Никифоровна 1406/5, 25, 27; Ирина С. 1406/30; Ирина

Созонтовна

→ Козлова И. С.; Ирина Феодоровна

→ Стрелкова Ирина Феодоровна; Ирина

Яковлевна 1406/40; Иулиания Петровна 1406/15; Карл Григорьевич 1406/7; Кирилл Иванович
1406/1, 3; Кирилл Феодорович 1406/8, 30; Ксения Ивановна 1406/1; Ксения Климентьевна
1406/2; Ксения Симоновна 1406/8; Ксения Фоминична 1406/4, 25, 26; Лавр Яковлевич 1406/41; Лаврентий Созонович 1406/16; Макарий Иванович 1406/23; Мария Антоновна 1406/24, 26, 27; Мария Григорьевна 1406/13; Мария Димитриевна 1406/23; Мария Ивановна 1406/2, 9, 11, 24; Мария Кирилловна 1406/5; Мария Никитична 1406/4; Мария Петровна → Гробова М. П.; Мария Семеновна 1406/18, 26; Мария Т. 1406/1, 2; Мария Федоровна 1406/19; Мария Федотовна → Гришкевич М. Ф.; Мария Феодоровна → Пучкина (?) М. Ф.; Марьяна 774; Матрена Евфимовна
1406/3, 32; Матрена Константиновна 1406/23; Мелания А. 1406/3; Мелания Афанасьевна
1406/17; Мирон С. 1406/29; Митрофан Иванович 1406/1, 2; Михаил Димитриевич 1406/11; Михаил Петрович 1406/7, 31; Михаил Фомич 1406/8; Надежда Емельяновна 1406/35; Надежда
Феофановна 1406/24; Никита Созонович 1406/10; Никифор Григорьевич 1406/25; Никифор
Петрович 1406/30; Николай Андреевич 420; Николай Васильевич 1406/16; Николай Иванович
1406/41; Николай Петрович 1406/39; Николай Симеонович 1406/34; Николай Трофимович
1406/41; Николай Феодорович 1406/36; Ольга Григорьевна 1406/14; Ольга Ивановна 1406/31; Ольга Симеоновна 1406/31; Павел Димитриевич 1406/24, 26, 27; Павел Зиновьевич 1406/37; Павел Феодорович 1406/20; Пантелемон 262; Параскевия Алексеевна 1406/21; Параскевия Ивановна 1406/9; Параскевия Петровна 1406/27; Пелагея Афанасьевна 1406/1; Пелагея Ивановна 1406/1, 13, 26, 32; Пелагея Петровна 1406/6, 26, 27; Пелагия Григорьевна 1406/20; Пелагия Федотовна → Борунова П. Ф.; Петр, urėdas 2342; Петр Григорьевич 1406/5, 26, 28; Петр Иванович 1406/3, 5, 23, 25, 27; Петр Павлович 1406/27; Петр Петрович 1406/29; Петр Семенович 1406/33; Петр Федорович 1406/29; Петр Федотович 1406/14; Роман Димитриевич
1406/15; С. Яковлевич, valstietis 338; Савелий Иванович 1406/21; Сeмен Димитриевич 1406/20; Сeмен Евфимович 1406/31; Сeмен Иванович 1406/33; Сeмен Степанович 1406/6; Сeмен Федорович 1406/4
Семен 778; Семен Иванович 1406/3; Семен Феодорович 1406/38; Сергей Иванович 1406/10; Сергий Григорьевич 1406/17; Созон Яковлевич 1406/3; Степанида Иосифовна 1406/24;
Степанида Михайловна 420; Стефан Емельянович 1406/26; Татьяна Андреевна 1406/3; Татьяна
Дионисовна → Жук Т. Д.; Татьяна Емельяновна 1406/29; Тимофей Иванович 1406/19; Трофим
1485; Трофим Г. 1406/32; Трофим Иванович, valstietis 338; Трофим Петрович 1406/25; Уршуля
Александровна 420; Устин Антонович, bajoras 1152, 2122, 2461–61a; Феврония Феодоровна
(Довейни) → Потапова Ф. Ф.; Федор Ермолаевич 1406/12, 3447-4; Федор Степанович 1406/4,


30; Федот Семенович 1406/10; Федот Яковлевич, valstietis 338; Фекла Григорьевна 1406/14; Феодор Григорьевич 1406/27; Феодор Ермолаевич 1406/26, 40; Феодор Кириллович 1406/3; Феодор Павлович 1406/26; Феодор Петрович 1406/31; Феодор Семенович 1406/10; Феодор Феодорович 1406/23; Феодосия 1406/29; Феодосия Иосифовна 1406/23; Феодосия Михайловна
1406/3; Фома Степанович 1406/22; Эва 420; Эва Александровна 420; Юзефата 772; Юлиания
Емельяновна 1406/27; Яков 262; Яков Иванович 1406/37
Руткявичене У. → Руткевич Уршуля
Рутович Антон 282; Антон Бенедиктович, bajoras 1392
Ручынские Викентий Иванович 420; Доминик Викентьевич 420; Павлина Викентьевна 420; Юлия 420
Рушкис Иосиф Петрович, kunigas 512
Рушков Авдаким Константинович, valstietis 338
Рыбакишки (Ribokiškis, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 403, 775, 2065, 2217
Рыбаковы Агафия Петровна 420; Анастазия Антоновна 1406/1; Анастасия Федоровна 1406/4; Анисия
Гавриловна 1406/3; Анна 420; Анна Петровна 420; Е. 888; Василий Петрович 1406/7; Евфросиния Фокиевна 842, 882, 981, 2382, 2407; Кирилл 1406/4; Леон 691; Настасия Антоновна 420; Пeтр Гарасимович 420, 1406/4
Рыбачышки (Troškūnų vlsč.) 2219
Рымдзюны (Rimdžiai, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 2219a
Рымейко → Римейка
Рымкевичи Анеля Иосифовна (Кевлевич) 420; Каетан Викентьевич 420; Сигизмунд, valstietis 1153; Ян
Павлович 1533
Рымкунас Адам Устинович 260
Рымкусы Анеля 41; Антон 511; Гаспер 262; Иосиф, valstietis 59, 221, 1133, 1545; Сигизмунд
Валерианович, valstietis 2460a; Сильвестр Апполинариевич, valstietis 2460a; Франц, valstietis
2460a; Якуб 1545
Рымович dvarininkas 733; Иван Варфоломеевич, bajoras 2459a; Леопольд Константинович 770; Николай 412; Петр Викентьевич, bajoras 2456a; Рафаил Матвеевич, bajoras 770, 2458b; Франц Ипполитович, bajoras 770, 1392, 2459a
Рымша → Рымши
Рымшевичи Генрих Ф. 153, 2122; Каролина Наполеоновна, bajorė 2456–56a
Рымши Адам 770; Анна 420; Казимир Матушевич 420; Саломея Казимировна 420; Франц 770; Юрий
Валериянович 61
Рынкевич Антон 262; Марцелин 262
Рыпейко Иосиф, draugijos pirmininkas 55

Рысевы Анастасия Афигеновна 1406/32; Евфросиния Алексеевна
Алексеевна → Харитонова Н. А.; Никита 1406/13
Рысикевич Ян Павлович 1533

→ Кублицкая Е. А.; Наталия

Рыхлики (Riklikai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 18–21, 52, 171, 330, 485, 541, 778, 1392, 1603,
2066, 2122, 2124, 2158, 2217
Рыхликская мельница 541
Рыхлинг Вульф 626
Рязанский Марк, gydytojas 2420
Рязгис (Rezgys) → Резги
Рякстинас (Rekstinas) → Рекстыне
Рямейкис Юозапас, kunigas 2182
Ряпушкос (Repuškos) → Репушки Ряпшенай (Repšėnai) → Рапшаны Ряпячкай (Repečkai) → Репечки Ряуба → Рауба

Сабалинко Павел Иосифович 513; Петр Иосифович 513
Сабалис Виктор, valstietis 1129, 2123; Иосиф 28, 30, 60
Сабалюнай (Sabaliūnai) → Соболюны
Сабаляускасы → Соболевские
Сабелка (Debeikių vlsč.) 2216, 2458–58a
Сабинполь (Debeikių vlsč.) 2216
Сабули (Sabuliai, Taujėnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2067, 2219a
Сабулис Иван 354
Сабуляй (Sabuliai) → Сабули


Савадская София Иванoвна, mokytoja 840, 2362, 2388, 2407
Савельев Данило 262
Савельевич Алексей, urėdas 2343
Савинский Викентий 776; Виктор 776; Виктор Сильвестрович, dešimtininkas 16, 21; Дмитрий Егорович, valsčiaus raštininkas 2333; Сильвестр 1553
Савицкас → Савицкий
Савицкая Амелия Геронимовна 2458c; Елена Ивановна 1406/22
Савицкий, pulkininkas 507; Иван, valstietis 2458a; Иоан Никодимoвич, stačiatikių vyresnysis 2199; Иосиф Иосифович, atsargos generolas-majoras 2458b; Карл 55, 437, 487, 1540; Николай Александрович, mokytojas 819, 2364; Николай Александрович, protojieriejus 3447-23, 3447-27; Фердинанд Иосифович, valstiečių reikalų tarpininkas 2310
Савичунас Иосиф Константинович 1423
Савичуны (Savičiūnai, Svėdasų vlsč., vėliau – Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 172, 371, 748, 1061, 1394,
2124, 2219a, 2460–60a Савичюнай (Savičiūnai) → Савичуны Савкишки (Alantos vlsč.) 2127
Савнорувна Гелена, bajorė 1809b
Сагатовский Ричард Петрович, gydytojas 2428
Садаускас → Садовский
Садейки, Сидейки, Содейки (Sedeikiai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 511, 783, 1522, 2214,
2456–56a
Саделишки → Соделишки
Садельский Александр Семенович, valsčiaus viršaitis 2328
Садзевич Станислав Станиславович, dešimtininkas 21
Садковские Адам 262, 773; Андрей 262, 773; Болеслав 420; Иосиф 773; Иосиф Устинович 16; Матеуш
262; Текля Болесловна 420
Садковский → Иов
Садовский Адам, valstietis 1637; Анастасий Матеушевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Андрей
Устинович 23; Гаспер Адамович 1522; Матеуш 330а; Матвей Петрович 260; Матеуш Мартинович
260; Фадей Юманович, provizorius 2436
Сай Абрам Иоселиович, miestietis 2461b; Нотель Иоселиович, miestietis 2461b
Сакалаускас Пятрас, valsčiaus raštininkas 1505, 2333
Сакенис Казимир 284; Матеуш 284
Саладжюс, Саладзис, Саладзюс Иван 262; Пранас, mokytojas 840, 845–46, 960, 2357, 2407; Франц
Иванович, valstietis 2460a; Яков Яковлевич, valstietis 2458–58a
Салдагирис (Saldagiris) → Салдагиры
Салдагиры, Салдогири (Saldagiris, Aluotų vlsč., dab. Anykščių sen.) 2219a, 2460a
Салковский Антон Игнатий Адамович, bajoras 1184
Салос (Salos) → Солы
Сальково (Kavarsko vlsč.) 485, 489, 747, 1511, 2122, 2217, 2458b; Сальково (Troškūnų vlsč.) 2461a
Салямонович ? bajoras 312; Петр, bajoras 263
Саманай (Samanai) → Соманцы
Самароки (Samarokai, Troškūnų vlsč.) 2219
Самас Игнатий, valstietis 759
Самойлова Дария Игнатьевна → Жукова Д. И.
Самойлович Евгения Петровна, mokytoja 975, 1394, 2407
Самохвалов Петр Петрович, zemstvos viršininkas 1501, 1551
Самсонова Александра Васильевна 1412/1; Елена Васильевна → Орлова Е. В. Самсонова-Синякова Пелагия Васильевна 1412f
Самуйловичи (Gardino gub.) 3447-16
Самулис Антон, valstietis 338; Антон Иванович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Ержий 289; Игнатий, valstietis 274, 289, 338; Иосиф 289; Казимир, valstietis 338; Лаврентий, valstietis 338; Франц
Лаврентьевич, valsčiaus raštininkas 1191, 1502
Самулявичюс Юргис, kunigas 2183, 2197
Сангович Игнатий Петрович, bajoras 1116, 2457; Фаддей Иосифович, bajoras 2461а–61b
Санковский Адам Игнатьевич, bajoras 2459; Антон Адамович, bajoras 2459a; Виктор, valstietis 1130; Матвей 262; Устин 262; Юрий 262
Санулявичюс Винцентас, kunigas 2177, 2188
Саньков Игнатий Яковлевич, valsčiaus raštininkas 2333


Сапега, kunigaikštis 393
Сапиро Абель-Михель 684; Абрам, miestietis 2160; Гена 756; Гилель, prekybos deputatas 2277; Гинда
758; Орель 1268; Рувен 686; Хая Гинда 757
Сапковские Адам Адамович 420; Адам Игнатьевич 420; Антони Адамович 420; Владислав 1297, 1328; Иван Адамович 420; Людвик 790; Павлина Адамовна 420; Павлина Казимировна → Реутты; Станислав, bajoras 221; Юлия (Барановская) 420; Юлия Адамовна 420; Юстин 221
Сапожник Израиль 1268
Саракишкис → Сорокишки
Саратовская губ. 845
Сарбинтович, ? laisvasis žmogus 88; Иосиф Устинович, valstietis 2459a; Казимир 55, 437
Сарбский, ? 1437; Михаил Казимирович, bajoras 768, 770, 2459–59a
Саргейское сельское общество 269
Сарговт Антон 269
Саргунай (Sargūnai) → Саргуны
Саргуны (Sargūnai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 19, 748, 770, 1150, 1183, 1232, 1272, 1437, 1540,
1809b, 2068, 2124, 2137, 2218, 2459–59a
Сартянишкис (Sarteniškis) → Сортонишки
Сарцевич Станислав Викентьевич, bajoras 2461–61a
Саткунас Яков 1168; Якуб 254
Саткявичюс → Соткевич
«Сауле», общество 34, 839, 898. Добейкское отделение 48. 2163, 2165. Коварское отделение 53, 488.
Оникштынское отделение 42, 2163–65. Погирское отделение 2164–65. Погирское народное училише 827. Свядосцкое отделение 59, 2163–64. Женская начальнач школа 827. Одноклассное женское училище 2389–91. Траупское отделение 2164–65. Трашкунское отделение 64, 2163–65,
Сауримавичюс Канутас, kunigas 2187–88
Сафранович Владимир Авраамович, pašto viršininkas 2410
Сацевичи Александр Фаддеевич, bajoras 2461а–61b; Викентий Карлович 420; Викентий Марцельевич, bajoras 1809b, 2459; Екатерина 420; Катерина Карловна → Моссевичи; Казимир Антонович 2459a;
Казимира 2459a
Сачко Сильвестр, urėdas 2343–44, 2347
Свежикасы Ельжбета 351; Иван 351; Селивестр 351; Якуб 351
Свента (Šventoji), upė 545, 738, 739, 1457–63, 1479, 1483
Свенторжец → Свенторжечь
Свенторжеци, Вилкобруки (Šventupys, Vyžuonų vlsč., dab. Debeikių sen.) 2219a ; Свенторжечи, Свентожече, Вилкобруки (Pašventys?, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 172а, 212, 412–13,
485, 1809, 2214; Свенторжече, Свенторжечь, Свенторжец (Kavarsko vlsč.) 16, 303, 412, 489, 747,
1182, 1187, 1406/1, 1810а, 2122, 2217, 2458b–58c
Свенторжецкое сельское общество 16, 18–21, 23, 487, 777, 781, 2123
Свердловское общество 782
Свидерский П.Ф. → Пономаревский-Свидерский Петр Федорович
Свилаловка, Свилалувка, Свилели, Свилолувка (Svileliai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 14,
262, 338, 783, 1522, 1534, 2214
Свиляляй (Svileliai) → Свилаловка
Свирнай (Svirnai) → Свирны
Свирновский магазин 532
Свирновское сельское общество 16, 18–21, 487, 778
Свирны (Svirnai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 19, 23, 174–75, 213, 253, 263, 273, 312, 330, 338,
354, 379–82, 384, 419, 485, 735, 740, 747–48, 774, 1151, 1183, 1232, 1392, 1568, 1604, 1807, 1809,
2122, 2124, 2145a, 2217, 2458b–58c
Свирны-Высшие, Свирны Горные (Aukštieji Svirnai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 173, 382–83, 385,
2069
Свирский Викентий 1540; Исидор Викентьевич 486
Свитичь Александр Каллиникович 43
Сворнь 793
Свядасай → Свядосце
Свядоское плебание 311
Свядосце (Svėdasai, Svėdasų vlsč.) 24, 37, 58–61, 176, 311, 318, 377, 378, 461–63, 470–71, 511–12, 519–
20, 748, 756–58, 765–66, 768–69, 942, 1062, 1182, 1239, 1240а, 1273, 1276, 1286, 1290, 1330,
1355–58, 1376, 1394, 1406/19, 1423, 1432, 1491, 1511, 1674–75, 2070–71, 2124, 2151, 2187–89,


2210, 2233, 2277, 2283, 2286, 2312, 2320, 2345, 2349, 2409, 2417–18, 2422, 2425, 2429, 2441–42,
2460–60a
Свядосцкая аптека 2434–35
Свядосцкая волость 232, 765, 1463, 1502, 1504, 1809, 2123, 2239, 2246, 2253, 2260, 2267, 2274, 2293,
2300, 2307, 2334–35, 2337а, 2348, 2417, 2447, 2454
Свядосцкая государственная сберегательная касса № 27 1394–95
Свядосцкая мещанская управа 664–65
Свядосцкая частная женская школа 839
Свядосцкий еврейский кагал 794
Свядосцкий кагал 730
Свядосцкий приемный покой 474
Свядосцкий приход 418, 2167–71
Свядосцкое 1классное женское училище общества «Сауле» 827, 898
Свядосцкое 1-ое народное училище 834, 837, 840, 843, 845–46, 2352–53, 2406–07. Библиотека 2161
Свядосцкое 2-ое народное училище 834, 837, 840, 845–46, 2352–53, 2406–07. Библиотека 2161
Свядосцкое волостное правление 1545–46
Свядосцкое еврейское общество 1265–66, 2159–60
Свядосцкое женское училище общества «Сауле» 2389–91
Свядосцкое католическое благотворительное общество 2165
Свядосцкое мещанское общество 648–50
Свядосцкое мещанское управление 678
Свядосцкое народное училище 813, 815, 819, 827, 831–33, 836, 843, 846, 896–97, 899, 943–44, 986–
89, 2350, 2387–88
Свядосцкое озеро 2463
Свядосцкое плебание 2123
Свядосцкое потребительское общество 58, 60, 1219, 2163, 2165а
Свядосцкое римско-католического благотворительного общество 28, 30, 487
Свяцкие Иозефата Станиславовна (Олехнович) 420; Иосиф Игнатьевич 420; Иосиф Феликсович 420; Мартмона Феликсовна 420; Онуфрий Феликсович 420; Эдвард Феликсович 420; Феликс Игнатьевич
420
Северо-западный край 5–7
Северьянов Никита 262
Севрук, ? dvarininkas 351, 393a; Владислав, bajoras 1170; М. С., bajoras 197b; Михаил 357–58, 357; Теофиль Михайлович 2122
Сегали А. 1268; Бенцель 686, 1267, 1268; Генах 511; Года, miestietė 768–69; Зельман, prekybos
deputatas, miestiečių valdybos seniūnas 1258, 1259, 2279, 2323; Ицык, miestietis 46, 686, 1262,
1267; Кальман 800; Липман, miestietis 46; М. 742; Манель 757; Мендель 411, 733; Меркель 738,
739; Песа, miestietė 768–69; Рафаль-Меер 686; Сора 684, 757; Хаим, prekybos deputatas 2278; Шепшель, miestiečių valdybos seniūnas 2323; Шмуель 733; Эст. 769
Сегель Израиль, rabinas 1392, 2203; Мовша Лейбович 338
Седач Михаил Иосифович, mokytojas 987, 2388
Седельские Анна 47; Иосиф 47; Иосиф 48
Сезеневские, ? bajorė 1244; Болеслав, bajoras 1109; Бронислав Николаевич, bajoras 748; Елена
Викентьевна, bajorė 748
Сейбутавичюс Винцас 1324
Секач Варфоломей, mokytojas 7, 2397
Селева Михаил 1577
Селиверстовы, ? 736, 738, 740–42, 745; Антонина Львовна, notaro žmona 748
Селицкий Гилярий 269
Семашка, Семашко 1437; bajoras 411; Иван Карлович 23; Казимир 771; Карл 771; Карл Михайлович, valstietis 2459a; Юозапас, kunigas 2197
Семельи (Troškūnų vlsč.) 2461a
Семенас Антон, valstietis 60, 1077
Семенис Анна 1577
Семенишкели, Семенишки (Šeimyniškėliai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 221, 260, 284, 330а, 331,
337–38, 368, 707, 1407–10, 1467, 1809, 2200a, 2215, 2442a, 2442c, 2461d, 3447-6, 3447-7, 3447-8,
3447-9, 3447-11, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 3447-22, 3447-23, 3447-27, 5785
Семенишки (Šeimyniškiai, Anykščių vlsč.) 254, 256, 262, 266, 270–72, 275, 277–78, 512, 693, 696–97,
1406/1–41, 1411a-11b, 1412/12


Семенов, Семенова Евгения Созоновна 1406/14, 32; Терентий 1406/30
Семеновович Франц, valstietis 338
Семеновское сельское общество. Андронишская волость 1403, 1520, 1522
Семплинские 748
Сенат 909
Сенвайтисы Адам 262; Антон Фаддеевич, valstietis 2456–56a; Варвара Казимировна 2131; Гаспер 262; Иван 783; Иероним Степанович 2131; Иосиф 262; Иосиф Тадеушевич 749; Казимир Петрович,
1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Петр 262; Саломея Степановна 2131; Тадеуш Тадеушевич 749; Устин 262; Устин Станиславович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Фаддей Фаддеевич, valstietis
2456–56a
Сендеры Изрель 686; М. 684; Хая-Шуле 684
Сеницкий Андрей Иосифович, mokytojas 2357
Сенкевич Иван Францевич, valstietis 1468
Сеновайтис Петр 1038
Сенонишки (Senoniškis, Anykščių vlsč.) 5785
Сенюнас Иосиф 1540; Казимир 1809b
Сеплинский Михаил Иванович, bajoras 2461а–61b
Сепсель Абрам-Нафтель 1267
Сераковский Иван Фомич, bajoras 2461а–61b
Серафим (Георгий Федоров), vienuolyno vyresnysis 2202
Серафим (Димитрий Адамов), vienuolyno vyresnysis 1412/11, 12; 2202
Сербинтовичи Барбара 420; Игнатий Юстинович 420; Иосиф Юстинович 420; Петр Юстинович 420; Юстин Юрьевич 420
Сергеевы Александра Алексеевна, mokytoja 973, 2407; Василий, urėdas 2342
Серейкис Антон 1540; Киприан 1540; Мартин 1540; Михаил 1540; Михаил Адамович, dešimtininkas 19
Серов Нил Петрович, valstietis 304, 2458a
Сероковские М. И., Б. И., А. И., А. И. 180
Серпинские, ? bajoras 283; Юлия, bajorė 312; Юлия Карловна 283
Сесикай (Siesikai) → Сесики
Сесики (Siesikai) 2419
Сесицкие, ? bajoras 221, 283, 313, 1553а; Антоний 1027; Бронислав Антонович, bajoras 78, 2122, 2127,
2349, 2459–59a; Леонард Донатович, bajoras 2461; Леонард Феликсович, bajoras 81, 747, 2122,
2458b–58c, 2461a; Ф. У. 155; Ю. Ф. 120; Юстинас, kunigas 2174
Сетковский Александр Иосифович, mokytojas 816, 2357
Сибирка (Sibirka, Troškūnų vlsč., dab. Kavarsko sen.) 2219
Сидейки → Садейки
Сидоришки (Raguvos vlsč.) 732
Сидорович Антон 354
Силины Александра Игнатьевна 1406/9; Иван Степанович, mokytojas 2370; Ружа, bajorė 1013
Сильвестрова 1242
Сильгис Иосиф Андреевич 262
Силькис Юстин 221
Сильнишки (Anykščių vlsč.) 761
Симанишки, Симонишки (Šeimyniškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 284, 697, 1810а, 2215
Симанонис → Симонанис, Сымананис
Симашкевич Антон, valstietis 768
Симашко Юрий 773
Симонавичюс Адомас, valsčiaus viršaitis 1645, 2324. – Dar → Сымоновичи
Симонайтис Юстинас, kunigas 2186
Симонанис Семен 1553; Томаш 55, 437
Симонишки → Симанишки
Симонишкяй → Сымонишки
Симонович Францишка Иосифовна 1520

Симулишкис (Simuliškis)

→ Сымулишки

Сингович Игнатий Петрович, bajoras 2457a
Синдель Ц. 756
Синдикевич Антон 262
Синдры, Сындры (Sindriai, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 2087, 2216
Синдряй (Sindriai) → Синдры


Синельников, mokytojas 2361
Синицын Яков Егорович, psalmių skaitytojas 1408, 2199
Синкевич Антон 262; Антон Доминикович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Лаврентий 262
Синтаутай (Sintautai) → Синтовты
Синтовты (Sintautai, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2124, 2215, 2457–57a
Синяковы Александр Герасимович 1406/31; Александр Михайлович 1406/24; Алексей Никифорович, cerkvės seniūnas 43, 1411b, 1412f; Анна Алексеевна 1406/21; Анна Ивановна 1406/15, 23; Антоний Иванович 420, 1406/16; Варвара Феодотовна 1406/19; Вера Алексеевна 1406/36; Владимир Алексеевич 1406/34; Владимир Иванович 1406/22; Дарья А. → Высоцкая Д. А.; Демьян Иванович
1406/20; Евдокия Ивановна 1406/25, 27, 28; Евдокия Степановна 1406/3; Евлагия Алексеевна
1406/41; Евлагия Михайловна 1406/29; Евфимий Алексеевич 1406/6, 42; Евфросиния Алексеевна
1406/9; Евфросиния Семеновна 1406/6, 30; Емельян Алексеевич 1406/11; Еф., miestietis 742, 744; Ефрос (?) Иванович, miestietis 735–36, 740; Иван Алексеевич 1406/18; Иван Иванович 1406/27–
28; Иван Никифорович 1406/25, 37; Иван Алексеевич 1406/31; Иван Герасимович 1406/35; Иван

Михайлович 1406/20; Ирина Никифоровна

→ Рутковская И. Н.; Людмила Ивановна 1406/31;

Макар Антонович 420; Мария Антоновна 43, 420, 1406/26; Михаил Никифорович 1406/19, 26, 43; Надежда Васильевна 1406/22, 42; Надежда Ивановна 1406/17; Никифор, valstietis 338; Никифор Карлович 1406/20; Николай Алексеевич 1406/33; Николай Герасимович 1406/37; Николай Михайлович 1406/26; Павел Иванович 1406/27; Павел Михайлович 1406/22; Павел Никифорович, felčeris 1406/19; Пелагея Васильевна 1406/29; Пелагия Васильевна, Самсонова 1412f; Петр Иванович 1406/25; Степанида Алексеевна 1406/5; Стефан Алексеевич 1406/16; Яков Алексеевич
1406/30; Яков Антонович 420; Яков Герасимович 1406/41
Сипович Алам 1540; Викентий 55, 1540; Еремий Иосифович, bajoras 2456a; Еронимас, kunigas 2183; Константин 770, 1540; Станислав Константинович, bajoras 2456a. → taip pat: Сыпович
Сирвелис → Сырвелис
Сирвидай (Sirvydai) → Сырвиды
Сирвидас (Sirvydas) Михаил 2140; Юозапас, kunigas 2186
Сирвидишкис (Sirvydiškis) → Сырвидишки
Сирейкис Мартин Доминикович, dešimtininkas 16
Сиршон Носель-Лейб 686
Ситоречи (Užpalių vlsč.?) 1408
Скавроды → Сковроды
Скайдра (Skaidrė) 783
Скакаускас → Скоковские
Скамарокай (Skamarokai) → Скомороки
Скапас или Барановский Адам Адамович, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Адам 262; Антон Семенович
214; Виктор 262; Гаспер 262; Клеменс 262; Михаил 771; Феликс 262; Юрий 777; Юрий
Францевич, dešimtininkas 20; Якуб 262
Скапишкяй (Skapiškiai) → Скопишки
Скардзис Винцент 412; Доминик Францевич 212; Иосиф Семенович, valstietis 2461b; Карл Андреевич
212; Клеменс, valstietis 318a; Мартин Петрович 412; Матвей Семенович 212; Матеуш 412; Францишек Михайлович 412
Скардзюс (Skardžius) Гаспер 412; Доминик 412; Иосиф 412; Казимир 412; Карл 412; Михаил 412;
Петр 412; Станислав 412; Франц 412; Ян 412
Скаржевский Устин Андреевич 65
Скарина Антон, valstietis 338; Антон Яковлевич 1406/12; Димитрий Иосифович 1406/13; Елена Димитриевна 1406/16; Евдокия Корнеевна 1406/13; Лаврентий Димитриевич 1406/14; Феврония Касиановна 1406/12
Скаурадай (Skauradai) → Скавроды, Сковроды
Скачковские Альбертина 770; Иван, kunigas 1279. → taip pat: Чкачковские
Скворбы (Skverbai, Troškūnų vlsč.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 494, 747, 798, 1183, 2124, 2131
Скворцовы Иван Константинович 1406/14; Константин, urėdas 2345, 2347; Шарлотта Иосифовна
1406/19
Сквярбай (Skverbai) → Скворбы
Скебас Казимир 1540; Себастиян 1540; Семен 1809b
Скемонис (Skiemonys) → Скемяны
Скемянская волость 1468
Скемянская еврейская молитвенная школа 932
Скемянская молитвенная школа 1431


Скемянская сельская аптека 1496
Скемянское мещанское общество 651
Скемянское народное училище 830, 834, 837, 890, 983, 2383–54, 2406–07. Библиотека 2161
Скемянское сельское общество 500, 1794
Скемяны (Skiemonys, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 257, 279, 374, 375, 513, 522, 756–58, 768, 1181,
1276, 1353–54, 2186, 2219a, 2233, 2441, 2461c, 2461е, 3447-16, 3447-17, 3447-22, 3447-23, 3447-
27, 3447-8; Скемяны I 500; Скемяны II 500
Скетерис Адам Адамович, gydytojas 770

Скирмонты, ? dvarininkas 697; Анна
Дионисевич, bajoras 1087, 2458b

→ Соболевские; Людвик Дионисевич, bajoras 2458b; Франц

Скляр Абель-Давид 1261; Лейб-Ицык 1261; Лейзер-Иосель 626; Мовша 1261; Мовша-Абрам 1261; Ошер 626, 1261; Янкель 626, 810, 925, 1261
Скобин Николай, mokytojas 2357
Сковроды или Зеленка (Skauradai, Troškūnų vlsč.) 759, 770; Сковроды или Траупе 2122; Сковроды, Сковороды (Skauradai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 177, 1152, 1408, 1676–78, 2072, 2124,
2219, 2461–61a
Скодзюс Томаш Иванович, valstietis 759
Скодиняй 1324
Скодис Иосиф 268; Ульян 773
Скоковские Адам Карлович 420; Александр Карлович 420; Кароль Иванович 420; Катерына Карловна
420
Сколимовщизна, Сколемовщизна (Kurklių vlsč.) 485, 770, 1437, 2218, 2459
Скомороки (Skamarokai, Troškūnų vlsč.) 2462
Скоп Мейлах Лейба 758
Скопишки (Skapiškiai) 23, 758, 1273, 1330, 1443; Скопишки (Skapiškiai, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 2215; Скопишки (Skapiškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 19, 21, 52, 771, 1392, 2217
Скопишская еврейская молитвенная школа 933
Скопишский земледельческий кружок 28, 30, 2165
Скопишское народное училище 982, 2407
Скопишское сельское общество 265
Скорина → Скарина
Скормяков Николай Николаевич 1406/8
Скорульские, ? 1437; Александр Александрович 420; Александр Устинович 420; Анастасия Яковлевна, bajorė 2461а–61b; Болеслав Александрович 420; Бронислава Александровна 420; Виктор
Александрович 420; Вильгельм Александрович 420; Гилярий Адамович, bajoras 2458b–58c; Иван
770; Иван Александрович 420; Иван-Александр Юстинович, bajoras 2459; Людвика Генрихoвна, mokytoja 1392, 2368; Наполеон Андреевич, bajoras 1181; Феликс Яковлевич, bajoras 2458b–58c; Фелициан, bajoras 2456a; Фелиция 420; Юзефа Александровна (Гуданцы) 420
Скорупская Ядвига Адамовна 888
Скребунас Донат 52
Скреденасы Андрей 1540; Антанас 1248; Иван 1540; Иосиф 1540; Казимир 1540; Мотеюс 1249; Уршуля 55, 437; Юрий 1540
Скрипка Казимерас, kunigas 2174
Скрубекас Марьяна 14
Скрузделка, Скруздялка (Skruzdeliai?, Kavarsko vlsč.) 2217
Скрупский, Скрупскис Антон Казимирович 1533; Казимир 262; Михаил, kunigas 1279
Скряденас М. → Скреденас
Скудай (Skudai) → Скуды
Скудовин Бенямин 686; К. 684
Скудутишки (Skudutiškis) 1237
Скудутишкис (Skudutiškis) → Скудутишки
Скуды (Skudai, Subačiaus vlsč., dab. Viešintų sen.) 1412f , 1412/3, 2219a
Скуковский М. О. → Мартин Онуфриевич Якович; Онуфрий Иванович 1576
Скуоджюс Т. И. → Скодзюс Томаш Иванович
Скурат Василий, urėdas 2345, 2347; Юстин Людвикович, mokytojas 816, 2364
Скуся (?) Михаил Юстинович 41
Скятярис А. А. → Скетерис Адам Адамович
Слабада (Slabada) → Слобода
Славинский Иван Павлович, mokytojas 988, 2388


Славутинский Степан Тимофеевич 2309
Сладковский Василий 742; Викентий 738
Слейжис Миколас, kunigas 2183
Слепаковы Адам Михайлович 1406/2; Наталия Адамовна 1406/2
Слепов Алистрат 1517
Слепцишки (Sliepšiškis, Aluotų vlsč., dab. Svėdasų sen.) 60, 61, 178, 732, 1063, 1153, 1394, 2075, 2219a,
2460a
Слепшишкис (Sliepšiškis) → Слепцишки
Сливолойки 221, 260, 270–72, 284, 693
Слижи, Слиже (Šližiai, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 16, 179, 1232, 1392, 2218; Слижи I 1540; Слижи II
1540
Слижи (Антокольце) 420
Слижисы, ? 1437; Адам 1540; Антон 1540; Антон Мартинович, valstietis 2460a; Болеслав Иванович 512; Иван 1232; Иван Иванович 486; Иван Петрович, valstietis, draugijos kasininkas 56, 485, 1540;
Иосиф 1540; Казимир 1540; Матвей 1540; Матеуш 1540; Матвей Станиславович, valstietis 2457–
57a; Матвей Юрьевич, valstietis 2459a; Матеуш Мартинович, valstietis 2457a; Петр 1540; Саломея
774; Станислав 1540; Теофиля 1540; Якоб Станиславович, valstietis 2459a
Слобода (Slabada) 133, 322, 2076–77; Слобода (Slabada, Debeikių vlsč.) 2216; Слобода (Slabada, Kavarsko vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2217
Слободка 736, 738–42
Слободка Юрздыка 318a
Сломко Антон 262
Сломковский Балтазар Стан. 260
Сляпилайтис Ионас, mokytojas 2357
Смажин Текля-Михалина Александровна, bajorė 749, 1181
Смалтишкис (Smaltiškis) → Смольцишки
Смейцкие Бронислав Антонович 420; Иозефа 420; Теодора Бронисловна (Куркли) 420
Смелине (Smėlynė) → Пяски, Смелиня Смелиня (Smėlynė, dab. Troškūnų sen.) 2219a Смерделка → Кавказ
Смердялка 23
Сметанис Иосиф, valstietis 1174
Смигельский, bajoras 284, 2140
Смидт Мендель 1268; Осер-Давид, miestietis 1188; Эльяш, miestietis 1188
Смилог Ицык-Рохмель 686
Смильги, Смильгис (Troškūnų vlsč.) 2219
Смильгявичюс Винцентас, kunigas 2177; Игнотас, kunigas 2174
Смирделка, Смирдялка (Smirdelka, vėliau – Varneliai, Kavarsko vlsč.) 19, 511, 2217
Смирдялка → Смирделка
Смирнов, Смирнова Владимир Викторович, zemstvos viršininkas 2314; Евдокия Николаевна 1406/8; Наталия Николаевна 1406/9; Николай Алексеевич, mokytojas 2355; Семен Николаевич, mokytojas
2372; Сергей Александрович, mokytojas 2368
Смирновское сельское общество 23
Смирягин Алексей Николаевич, mokytojas 944, 2364
Смит Хонель 1268
Смоленск 845, 1451
Смоличи Адам 221; Андрей Викентьевич 1406/40; Надежда Викентьевна 1406/39
Смольскис Миколас, kunigas 2187
Смольцишки (Smaltiškis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Сморыгин Александр Федорович, cerkvės seniūnas 1406/2–4, 2199; Алексей Александрович 1406/5; Анна Александровна → Белоглазова А. А.; Василий Александрович 1406/11; Васса Кирилловна
1406/1; Вера 1406/37; Владимир Александрович 1406/19; Е. Степанович 1406/1; Евдокия
Александровна 1406/18; Евфемий Александрович 1406/12; Ефросиния Александровна 1406/2; Иван Александович 1406/30; Иван Иванович 1406/32; Иулиания Александровна 1406/15;
Константин Александрович 1406/6; Лаврентий Александрович 1406/21; Мария Александровна →
Покровская М. А.; Мария Степановна 1406/18; Мелания Александровна 1406/8; Надежда Александровна 1406/16; Пелагия Александровна 1406/13; Савва Александрович 1406/22; Степанида Михайловна 1406/7, 30; Татьяна Карловна 1406/2–4; Феодор Александрович 1406/3,
14


Смульке, Смульки (Smulkis, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 180, 697, 734, 738–47, 790, 1154–55,
1480, 2124, 2219a, 2461а–61b Смулькис (Smulkis) → Смульке Смятанис И. → Сметанис Иосиф Собакин Яков 1186
Собалюны → Соболюны
Собеский Антон 44; Бенедикт, valstietis 411; Михаил Петрович, valstietis 411
Соболевские Анна (Скирмонт) 420; В. 269; Елена 747, 2458c; Евелина 770; Иосиф 790; Иосиф Венедиктович, valstietis 759; Константин, valstietis 338; Ксаверий 221; Ксаверий Стан. 262; Мариянна Николаевна 420; Николай Иванович, mokytojas 983, 2384, 2407; Сигизмунд Юрьевич, valstietis 2458a; Станислав Викентьевич 420; Филимон Игнатьевич, valsčiaus raštininkas 2329; Юлиян Викентьевич 420; Юлиян Юльянович 420; Юрий Матвеевич, valstietis 770, 2458
Соболинка Иосиф Матвеевич 2458a
Соболюны (Sabaliūnai, Andrioniškio vlsč., dab. Andrioniškio sen.) 221, 260, 262, 270–72, 284, 783, 1520,
2214
Собочуны (Anykščių vlsč.) 2215
Содейки → Садейки
Соделишки, Саделишки (Sodeliškiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 16, 19–21, 23, 52, 775, 1392,
1553, 2078–81, 2217
Содялишкяй (Sodeliškiai) → Соделишки
Соколов, Соколова Владимир Евгеньевич 1406/37ж Георгий Васильевич, pašto viršininkas 2413; Евгений Сергеевич 3447-18; Татьяна Евгеньевна 1406/37
Соколовский Антон Яковлевич, bajoras, raštininkas 1392; Гаспер Адамович, bajoras 81а, 1042, 2461а–
61c; Иван Иосифович 260; Иосиф 262; Иосиф Устинович 770; Михаил, bajoras 1185; Р. 756; Устин
Августинович, bajoras 1091; Юрий Иванович, dvaro nuomininkas 1392
Солдацышки (Alantos vlsč.?) 500
Соловей Михаил Иванович 43
Соловкин Владимир Константинович, pristavas 2339
Соловьев Никифор Захарьевич, valsčiaus raštininkas 2333; Федор Григорьевич, mokytojas 2368
Сологуб Ал. 1452
Соломин Абрам-Зельман 684; Гершон 1268; Файвуш, miestietis 745–46, 1268; Эстра, miestietė 768
Солчнев Сергий Никитич 1406/21
Солы (Salos, Aluotų vlsč.) 1062, 2283, 2286
Солярский Василий, mokytojas 910
Соманцы (Samanai, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 2219
Сонгайлишки (Debeikių vlsč.) 748, 2216, 2458–58a
Сонгайлишское сельское общество 1246
Сороки, ? dvarininkas 693; Mальвина Петровна, bajorė 2458b; Станислав Юрьевич, bajoras 747, 2458b; Франц Станиславович 2122; Франц Юрьевич, bajoras 747, 2458b; Ю. И. 97
Сорокины Анна Михайловна 1406/27; Варвара 1406/26; Варвара Радионовна 1406/27; Василий
Максимович 1406/14; Владимир Михайлович 1406/29; Иван Михайлович 1406/26; Иосиф
Михайлович 1406/24; Мария Адамовна 1406/14; Михаил Максимович 1406/26, 27; Надежда
Михайловна 1406/22; Николай Михайлович 1406/24
Сорокишки (Sarakiškis, Troškūnų vlsč.) 2219
Сороко Александр Феодорович 1406/12
Сортонишки (Sarteniškis, Debeikių vlsč., išnykęs) 2216
Сосновский Яков, mokytojas 815б 2397
Сотеришки (?) 403
Соткевич И. П. 119; Ипполит 1028; Михаил 1028; Франц 1028
Сочневы Августин 262; Анна Никитична 1406/7; Вера Яковлевна 1406/40; Иван 260, 262; Ксения Антоновна 1406/26; Любовь Яковлевна 1406/41; Мария 1406/9; Мария Никитична 1406/18; Михаил Никитич 1406/15; Павел Яковлевич 1406/39; Параскевия Антоновна 1406/16, 38; Петр Никитич 1406/11, 12, 38
Спасская Раиса Васильевна, mokytoja 2399
Спецунишки (Anykščių vlsč.) 5785
Спецура Виктор Михайлович, mokytojas 878, 2397
Спечулишки (?) 337
Спечуны (Spiečiūnai, Alantos vlsč., dab. Anykščių sen.) 500, 2219a, 2461а–61b
Спечюнай (Spiečiūnai) → Спечуны


Спиркас (?) Станислав 221
Сплавер Кальман 2408; Меер 1178
Споркишки (Kurklių vlsč.) 748
Спрагуйтис (Spraguitis, Anykščių vlsč., dab. Skiemonių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337, 696–97,
2215, 2442c
Сприндис Казимир 47; Юозас, valsčiaus viršaitis 2328
Спров (?) Нил Петрович 2126
Спульня (Troškūnų vlsč.) 2219
Спургис Николай, valstietis 1070
Спурис Казимир 351
Срубасы, Срюбасы Анна 47; Антонина Антоновна → Янковская А. А.; Иосиф 47, 1540; Константин 48; Наталия 55, 437; Павел 47; Юстын 322
Ставрыллы, Ставрылы, ? 1437; Антон Бенедиктович 420; Венедикт 357, 358; Бенедикт Антонович 420,
1029, 2459–59a; Венедикт 357, 360; Луциан Венедиктович, bajoras 420, 486; Станислав
Бенедиктович 420; Теофиля Бенедиктовна 420
Стадоле (Svėdasų vlsč.) 2460a
Стайкунас, ? seniūnas 790; Антон, valstietis 256,338; Антон Иванович, valstietis 2457; Антон Юрьевич
289; Антоний Яковлевич, 1863 m. sukilimo dalyvis 1467; Викентий, valstietis 254, 338; Ержий 289; Иван Антонович 266; Иван Викентьевич, valstietis 2459a; Иосиф, valstietis 254, 256, 338; Иосиф Иванович, valstietis 2457; Казимир, valstietis 256, 338; Казимир Устинович, 1863 m. sukilimo dalyvis
1467; Мартин, valstietis 254, 338; Матвей Викентьевич, valstietis 2459a; Михаил 256, 284, 289; Юрий 284; Якуб, valstietis 289
Стаке Андрей Казимирович, valstietis 2456–56a; Юрий Иванович 2131
Стакенас Антон Адамович 265; Балтромей Петрович 265; Ержий 289; Иван Юрьевич 265; Иосиф 289,
774; Франц Матвеевич 265; Франц Юрьевич 265; Францишек 289; Юрий Петрович 265; Юрий
Станиславович 265; Ян 289
Стакес (Stakės) → Стоки
Стаки (Stakės, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97, 1406/1, 3;
1410, 2200a, 2442c, 2457a
Стакис А. К. → Стаке Андрей Казимирович Сталеришкис (Stalėriškis) → Столяришки Сталунас Анна 55, 437
Станевич Антон 262; Иван 260
Станилишки 228, 412
Станионис Станислав Иванович 766
Станис Александр, valstietis 759; Виктор Аполинарьевич, valstietis 2460–60a; Николай Михайлович, valstietis 2460a
Станислава (Stanislava) → Станиславово
Станиславово, Опейки, Станиславувка, Станиславка (Stanislava, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 181–
184, 1064, 1156, 1570, 1807, 2124, 2126, 2216, 2458–58a
Станишевский Федор 357
Станкевичи, ? bajoras 403, 405; Адам 354; Альфонс Феликсович, bajoras 1181; Анна 774; Анна → Стецевичи; Антон 262; Викентий Александрович 41; Генрих Федорович, pristavas 2339; Зинаида Игнатьевна 1406/36; Иван Иванович, bajoras 2458a; Игнат 263; Казимир 420; Казимир Иванович, bajoras 2458a; Мария 55, 437, 1102; Матвей 354; Михаил Казимирович 420; Надежда Степановна
1406/20; Отто-Петр Иванович, pristavas 2340; Петр 1102; Петр Иосифович, bajoras 2461а–61b; P.
2439; Рафаил 774; Степан, urėdas 2344; Степан Иванович 1406/21; Текля Казимировна 420; Феликс Иванович, bajoras 2458a; Франц Иванович, bajoras 2458a; Юрий, valstietis 262, 338; Юрий
Антонович 221; Яна Феликсовна, bajorė 1183
Станкелис, Станкялис Казимир 263, 312; Матвей 354; Матеуш 263, 312
Станкунас, ? vaitas 411; Адам Иванович, valstietis 411; Викентий 284; Иван 783
Станкялис → Станкелис
Станчик Антон 221; Антон Юстинович 41; Бронислав, Доминик Михайлович 420; Михаил Антонович
2122
Станюлис Игнатий, valstietis 338
Станюнас Адам 773; Игнатий 773; Иосиф 777, 1232; Иосиф Станиславович, dešimtininkas 20
Стапуленис Антанас, kunigas 2193
Старанишки (Senoniškis?, Kavarsko vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2217
Старкакумпис → СтеркакумписСтарканце

→ Стерканце

Старкишки (Starkiškis, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 2218
Старкишкис (Starkiškis) → Старкишки
Стасишки (Stašiškiai) 413
Старкович Хаим-Мовша, miestietis 1188
Стасевич Петр, kunigas 358
Стасилевич Николай Григорьевич 1406/41
Стасюкайтис Иван 351; Уршуля 351
Стасюков Иван Леонтьевич, pristavas 2339
Стасялис Михаил Иосифович, valstietis 148а, 1654, 2126, 2456–56a
Статкун Ипполит Семенович 1406/9
Стаурила В. А. → Ставрилло Венедикт Антонович
Стаховские Антон Устинович 2122; Евелина 2122; Карл Устинович 2122; Константин Устинович 2122
Сташевский Федор 357, 360
Сташкевич Иван 770; Казимир Юльянович, bajoras 2461–61a
Сташкунас Зидар 417; Якуб 417
Сташкунишки (Staškūniškis, Kurklių vlsč., dab. Kurklių sen.) 74, 185–86, 213, 263, 354, 376, 748, 1272,
1470, 1477–78, 1482, 2124, 2126, 2218, 2459–59a Сташкунишкис (Staškūniškis) → Сташкунишки Сташкявичюс → Сташкевич
Сташюнас Ю. Я. → Подягялис-Сташюнас Юрий Якубович
Стволонские Алексей Васильевич 1412c; Александра Васильевна 1412d; Василий Иванович 1412а,
1412c, 1412d; Евфимия Петровна 1412/1; Параскева Дементьевна 1412а, 1412c, 1412d; Тимофей
Васильевич 1412а
Стволонские-Шарохины Анастасия Петровна 1412f ; Анна Дементьевна 1412f; Петр Леонович 1412f
Створжанцы, Створжанце (Storiai, dab. Anykščių sen.) 254–56, 275, 277–78, 284, 331, 337–38, 696–97,
1406/3, 5, 8, 9, 11, 14–23, 25–31, 33, 34, 36–38, 40–42 ; 1410, 1411а–11b, 1412f , 1467, 1809,
2200a, 2215, 2442a, 2442c, 2461d, 3447-6, 3447-7, 3447-8, 3447-9, 3447-16, 3447-17, 3447-20, 5785
Стейкунас, ? 1437; Антон 55, 437, 487; Викентий 55, 437, 487; Викентий Викентьевич, valstietis 56,
527; 486; Иосиф Иванович, valstietis 2457a; Казимир 437; Казимир Викентьевич, valstietis 30, 55–56,
486; Казимир Казимирович 486; Мартин Иосифович 1520
Стелянишки (?) 413
Стенголис (?) Матеуш, valstietis 338
Степанов Агафия Адамовна 1406/4; Агафия Сергеевна → Козлова А. С.; Адам Михайлович 1406/4; Анастасия Николаевна 1406/23; Анна Евдокимовна 1406/4; Валентина Петровна 1406/41; Всеволод Петрович 1406/34; Дионисий Николаевич 1406/24; Евдокия Димитриевна 1406/19; Евдокия Федотовна 1406/3; Евдокия Феодоровна 1406/5; Клавдия Петровна 1406/35; Любовь Петровна 1406/37; Мария Николаевна 1406/31; Матрeна Николаевна 1406/19; Наталия Федоровна 1406/13; Николай Сергеевич 1406/19; Петр Александрович, valstietis 1272; С. Ивановна 1406/1; Сергей Федорович 1406/1, 3, 17; Федор 262; Федот, miestiečių valdybos seniūnas
2318; Федот К., dešimtininkas 18; Федот Касперович 772; Федот Николаевич 1406/21; Фекла
Сергеевна 1406/1; Юлия Алексеевна 1406/37
Степанович Иван 790; Иосиф, valstietis 1632; Степан Андреевич 43; Стяпонас, valsčiaus raštininkas
2329
Степукасы Адам 773; Антон 773; Евва 773; Иосиф 773; Иосиф Петрович, dešimtininkas 21; Михаил 773; Степан 773
Стеркакумпис, Стеркакумпе (Sterkakumpis, Anykščių vlsč., dab. Anykščių sen.) 254, 275, 277–78, 284,
697, 1810а, 2215
Стерканское сельское общество 1246
Стерканце (Sterkonys), ežeras 1734, 1809
Стерканце, Стерканцы (Sterkonys, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 187, 214, 343, 420c, 433а, 732,
748, 798, 1335а, 2124, 2216, 2458–58a
Стеркишки (Sterkiškis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 47, 1423, 2082, 2216
Стеркулис Игнатий 262
Стефанис Иосиф Иосифович 351; Томаш Матвеевич 351
Стефанович Иван Иосифович 1520; Иосиф 262; Матеуш, valstietis 338; Михаил 262; Михаил Юрьевич
260; Устин, valstietis 274, 338
Стефановичи → Казлюки
Стефановна Мариянна 357–58, 360


Стефаново (Steponava) 188–191, 1481, 1807; Стефаново (Steponava, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.)
2216, 2458a; Стефаново (Steponava, Troškūnų vlsč.) 2219
Стецевичи Анна (Станкевич) 420; Константин Станиславович 420
Стжалло Александр Иванович 514
Стжелецкис Казимерас, kunigas 2188
Стимбрис Казимерас, valsčiaus viršaitis 2332
Стимбурис Адам, valstietis 1694; Антон 1540; Балтромей 1540; Иван 1540; Иосиф 1540; Казимир 1540; Казимир Юрьевич, dešimtininkas 16; Михаил 1540; Петр 1248, 1540
Стира → Стыро
Стиховская Е. Е. 170
Стока Иосиф Иосифович 265; Мартын, valstietis 256; Феликс Петрогвич 265; Франц Кржиштофович
265
Столыпин А. А. 1194
Стольцишки (Alantos vlsč.) 748
Столяришки (Stalėriškis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 2083, 2216
Стомы Терезия и Тит 1007
Стонис → Станис
Стори (Storiai?) 256
Сторинишки (Kavarsko vlsč.) 2217
Стороканце → Стерканце Сторяй (Storiai) → Створжанцы Страгалис Адам 1540
Страгисы Адомас, valsčiaus viršaitis, valsčiaus raštininkas 779, 1506, 2324–25; Антон 779; Елисавета 774; Иосиф 779; Иосиф Казимирович 16; Иосиф Матеушевич, dešimtininkas 21
Страгунас Мацей 262
Стражевич Болеслав Антонович, bajoras 2461a; Франц Антонович, bajoras 2461a; Франц Доминикович
2461
Страздай (Strazdai) → Стразды
Страздасы, ? kareivio žmona 274; Антанас, kunigas 61, 1290, 1306, 2174, 2188; Антон, valstietis 274; Антон Матеушович, valstietis 337; Антоний Иванович, kunigas 1394; Викентий Иосифович 266;
Иван 779; Иосиф 773; Казимир 266; Карл 790; Константин 254, 338; Лаврентий, valstietis 256;
Марьяна Семеновна 1520; Устин 266; Устин Лаврентьевич 2457a; Юрий, valstietis 338
Страздишки (Strazdiškis, Troškūnų vlsč.) 2219
Стразды (Strazdai, Anykščių vlsč.) 254, 275, 277–78, 284, 337, 696–97, 1810а, 2215
Стралис Адам 779; Андрей 779; Антон, valstietis 256; Антон Антонович 1533; Викентий, valstietis 2457a; Иосиф 779; Юрий 779; Михаил Викторович 1522; Никодим Антонович 1522; Сильвестр Иванович,
valstietis 2456–56a; Феликс Казимирович 1520; Франц 254; Юлиян Андреевич, valstietis 2456
Страховы ? 1272; ? valstietis 338; Иван, valstietis 338; Казимир, valstietis 338; Мария, bajorė 748; Мария
Ивановна, Климчицкая 2128, 3447-8, 3447-21, 3447-22
Страшевичи Адам Викентьевич 420; Донат Дамазович, bajoras 747, 2461–61a; Петрунеля 420
Стрелин Анна Ивановна 1406/37
Стрелковы Александр Александрович 1406/36; Александр Фомич 1406/26, 27; Анастасия Александровна 1406/32; Анастасия Корнеевна 1406/34; Анастасия Михайловна 1406/4; Андрей Фомич 1406/7; Анна Николаевна 1406/9; Василий Александрович 1406/27; Викентий Александрович 1406/29; Владимир Александрович 1406/21; Георгий Александрович 1406/30; Евдокия Александровна 1406/26; Игнатий Александрович 1406/31; Иван Александрович
1406/19; Ирина Феодоровна 1406/10, 30; Клавдия Корн. 1406/32; Корнилий Корнилович
1406/38; Корнилий Фомич 1406/30; Ксения Корниловна 1406/36; Ксения Фомична → Рутковская
Ксения Фомична 1406/25; Макарий Александрович 1406/23; Максим 1406/6; Мария Николаевна
1406/11; Михаил Фомич 1406/8; Ольга Александровна 1406/18; Павел Александрович 1406/38; Параскевия Александровна 1406/26, 27; Пелагия Ульяновна 1406/8; Сергей Корнил. 1406/37; Филипп Николаевич 1406/12; Фома Максимович 1406/4, 6; Яков Николаевич 1406/16
Стржало Адам 262; Бенедикт 262; Винцент 262; Иван 262; Иосиф 262; Казимир 262; Матвей 262; Сыльвестр 262; Томаш 262; Ф. К. → Франц Казимирович Строля; Фелициян 262; Юлиян 262; Юрий
262
Стржало-Стралис Иван Павлович 1533
Стригунас → Стрыгунас
Стрижанис Антон Казимирович, valstietis 2459a
Стриженас Иосиф 1540; Казимир 1540


Стрипейкис Вероника Семеновна 890; Казимир Францевич 890
Стройковы Анастасия 1406/1; Фома Максимович 1406/1
Строкало 262
Стролис → Стралис
Строля Антон Казимирович 1520; Иван 262; Иван Семенович 266; Франц, valstietis 256; Франц
Казимирович 1520
Струкчинский Феофил Леонович, valstietis 2461c
Струмилло Сигизмунд Казимирович, valstiečių reikalų tarpininkas 2311
Струнский Иван 778
Струпынский, grafas 2146
Стрыгунас Онуфрий Михайлович, valstietis 411; Яков Иванович, valstietis 411
Стубуланкяй (Stabulankiai) → Стубулинки
Стубулинки (Stabulankiai, Debeikių vlsč., dab. Utenos raj., Leliūnų sen.) 2216
Стуканы, Стуканцы (Stukonys, Troškūnų vlsč., dab. Troškūnų sen.) 403, 1810а, 2084, 2219
Стукас Адам 262; Александр 266; Антон 1517; Антон Иванович, valstietis 2456–56a; Иван 262; Иван
Иосифович 330а; Иван Никодимович 260; Иосиф Никодимович 260; Константин Рафалович, valstietis 759; Никодим 262; Никодим Иосифович 330а; Петр Иванович 61; Сильвестр Рафалович, valstietis 759; Уршуля Казимировна, valstietė 768; Устин Станиславович 260, 262; Яков Станиславович, valstietis 2460; Ян 330а
Стуконис (Stukonys) → Стуканцы
Стульгинскис Фердинандас, kunigas 255, 274, 331, 2173
Стульчинский Кристин Иосифович, pristavas 2339
Ступель, Ступялис Антанас, kunigas 2172; Антон 262
Стыро Антон 783; Виктор 783; Доминик 783; Михаил 783; Михаил Яковлевич, valstietis 411; Павел 783; Семен 783; Устин Иосифович, valstietis 411; Феликс 783; Феликс Томашевич 1522; Франц 783; Яков Иванович, valstietis 411; Якуб 783
Стяпонава (Steponava) → Стефаново
Стяпонавичюс Степонас, valsčiaus raštininkas 1505. → taip pat: Стефанович
Стяркакумпис (Sterkakumpis) → Стеркакумпис
Стяркишкис (Sterkiškis) → Стеркишки Стярконис (Sterkonys) → Стерканце Суб Хана, miestietė 768
Субас (?) Устин 1809b
Субачяй (Subačiai) → Субочь
Субочская волость 1577, 2149, 1731, 2148
Субочская лесная дача 697
Субочь (Subačiai, dab. Skiemonių sen.) 254, 492–94, 1406/24
Субочюны (Subačiūnai) 213, 263, 273, 354, 696
Сувейнишки (Suvainiškis, Subačiaus vlsč.) 284
Сувелели (Troškūnų vlsč.) 2219
Суворов Василий, urėdas 2346
Сугинты (Alantos vlsč.) 748
Суговт Юлиан 770
Суданская Фрейда 756
Судейки (Sudeikiai, Kavarsko vlsč.) 254, 275, 277–78, 284, 336–38, 485, 696–97, 756, 1276, 1406/7, 2085,
2124, 2217. Dar → Бикушки
Судейкис Михаил 1553
Судейкская волость 2337а, 2348
Судейкский магазин 529
Судейкский приход 2167
Судейкское женское училище 984
Судейкское народное училище 820, 827, 830, 843, 2351, 2407
Судейкяй (Sudeikiai) → Судейки, Судуйки
Судейский Гирша 769
Суденский Гирша-Липман, miestietis 768
Судолишки (?) 351
Судуйки (Sudeikiai, Kavarsko vlsč., dab. Kavarsko sen.) 23, 774, 2217, 2461d; Судуйки (Sudeikiai, Troškūnų vlsč.) 354, 2219


Судуйкис Адам 775; Бенедикт 779; Донат 773; Иван 773; Иван Фомич, valstietis 2458b; Игнатий 779; Иосиф 775, 779; Иосиф Адамович, dešimtininkas 20; Карл Матеушевич, dešimtininkas 19; Михаил, dešimtininkas 18, 775; Петр 773; Станислав 775; Степан 772
Сулковский Владимир Федорович, pristavas 2340
Сумароков Николай Федорович 2310
Сунгайла (Sungaila) → Сунгайлишки?
Сунгайлишки (Sungaila?, Alantos vlsč., dab. Skiemonių sen.) 2219a
Сункурис Адам, valstietis 262, 338; Адам Викентьевич 260; Андрей, valstietis 262, 338; Антон
Казимирович 260; Устин Казимирович 260
Сунтоки (?, Svėdasų vlsč.) 2460a
Сураж Болеслав Казимирович, bajoras 1392
Сурвила Казимерас, valstietis 903. → taip pat: Сурвилло
Сурвилай (Survilai) → Сурвилы
Сурвилели (Troškūnų vlsč.) 759, 2219
Сурвилишки (Surviliškis) 734, 2126, 2140; Сурвилишки (Surviliškis, Alantos vlsč., dab. Traupio sen.)
2219a; Сурвилишки (Surviliškis, Debeikių vlsč., dab. Debeikių sen.) 192, 193, 304, 732, 1157, 1466,
1807, 2216, 2458–58a
Сурвилишкис (Surviliškis) → Сурвилишки
Сурвилишское сельское общество 1246
Сурвиллы Андрей Александрович, bajoras 2458c; Аполоний 770; Болеслав Викентьевич 420; Викентий Бенедиктович 420; Иван 623, 626; Иосиф Юльянович, b